مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، زیست محیطی، نهادینه شدن

دانلود پایان نامه ارشد

. زایشگاه، مهد کودك، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل خدمت سی ساله و بالاخره سازمان گورستان، از جمله سازمانهایی هستند که انسان امروزین مستقیماً با آنها در ارتباط بوده، ضمناً بصورت غیر مستقیم با سازمانهای بیشمار دیگری نیز در ارتباط است. اما وقتی که با هم کار میکنند تأثیری به مراتب بیشتر بر جامعه خواهند داشت (اتزیونی،1961: 281).
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف سازمان، ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهرهوری به روشنی مشخص شده است. سازمانها بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوریها رفع میکنند یکی از واژههایی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطهی تنگاتنگی دارد، ارتباطات بین سازمانی است. مدیران برای داشتن ارتباطات موثر، به سوی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت میکنند. بنابراین استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. انتظارات عمومی شهروندان، ارتقای بهرهوری سازمانی، کاهش هزینههای اداری، شفافسازی، تأمین رضایت مردم، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش سرعت ارائه خدمات اهمیت موضوع را برای سازمانهای دولتی دوچندان کرده است.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان

1-4-2- اهداف فرعی

بررسی وضعیت موجود ارتباطات بین سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
بررسی رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
مقایسه دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-5-سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

چه راهکارهایی برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان وجود دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی

وضعیت موجود ارتباطات بین سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان چگونه است؟
وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان چگونه است؟
رابطه میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان چگونه است؟
با توجه به مقایسه دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات چه راهکارهایی برای ارتقاء و بهبود ارتباطات بین سازمانی وجود دارد؟

1-6- تعریف واژگان کلیدی

همكاریهای بین سازمانی در حقیقت طراحی نوع سازمان جدید شبیه به سازمانهای بدون مرز هستند که در آن هسته متمرکز کوچكی از سازمانها و یا افراد با تخصصهای خاص، کارهای آن را انجام میدهند. آنها هستههای عملیاتی موقتی هستند که هر عضوی میتواند براحتی با دیگر اعضاء ارتباط برقرار کند، قوانین و مقررات جاری کمی دارد، گروه بعنوان یك راهنمای عمل کار میکند، سلسله مراتب کمتری وجود دارد، و روابط بین اعضاء بوسیله هدفهای مشترك کنترل میشوند (بویت، 1995: 14).
فناوری اطلاعات و ارتباطات: فناوری را میتوان گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد دانست که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات انجام گیرد (مددی و همکاران،1393: 129).
1-7-روش و مراحل اجرا

جهت عملیاتی کردن پژوهش، پرسشنامه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، میان اعضای نمونه توزیع و دادهها جمع آوری خواهند شد و در نهایت برای کمی نمودن یافتهها از روشهای آماری و نرم افزارها، تجزیه و تحلیل نتایج صورت میگیرد و نتیجهگیری نهایی بیان میشود. مراحل اجرا به صورت زیر میباشد:

شکل 1-1: روش و مراحل اجرا

فصل دوم

ادبیات موضوع پژوهش

2-1- مقدمه

در این فصل، آشنایی وسیع و عمیق با پیشینه تحقیق، به محقق کمک میکند که افق اندیشههایش را گسترش دهد و در ادامه مدل مفهومی تحقیق خود را انتخاب نماید تا بتواند به درستی، مسأله مورد نظر تحقیق خود را پاسخ دهد.
در این فصل محقق، به ترتیب در سه بخش چارچوب نظری که به بیان کلیات متغیرهای ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابعاد و…… میپردازد؛ در بخش دوم، پیشینه متغیرها و ارتباط آنها در مقالات گذشته اعم از داخلی یا خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ترسیم میگردد.
زمانی سازمانها خود را مستقل و جدا از دیگران میپنداشتند و میکوشیدند بهتر از بقیه کار کنند. در زمان کنونی سازمانها خود را به عنوان اعضای یک سیستم زیست محیطی به حساب میآورند که ممکن است در چندین سازمان به فعالیت بپردازند و از نظر رابطه با سایر سازمانها، در یک شبکه متراکم قرار گیرند. در این سیستم زیست محیطی، همکاری به عنوان یکی از شیوههای رقابت به حساب میآید. در واقع، با توجه به موقعیت محلی و مسئلههایی که در آن محیط مطرح است، امکان دارد دو سازمان با یکدیگر رقابت کنند و در همان زمان تشریک مساعی نمایند. در یک سیستم زیست محیطی، نقش مدیران سازمانها پیوسته در حال تغییر است که در زمان کنونی به روابط افقی و ایجاد رابطه با سایر سازمانها توجه بیشتری میشود. در دنیای امروز که با پدیده شگفت انگیز انفجار اطلاعات و انتقال لحظهای آن به اقصی نقاط جهان مواجه هستیم، قدرت واقعی در دست کسی است که از علوم جدید روز، بهتر و بیشتر بهره جسته و آنها را سریعتر به کار گیرد (صالحی و نوریان، 1388: 416).

2-2- ارتباطات بین سازمانی

طرح گسترده موضوعاتي مثل شبكهسازي، همكاري، هماهنگي و مشاركت، در حوزه آكادميك و عملياتي، نشان دهنده نگاه برونگراي سازمانها براي پاسخ مناسب به تغييرات و چالشهاي محيط است كه با مصاديقي مثل پيمانهاي راهبردي و مشاركتهاي پروژهاي عينيت مييابند. سازمانها مشاركت ميكنند تا بر تغييرات محيط فائق آيند و بتوانند منابع لازم را تامين كنند. اين پيوندهاي سازماني ميتوانند تغييرات را پشتيباني كنند و شانس بقاي سازمان را بالا ببرند.
در حوزههاي مختلف علمي مثل اقتصاد، استراتژي،‌ و تحقيقات سازمان و مديريت، روابط بين سازماني در حال تبديل به يك سرفصل مهم تحقيقاتي هستند. قديميترين پارادايم حاكم بر مطالعات بين سازماني پارادايم اقتصادي بوده است. در اين نوع نگاه، افراد و سازمانها صرفا جوياي منفعت خود بوده و براي به حداكثر رساندن آن تلاش ميكنند. اين رويكرد در اكثر مباحث بهينهسازي،‌ نظريهها و تئوريهايي مثل هزينه مبادلات اقتصادي12 ديده ميشود. با توجه به زمينههاي اجتماعي، محققين ديگري اقدام به طرح مباحث شناختي و اجتماعي در روابط بین سازماني نمودهاند. عدم كارايي نگاه صرفا اقتصادي و مكانيكي به مسائل انساني و سازماني باعث شده است كه امروزه مسائل سازماني با تلفيق رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي بررسي شوند. در رويكردهاي اقتصادي- اجتماعي صرف توجه از رقابت خارج شده و مساله مشاركت و همكاري مطرح ميشود كه نمود آن در انواع روابط بين سازماني مشاهده ميشود (تیموری و همکاران، 1390: 62).
چگونگی شکلگیری ارتباطات بین سازمانی در مبانی نظری حوزههای مختلف علوم بیان گردیده است و این امر دلالت بر ماهیت چندبعدی موضوع دارد. بنابراین در این زمینه شش پارادایم تئوریک اصلی که تبیین کننده نحوه شکلگیری ارتباطات بین سازمانی هستند، مطرح است که عبارتند از: تئوری هزینههای اقتصادی مبادله، تئوری وابستگی منابع، تئوری اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن. هر یک از این تئوریها از منظری خاص شکلگیری و ضرورت ارتباطات بین سازمانی را بیان میکنند. هر یک از شش پارادایم فوق چشماندازی منحصر به فرد را در شکلگیری ارتباطات بین سازمانی ارائه می‌دهند (بروسی وجفری ،2000 :390). در جدول 2-1 خلاصهای از هریک به همراه منطق ارتباطات بین سازمانی ناشی از آنها ذکر شده است:

پارادایم تئوریک
شرح پارادایم
مبنای منطق ارتباطات بین سازمانی
هزینههایاقتصادی مبادله
چگونگی سازماندهی فعالیتهای بین سازمانی به گونهای که مجموع هزینههای تولید و مبادله حداقل گردد.
حداقل نمودن مجموع هزینههای تولید و مبادله، امکان کاهش عدم قطعیت ناشی از بازار و هزینههای مربوط به سازماندهی ارتباطات را میسر میسازد.
وابستگی منابع
چگونگی اعمال قدرت و کنترل بر سازمان های که دارای منابع کمیاب هستند و امکان تامین منابع مورد نیاز.
تمام سازمانهای ملزم به تعامل با محیط جهت کسب منابع هستند.
اتحاد استراتژیک
فراهم نمودن فرصتی جهت حضور و افزایش قدرت بازار، کسب مزیت رقابتی و ارائه کالاها و خدمات جدید.
ایجاد اتحاد موجب افزایش توان سازمان در تحویل کالاها و خدمات نوین و کاهش رقابت میگردد.
تئوری ذینفعان
هم راستا نمودن خواستههای سازمان با خواستههای ذینفعان و کاهش عدم اطمینان محیط.
سازمانها در شبکهای از ذینفعان قرار دارند و ملزم به در نظر گرفتن خواستههای مشروع آنها در تصمیم‌گیری و مبادلات بازرگانی هستند.
یادگیری سازمانی
جذب حداکثر مقدار ممکن دانش که منجر به افزایش شایستگیها و در غایت خود ایجاد ارزش برای سازمان گردد.
در این زمینه توانایی جذب که به معنای توانمندی سازمان در شناخت دانش نوین و ارزشمند، جذب و پیاده سازی آن می‌باشد، یک عامل کلیدی میباشد.
تئوری نهادینه شدن
کسب مشروعیت و یا تطبیق با هنجارهای اجتماعی از طریق تقلید از سازمانهایی که چنین کردهاند.
محیطهای نهادی، فشارهای را در جهت کسب مشروعیت و تطابق با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی بر سازمانها تحمیل میکنند.
جدول 2-1: پارادایمهای تئوریک شکلگیری ارتباطات بین سازمانی
منبع: (زارعی و زارعی، 1386: 59)

2-2-1- پارادایمهای نظری تبیینکننده ارتباطات بین سازمانی

هزینههای اقتصادی مبادله
هزینههای اقتصادی مبادله در ادبیات موضوع، توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده است. به طور خلاصه محور تأکید و توجه این تئوری عبارت است از چگونگی سازماندهی فعالیتهای بین سازمانها به گونه‌ای که مجموع هزینههای تولید و مبادله حداقل گردد. امروزه تولید یک کالا یا خدمت دربرگیرنده اجزای بسیار زیادی است. چنانچه فرض شود تهیه کلیه اجزای مزبور توسط سازمان تولیدکننده کالا یا خدمت، امکان پذیر باشد، آنگاه تصمیم به انجام آن هزینههای زیادی را در پی خواهد داشت. به ویژه زمانی که محصول پیچیده و تهیه اجزای آن تخصص و مهارتهای زیادی را طلب نماید. هزینههای تولید سازمان متنوع و تابعی از عواملی همچون مقیاس تولید، تأثیرات ناشی از یادگیری یا تجربه، مکان تولید و حقوق مالکیت تجارت همچون حق ثبت اختراعات میباشد (کوگوت،1988: 310). این امر در خصوص ارائه کالا یا خدمات به بازار و تحویل به مصرف کننده نهایی، نیز صادق است. در بسیاری از موارد تولید کالا یا خدمت و مصرف کننده نهایی آن در دو مکان جغرافیایی دور از یکدیگر قرار دارند که این موضوع مستلزم عبور محصول از کانالهای متعدد و پیچیده عرضه میباشد. مدیریت کامل عرضه نیز چنانچه از طرف سازمان مربوط قابل انجام باشد، هزینههای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. هزینههای مبادله نیز متنوع و شامل هزینههای مربوط به تنظیم، مدیریت و نظارت بر تعاملات بین بازارها میباشد. در نتیجه به استناد دیدگاه تئوری هزینه های اقتصادی مبادله، جهت ایجاد کارایی و کاهش هزینهها سازمانها ناگزیر از ایجاد یکسری ارتباطات با یکدیگر هستند.
سرمایهگذاریهای مشترک و سازمانهای شبکهای از مصادیق تئوری هزینههای اقتصادی مبادله می‌باشند (بروسی و جفری،2000: 376). سرمایهگذاریهای مشترک موجب صرفهجویی در هزینههای ناشی از رفتار فرصت طلبانه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، سازمانهای دولتی، فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، نهادینه شدن، عدم اطمینان، سیستم های اطلاعات