مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، جامعه آماری، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

پیدا میکند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهشهای انتشار یافته به منظور ایجاد پایهی علمی برای بررسی مسأله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. به طور خلاصه، چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو میکند. پدید آوردن چنین چارچوبی مفهومی به ما کمک میکند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویاییهای موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم (سکاران،1390: 81).

2-6-1- جمعبندی و مدل پیشنهادی پژوهش

یانگ و ماکسول (2011) عوامل مهم برای اشتراکگذاری اطلاعات را مورد شناسایی قرار دادند و عوامل موفقیت درون سازمانی، و بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است و بیان کردند که روابط بین سازمانی یکی از عوامل کلیدی در اشتراکگذاری اطلاعات میباشد. میستر و دوهرتی (2013) با توجه به یافتهها نشان دادند که روابط بین سازمانها باعث بهبود برنامه کیفیت/خدمات و عملیات و بهبود سازمانها میگردد. با توجه به پژوهشهای انجام شده در پژوهش حاضر اگر چه میتوان از مدل مفهومی زیادی استفاده کرد، ولی مدل مطرح شده در زمینه ارتباطات بین سازمانی مدل بیرلین و همکارانش (2003) میباشد. به رغم تفاوت‌های موجود بین مدل‌ها، از لحاظ ساختاری ویژه و روابط مفروض در هر یک، وجوه مشترکی نیز بین آنها وجود دارد، می‌توان گفت که پایهی اصلی بسیاری از مدلهای مطرح شده در زمینه ارتباطات بین سازمانی مدل بیرلین است که در مطالعات گوناگونی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به موارد ذکر شده، در مدل بیرلین و همکارانش که الگویی از اصول دهگانه همکاری بین سازمانی مطرح شده بود به عنوان مدل پایه‌ای این پژوهش به منظور بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های شهرستان هندیجان مد نظر قرار گرفته است، در نهایت چارچوب نظری پژوهش را میتوان به شکل زیر ترسیم نمود.
مدل مفهومی پژوهش با تبیین ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل2-1 ترسیم گردیده است:

شکل 2-1:مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه

در این فصل روش و شیوه پژوهش مورد استفاده در تحقیق حاضر مورد توجه و بررسی قرار میگیرد. همچنین نوع و روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه نمونهگیری و حجم نمونه و روش ابزار گردآوری اطلاعات، اجزایی پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای تحقیق و روش آماری به طور کامل توضیح داده می‌شود.

3-2- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ گردآوری دادهها یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع کمی محسوب میشود. میزان مداخلهی پژوهشگر حداقل و در محیط طبیعی و در مقطع زمانی 1393 صورت میگیرد. روشی که در این پژوهش به کارگرفته خواهد شد، آمیزهای از روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی میباشد، از روش کتابخانهای، جهت بررسی ادبیات تحقیق، بررسی سابقه، آشنایی با تجربیات گذشته استفاده شد و روش میدانی به منظور شناخت سازمانها و برای تایید یا رد سوالهای پژوهش به کارگرفته خواهد شد، روش میدانی با واقع گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد.

3-3- قلمرو پژوهش

3-3-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، حوزهی ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

3-3-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، سازمانهای دولتی شهرستان هندیجان میباشد.

3-3-3- قلمرو زمانی

این پژوهش در یک مقطع زمانی در سال 1393 انجام گرفته است.

3-4- جامعه آماري

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهای اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق دربارهی آنها بپردازد. چارچوب جامعهی آماری فهرستی از همه اعضای جامعهی آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب میشود (سکاران،1390: 294). برهمین اساس جامعه آماری تحقیق مورد نظر شامل تمامی کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان هندیجان شامل رئیس، معاون، مدیر کارشناس، کارمند که در مجموع شامل 300 نفر میباشند.

3-5- نمونه آماری و روش نمونهگیری

روش نمونه برداری مورد نظر برای جامعه آماری، روش نمونهگیری تصادفی طبقهای میباشد، نمونهبرداری تصادفی طبقهای همان طور که از نام آن مشخص است، مستلزم طبقهبندی و سپس انتخاب تصادفی آزمودنیها از هر طبقه است. در نمونه برداری تصادفی طبقهای جامعه آماری ابتدا به گروههای ناسازگاری که در بافت پژوهش مرتبط، متناسب و معنادار هستند، تقسیم میشوند. آزمودنیهایی که از هر طبقه انتخاب میشود ممکن است متناسب یا نامتناسب با تعداد اعضای آن طبقات باشند (سکاران،1388: 302). یکی از پرکاربردترین روشها، برای محاسبه حجم نمونه آماری فرمول کوکران میباشد. در این تحقیق حجم نمونه آماری که با استفاده از فرمول کوکران که در زیر بیان شده محاسبه میگردد و برابر با 169 میباشد :
n= ((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N ((z^2 pq)/d^2 -1) )
Z: مقدار نرمال استاندارد برای سطح اطمینان95درصد که برابر96/1 است.
:N حجم جامعه آماری
n: حجم نمونه
P: نسبت موفقیت در جامعه برابر با5/0
q: بالاترین نسبت حجم نمونه شکست
d: حداکثر خطای برآورد در نظر گرفته شده برابر با5/0

3-6- ابزار جمعآوری دادهها

در این تحقیق برای جمعآوری دادههای مرتبط با تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه مذکور سؤالهای تحقیق مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند. پرسشنامه مجموعه‌ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینههای مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج میکند. هنگامی که پژوهشگر دقیقاً میداند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازهگیری کند پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار میرود (سکاران،1390: 260). پرسشنامه بکار گرفته شده در تحقیق حاضر از دو قسمت اصلی (شامل سؤالهای مربوط به ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) و قسمت مربوط به سؤالهای جمعیت شناختی تشکیل شده است. سؤالهای مربوط به متغیر‌های اصلی با الگو قرار دادن ابعاد مورد نظر در مقاله بیرلین و همکاران36 (2003) و پرسشنامه استاندارد چانوپس و همکاران37 (2006) و پس از تغییرات مربوط به بومی سازی طراحی گردید.
برهمین اساس پرسشنامه مزبور در مجموع شامل 98 سؤال است که به تفکیک عبارتند از 6 سؤال جمعیت شناختی (جنسیت، پست سازمانی، تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، وضعیت استخدامی)، 51 سؤال مربوط به ارتباطات بین سازمانی و 41 سؤال مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات. تفکیک تعداد سؤالهای به کار برده شده در پرسشنامه براساس ابعاد مورد نظر متغیرهای اصلی به قرار زیر است:

جدول 3-1: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس ابعاد ارتباطات بین سازمانی
ابعاد
تعداد سؤالهای پرسشنامه
تمرکز بر نتایج
4
همراستایی سیستم
5
قوانین و مقررات
6
توازن همگرایی و واگرایی
5
مدیریت مبادلات
4
ایجاد استانداردهای بالا
5
مسئولیت شخصی
5
هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری
7
فرایند منظم
4
انعطاف پذیری
6

جدول 3-2: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس فناوری اطلاعات
ابعاد
تعداد سؤالهای پرسشنامه
سخت افزار/ نرم افزار
8
مغزافزار
11
اینترنت یا شبکه
5
سیستمها
7
کاربران
3
مدیریت
7
منبع: پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات چانوپس و همکاران (2006)
جهت سهولت امر و تسریع در گردآوری اطلاعات تمامی سؤالها بسته و از طیف لیکرت (مقیاس ترتیبی) استفاده شد.
پس از تهیه پرسشنامه بایستی این ابزار از نظر روایی و پایایی مورد سنجش قرار گیرد تا به واسطه برخورداری از خصوصیات متناسب محقق بتواند دادههای تحقیق را گردآوری نموده و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها سؤالهای تحقیق را پاسخ دهد. بر همین اساس، روایی و پایایی ابزار به شرح زیر سنجیده شد.

3-6-1- روایی38

روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. به بیان دیگر، روایی به ما میگوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه میگیریم (سکاران،1390: 222). روشهای متعددی برای سنجش روایی ابزار وجود دارد، که در این تحقیق برای بررسی روایی سنجههای پرسشنامه از روش روایی صوری- محتوایی استفاده شد. از آن جهت که تک تک سؤالات پرسشنامه مبتنی بر ادبیات تحقیق میباشد لذا از روایی لازم برخوردار است. علاوه بر این به منظور حصول اطمینان بیشتر از روایی، پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. تعیین روایی سنجه از این جهت حائز اهمیت است که اندازهگیریهای نامتناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد.

3-6-2-پایایی39

پایایی ابزار سنجش عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا،1386: 155) بنابراین به جهت سنجش خاصیت تکرارپذیری و برخورداری از نتایج یکسان سؤال‌های پرسشنامه، در مرحله پیش آزمون تعدادی از پرسشنامهها میان افراد جامعه توزیع و پس از جمعآوری و گردآوری دادهها از روش ضریب آلفای کرونباخ40 استفاده گردید. رابطه ضریب مذکور از این قرار است:
a=□(K/(K-1)) (1-□((∑_(i – 1^(s_i^2 ))^k)/s^2 ))
از آنجا که با استفاده از نرم افزار آماری41 میتوان ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود از ارائه جزئیات رابطهای آن خودداری میشود. بر همین اساس با توجه به نتایج بدست آمده مقدار کلی این ضریب برای متغیر ارتباطات بین سازمانی 90 درصد، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 96 درصد محاسبه گردید. علاوه بر این میزان ضریب مورد نظر برای پرسشنامه به صورت کلی درصد تعیین شد. با مقایسه درصدهای محاسبه شده با ضریب مطلوبیت پایایی ابزار که بایستی بالای 70 درصد باشد، میتوان اذعان داشت سؤالهای پرسشنامه در زیرمجموعهها و همچنین در کل دارای پایایی مطلوبی هستند. جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به هر بعد، متغیر را نشان می‌دهد.

جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد
متغیر
ابعاد
پایایی هر بعد
پایایی کل

ارتباطات بین سازمانی
تمرکز بر نتایج
83/0

90/0

همراستایی سیستم
84/0

قوانین و مقررات
85/0

توازنهمگرایی و واگرایی
86/0

مدیریت مبادلات
87/0

ایجاد استانداردهای بالا
78/0

مسئولیت شخصی
83/0

هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیم گیری
88/0

فرایند منظم
86/0

انعطاف پذیری
87/0

فناوری اطلاعات و ارتباطات
سخت افزار/نرم افزار
87/0

96/0

مغزافزار
92/0

اینترنت یا شبکه
86/0

سیستمها
89/0

کاربران
82/0

مدیریت
92/0

منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

3-7- روش گردآوري دادهها

در نوشتار حاضر در ارتباط با نحوه جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینهی تحقیق به طور عمده از روشهای کتابخانهای با استفاده از کتب، مقالات و پایاننامههای مربوطه استفاده گردید و در خصوص جمع‌آوری اطلاعات جهت سنجش سؤالهای تحقیق از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد.
به جهت توزیع ابزار، در ابتدا محقق با تهیه مجوزهای لازم اقدام مناسب جهت توزیع میدانی را فراهم نمود؛ سپس پرسشنامه طراحی شده را در اختیار مدیران و کارکنان سازمانها قرار داد و از آنان خواسته شد تا پاسخ‌های مناسب را به پرسشها داده و سپس به محقق باز گردانند.

3-8- ابزار و روش تجزيه و تحليل دادهها

دادههای جمعآوری شده توسط پرسشنامه، بوسیله نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از برخی روشهای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، مدیریت شهری، میزان آشنایی Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی