مقاله رایگان با موضوع and، badan، omid، Squared

دانلود پایان نامه ارشد

Square
F
Sig.
Corrected Model
eztrab
2086.580a
1
2086.580
7.182
.008

badan
17168.045b
1
17168.045
34.265
.000

omid
1806.005c
1
1806.005
11.972
.001
Intercept
eztrab
620943.680
1
620943.680
2.137E3
.000

badan
3392752.005
1
3392752.005
6.771E3
.000

omid
394183.205
1
394183.205
2.613E3
.000
group
eztrab
2086.580
1
2086.580
7.182
.008

badan
17168.045
1
17168.045
34.265
.000

omid
1806.005
1
1806.005
11.972
.001
Error
eztrab
57523.740
198
290.524

badan
99204.950
198
501.035

omid
29867.790
198
150.847

Total
eztrab
680554.000
200

badan
3509125.000
200

omid
425857.000
200

Corrected Total
eztrab
59610.320
199

badan
116372.995
199

omid
31673.795
199

a. R Squared = .035 (Adjusted R Squared = .030)

b. R Squared = .148 (Adjusted R Squared = .143)

c. R Squared = .057 (Adjusted R Squared = .052)

Abstract
Objective: The present study aimed to compare social Phobia, body image and life expectancy for men and women seeking cosmetic surgery with ordinary people.
Methods: This study is a comparative- causal study. In this study, 100 patients seeking cosmetic surgery were referred to health centers and clinics of Rasht that were selected using multi-stage cluster sampling method and were compared with 100 non-applicants who were matched in terms of sex, education with the applicant. Data were collected during the implementation of Social Anxiety Inventory (SPIN), a body image (MBSRQ) and life expectancy Schneider scale and using multivariate MANOVA inferential statistical analysis was performed.
Findings: The results showed that: 1. there is significant difference between social Phobia, body image and life expectancy in men and women Cosmetic surgical applications with ordinary people (P<0.01). 2. There is significant difference between male and female Cosmetic Surgery applicants with normal people in terms of social Phobia (P<0.01). 3. There is significant difference between male and female Cosmetic Surgery applicants with normal people in terms of body image (P<0.01).4. There is significant difference between male and female Cosmetic Surgery applicants with normal people in terms of life expectancy (P<0.01).
Keywords:social anxity, Body image, life expectancy

Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Humanism
Department of Psychology
Presented in partial fulfillment of the requirements for(M.Sc.) / (M.A.),(Ph.D) degree

Title:
The Comparison of Social Anxity,Body Image and Life Expectancy For Men and Women Seeking Cosmetic Surgery and Normal Peaple

Supervisor:
Dr.Latif Jafari Gilandeh

Author:
Maryam Mohseni

Date:
Month, Year
(2015 , 02)

1.Tiggemann
2.American Socitey For Aesthetic Plastic surgery.
3.Statistics Norway Educational Statistics.
4 -Schneier,F.R.
5 . Mulkens
6 . Pavan
7 .Bandera
8.Social Phobia Inventory
9.Social Phobia Inventory
10.Connor
11.Multidimensional Body – Self Relations Questionnaire

13 Eshnider
14. Adults Dispositional Hope Scale
15.Dittmann,M..
16.American Psychiatric Association
17. Furmark,T.
18.Nelson & Israel
19.Turk, Heimberg, hope
20.Halgin
21 .Whithboume
22.Stine
23.Gorman,J,M.
24.Magi
25.Dewit,D.
26.Mac Donald,K&Afford,D
27 .Rothledley,D
28 .Wells,A.
29 .Carleton,R,N.
30.Collimore,K,c.
31.Asmundson.G,J,G.
32.Weeks,J,W.
33.Rodebaugh,T,L.
34.Wallace,S.T. & Alden,L,E.
35.Garcia
36.Taylor, Bomiea & Amir
37.Holt.C,S.
38.Turner,S,M.
39.Danco.C,V & Keys,D,J.
40.Long
41.Chiu.L.H
42.Carr.A.T
43 .Champion
44.Pawer
45 Rotter
46.Ellis,A.
47.Beck
48.Eley,T,C.
49.Gregory,A,M.
50.Eysenek
51.Stopa
52.Canon
53.Baouwer,C.
54.Bogels, Alden, Beidel, Pine& Clark
55.Walker,J,R.
56.Ford,D,R.
57.Kaplan & Sadock
58.Feingold
59.Dam_ Baggen & Kraaimaat
60.Dellosso, Saettoni, Papasogli, Rucci, Ciapparelli, Poogi, Ducci, Hardoy &Cassano
61.Strahan
62.Izgic
63.Eng
64.Ivarsson
65.Kashdan
66.Post Traumatic Stress Disorder
67.Ranta, Kaitala_ Heino, Kovisto, Tuomisto, Pelkonen, Marttunen.
68.Thogersen, Ntoumani & Ntaumanis
69.Atalay & Gencoz
70.Hagger & Stevenson
71.Chao & Cheng
72.Green&Prithard
73.Sclafani
74.Marsh
75.Bronell
76.Alexander Mott & Lumsden
77.Sugar
78.Kaiser
79.Sands
80. Mccabe & Riccardelli
81.Shilder
82.Body Image Investment
83.Body Image Evaluation
84.Cash & Pruzinsky
85.Garzarom
86.Garmagliac
87.Edgerton
88.Sarwer,D,B & Wadden,T,A & Pertsuchuk,M,J & Whitaker
89.Nagative Image Of Themseleves
90.Philips
91.Rabinson
92.Gilbert&Meyer

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع of، and، the، Anxiety Next Entries پایان نامه درمورد توسعه منطقه، محل سکونت، حمل و نقل