مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، رضایت شغل، پیشه وران

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان های آموزشی، اداری و تولیدی، تاکید بر اهمیت و کارگشایی پژوهش های نظری و میدانی در پرورش نیروی اخلاقی کار، ایجاد تناسب بین آموزش و اعتلای اخلاق حرفه ای با حوزه های کارکرد و عمل اجتماع و سازمان اشتغال، ضرورت شناسایی و ارتباط با متخصصان،صاحب نظران و مدرسان آموزش اخلاقی در تمامی سطوح تخصصی و حرفه ای به منظور ایجاد شبکه ای از کارشناسان و مدرسان و برنامه ریزان آموزش اخلاق حرفه ای در سطح ملی و بین المللی، از جمله محورهای پیشنهادی هستند که می توانند در راهبرد بسترسازی فعال برای آموزش و انگیزش در بهبود توسعه کارکردهای اخلاق حرفه ای در کشور یاری رسانند.
نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در موفقیت معطوف به آینده سازمان غیرقابل انکار است و دوری از آن بنگاه ها را سخت آسیب پذیر و متضرر می سازد. دست یابی به اخلاق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک می گردد.
تأکید روز افزون بر اخلاق حرفه ای در بنگاه ها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در جوامع صنعتی، نیازهای پژوهشی و مطالعاتی فراوانی را به میان آورده است. این نیازها بدون برنامه های پژوهشی نظام مند قابل پاسخ نیست. همین امر مراکز دانشگاهی را در کشورهای صنعتی به اخلاق حرفه ای سوق داده است.
کاربردی بودن دانش اخلاق اقتضا می کند که روشها و بستر سازیهای لازم در جهت پیشگیری از رذائل اخلاقی تبیین گردد. پیشگیری باید در جهت گیریهای تدوین اصول اخلاق، ضوابط و قوانین سازمان و به طور کلی در برنامه های آموزشی نیز لحاظ گردد.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
1-شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی و رابطه آن با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس
1- 4-2 اهداف جزئی
2- شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
3- تعیین وضعیت اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس
4- تعیین رابطه اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی با رضایت شغلی دبیران
5- تعیین رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی دبیران
1-5 سوالات تحقیق:
1- مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی کدام است؟
2- وضعیت اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر بندرعباس چگونه است؟
3- آیا بین اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین مولفه های اخلاق حرفه ای و رضایت شغلی رابطه چندگانه وجود دارد؟
1-6 تعریف واژه و اصطلاحات:
1-6-1 تعاریف مفهومی اخلاق حرفه ای اسلامی
اخلاق حرفه ای، حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی افراد و بنگاه ها در مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد. رسالت اخلاق حرفه ای به منزله ی دانش و آرمان عمده ی آن، حل مسائل اخلاقی بنگاه ها و تبیین تعهدات اخلاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسائل اخلاقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخلاق حرفه ای است. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
در زمینه ارتباط بین اخلاق (و اخلاق اسلامی) و مسئولیت اجتماعی نظریات گوناگونی وجود دارد لیکن بسیاری از اندیشمندان ارتباط وثیقی بین این دو مقوله قائلند. ارتباط وثیقی بین مسئولیت اجتماعی بنگاه با مسئولیت اخلاقی آن وجود دارد. به عبارت دیگر در این رویکرد، مدیران علاوه بر آنکه باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند، باید به عنوان یک امر اخلاقی در راه تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر، نباید تصمیمات و رفتارهای مدیریتی منجر به وارد کردن خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
هدف اخلاق، تعالی و توسعه ی بشری ماست. صرفاً به دلیل انسان بودن، در قبال خود و دیگران مسئولیت اخلاقی داریم. ادیان الهی سنت های اخلاقی نیز بر چنین مسئولیت پذیری تأکید دارند. انسان بودن ما انگیزه ی اصلی رفتار اخلاقی است. نقش اخلاق حرفه ای آن است که با بهبود عملکرد امروز، بازار فردا را تضمین می کند. اما به دلیل سودآوری به اخلاق روی نمی آوریم، بلکه اخلاق را صرفاً به دلیل گرایش و بصیرت انسانی ارج می نهیم و چون انسان ها اخلاق را ارج می نهند. اخلاقی بودن، به تبع، اقبال و حمایت انسان ها (از جمله مشتریان) را در پی دارد. توجه دادن به منافع اخلاق ورزی در آموزه های دینی نیز آمده است. (فرامرزقراملکی، 1388)
1-6-2 تعاریف مفهومی رضایت شغلی:
رضایت شغلی عبارت است از نگرش مثبت افراد به شغل خویش به نحوی که علاقه و حداکثر توان به شغل خویش بپردازد(آیرملو،1379).
در رضایت شغلی از پرسش نامه jdi( اسمیت14 و همکاران ،1969) که دارای مولفه های زیر می باشد استفاده شده است:
رضایت از ماهیت کار: کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد که دارای دوجنبه محدوده شغلی و تنوع کاری می باشد(مقیمی،1385).
رضایت از مافوق: شیوه ایی است که مدیران به وسیله ی آن به هدایت کارکنان می پردازند. هر جا که سرپرستان و کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته باشند رضایت شغلی نیز بالا بوده است(مقیمی، 1385)
رضایت از همکاران: چگونگی رابطه کارکنان با یکدیگر (مقیمی،1385).
رضایت از نحوه ارتقاء : به چگونگی سیستم عادلانه ارتقاء وترفیع کارکنان در سیستم اشاره دارد(سید جوادین،1386).
رضایت از حقوق: بر اساس قانون کار حقوق ودستمزد عبارت است از: وجه نقد یا هرگونه مزایای غیر نقدی که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت می کنند (سید جوادین،1386) می باشد .
1-6-3 تعریف عملیاتی اخلاق حرفه ای اسلامی
1-نمره ای که فرد از پرسشنامه اخلاق حرفه ای اسلامی که محقق ساخته است بدست می آید؛ این پرسشنامه شامل مجموع زیر مولفه های هیجده مولفه می باشد:
خوش اخلاق بودن(سوال 1 تا سوال 7)، بزرگوار بودن(سوال 8 تا سوال 11)، فکور بودن(سوال 12 تا سوال 23)، رئوف بودن (سوال24 تا سوال 26)مومن بودن(سوال 27تا سوال 38)، صبور بودن (سوال 39 تا سوال 43)عادل بودن(سوال 44 تا سوال 48)، مستقل بودن(سوال 49تا سوال 51)، ارشادگر(سوال 52 تا سوال 54)، صادق بودن(سوال 55 تا سوال 57)، رازدار بودن(سوال 58 تا سوال 60)، نیک اندیش بودن(سوال 61 تا سوال 63)، قانع بودن(سوال 64 تا سوال 66)، خوش قول بودن(سوال 67 تا سوال 69)، میانه رو بودن(سوال 70 تا سوال 74)، منظم بودن(سوال 75 تا سوال 77)، قدرشناس بودن (سوال 78 تا سوال 81) و تلاشگر (سوال 82 تا سوال 84).
رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره ی شغل خود دارند که نشأت گرفته از ادراک افراد از شغلشان است. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبت دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نیز نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره ی نگرش کارکنان صحبت می کنند مقصودشان رضایت شغلی است، معمولاً پژوهشگران رشته ی رفتار سازمانی به رضایت شغلی اهمیت زیادی می دهند. گروهی معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد، به عبارت دیگر این عده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاه های روانی و خصوصیات فردی توجیه می نمایند.(تذهیبی و همکاران، 1389)
1-6-4 تعریف عملیاتی رضایت شغلی:
1-نمره ای که فرد از پرسشنامه رضایت شغلی (jdi) (اسمیت وهمکاران،1969)بدست می آید.
این پرسشنامه شامل مجموع زیرمولفه های پنج مولفه می باشد:
1- شغل من(سئوال 85 الی 101)، مدیر(سئوال 102 الی 114)، همکارانم (سئوال 115 الی 124)، فرصت های ارتقاء و پیشرفت (سئوال 125 الی 130)، حقوق و مزایا (سئوال 131 الی 135 )، ( اسمیت وهمکاران،1969).

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 بررسی نظریه های پیرامون اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی
2-1-1 مفهوم و تعاریف اخلاق حرفه ای اسلامی
به نظر می رسد از زمان داریوش به بعد، انجمن های گوناگون حرفه مندان و پیشه وران، با الگوی اتحادیه ی بنایان آزاد که پیشتر در مصر و فلسطین تشکیل شده بود، در سراسر امپراطوری ایران شکل گرفت و با تحولات اجتماعی و اقتصادی، همساز شد و بعد از اسلام نیز به صورت جرگه های فتیان و اصناف تداوم یافت. در قرن چهاردهم هجری که با حکمرانی سلطان محمود غزنوی، فرهنگ ایرانی در پهنه ی جهان اسلامی و هندوستان و ترکستان نفوذ موثری یافت، اخلاق و آموزش حرفه ای نیز با همان الگو و مبانی پیش از اسلام، گسترده شد و در کنار آموزه های عرفانی وارد زندگی مردم گردید. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
جرگه های پیشه وران جوانمرد که برای اعضای خود وظایفی فراتر از خدمات حرفه ای قائل بودند، جای خود را در جامعه ی مسلمان آن روزگار گشودند و مدتها ماندگار شدند. از عصر صفوی به بعد، «اصناف» به وجود آمد که سازمانی متفاوت از جرگه های فتیان داشت اما همچنان احکام اخلاقی در آن جاری بود و شیوه ی گزینش شاگرد و استاد نیز کم و بیش به همان ترتیب صورت می گرفت. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
نظر غالب آن است که چون صنعتگران و پیشه وران، همانند سایر طبقات جامعه ی باستانی ایران، خود را تحت حمایت و تأییدات هورمزد و ایزدان می دانستند و تعلیمات حرفه ای نیز همیشه با اخلاق ورزی همراه بوده است، از این رو منجر به پیدایش اصناف و پیشه وران اخلاقمند و متدین شده و بعد از اسلام نیز همین روند ادامه یافته است. به هر صورت، تداوم این امر در میان حرفه مندان ایرانی هشداری ست برای نسلهای امروز و فردای ما که به آن بی توجه نمانند. یقیناً، باز تولید آن شیوه های متکی بر تجربه های چند هزار ساله با نگاه نقادانه، سودمند خواهد بود. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
روابط اقتصادی درون طبقه ی «توده ی مردم» بسی مهمتر از روابط این طبقه با سایر طبقات است زیرا روابطی همسطح درون طبقه برقرار بوده که منجر به ساخت مبانی اخلاق شده است.
در سده های 8-12 ه ق اخلاق حرفه ای آمیزه ای از قوانین شرع، آموزه های دینی در زمینه اخلاق فردی و اجتماعی و همچنین برخی ضوابط حرفه ای و صنفی شود. این در حالی بود که موضوع معیار سنجش کیفیت (استانداردها) مسکوت گذاشته شد. بدیهی است که چنین موازینی، با پاداش و جزای تعریف نشده و آن جهانی، اخلاق حرفه ای را در سطح نظری تابعی از شرع و فتوت و مقدار پایبندی اهل حرفه به این دو می کرد. (فرامرزقراملکی، 1386)
با توسعه ی شهرنشینی، پیشه وران از طبقه ی کشاورزان جدا شدند و آنها که دوره گردی می کردند یا در روستاها سکونت داشتند، در شهرها ساکن گردیدند و همگی خود را به کانون قدرت مذهبی نزدیک ساختند تا فشار حاکمیت را بر طبقه ی خود بکاهند. با نفوذ فزاینده ی مذهب و روحانیت در طبقه ی حرفه مندان، اخلاق حرفه ای بیش از پیش تحت تأثیر مذهب قرار گرفت و همین امر به استواری بیشتر پیوند روحانیت و بازار انجامید. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
2-1-1-1 آموزه های اخلاقی
مطابق آموزه های اخلاقی زردتشت، هرگاه «میانه روی» و «تمیز» ملکه ی ذهن انسان شود، رفتار وی اخلاقی خواهد بود. چرا که دانسته و ندانسته کاری نمی کند که به زیان زندگی تمام شود یا موجب تقویت جبهه ی اهریمن گردد. (فرامرزقراملکی و همکاران، 1388)
از آنجا که محور اخلاق حرفه ای در ایران باستان بر بزرگداشت زندگی و پاسداری از آن در برابر اهریمن استوار بوده و این اصول در قرآن و سنت و حدیث نبوی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لذا در دوران اسلام نفی نشده اما به تناسب پیشرفت تمدن و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تغییراتی نموده است. از عصر قاجار که ایران با غرب پیشرفته مواجه می شود، به تغییرات بنیادین در آموزش حرفه ای تن نمی دهد بلکه از آن اساس کهنسال می گریزد و خلائی ایجاد می شود که همچنان ادامه دارد. در عصر پهلوی که خود گردانی نهادهای مدنی مغایر با سیاست رسمی دولت تلقی می شد، هیچ اتحادیه کارگری مستقل و نیرومندی در ایران پا نگرفت تا فقدان اصناف قاجاری را پر کند. در نتیجه، دولت مسئول آموزش حرفه ای و تنظیم روابط حرفه مندان با یکدیگر و با کارآفرینان گردید و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، رضایت شغل، آموزش اخلاق Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، موفقیت سازمان، رفتار اخلاقی، کسب و کار