مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، ارزیابی کیفی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

یا خیر. براي روشن شدن این موضوع به انجام تحقیقات بیشتر نیاز داریم.
فراتر از نهادهاي خاص یک کشور، نظام قانونی هر کشور هم بر انگیزه هاي حسابرسان تأثیر گسترده اي دارد. نظام قانونی نقش مهمی در تعریف قصور حسابرسی، اشخاصی که می توانند بر علیه حسابرسِ متهم به قصور طرح دعوي کنند، استاندارد مدارك و شواهد براي اثبات قصور حسابرس، و راه حل قانونی بر علیه حسابرسی که مرتکب قصور شده است، دارد. حسابرسان در کشورهایی که حقوق عرفی(غیر مدون) دارند مثل آمریکا و استرالیا با ریسک دعاوي حقوقی بیشتري مواجه هستند. در این گونه کشورها، دادگاه ها به حل و فصل دعاوي علیه حسابرسان می پردازند. در مقابل، حسابرسان در کشورهایی که حقوق مدونی دارند مثل بسیاري از کشورهاي اروپایی، با ریسک دعاوي حقوقی کمتري مواجه اند، زیرا مناقشات در این کشورها با احتمال زیاد از طریق بورس اوراق بهــــادار حل و فصل می شود.12
تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر عوامل نهادي بر کیفیت حسابرسی تا حدود قابل ملاحظه اي نظري است. اما در تحقیقات تجربی اخیر، نقش نهادها بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیقـــات از دو طرح تحقیق به نحو گسترده اي می توان استفــاده کرد. نخست اینکه می توانیم نقش نهادهاي موجود در کشور را بررسی کنیم، و طرح تحقیق در این مطالعات بر اثرات یک تغییر در آرایشات نهادي تمرکز دارد. براي مثال، می توانیم تأثیر وضع قانون بازار اوراق بهادار بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دهیم. در بین تحقیقات خارجی انجام شده می توانیم به کار کوهن و همکاران ( 2008 ) در خصوص تأثیر وضع قانون ساربنز آکسلی در سال 2002 بر کیفیت سود (به عنوان معیار اندازه گیري کیفیت حسابرسی) اشاره کنیم.
در رویکرد دوم، اثرات تفاوت نهادها در کشورهاي مختلف بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. براي مثال، فرانسیس و ونگ ( 2008 ) به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران مؤسسات حسابرسی بزرگ در سطح بین المللی تحت تأثیر میزان محافظت قانونی از حقوق سرمایه گذاران قرار دارد. آنها دریافتند که در کشورهایی که محافظت اندکی از حقوق سرمایه گذاران می شود، کیفیت حسابرسی مؤسسات بزرگ با مؤسسات کوچک تفاوت چندانی ندارد. اما وقتی میزان محافظت از حقوق سرمایه گذاران افزایش می یابد، مؤسسات بزرگ انگیزه بیشتري براي محافظت از حسن شهرت خود دارند و در نتیجه کیفیت حسابرسی آنها نسبت به مؤسسات کوچک افزایش می یابد.
بنابراین، درك ما از نقش نهادها در کیفیت حسابرسی نیز چندان عمیق نیست و این موضوع می تواند یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب در آینده باشد. براي مثال، بخشی از تحقیق جامع ارزیابی کیفیت حسابرسی در ایران می تواند به موارد زیر اختصاص یابد:
• کدامیک محرك نهادي مهمتري در زمینه کیفیت حسابرسی است: سازمان بورس و اوراق بهادار یا نظام حقوقی ایران؟
کدامیک تأثیر بیشتري بر کیفیت حسابرسی دارد: استانداردهاي حسابرسی یا نظارت مقررات گذاران؟
6- پیامدهاي اقتصادي ستانده هاي حسابرسی
یکی دیگر از ابعاد ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی کشور، بررسی پیامدهاي اقتصادي ستانده هاي حسابرسی بر شرکت ها و استفاده کنندگان برون سازمانی است. تجزیه و تحلیل اقتصادي ستانده هاي حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندي و محتواي اطلاعاتی گزارش هاي حسابرسی و پیامدهاي اقتصادي آن را نشان می دهد.
براي مثال، در سالهاي گذشته تعداد زیادي از شرکت ها از فهرست نرخهاي بورس اوراق بهادار تهران حذف شده اند. یکی از سرفصلهاي ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران می تواند این موضوع باشد که آیا گزارشهاي حسابرسی قبل از حذف نام این شرکت ها از بورس، علامتی را مخابره می کردند یا خیر. البته شاید پیامدهاي اقتصادي گزارش هاي حسابرسی در ایران، با برخی از نتایج مورد انتظار به شرح فوق چندان همخوانی نداشته باشد. براي مثال، نتیجه تحقیق احمدپور و همکاران (1389) نشــان می دهد که وجود سهامداران نهادي عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کاراي آنها (کیفیت حاکمیت شرکتی) تأثیر کاهشی بر هزینه استقراض شرکت هاي ایرانی دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.
به هر جهت، دانش ما در رابطه با پیامدهاي اقتصادي حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده هاي اقتصادي نیز کافی نیست (مشابه عوامل قبلی) و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه داریم.
2-4-2- برداشت از استقلال حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه
عوامل مستقیم و غیرمستقیم متعددي بر کیفیت حسابرسی اثر می گذارند. برخی ها بیشتر بر عوامل مستقیم تأکید می کنند، در حالی که توجه به این عوامل به تنهایی کافی نیست. نکته مهم دیگر این است که براي تعریف کیفیت حسابرسی باید به ذینفعان هم توجه داشته باشیم.
در پانزده سال گذشته که رقابت بین موسسات حسابرسی گسترش یافته، حرفه حسابرسی بر اثر شماري از رویدادها تاثیر پذیرفته است. در این دوره، انجمن حسابداران مستقل آمریکا ممنوعیت هاي خود براي تبلیغات را تعدیل کرد. در دهه 80 میلادي نیاز به خدمات حسابرسی در شرکت هایی که در نتیجه ترکیب تجاري بوجود می آمدند موجب شد که اتحاد شرکت ها تقلیل یابد. بحران اقتصادي سالهاي 1981-1982 رقابت جهانی رو به تزاید و رکود اقتصادي، فشارهاي اضافه اي بود که صاحبکاران را به رابطه خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی حساس کرد.
با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و براي رقابت بر پایه اي بغیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند. البته حداقل به دو دلیل مشکلاتی در این ارتباط وجود دارد:
1- فرآیند تکمیل فعالیتهاي خدماتی در جریان پیشرفت برخلاف کالاهاي در جریان ساخت ملموس نمی باشد.
2- حتی پس از ارائه خدمات اغلب، خریدار مهارت فنی لازم براي ارزیابی کیفیت آن را ندارد. خریدار ممکن است به جاي تاکید بر نتیجه به فرآیند ارائه خدمات تاکید کند.
یکی از ابعادي که موسسات حسابرسی سعی دارند در آن زمینه خود را از سایر موسسات خدماتی متمایز کنند، کیفیت خدمات ارائه شده است. حسابرسان اغلب معتقدند که معیارهاي مورد استفاده صــاحبکاران (مدیریت موسسه صـاحبکار و اشخاص ثـالث ذينفع) در ارزیابی کیفیت حســابرسی را می دانند. اگر چه نتایج تحقیقی باي شی در سال 1982 نشان داد که آنها بطور دقیق متوجه انتظارات و نیازهاي بیان شده توسط صاحبکاران نمی شوند.
از آن جا که کمسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا سال 1999 را سال حسابدار نامید، پژوهش در زمینه کیفیت حسابرسی مورد توجه بسیار قرار گرفت. در میزگردي در ارتباط با اثر بخشی حسابرسی در سال 2000عنوان گردید که حرفه حسابرسی، با محیطی که به سرعت در حــال تغییر است، همگــام نمی باشد. این نگرانی ها بیانگر نیاز مستمر به انجام پژوهش هایی براي ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی است.
دي آنجلو کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد. اول این که حسابرس نقص سیستم حسابداري صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیري می کند. در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه هاي حسابرس براي افشاگري دارد. با وجود اینکه تعریف دي آنجلو براي حسابرسی صورت هاي مالی مناسب است، اما می تواند سایر انواع حسابرسی ها را نیز در برگیرد.
علی رغم این که تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی وجود ندارد که در برگیرنده انواع حسابرسی ها باشد، به طور منطقی می توان تصور کرد که کیفیت حسابرسی شامل رعایت رویه ها و استانداردهاي حسابرسی است.
دی آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزیابی بازار از کشف و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت‌های مالی توسط حسابرس تعریف کرده است. این تعریف به دلیل تاکید بر ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی، مبتنی بر برداشت از کیفیت حسابرسی است. مطابق تعریف وی کیفیت حسابرسی با کشف تحریفات با اهمیت و گزارش آن ارتباط مستقیم دارد.
از آن‌جا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابلیت مشاهده ندارد، نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد. دی آنجلو با استفاده از روش تحلیلی ثابت کرد که اندازه مؤسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد، زیرا از دیدگاه اقتصادی، زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در مؤسسات بزرگ قابل ملاحظه است. به پیروی از مطالعه دی آنجلو، بسیاری از محققان در مطالعات تجربی به بررسی ارتباط بین اندازه مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته‌اند.
محققان متغیرهای دیگری هم‌چون میزان حق الزحمه حسابرسان را به عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، در بیش‌تر تحقیقات متغیر اندازه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیقات، اغلب از روش مقایسه ای دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل دیگر مؤسسات حسابرسی) به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی با فرض زیر استفاده شده است: مؤسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی بالاتر و مؤسسات حسابرسی کوچک‌تر کیفیت حسابرسی پایین‌تری دارند. اما تاکنون پاسخ روشنی به این سوال که «آیا ویژگی مذکور می تواند معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد، یا خیر؟» داده نشده است. تحقیقات انجام شده دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل مؤسسات حسابرسی کوچک‌تر) در این زمینه بر دو فرض اصلی استوار بوده‌اند: 1)یک مؤسسه حسابرسی برای تمام صاحبکاران در تمام دوره های مالی کیفیت حسابرسی یکسانی ارایه می‌کند. 2)کیفیت حسابرسی تمام مؤسسات حسابرسی بزرگ یا کوچک یکسان است. این دو فرض اصلی، خود با چالش فراوانی مواجه است. امکان ارایه کیفیت حسابرسی یکسان برای تمام صنایع و در زمان های مختلف منطقی به نظر نمی‌رسد. برای نمونه، حسابرس ممکن است در حسابرسی برخی از صنایع مهارت ویژه ای داشته باشد و از این رو، کیفیت حسابرسی بهتری نسبت به صنایع دیگر ارایه کند. هم‌چنین منطقی به نظر نمی‌رسد که تمام مؤسسات حسابرسی کیفیت حسابرسی یکسانی ارایه کنند. به هرروی، نتایج مطالعات در زمینه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی این فرضیه را تأیید کرده اند که کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی با یکدیگر ارتباط مثبت دارند(نوروش،1388، 158).
2-4-2-1- نقش استانداردهای حسابرسی در استقلال حسابرسی
استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرآیند کاملاً درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده‌کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته‌اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرآیند تدوین استانداردها به‌وسیله هیئت نظارت منافع عمومی اطمینان می‌دهد که استانداردها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای این‌که این استانداردها به اهداف تعیین‌شده دستیابی پیدا کنند، باید به‌موقع، نامتناقض و دقیق باشند(اقبالی عوقین،1385، 72).
در ماه می 2009، هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی پروژه شفاف‌سازی خود را تکمیل کرد. این پروژه شامل تجدیدنظر و تجدیدساختار همه 36 استاندارد حسابرسی و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، به‌منظور ارتقای شفافیت و قابل فهم بودن و لذا، تسهیل به‌کارگیری آنها بود. علاوه بر بهبود شفافیت استانداردهای حسابرسی، هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی بین‌المللی به اصلاح حدود نیمی از استانداردهای تدوین‌شده پرداخت. این تلاشها منجر به بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌های زیر گردید:
• دسترسی عمومی به حسابرسی، تمرکز برروی اهداف، ارتقا به یک حسابرسی متفکرانه و تاکید بر اهمیت تردید حرفه‌ای.
• جنبه‌هایی از صورتهای مالی که عموماً بیشتر در معرض خطر تحریف با اهمیت است. به‌عنوان مثال برآوردها، ارزشهای منصفانه و معاملات اشخاص وابسته.
• کیفیت شواهدحسابرسی، به‌ویژه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، ریسک حسابرسی، سود پیش بینی شده Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، استقلال حسابرس، صورت های مالی