مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، جامعه آماری، روش تحقیق، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

خلاقيت کارکنان زن و مرد آموزش و پرورش يکسان مي باشد و جنسيت آنها در ميزان خلاقيت تاثيري ندارد. ‎4- سابقه کاري کارکنان بر ميزان خلاقيت آنها تاثير دارد. ‎5- ميزان تحصيلات کارکنان بر ميزان خلاقيت آنها تاثير دارد.
حسینی (1390) پژوهشی با هدف تعيين رابطه بين اخلاق حرفه اي اسلامي و تعهد سازماني کارکنان شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي شهرستان شهرکرد انجام داده است که این پژوهش از نوع همبستگي بوده و جامعه مورد پژوهش عبارت است از کليه کارکنان شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي شهرستان شهرکرد که در سال 1390 مشغول به کار بودند. در اين پژوهش اندازه جامعه 120 نفر بود، لذا مطالعه با سرشماري کل اعضاي جامعه صورت گرفت. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه اي اسلامي و پرسشنامه تعهد سازماني مي ير و آلن (1997) استفاده شد. براي تحليل آماري داده هاي پژوهش از روش هاي آمار توصيفي (تنظيم جدول داده ها، محاسبه ميانگين، انحراف معيار و …) استفاده شد و جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش آمار استنباطي استفاده شده است.
کیانی ماسوله (1389) پژوهشی با هدف شناخت ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي وعملکرد اخلاق حرفه‌اي مشاوران و روان شناسان شهر تهران انجام داده است که جامعه آماري اين پژوهش که به روش توصيفي همبستگي انجام شد،مشاوران و روان شناسان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر بودند که در دفاتر و مراکز خصوصي و دولتي شهر تهران مشغول به ارائه خدمات مشاوره اي بودند.تعداد نمونه انتخابي ‎110 نفر بودند که به روش نمونه گيري خوشه‌اي گزينش شدند.ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش مشتمل بر پرسشنامه شخصيتي نئو و پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي عملکرد اخلاق حرفه‌اي ويژه مشاوران و روان شناسان بوده است .همچنين جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش همبستگي پيرسون و آزمون T گروههاي مستقل و تحليل واريانس يک طرفه ANOVA استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که از مجموع ‎5 عامل شخصيتي،عامل عصبيت يا بي ثباتي هيجاني به ميزان 30/‎0- ، برونگرائي به ميزان 22/‎0، بازبودن به ميزان 25/‎0،توافق به ميزان 20/‎0 و وجداني بودن به ميزان 43/‎0 با عملکرد اخلاق حرفه‌اي رابطه معناداري دارند. همچنين ملاحظه شد که ميزان رعايت اخلاق حرفه‌اي بر حسب ميزان سن و نوع رشته تحصيلي در بين روان شناسان و مشاوران تفاوت معني داري دارد در حالي که از نظر جنسيت ، وضعيت تأهل،سابقه کار حرفه‌اي و تعداد مراجعان تفاوت معني‌داري وجود نداشت. بطورکلي ميزان شناخت مشاوران و روان شناسان از اخلاق حرفه‌اي به ميزان58/14 93/‎194بوده و داراي کشيدگي منفي مي‌باشد.براساس يافته‌هاي تحقيق پيشنهاد مي‌شود اخلاق حرفه‌اي به عنوان واحد درسي مستقل در تمامي مقاطع تحصيلي براي دانشجويان رشته مشاوره و روان شناسي پيش بيني گردد و پژوهشهاي مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌اي توسعه يابد. واژه‌هاي کليدي : اخلاق حرفه‌اي ،ويژگيهاي شخصيتي ، مشاوران ، روان شناسان .
2-3 تحقیقات خارجی
کارول لی (2007)، در بررسی یکپارچه مسائل اجتماعی و حرفه ای (اخلاق کامپیوتر ) در دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر نشان داد که بسیاری از اساتید موافق تدریس اخلاق کامپیوتر در بین دروس هستند و همچنین تعدادی از دانشگاهها و کالج ها اخلاق را با دیگر دروس اصلی ادغام می کنند و دلیل اصلی ارائه نشدن اخلاق در دانشگاه این است که تعداد کمی از مدارس هستند که اخلاق را به استادان آینده ارائه می دهند.
ناتالی کی نات (2011)، در بررسی موضع معلمان حرفه ای کبک در مورد اخلاق و برنامه های فرهنگی دینی نشان می دهد که پس از اجرای یک برنامه فرهنگی دینی و اخلاق جدید در مدارس کبک در سال 2008 که دارای پتانسیل بالا و قدرت تحول زیاد بود به جای دروس مذهبی و اخلاقی سابق؛ واکنش معلمان حرفه ای چندان بی طرف نبود و به دلیل اینکه معلمان حرفه ای با کسب تجربه و آموزش های سابق به امر تدریس مشغول بودند؛ هر چند این برنامه دارای نتایج موفقیت آمیز بود باز هم متوجه این امتیاز نبوده و به مخالف پردادختند.
باب برنچر (2009)، در بررسی خود تحت عنوان اخلاق حرفه ای چیست نشان می دهد با اینکه دو واژه حرفه ای و اخلاق دو واژه مبهم هستند ولی اخلاق حرفه ای به طور ضمنی به عمل اخلاقی که در آن تعهد وجود داشته باشد اشاره می کند. این دو واژه در کنار هم نشان می دهد که اخلاق حرفه ای چیزی است که به به جای اینکه مورد تحسین قرار گیرد در عمل از آن دوری می شود.
اچ نیکو پلامپ (2013)، با بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای در میزان تاثیر بهداشت حرفه ای در ایجاد استانداردهای بهداشت حرفه ای به خصوص سرطان نشان می دهد که با توجه به بررسی های انجام شده در سال های 1930 تا 1990 و بررسی های محقق، جهت درمان سرطان داروها و دستگاههایی به کار برده می شوند که شرکت های ارائه دهنده این خدمات موظف هستند تا برای کسانی که از محصولات آنها استفاده می کنند و یا با آنها سر و کار دارند محیط امن و سالمی ایجاد کننده که این تعهد بر می گردد به اخلاق حرفه ای که باید توسط متخصصان امر رعایت گردد.
برایان آر. وارنیک و سارا کی. سیلورمن (2010)، در بررسی چارچوب دروس اخلاق حرفه ای در آموزش و پرورش معلمان نشان می دهند که آیا برای اموزش دوباره اخلاق حرفه ای به معلمان امروز باید اقدامی صورت گیرد و یا اینکه در زمان استخدام اخلاق حرفه ای افراد متقاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در آینده مشکلی ایجاد نشود؛ همچنین در حال حاضر اخلاق حرفه ای یک موضوع فراموش شده در آموزش و پرورش معلمان است در حالی که استقلال اخلاقی دانش آموزان امروزی نسبت بسیار نزدیکی با اخلاق حرفه ای معلمان دارد و این امر انکار ناپذیر است.

فصل سوم:

روش پژوهش

3-1 روش تحقیق

روش این تحقیق یک روش آمیخته است که کمی و کیفی است؛ در رویکرد کیفی روش تحقیق تحلیل محتواست و در رویکرد کمی روش تحقیق توصیفی، پیمانی و همبستگی است. قسمتی که به دنبال شناسایی اخلاق حرفه اسلامی هستیم تحقیق از نوع بنیادی است و در تعیین رابطه بین اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی تحقیق از نوع کاربردی است . روش های تحقیق را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی از لحاظ هدف و دیگری روش گردآوری داده ها، این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است(دلاور،1384). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. نتایج این تحقیقات در تعلیم و تربیت، مثلا در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می رود.(سرمد و دیگران، 1388).

روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و همبستگی می باشد. با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر توصیف و بررسی رابطه متغیرهای مستقل (اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی ) و وابسته (رضایت شغلی دبیران ) می باشد. همچنین در روش توصیفی از نوع همبستگی که نتایج تحقیق از داده های نمونه به دست آمده است، قابلیت کاربرد در جامعه آماری و جمعیت کل را دارد(کرس ول662000).
تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی به آن دسته از تحقیقات گفته می شود که در آن پژوهشگر در صدد کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها می باشد، البته الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست ولی ممکن است چنین ارتباطی را نیز توضیح دهد.
در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تاکید می شود اینها اطلاعاتی است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گرد آوری شده، یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، یعنی اینکه آیا تغییر در یک با تغییر در دیگری همراه است یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع است و میزان آن چقدر است.(فرهنگی و صفرزاد،1389).
در این پژوهش به تناسب موضوع و در جهت دست یابی بر اهداف از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود.
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی ء و یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق را بررسی می کند وبه توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید(حافظ نیا،1387).
منظور از تحقيق كيفي عبارت است از هر نوع تحقيقي كه يافته هايي را به دست مي دهد كه با شيوه هايي غير از روشهاي آماري يا هرگونه كمي كردن كسب شده اند. شيوه مذكور ممكن است به تحقيق درباره زندگي افراد، شرح حالها، رفتارها و همچنين درباره كاركرد سازماني جنبش هاي اجتماعي يا روابط بين الملل معطوف باشند. يعني داده ها ممكن است به شيوه آماري كمي شده باشند اما خود تجزيه و تحليل به شكي كيفي باشد. در واقع تحقيق كيفي گنگ و مغشوش است زيرا مي تواند براي افراد گوناگون،معاني متفاوتي داشته باشد. بعضي محققان داده ها را از طريق مصاحبه يا مشاهده گردآوري مي كنند. اين فنون معمولاً با روشهاي كيفي قرين اند. با اين حال، آنها بعداً داده ها را به گونه اي كدگذاري مي كنند كه به آنان امكان تجزيه و تحليل آماري را بدهد. آنها در اصل داده هاي كيفي را كمي مي كنند (استراس67 و كوربين 6817:1385).
ماهيت خلاق، انعطاف پذير و بدون محدوديت تحقيق كيفي به محقق اجازه نمي دهد كه در گردآوري و تفسير داده ها با همان دقتي كه در تحقيق كمي به كار مي برد عمل كند. در تحقيق كيفي، قواعد چندان مشخصي براي تعيين نحوه اجراي مناسب و مطلوب آن و تفسير داده ها وجود ندارد. كتابهاي مربوط به روش شناسي كيفي غالباً تحقيق كيفي را يك هنر يا نوعي جهت گيري فكري مي دانند و اشاره مي كنند كه بهترين راه فراگرفتن نحوه هاي متعدد اجراي آن همان پرداختن به چندين تحقيق كيفي متفاوت است (ببي69 624:1388).

3-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء و حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد(دلاور،1382).
جامعه آماری این پژوهش 571 دبیر زن و 328 دبیر مرد که جمعا 899 نفردبیران زن و مرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک و دو بندرعباس می باشد و در رشته های مختلف تحصیلی، در سال 92-91 مشغول به کار هستند.
جامعه آماری در قسمت تحقیق کیفی قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است.
روش نمونه گیری
نمونه در این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است که یک نمونه 384 نفری انتخاب و برای انتخاب اعضای نمونه همان طور که ذکر شده است از روش های نمونه گیری طبقه ای و سپس در هر طبقه روش تصادفی استفاده شده است.
3-1-3- حجم نمونه و روش محاسبه آن:
حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق با بکار گیری فرمول نمونه گیری کوکرا ن شده است :

واریانس متغیر کمی مورد بر آورد است که بر اساس نتایج مطالعات مشابه در بررسی متون قرار داد می شود که مقدار آن 35 % می باشد.
دقت برآورد متغیر کمی مورد ارزیابی است که بهتر است در محدوده 25 تا 10 درصد انحراف معیار باشد که برابر 5 % در نظر گرفته شده است.
3-3 ابزارگردآوری اطلاعات
برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش و سنجش میزان اثربخشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل هشتادو چهار سوال میباشد پس از طی مراحل تهیه پرسشنامه با نظر و تأیید متخصصین مربوطه، پرسشنامه مذکور آماده گردید و با کسب مجوزهای لازم و تأیید مسوولان در سازمان مورد نظر به توزیع و جمع آوری پرسشنامه صورت گرفته است. رضایت شغلی یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل پنجاه و یک سوال می باشد که پاسخ دهنده با انتخاب یکی از گزینه های « خیلی زیاد، زیاد، متوسط ، کم، خیلی کم»نظر خود را در خصوص سوالات مطرح شده بیان می کنند. در این طیف هر قدر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، جایگاه اجتماعی، تعامل اجتماعی Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، درصد تجمعی، علوم تجربی، علوم ریاضی