مقاله رایگان با موضوع گوشتي، زيتون، جوجه‌هاي، آنزيم،

دانلود پایان نامه ارشد

گوشتي 101
4-3-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي 101
4-3-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار کلسترول کل خون جوجه‌هاي گوشتي 101
4-3-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار تري‌گليسيريد خون جوجه‌هاي گوشتي 101
4-3-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم (VLDL) خون جوجه‌هاي گوشتي 102
4-3-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم زياد (HDL) خون جوجه‌هاي گوشتي 102
4-3-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم (LDL) خون جوجه‌هاي گوشتي 102
4-3-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار نسبت ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم زياد خون 105
4-3-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آنزيم کبدي آسپارتات ترانس‌آميناز (AST) خون جوجه‌هاي گوشتي 105
4-3-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آنزيم کبدي آلانين ترانس‌آميناز (ALT) خون جوجه‌هاي گوشتي 105
4-3-10- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار پروتئين کل خون جوجه‌هاي گوشتي 106
4-3-11- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آلبومين خون جوجه‌هاي گوشتي 106
4-3-12- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار گلوبولين خون جوجه‌هاي گوشتي 106
4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر پاسخ سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 109
4-4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق اول) 109
4-4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم) 109
4-4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (بيست‌و‌يک روز پس از تزريق) 109
4-4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (بيست‌وهشت روز پس از تزريق) 110
4-4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (هفت روز پس از تزريق) 110
4-4-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (چهارده روز پس از تزريق) 111
4-4-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق) 111
4-4-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر اندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني 113
4-4-8-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن تيموس جوجه‌هاي گوشتي 113
4-4-8-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي تيموس جوجه‌هاي گوشتي 113
4-4-8-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کبد جوجه‌هاي گوشتي 113
4-4-8-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کبد جوجه‌هاي گوشتي 113
4-4-8-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن طحال جوجه‌هاي گوشتي 114
4-4-8-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي طحال جوجه‌هاي گوشتي 114
4-4-8-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بورس فابريسيوس جوجه‌هاي گوشتي 114
4-4-8-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بورس فابريسيوس جوجه‌هاي گوشتي 115
4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي 117
4-5-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي 117
4-5-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن پَرکنده لاشه جوجه‌هاي گوشتي 117
4-5-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لاشه شکم‌پُر جوجه‌هاي گوشتي 117
4-5-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لاشه شکم‌خالي جوجه‌هاي گوشتي 118
4-5-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد لاشه خالص جوجه‌هاي گوشتي 118
4-5-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي 120
4-5-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سر جوجه‌هاي گوشتي 120
4-5-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سينه جوجه‌هاي گوشتي 120
4-5-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سينه جوجه‌هاي گوشتي 120
4-5-10- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 121
4-5-11- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 121
4-5-12- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 123
4-5-13- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 123
4-5-14- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي 123
4-5-15- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي 123
4-5-16- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي 124
4-5-17- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي 124
4-5-18- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سنگدان جوجه‌هاي گوشتي 126
4-5-19- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سنگدان جوجه‌هاي گوشتي 126
4-5-20- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 126
4-5-21- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 126
4-5-22- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن قلب جوجه‌هاي گوشتي 127
4-5-23- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي قلب جوجه‌هاي گوشتي 127
4-5-24- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 129
4-5-25- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 129
4-5-26- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن مغز جوجه‌هاي گوشتي 129
4-5-27- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي مغز جوجه‌هاي گوشتي 129
4-5-28- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 130
4-5-29- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي 130
4-5-30- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي 132
4-5-31- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي 132
4 -5-32- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن گردن جوجه‌هاي گوشتي 132
4-5-33- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي گردن جوجه‌هاي گوشتي 133
4-5-34- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن پيش‌معده جوجه‌هاي گوشتي 133
4-5-35- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي پيش معده جوجه‌هاي گوشتي 133
4-5-36- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي 134
4-5-37- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي 134
4-5-38- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي 136
4-5-38-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن دوازده جوجه‌هاي گوشتي 136
4-5-38-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي دوازده جوجه‌هاي گوشتي 136
4-5-38-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول دوازده جوجه‌هاي گوشتي 136
4-5-38-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي 137
4-5-38-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي 137
4-5-39- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 139
4-5-39-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي 139
4-5-39-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي 139
4-5-39-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي 139
4-5-39-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي 140
4-5-39-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي 140
4-5-40- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 142
4-5-40-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي 142
4-5-40-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي 142
4-5-40-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي 142
4-5-40-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي 143
4-5-40-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي 143
4-5-41- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 145
4-5-41-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کولون جوجه‌هاي گوشتي 145
4-5-41-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کولون جوجه‌هاي گوشتي 145
4-5-41-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول کولون جوجه‌هاي گوشتي 145
4-5-41-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض کولون جوجه‌هاي گوشتي 145
4-5-41-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر کولون جوجه‌هاي گوشتي 146
4-5-42- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 148
4-5-42-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي 148
4-5-42-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي 148
4-5-42-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي 148
4-5-42-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي 149
4-5-42-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي 149
4-5-43- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 151
4-5-43-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي 151
4-5-43-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي 151
4-5-43-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي 151
4-5-43-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي 152
4-5-43-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي 152
فصل پنجم 154
بحث 154
5-1- عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 155
5-1-1- اثر آنزيم بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 155
5-1-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 157
5-1-3- اثر نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 160
5-1-4- اثر تيمارها بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 164
5-2- عملکرد اقتصادي 164
5-2-1- اثر آنزيم بر عملکرد اقتصادي 164
5-2-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي 166
5-2-3- اثر نوع تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي 167
5-2-4- اثر تيمارها بر عملکرد اقتصادي 167
5-3- فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 168
5-3-1- اثر آنزيم بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 168
5-3-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 169
5-3-3- اثر نوع تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 171
5-3-4- اثر تيمارها بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 171
5-4- سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 171
5-4-1- اثر آنزيم بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 171
5-4-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 172
5-4-3- اثر نوع تفاله زيتون بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 173
5-4-4- اثر تيمارها بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 173
5-5- خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي 173
5-5-1- اثر آنزيم بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي 173
5-5-2- اثر سطو

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع زيتون، آنزيم،، دريافتي، تبديل Next Entries مقاله رایگان با موضوع زيتون، گوشتي، جوجه‌هاي، تبديل