مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، نوسان پذیری، اندازه شرکت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد. همچنين جهت تعيين کيفيت مدل برازش شده و ميزان توضيح دهندگي متغيير هاي مستقل از آماره R2 استفاده مي گردد.

P1= β0+β1×1 +β2c1+β3c2+e1
P2= β0+β1×1 +β2c1+β3c2+e2
P3= β0+β1×1 +β2c1+β3c2+e3
X1 : یادداشت اهم رویه های حسابداری p1 : سود
C1 :کیفیت حسابرسی p2 : رشد سود
C2 : اندازه شرکت P3 : نوسان پذیری سود
مقادیر 0β و 1β و 2β و 3β در تحلیل رگرسیون بدست خواهند آمدو مقادیرei خطای غیرقابل پیش بینی می باشد و بصورت زیر تعریف می شود:

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی Next Entries منبع مقاله درباره آزمون فرضیه، فعالیت ورزشی، تمرین تناوبی، فعالیت ورزشی تناوبی