مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، درصد تجمعی، علوم تجربی، علوم ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

مقادیر خیلی کم، به طرف مقادیر خیلی زیاد حرکت کنیم نشان دهنده این است که نقطه انتخاب از وضعیت بهتری در محیط برخوردار است. نمونه ای از پرسشنامه در بخش ضمائم پیوست گردیده است.
3-4 روایی و پایایی ابزار تحقیق
«مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی ابزار اندازه گیری محقق بر می گردد».(خاکی،1382)
برای سنجش روایی پرسشنامه پژوهش، پرسشنامه به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور رسیده است.علاوه بر آن از نظر کارشناسان،صاحبنظران،اساتیدو متخصصان نیز استفاده شده است و تایید کردند .
براي محاسبه پايايي دروني و بيروني ابزار نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضرايب آلفاي کرونباخ نشانگر پايايي سه مقياس پرسشنامه بود.
جدول1-3 آلفای کرونباخ مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی
مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی
ضرایب آلفای کرونباخ
اخلاق حرفه ای اسلامی
%99
خوش اخلاق
%96
بزرگوار
%95
فکور
%97
رئوف
%90
مومن
%93
صبور
%76
عادل
%95
مستقل
%97
ارشادگر
%94
صادق
%95
رازدار
%95
نیک اندیش
%90
قانع
%78
خوش قول
%96
میانه رو
%97
منظم
%94
قدرشناس
%96
تلاشگر
%94

جدول2-3 آلفای کرونباخ مولفه های رضایت شغلی
مولفه های رضایت شغلی
ضرایب آلفای کرونباخ
رضایت شغلی
%95
مدیر
%96
همکاران
%93
فرصت ارتقاء شغلی
%93
حقوق و مزایا
%84

«قابلیت اعتماد نشان می دهد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.» (سرمد و دیگران،1377).
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه به طور آزمایشی بین 75 نفر توزیع گردید و از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی استفاده شد. که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر باشد.
3-5 روش اجرای تحقیق
محقق پس از مطالعات فراوان بر روی قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به تلخیص 333 مولفه اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی دست یافت که پس از مشور با استاد راهنما به 133 مولفه قرآنی خلاصه شد و در بررسی های نهایی با راهنمایی استاد راهنما 84 مولفه قرآنی تلخیص و کدگذاری شد که 18 مولفه اصلی و بقیه به عنوان زیر مولفه های آنها قرار گرفتند که پرسشنامه بر اساس آن تنظیم گردید.
برای گردآوری اطلاعات محقق پس از کسب مجوز از مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان شهرستان بندرعباس ، همچنین هماهنگی با معاونت محترم آموزشی دانشگاه فرهنگیان و با رضایت کامل دبیران به ارائه هدف از انجام پژوهش و توضیح روش پر کردن پرسشنامه های پژوهش پرداخت و سپس پرسشنامه های مذکور را بین آنها توزیع نمود.
3-6 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر بعد از جمع آوری پرسشنامه مورد نظر، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی، تجزیه و تحلیل می شوند، روش های آمار توصیفی عبارتند از:
• فراوانی
• میانگین
• واریانس
• انحراف معیار
• خطای انحراف استاندارد.
روش ها و آزمون های استنباطی عبارتند از:
• آزمون Tتک گروهی
• ضریب همبستگی پیرسون
• تحلیل رگرسیون چندگانه بکار برده شد.
در نهایت برای بدست آوردن میزان پیش بینی متغیر وابسته توسط های مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شده است .
در قسمت تحلیل کیفی از روش کدگذاری، تلخیص داده ها، مفهوم سازی و مقوله سازی انجام شده است.

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

4-1مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر ، یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است.
پس از گردآوری داده ها ، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است ، آغاز می شود . در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند داده ها را در جهت پاسخ سوال های پژوهش و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد . برای این که این امر به نحو صحیح انجام گیرد ، داده های جمع آوری شده بایستی به طور علمی و با روش های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده در آید .

4-2 یافته های توصیفی :
جدول 1-4 جدول فراوانی ، درصد و درصد تجمعی معلمان شرکت کننده در پژوهش برحسب جنسیت .
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مردان
153
3/40
3/40
زنان
227
7/59
7/59
مجموع
380
100

همانطوری که داده ها مندرج در جدول فوق نشان می دهد از کل 380 نفر افراد شرکت کننده در این پژوهش 153 نفر مرد معادل 3/40درصد و 227 نفر زن معادل 7/59 درصد را تشکیل می دهد .

جدول 2-4 جدول فراوانی ، درصد تجمعی معلمان شرکت کننده در پژوهش بر حسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاردانی
48
6/11
6/11
کارشناسی
247
0/65
0/65
کارشناسی ارشد
85
4/22
4/22
مجموع
380
100

مشاهدات جدول فوق نشان می دهد که معلمان مقطع کاردانی6/11 درصد از نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و معلمان کارشناسی 0/65 درصد از نمونه پژوهش را به خود اختصاص داده اند . و معلمین کارشناسی ارشد 4/22درصد از نمونه پژوهش را به خود اختصاص داده اند . بنابراین معلمین مقطع کارشناسی در پژوهش حاضر از بیش ترین فراوانی برخوردارند .

جدول 3-4 جدول فراوانی ، درصد و درصد معلمین شرکت کننده در پژوهش به تفکیک رشته تحصیلی
دانشکده
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
علوم انسانی
89
4/23
4/23
علوم تجربی
171
0/45
0/45
علوم ریاضی
118
1/31
1/31
فنی و مهندسی
1
3/0
3/0
کشاورزی
1
3/0
3/0
مجموع
380
100

مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 4/23 درصد از معلمان شرکت کننده در پژوهش معلمانی هستند که در رشته علوم انسانی تحصیل می کنند 0/45 درصد از معلمان شرکت کننده در پژوهش را رشته علوم تجربی تشکیل می دادند 1/31 درصد ازمعلمین شرکت کننده در پژوهش را رشته علوم ریاضی و تشکیل می دهند . و 3/0 درصد از معلمین شرکت کننده در پژوهش را رشته کشاورزی تشکیل می دهند و به این ترتیب بیش ترین درصد و فراوانی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش مربوطه به معلمین در رشته علوم تجربی با 0/45 درصد و معلمین در رشته علوم ریاضی با 1/31 درصد در مرتبه دوم قرار دارند .

4-3 یافته های استنباطی:

جدول 4-4 مولفه های و زیر مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی
ردیف
مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی
منابع
زیر مولفه ها
1
خوش اخلاق بودن
سوره العنکبوت آیه 59-ترجمه انصاریان
متواضع- نرمی سخن گفتن- شنوای سخن حق- خوش رفتار- گشاده رو- شایسته سخن- قدر شناس
2
بزرگوار بودن
سوره المزمل آیه 10- ترجمه الهی قمشه ای
گذشت- خیرخواه- عیب پوشی- کینه ورز نبودن
3
فکور بودن
سوره النحل آیه 44- ترجمه الهی قمشه ای
توان تحلیل مسائل و مشکلات- دارای تخصص لازم- دقیق و آگاه- از لحاظ علمی به روز بودن- قضاوت صحیح- مشاوره با متخصصین- استفاده از تجربه دیگران- فردی بلند نظر بودن- تمایل شدید به یادگیری- معلم خوب بودن- راهنمای خوب بودن- الگوی فرهنگی خوب بودن
4
رئوف بودن
سوره البلد آیه 17- ترجمه انصاریان
مهربان- نرم دل- رئوف
5
مومن بودن
سوره الأنفال آیه 2- ترجمه آیتی
توکل به خدا- ایمان به رحمت خدا- غیبت نکردن- دوری از دورویی- باتقوا- سنایشگر و سپاسگذار- تهمت نزدن- حسود نبودن- دوری از طعنه زدن- خداترس بودن- از فتنه و فتنه انگیز دوری کردن- ساده زیست بودن
6
صبور بودن
سوره الإنفال آیه 46- ترجمه الهی قمشه ای
فروتن بودن- شکیبا بودن- خویشتن دار بودن- بردبار- کنترل کردن خشم خود
7
عادل بودن
سوره الإسراء آیه 35- ترجمه الهی قمشه ای
با انصاف بودن- به عدالت داوری کردن- عادلانه رفتار کردن- عادلانه پاداش دادن
8
مستقل بودن
سوره المومنون آیه 91- ترجمه انصاریان
استقلال فکری داشتن- استقلال در تصمیم گیری داشتن- استقلال در عمل داشتن
9
ارشادگر بودن
سوره النمل آیه 67- ترجمه الهی قمشه ای
مشورت کردن- هدایتگر بودن- نهی از منکر فراموش نکردن
10
صادق بودن
سوره المائده آیه 119- ترجمه الهی قمشه ای
حقیقت گو- درستکار- راستگو
11
رازدار بودن
سوره یونس آیه 54- ترجمه رضایی
امانت دار- رازنگهدار- قابل اعتماد بودن
12
نیک اندیش بودن
سوره النساء آیه 150- تفسیر مجمع البیان
امیدوار بودن- امیدبخش- نگاه مثبت
13
قانع بودن
سوره آل عمران آیه 90- تفسیر ادبی و عرفانی
قانع- دوری از اسراف- استفاده درست منابع
14
خوش قول بودن
سورخ النور آیه 47- ترجمه الهی قمشه ای
وفای به عهد- خوش قولی
15
میانه رو بودن
سوره الأعراف آیه 29- ترجمه انصاریان
رفتاری مناسب با فرد مخالف- سعی در اصلاح امور- ارزیابی خود- پیروی از حق- شتابزرده عمل نکردن
16
منظم بودن
سوره التوبه آیه 17- تفسیر نمونه
سنجیده عمل کردن- کوشیدن در پاکیزگی- منظم
17
قدرشناس بودن
سوره البقره آیه 226- تفسیر مجمع البیان
سپاسگذار افراد بودن- شکرگذار- قدردان زحمات دیگران
18
تلاشگر بودن
سوره الأسراء آیه 19- ترجمه انصاریان
فردی کوشنده بودن- فردی خستگی ناپذیر بودن- تحت تاثیر ملامت دیگران قرار نگرفتن

سوال اول: مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی کدام است؟
سوره العنکبوت آیه 59-ترجمه انصاریان
همانان که [براي حفظ ايمان، اخلاق و عمل صالح] شکيبايي ورزيدند و همواره بر پروردگارشان توکل مي کنند.

سوره المزمل آیه 10- ترجمه الهی قمشه ای
و بر طعن و ياوه‌گويي کافران و مکذّبان صبور و شکيبا باش و به طرزي نيکو (که مقتضاي مدارا و حلم و بزرگواري است) از آنان دوري گزين.

سوره النحل آیه 44- ترجمه الهی قمشه ای
(ما هر رسولي را) با معجزات و کتب و آيات وحي فرستاديم و بر تو اين ذکر (يعني قرآن) را نازل کرديم تا براي مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بيان کني و براي آنکه عقل و فکرت کار بندند.

سوره البلد آیه 17- ترجمه انصاریان
علاوه بر [انجام] اين [تکاليف] ، از کساني باشد که ايمان آورده اند و يکديگر را به صبر و مهرباني سفارش کرده اند.

سوره الأنفال آیه 2- ترجمه آیتی
مومنان كساني هستند كه چون نام خدا برده شود خوف بر دلهاشان چيره گردد و چون آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توكل مي كنند.

سوره الإنفال آیه 46- ترجمه الهی قمشه ای
و همه پيرو فرمان خدا و رسول باشيد و هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد که در اثر تفرقه ترسناک و ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه بايد يکدل، پايدار و صبور باشيد، که خدا هميشه با صابران است.

سوره الإسراء آیه 35- ترجمه الهی قمشه ای
و هر چه را به پيمانه (يا وزن) مي‌سنجيد تمام بپيماييد (و کم و گران نفروشيد) و (همه چيز را) با ترازوي درست و عادلانه بسنجيد، که اين کاري بهتر و عاقبتش نيکوتر است.

سوره المومنون آیه 91- ترجمه انصاریان
خدا هيچ فرزندي براي خود نگرفته است، و هيچ معبودي با او نيست؛ [اگر جز خدا معبودي بود] در اين صورت هر معبودي [براي آنکه به تنهايي و مستقل تدبير امور کند] آفريده هاي خود را با خود مي برد [و از مدار تصرف ديگر معبودان خارج مي کرد] و بر يکديگر برتري مي جستند. منزّه و پاک است خدا از آنچه [او را به آن] وصف مي کنند.

سوره النمل آیه 67- ترجمه الهی قمشه ای
و نيز مأمورم که قرآن را (به حکم وظيفه رسالت بر امت) تلاوت کنم، پس هر کس هدايت يافت به نفع خود هدايت يافته و هر کس گمراه شد بگو که من جز آنکه از پيمبراني هستم که براي (ارشاد و هدايت و) ترسانيدن خلق آمده‌ام وظيفه ديگر ندارم.

سوره المائده آیه 119- ترجمه الهی قمشه ای
خدا گويد: اين روزي است که صادقان از راستي خود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، جامعه آماری، روش تحقیق، آموزش و پرورش Next Entries مقاله رایگان درباره انحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون