مقاله رایگان با موضوع کانال توزیع، تکنیک AHP، روابط عمومی، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

0.825
0.197
0.197
0.663
1
1.753
5.047
5.125
توزیع
1.738
0.367
0.838
0.705
0.571
1
1.182
2.497
داخلی یا خارجی
0.280
0.349
0.371
0.223
0.198
0.846
1
2.987
ترویج
0.218
0.599
0.237
0.237
0.195
0.401
0.335
1

گام بعدی محاسبه میانگین هندسی هر سطر برای تعیین وزن معیارها است:
π_1=√(8&1*3.594*5.051*1.838*1.212*0.575*3.565*4.597)=2.102
به همین ترتیب میانگین هندسی سایر سطرها محاسبه می‌شود. سپس مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها محاسبه می‌شود. با تقسیم میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی سطرها مقدار وزن نرمال بدست می‌آید که به آن بردارویژه نیز گفته می‌شود. خلاصه نتایج در جدول آمده است:

جدول (4 -14) تعیین اولویت معیارهای اصلی
 
قیمت
شهرت
کیفیت
وفاداری
محصول
توزیع
داخلی یا خارجی
ترویج
میانگین هندسی
بردار ویژه
قیمت
1
3.594
5.051
1.838
1.212
0.575
3.565
4.597
2.102
0.237
شهرت
0.278
1
6.067
2.766
1.273
2.726
2.863
1.669
1.722
0.194
کیفیت
0.198
0.165
1
4.635
5.075
1.194
2.698
1.564
1.184
0.134
وفاداری
0.544
0.361
0.216
1
1.509
1.418
4.478
4.214
1.070
0.121
محصول
0.825
0.197
0.197
0.663
1
1.753
5.047
5.125
0.995
0.112
توزیع
1.738
0.367
0.838
0.705
0.571
1
1.182
2.497
0.945
0.107
داخلی یا خارجی
0.280
0.349
0.371
0.223
0.198
0.846
1
2.987
0.502
0.057
ترویج
0.218
0.599
0.237
0.237
0.195
0.401
0.335
1
0.343
0.039

براساس جدول بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت W1 خواهد بود.

براساس بردار ویژه بدست آمده معیار قیمت با وزن نرمال شده 237/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار شهرت با وزن 194/0 در اولویت دوم قرار دارد. معیار کیفیت با وزن نرمال 134/0 در اولویت سوم قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسه‌های انجام شده 004/0 بدست آمده است که کوچکتر از 1/0 می‌باشد و بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اعتماد کرد.

شکل (4 – 12) نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی

4-4-2 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها
در گام دوم از تکنیک AHP زیرمعیارهای هر معیار بصورت زوجی مقایسه‌ شده‌اند.
4-4-2-1 تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت در جدول ارائه شده است. چون سه زیرمعیار وجود دارد بنابراین سه مقایسه زوجی انجام گرفته است.
جدول (4 -15) تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت
 
تخفیف و زمان بر هفته
موقعیت جغرافیایی
فهرست فروش
میانگین هندسی
بردارویژه
تخفیف و زمان بر هفته
1
1.215
1.355
1.181
0.389
موقعیت جغرافیایی
0.823
1
1.386
1.045
0.344
فهرست فروش
0.738
0.721
1
0.810
0.267

شکل (4 – 13) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای قیمت
براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به شاخص تخفیف و زمان بر هفته با وزن 389/0 است. شاخص موقعیت جغرافیایی با وزن نرمال 344/0 در اولویت دوم قرار دارد. فهرست فروش با وزن 267/0 از کمترین اولویت برخوردار است. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 005/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.
4-4-2-2 تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت در جدول ارائه شده است. چون چهار زیرمعیار وجود دارد بنابراین شش مقایسه زوجی انجام گرفته است

جدول (4-16) تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت

سهم بازار
اعتبار و موقعیت تولید کننده
سابقه تجربه طولانی
تصور خریدار از فروشنده
میانگین هندسی
بردارویژه
سهم بازار
1
1.904
2.052
1.841
1.637
0.390
اعتبار و موقعیت تولید کننده
0.525
1
1.052
0.573
0.750
0.178
سابقه تجربه طولانی
0.487
0.950
1
0.920
0.808
0.192
تصور خریدار از فروشنده
0.543
1.745
1.088
1
1.008
0.240

شکل (4 – 14) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای شهرت

براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به زیرمعیار سهم بازار با وزن 390/0 است. تصویر خریدار از فروشنده با وزن نرمال 240/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 035/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.

4-4-2-3 تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت در جدول ارائه شده است. چون چهار زیرمعیار وجود دارد بنابراین شش مقایسه زوجی انجام گرفته است.

جدول (4 -17) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت
 
دوام
استحکام
کیفیت مواد اولیه
کیفیت بسته بندی
میانگین هندسی
بردارویژه
دوام
1
1.778
0.447
0.952
0.932
0.221
استحکام
0.563
1
1.439
2.891
1.237
0.293
کیفیت مواد اولیه
2.240
0.695
1
2.881
1.455
0.345
کیفیت بسته بندی
1.050
0.346
0.347
1
0.596
0.141

شکل (4 – 15) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت

براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به کیفیت مواد اولیه با وزن 345/0 است. استحکام با وزن نرمال 293/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 064/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.

4-4-2-4 تعیین اولویت گزینه‌ها براساس وفاداری
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری در جدول ارائه شده است. چون پنج زیرمعیار وجود دارد بنابراین ده مقایسه زوجی انجام گرفته است.

جدول (4 -18) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری
 
خدمات پس از فروش
سهولت سفارش
تعهدات شرکت
طرز برخورد
توضیحات آموزشی
میانگین هندسی
بردارویژه
خدمات پس از فروش
1
1.904
1.256
4.829
3.108
2.046
0.348
سهولت سفارش
0.525
1
2.829
1.838
4.829
1.675
0.285
تعهدات شرکت
0.796
0.354
1
3.108
2.271
1.147
0.195
طرز برخورد
0.207
0.544
0.322
1
1.838
0.582
0.099
توضیحات آموزشی
0.322
0.207
0.440
0.544
1
0.437
0.074

شکل (4 – 16) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری

براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به خدمات پس از فروش با وزن 348/0 است. سهولت سفارش با وزن نرمال 285/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 028/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.
4-4-2-5 تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول در جدول ارائه شده است. چون چهار زیرمعیار وجود دارد بنابراین شش مقایسه زوجی انجام گرفته است.

جدول (4 -19) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول
 
اندازه
تنوع محصول
طراحی
ضمانت نامه
میانگین هندسی
بردارویژه
اندازه
1
1.719
1.380
2.431
1.549
0.366
تنوع محصول
0.582
1
0.858
3.619
1.159
0.274
طراحی
0.725
1.166
1
0.851
0.921
0.217
ضمانت نامه
0.411
0.276
1.175
1
0.604
0.143

شکل (4 – 17) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول
براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به اندازه با وزن 366/0 است. تنوع محصول با وزن نرمال 274/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 011/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.

4-4-2-6 تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع در جدول ارائه شده است. چون چهار زیرمعیار وجود دارد بنابراین شش مقایسه زوجی انجام گرفته است.

جدول (4 -20) تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع
 
موجود بودن
محل پخش کالا
حمل و نقل
پوشش کالا
میانگین هندسی
بردارویژه
موجود بودن
1
1.380
1.904
2.855
1.655
0.389
محل پخش کالا
0.725
1
2.034
1.175
1.147
0.269
حمل و نقل
0.525
0.492
1
1.475
0.786
0.184
پوشش کالا
0.350
0.851
0.678
1
0.671
0.157

شکل (4 – 18) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع
براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به زیرمعیار موجود بودن با وزن 389/0 است. محل پخش کالا با وزن نرمال 269/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 040/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.
4-4-2-7 تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن در جدول ارائه شده است. چون سه زیرمعیار وجود دارد بنابراین سه مقایسه زوجی انجام گرفته است.
جدول (4 -21) تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن
 
خارجی بودن
داخلی بودن
تحت لیسانس
میانگین هندسی
بردارویژه
خارجی بودن
1
1.215
1.215
1.139
0.377
داخلی بودن
0.823
1
1.341
1.033
0.342
تحت لیسانس
0.823
0.746
1
0.850
0.281

شکل (4 – 19) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن
براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به زیرمعیار خارجی بودن با وزن 377/0 است. داخلی بودن با وزن نرمال 342/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 020/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.
4-4-2-8 تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج در جدول ارائه شده است. چون پنج زیرمعیار وجود دارد بنابراین ده مقایسه زوجی انجام گرفته است.

 
تبلیغات
روابط عمومی و عمومی سازی
بازاریابی مستقیم
فروشندگی شخصی
فروش ویژه
میانگین هندسی
بردارویژه
تبلیغات
1
1.904
1.256
4.829
2.350
1.935
0.335
روابط عمومی و عمومی سازی
0.525
1
2.271
1.838
4.829
1.603
0.277
بازاریابی مستقیم
0.796
0.440
1
3.108
2.271
1.199
0.207
فروشندگی شخصی
0.207
0.544
0.322
1
1.84
0.582
0.101
فروش ویژه
0.425
0.207
0.440
0.544
1
0.462
0.080
جدول (4 – 22) تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج

شکل (4 – 20) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای ترویج
براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به زیرمعیار تبلیغات با وزن 335/0 است. روابط عمومی و عمومی‌سازی با وزن نرمال 277/0 در اولویت دوم قرار دارد. همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر 098/0 بدست آمده است که چون کوچکتر از 1/0 می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.

4-4-3 اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP
در این گام اولویت نهائی محاسبه می‌شود. نتایج مقایسه زیرمعیارهای تحقیق و اوزان مربوط به آنها ماتریس W2 را تشکیل می‌دهد. برای تعیین اولویت نهائی شاخص‌های با تکنیک AHP کافیست وزن شاخص‌ها براساس هر معیار (W2) در وزن معیارهای اصلی (W1) ضرب شود. با دردست داشتن وزن هریک از معیارهای اصلی (W1) و زیرمعیارها (W2) وزن هریک از شاخص‌ها محاسبه می‌شود. برای انجام محاسبات مربوط از نرم‌افزار سوپردسیژن استفاده شده است. نتایج محاسبه انجام شده و اوزان مربوط به شاخص‌های در جدول آمده است:

جدول (4 – 23) تعیین اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP
معیار
معیار
زیرمعیارها
نماد
وزن اولیه
وزن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کانال توزیع، سهم بازار، روابط عمومی، حمل و نقل Next Entries مقاله رایگان با موضوع تکنیک AHP، انتخاب برند، کانال توزیع، معیارهای ارزیابی