مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، روابط اجتماعی، سلامت جسمانی، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

2/156
1
2/156
4/69
00/0
29/0
سلامت محیط
100
1
100
3/58
00/0
44/0
سلامت روابط اجتماعی
06/33
1
06/33
9/18
00/0
36/0
کیفیت زندگی کلی
5/2047
1
5/2047
9/38
00/0
31/0

همانطور که در جدول4-7 نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P)؛ و سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی گروه آزمایش در پس آزمون افزایش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیرهای سلامت جسمانی 45/0، سلامت روانی 29/0، سلامت محیط 44/0، سلامت روابط اجتماعی 26/0 و کیفیت زندگی کلی 31/0 بوده است و این بدین معنی است که به 45 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر سلامت جسمانی، 29 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر سلامت روانی، 44 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر سلامت محیطی، 36 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر سلامت روابط اجتماعی، و 31 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر کیفیت زندگی کلی، بدلیل کار مداخله‌اي بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر 2/0 مقداری کوچک، 5/0 مقداری متوسط و 8/0 مقداری زیاد است.
فرضیه چهار: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان درهم آمیختگی فکرعمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت تحليل اين فرضيه از تحليل کواريانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگورف-اسميرنف و براي بررسي مفروضة همگني واريانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتايج نشان دهندة رعايت و برقراري این پيش فرض‌ها براي انجام تحليل كوواريانس بود (05/0 در جدول8-4 به آماره‌های توصیفی متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای دیگران در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.
جدول8-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

اخلاقی
خود
دیگران
گروه
زمان
M
SD
M
SD
M
SD

آزمایش
پیش آزمون
5/35
3/9
7/6
3/5
7
8/2

پس آزمون
2/26
6/8
5
4/1
6/4
4/1

کنترل
پیش آزمون
5/34
3/11
8
5/2
1/8
6/5

پس آزمون
3/37
8/10
7/8
6/3
3/8
2/2

همانگونه که ملاحظه می‌شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در پیش آزمون به ترتیب، 35، 6، 7 و پس آزمون به ترتیب 26، 5، 4 بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در پیش آزمون به ترتیب، 34، 8، 8 و پس آزمون به ترتیب 37، 8، 8 بوده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروه‌های گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد به این شرح مي‌باشد: لامبدای ویکلز=783/0، F=1/14، P-000/0. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه مي‌باشد (05/0>P). به عبارت دیگر، میتوان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران تاثیر معناداری داشته است.
جدول9-8. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی
06/495
1
06/495
3/23
00/0
62/0
احتمال رخداد برای خود
2/56
1
2/56
7/14
002/0
51/0
احتمال رخداد برای دیگران
3/49
1
3/49
22/8
012/0
37/0

همانطور که در جدول9-8 نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P)؛ و درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیرهای درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی 62/0، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود 51/0، و درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای دیگران 37/0بوده است و این بدین معنی است که به 62 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، 51 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، و 37 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، بدلیل کار مداخله‌اي بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر 2/0 مقداری کوچک، 5/0 مقداری متوسط و 8/0 مقداری زیاد است.

فرضیه پنجم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت تحليل اين فرضيه از تحليل کواريانس يك‌راهه استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگورف-اسميرنف و براي بررسي مفروضة همگني واريانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتايج نشان دهندة رعايت و برقراري این پيش فرض‌ها براي انجام تحليل كوواريانس بود. وجود ارتباط خطی بین متغیر کمکی تصادفی و متغیر وابسته و نیز مفروضه همگنی شیب رگرسيون‌ها را مي‌توان با استفاده از نمودار پراکندگی نشان داد. این نمودار و آزمون اثرات بین آزمودنی نشان داد كه بین متغیر کمکی تصادفی و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد و بين گروهها و پيش آزمون تعامل وجود ندارد (موازی بودن تقریبی خطوط رگرسیون گروه‌های آزمایش و کنترل) (جدول2-4). بعلاوه از آنجایی که آزمودني‌ها در گروه‌های آزمايش و کنترل به صورت تصادفي جايگزين شده‌اند، مفروضه مشاهدات یا گروه‌ها نیز مورد تأييد است. آزمون دوربین واتسون نیز نشانگر مستقل بودن خطاهاست. اگر این آماره بین 5/1 تا 5/2 باشد جای هیچ نگرانی نیست. بعلاوه اثر متغیرهای جمعیت شناختی و پیش آزمون، کووریت (کنترل) شده و اثرشان حذف گردیده است.
در جدول10-4 به آماره‌های توصیفی متغیر فرونشانی افکار در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) و کنترل پرداخته شده است.

جدول 10-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
گروه
زمان
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
پیش آزمون
5/50
04/12

پس آزمون
45
4/9
کنترل
پیش آزمون
8/52
8/15

پس آزمون
3/55
3/17

همانگونه که ملاحظه می‌شود، میانگین متغیر فرونشانی افکار در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش (آموزش مهارتهای ارتباطی) به ترتیب 5/50 و 45، و در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل به ترتیب 52 و 55 است.

جدول11-4. نتايج تحليل کوواریانس میزان فرونشانی افکار در در دو گروه
منبع پراكندگي
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني‌داري
اندازه اثر
پیش آزمون
311/0
1
311/0
008/0
93/0
001/0
گروه
25
1
25
45/0
45/0
04/0
خطا
4/518
13
8/39

همانطور که در جدول 11-4 نشان داده شده است با کنترل اثر پیش آزمون، بین افراد شرکت کننده در گروه‌های آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) و کنترل از لحاظ نمره فرونشانی افکار در پس آزمون تفاوت معنا داری وجود ندارد (05/0P). بنابر این فرضیه تحقیق تایید نمی‌گردد. در این میان همانگونه که در جدول آماره‌های توصیفی مشاهده مي‌گردد در میانگین نمره فرونشانی افکار در پس آزمون گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل ملاحظه نمي‌شود. بعلاوه اندازه اثر 04/0 بوده است و این بدین معنی است که 4 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر فرونشانی افکار بدلیل کار مداخله‌اي بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر 2/0 مقداری کوچک، 5/0 مقداری متوسط و 8/0 مقداری زیاد است.

فصل پنجم:
بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه
با توجه به فرضیات پژوهش و تجزيه و تحليل داده‌ها در فصل چهارم، در فصل حاضر، نتیجه گیری برای هر فرضیه ارائه گردیده و در پایان به محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات دیگر اشاره شده است.

بحث و نتیجه گیری
اختلال وسواسی-اجباری یک نارسایی عصبی نسبتا شایع است که افراد زیادی با علائم و نشانگان مختلف آن را تجربه مي‌کنند. این اختلال، فرد را به سوی معلولیت (ناتوانی) سوق داده و همراه با تخریب سازه‌های مختلف روانشناختی افراد است. یکی از ویژگی‌های روانشناختی که تحت تاثیر اختلال وسواسی قرار مي‌گیرد کیفیت زندگی است. از سوی دیگر هم آمیختگی فکر-عمل و هم فرونشانی فکر در شناسایی بیماری وسواس فکری-عملی نقش مهمی ایفا مي‌کنند که برای درمان این اختلال، علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی که آن را مي‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ استفاده مي‌شود. یکی از شیوه‌های درمانی این مدلها، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. با توجه به تاثیر اختلال شستشو به عنوان یکی از اختلالات وسواسی-اجباری، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو صورت گرفت که نتایج این تحقیق بر اساس فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر مي‌باشد:
بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروههای آزمایش (گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش) و گروه کنترل را در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی نشان داد. به طوری که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تاثیر معناداری داشت و وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافت. بنابراین، مي‌توان گفت که شیوه ACT وسواس‌های عملی و به عبارتی، فعالیت‌هایی را که فرد جهت رهایی از اضطراب انجام مي‌دهند، را کاهش داده است (اندازه اثر 33 درصد). با این روش، فرد مقاومت خود را در برابر رفتارهایی که آنها را به طور فعال انجام مي‌داده از دست مي‌دهد. همچنین، انجام کارهایی با شیوه‌های معین قالبی، چیدن اشیاء و انجام دادن کارها با توالی و ترتیب کاملاً انعطاف پذیر، کاهش مي‌یابد. به زعم لیندزی و پاول (1994) انجام چنین فعالیت‌هایی که در نتیجه یک میل یا تکانه اجباری است مي‌تواند به صورت آشکار یا ناآشکار انجام شود؛ همچنین، در تبیین اثر بخشی شیوه ACT بر کاهش وسواس فکری مي‌توان گفت که شیوه مذکور مي‌تواند افکار، تکانه‌ها، یا تصورات مکرر و پایداری که در طی مدتی از اختلال به شکل مزاحم و نامتناسبی تجربه شده و موجب اضطراب یا ناراحتی بارزی مي‌شوند را به نحو مطلوبی کاهش دهد؛ همانگونه که 46 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس فکری موید این نکته است. لذا، با بهره گیری از این شیوه، شخص تلاش مي‌کند تا مجموعه‌اي از افکار، تکانه‌ها، یا تصورات را نادیده بگیرد و یا با پرداختن به افکار یا فعالیت‌های دیگر، آنها را خنثی کند. به گفته ایزدی و همکاران (1391) وسواس‌های فکری به اندازه‌اي وقت گیر هستند که از یک سو موجب ناراحتی قابل توجه بالینی شده و از سویی دیگر، منجر به اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا دیگر عملکرد‌های مهم افراد مي‌شوند. لذا، با اثربخشی این شیوه در کاهش وسواس فکری مي‌توان هم ناراحتی‌های بالینی را تقلیل کرد و هم اختلالات افراد در کارکردهای مختلف اجتماعی، تحصیلی، شغلی و…. را بهبود بخشید؛ بنابراین، در اثربخشی شیوه ACT همین بس که تاثیر این روش بر وسواس عملی و فکری و وسواس کلی (با اندازه اثر 52 درصد) مي‌تواند منجر به کاهش تنش و ناراحتی اشخاص گردد. بنابراین، فرد رفتار‌های تکراری (نظیر شستن دست‌ها، رعایت نظم و ترتیب، وارسی کردن) یا فعالیت‌های ذهنی (نظیر دعا کردن، شمردن، تکرار آهسته کلمات) که احساس مي‌کند باید آنها را در پاسخ به یک وسواس فکری و یا بر طبق قوانینی ک

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، گروه کنترل، پذیرش و تعهد، وسواس فکری Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، گروه درمانی، گروه کنترل، وسواس فکری