مقاله رایگان با موضوع کاهش بحران، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ذکرشده دربار? آب بررسي شود. ازاين‌رو براي تقويت سازمان‌هايي که پاسخ‌گوي دگرگوني‌هاي توسعه و تحولات مديريتي در بخش آب هستند، بايد برنامه‌هاي موجود مديريتي مجدداً ارزيابي شود.
?. طراحي جامع در آبگيرها
روش درست و جامعي براي طراحي توسعه و مديريت بخش آب وجود نداشته است. درنتيجه در اين بخش، توازن به هم مي‌خورد. ازاين‌رو، نياز ضروري به طراحي جامع وجود دارد تا با اطلاع از نياز زيربخش‌ها، کلّ مناطق آبگيري پوشش داده شود.
?. برنام? هماهنگ‌سازي بخش ملي براي تأمين آب و تعيين بودج? بخش فاضلاب
دولت سريلانکا، ازطريق وزارت مسکن، تجهيزات عمومي ساخته و با حمايت برنام? توسع? سازمان ملل متحد مبادرت به هماهنگ‌سازي بخش ملي براي تأمين آب و فاضلاب کرده است.
3-2-4-3: استراتژي آينده براي هماهنگ‌سازي مؤثر
تدوين يک طرح توسعه‌اي جامع در بخش آب که تمامي موضوعات مربوط به منابع و نياز شهرهاي سريلانکا را دربرگيرد، بسيار ضروري است. در چنين طرحي، نيازهاي آبي و فاضلاب‌هاي بهداشتي روستاها و شهرهاي فقير به‌صورت جدي بررسي مي‌شود تا سلامت و اقتصاد بهتري براي اين مناطق به‌دست آيد.
3-2-4-4: به کارگيري قوانين دوبلين در استراتژي‌ها و پروژه‌ها
چهار قانون موجود در زمين? منابع آبي براي توسعه و مديريت منابع آبي به‌کار گرفته شده که به شرح زير است:
?. آب شيرين منبعي محدود و ارزشمند بوده و اساس زندگي و توسعه و محيط‌زيست است؛
?. توسعه و مديريت منابع آبي بايد براساس مشارکت مصرف‌کنندگان و برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران صورت گيرد؛
?. آب در هم? مصارف خود، ارزشي اقتصادي دارد و بايد کالايي اقتصادي درنظر گرفته شود؛
?. زنان نقش اصلي را در تأمين و حفاظت و مديريت آب دارند.
3-2-5: چين [38]
3-2-5-1: طرح ملّي بررسي آب
چين در اين طرح، اهداف زير را به ترتيب براي سال‌هاي 2000 و 2010 فهرست‌بندي کرده است که اساسي‌ترين آن‌ها‌ عبارت است از:
?. سرعت‌دهي به مديريت آب و برنام? کنترل سيل براي رودخانه‌ها و درياچه‌هاي مهم ملي با پافشاري بر سلامت مردم در مناطق سيل‌خيز. همچنين پيش‌بيني مي‌شود که تقويت مخازن ناامن علاوه‌بر ساخت تجهيزات مقدماتي کنترل سيل در نزديک شهرهاي مهم تکميل شده و از مناطق صنعتي و کشاورزي ملي و تجهيزات حمل‌ونقل در شهرهاي کشور حفاظت شود؛
?. بهبود توسع? آب و مديريت براي افزايش توليد سالان? محصولات کشاورزي در کشور. در اين مدت بايد براي افزايش بازده ميانگين يا اندک زمين‌هاي کشاورزي، به‌کارگيري تکنيک‌هاي آبياري ذخير? آبي، به‌علاوه بهبود زمين‌هايي که دچار آبگرفتگي و شوري شده‌اند، تلاش‌هايي صورت گيرد؛
?. افزايش بهره‌برداري صحيح، به‌کارگيري و حفظ منابع آبي براي فراهم‌کردن منبع آب مناسب با کيفيت مطلوب براي استفاده در صنعت و کشاورزي و شهرها. براي رسيدن به اين منظور بايد پروژه‌هاي اساسي کنترلي آب و پروژ? انتقال آب ميان‌حوضه‌اي از جنوب به شمال کشور انجام گيرد؛
?. سرعت‌دهي به ساخت نيروگاه آبي متوسط و کوچک و برنامه‌هاي تأمين آب نواحي؛
?. هدف کلّي توسعه و حفظ منابع آبي عبارت است از: ترکيب توسعه و کاربرد منابع آبي با ذخير? درست آب، کاهش بحران تأمين آب در اين کشور و به‌حداکثررساندن سود اقتصادي و اجتماعي و ‌زيست‌محيطي حاصل از به‌کارگيري منابع آبي. هدف ديگر عبارت است از: برطرف‌کردن تقاضا و بهترکردن کيفيت آب توليدي با کمک استانداردهاي بهتر زندگي.
اهداف خاص به شرح زير است:
?. توسع? راه‌حل‌هاي اساسي براي مشکلات آلودگي منابع آب نوشيدني و سيستم‌هاي آبي در مناطق ويژه؛
?. برطرف‌کردن تقاضاي آب چين و ادام? توسع? اقتصادي، به‌ويژه در مناطقي که با کمبود آب مواجه‌اند، ازطريق مديريت تأمين و تقاضا؛
?. دستيابي به مصرف مداوم و حفظ منابع آبي، مديريت مؤثر و تغذي? آب زيرزميني و کنترل آلودگي آب زيرزميني در مناطق تحت بهره‌برداري بي‌رويه، به‌علاوه اجراي قوانيني براي حفظ منابع آب زيرزميني؛
?. بهره‌برداري از آب موجود؛
?. منابع آب سطحي و زيرزميني مربوط به شبکه‌هاي تأمين آب تا سال 2025، مناطقي حفاظتي اعلام خواهد شد؛
?. براي افزايش سطح زمين آبياري از 48.7ميليون هکتار به 53.3ميليون هکتار تا سال 2025، افزايش تقاضاي آب با مساحت پروژه‌هاي آبياري کشاورزي، مخازن متوسط و کوچک، پروژه‌هاي انتقال آب که آب اضافي تأمين مي‌کند، برطرف خواهد شد. در اين دوره، به‌کارگيري تکنيک‌هاي ذخير? آب در آبياري ازقبيل خطوط لول? فشار پايين آب‌پاش و تکنيک‌هاي ميکروآب‌پاش انجام خواهد شد. مسطح‌کردن زمين و کاهش افت آب در سيستم‌هاي کانالي منجر به ذخير? آب خواهد شد؛
?. تدوين استراتژي‌هاي مناسب براي کنترل تأثير تغييرات آب‌وهوايي روي منابع آب و اتخاذ ابزار مؤثر براي کاهش تأثيرات نامطلوب؛
?. اصلاح سيستم مديريت آب موجود و ارائ? قوانين جديد براي تقويت طراحي و مديريت جامع براي توسعه و حفظ مؤثر منابع.
2-2-5-2: قوانين سازماني براي مديريت و توسع? منابع آبي
درحال حاضر توسع? کاربرد منابع آبي، از عمده مسئوليت‌هاي وزارت منابع آبي است که کميسيون‌هاي حوض? رودخانه‌اي و نمايندگي‌هاي حکومتي‌‌ ـ منطقه‌اي در سطوح خصوصي با کمک استانداري حمايت خواهد شد.
3-2-6: اندونزي [39]
3-2-6-1: وضعيت جاري توسعه و مديريت منابع آبي
?. سياست و استراتژي
آنچه براي توسع? پايدار و مديريت منابع آب از اهميت خاصي برخوردارند، از اين قرارند:
?. تهي? طرح‌هاي مکاني در سطح منطقه‌اي و استاني براي توسع? مداوم با هدف مصرف بهين? تمامي منابع؛
?. تهي? طرح‌هاي جامع مديريت آب حوضه‌اي در سطح رودخانه‌اي متصل به آب زيرزميني و سطحي و نيز تهي? طرح‌هاي کيفيت آب و مصرف زمين و طرح‌هاي زيرساختي براي انتقال آب مطابق با ميزان مصرف؛
?. دولت مسئوليت‌هاي مربوط را براي تصميم‌گيري و فعاليت به مسئولان مناطق واگذار خواهد کرد.
?. دستيابي به توسع? منابع آبي، طي طرح 25ساله
?. بهبود سيستم آبياري؛
?. تکميل توسع? کشاورزي و زمين؛
?. توسع? آبياري نو؛
?. احياي باتلاق؛
?. کنترل سيل و آتشفشان؛
?. مديريت و حفاظت مناطق ساحلي؛
?. تأمين منابع آب خام؛
?. توليد توان آبي.
?. سياست‌هاي بخش‌ها براي توسعه و مديريت منابع آب
?. سياست: تقويت سازمان‌هاي منابع آبي
رفتار: تدوين برنام? فهرست‌بندي‌شده براي بهبود و پيدايش واحدهاي عملياتي تخصصي با مسئوليت‌هاي مربوط و اجراي سياست‌هاي کارمندي براي تشويق کادر متخصص.
وضعيت: دولت از اهميت تقويت سازمان‌هاي آبي مطلع شده است.
?. سياست: سازماني‌کردن نوعي سيستم قانون‌گذاري جامع
رفتار: پيدايش نوعي سيستم براي قانوني‌کردن مصرف آب سطحي و آب زيرزميني که هم در بخش دولتي و هم خصوصي بتوان آن را اجرا کرد.
وضعيت: هيچ سيستم قانون‌گذاري مؤثري در بخش آب سطحي وجود نداشته و اجراي سيستم آب زيرزميني نيز نامناسب بوده است.
?. سياست: توجه به وضعيت مالي بحث آب
رفتار: تعيين منابع اختصاص بودجه و ارائ? يک طرح بودجه‌بندي وسيع براي اهداف و عمليات اساسي کشور ازجمله استراتژي‌هاي بخش آب.
وضعيت: هيچ پروژ? جامع مالي براي رفع نيازهاي پروژه‌ها و برنامه‌ريزي براي پوشش‌دهي طولاني‌مدت وجود ندارد.
?. برنامه‌هاي آينده در زمين? توسعه و مديريت مداوم منابع آب
?. اهداف و استراتژي‌ها براي طرح توسع? 25سال? دوم
هدف اصلي توسع? منابع آبي، دستيابي به پخش مناسب آب است تا توسعه‌اي پايدار در اندونزي و براي مردم آن به‌وجود آيد.
هدف دوم، به‌وجودآمدن بخشي مؤثر در زمين? آب براي افزايش بهره‌وري منابع آبي است.
هدف سوم آن، حفاظت از منابع آبي و افزايش کيفيت محيط‌زيست است.
?. سياست‌هاي کلّي
اين سياست‌ها براي افزايش بازده و بهره‌وري مصرف آب و بهبود تأمين آب کشاورزي و صنعتي و انرژي است و دامن? نتايج اين حرکت به صنعت توريسم هم مي‌رسد. هدف مرجع ديگر آن، حفاظت از منابع طبيعي و بهبود محيط‌زيست است که اين موضوع با بهبود سيستم مديريت منابع آب، کسب دانش و تکنولوژي جديد و تقويت سازمان‌هاي مربوط امکان‌پذير است.
درنظر گرفته شده است که کشاورزان براي سهيم‌شدن در توسع? منابع آبي تشويق مي‌شوند تا از واردشدن آسيب به محيط‌زيست و تخريب کيفيت منابع آبي جلوگيري شود.
?. سياست‌هاي ويژه
?. تقويت زيرساخت‌هاي منابع آب؛
?. بهينه‌سازي مصرف آب؛
?. حفظ محيط‌زيست؛
?. تقويت سازمان‌هاي مربوط به منابع آبي.
?. سياست مديريت منابع آب
اصول اين سياست‌ها عبارت است از:
?. مديريت منابع آبي در چهارچوب مسئوليت‌هاي دولت‌هاي منطقه‌اي و درنظرگرفتن ويژگي‌هاي رودخانه‌ها و حوضه‌هاي آب زيرزميني؛
?. مديريت منابع آب سطحي و زيرزميني ازطريق سو‌گيري موضوعات ملي و منطقه‌اي؛
?. توسع? منابع آب با کمک دولت با مشارکت کارآمد جامعه؛
?. هدايت و سرپرستي مديريت جامع منابع آبي؛
?. دريافت هزينه‌ها براي فراهم‌کردن خدمات تأمين آب که اثري مستقيم بر خودکفايي دارد؛
?. بهبود سيستم سازماني در سطوح مرکزي و منطقه‌اي به‌ويژه براي رسيدن به مديريت جامع منابع آبي؛
?. افزايش توسع? منابع انساني به‌عنوان بخش جدايي‌ناپذير مديريت منابع آب.
?. استراتژي براي مديريت منابع آب
سياست‌هاي مطرح در اين بخش عبارت است از:
?. به‌کارگيري سيستم‌هاي سازماني براي جهت‌دهي در سطوح مرکزي و منطقه‌اي؛
?. واگذاري مسئوليت‌هاي اساسي به دولت‌هاي منطقه‌اي با توجه به تمايلات و توانمندي‌هاي آن‌ها؛
?. در سطح خصوصي، تدوين سياست با کمک دولت‌ها؛
?. انتقال مديريت منابع آب به بخش خصوصي؛
?. مديريت منابع آب و محيط‌زيست با کمک طرح‌هاي ملي و خصوصي و استاني؛
?. گروه‌بندي مسئوليت‌هاي مربوط به آب، مطابق اصول توسعه و مديريت جامع حوضه‌هاي رودخانه‌اي؛
?. همراه‌سازي مصرف و مديريت آب‌هاي سطحي و زيرزميني براساس طرح جامع توسعه و کاربرد آن با درنظرگرفتن ديرپايي منابع و حفظ محيط‌زيست براي توسعه‌هاي آتي؛

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مديريت، طبيعي، زهکشي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، اساطیر ایران، روانشناسی