مقاله رایگان با موضوع چند متغیره، گروه کنترل، جمعیت شناختی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

چگونه با استفاده از تمرینات ذهن آگاهی یاد بگیرد که به جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند؟؛
جلسه سوم:
پذیرش و زندگی طبق ارزش‌ها جایگزین مدیریت کردن وسواس: شامل: -تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بی فایده در برخورد با اضطراب؛ -استعاره طناب کشی با هیولا؛ – کنترل دنیای درونی در مقابل دنیای بیرونی؛ -آموزش پذیرش وسواس با ذهن آگاهی؛ استعاره پلی گراف؛ -بررسی ارزش‌ها؛ – اهداف در برابر ارزش‌ها
جلسه چهارم:
حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده گر: شامل -انواع خود؛ -خود به عنوان زمینه در مقابل خود به عنوان محتوا؛ -استعاره صفحه شطرنج؛ -خود مشاهده گر
جلسه پنجم:
ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهه ارزش محور: شامل -تمایل به جای اجتناب -استعاره مسافران به جای اتوبوس؛ -مواجهه سنتی چگونه عمل مي‌کند؛ -زمینه و هدف مواجهه در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛
جلسات ششم، هفتم و هشتم:
در 3 جلسه آخر، کمک به بیمار جهت توسعه خرانه رفتاری در پاسخ به فکر وسواسی و اضطراب و ایجاد الگوهای منعطف تر پاسخ دهی به وسواس؛ پذیرش افکار و هیجانات نامطبوع در زمان حال و توصیف عینی آنها از طریق آموزش ذهن آگاهی به بیمار و مشارکت بیمار در فعالیت‌های ارزش محور؛ تمرین تکنیک‌های اکت از طریق فعالیت‌های انتخاب شده

فصل چهارم:
يافته‌هاي پژوهش
مقدمه
در اين قسمت براساس داده‌هاي بدست آمده و با توجه به روشهاي آماري مناسب به تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته مي شود. براي افزايش دقت محاسبات نرم افزارهاي آماري مانند SPSS بکار گرفته مي شود. در این قسمت داده‌های گردآوری شده به صورت جدول یا نمودار عرضه و تحلیل میشود. ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافتههای آن، میتواند صورت‌های مختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافتههای پژوهشی به طور سازمان یافته، امری است که از قبل بایستی برنامهریزی شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری این قسمت ارائه یافتهها با توجه به سوالات یا فرضیههای تحقیق است. در اين بخش ابتدا به توصيف آماري داده‌هاي حاصل از اجراي پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه‌ مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های خام به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده مي‌گردد. آمار توصيفى را عمدتاً مفاهيمى از قبيل جدول توزيع فراوانى و نسبت‌هاى توزيع، نمايش هندسى و تصويرى توزيع، اندازه‌هاى گرايش به مرکز، اندازه‌هاى پراکندگى و نظاير آن تشکيل مى‌دهد. آمار توصيفى براى تبيين وضعيت پديده يا مسئله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار مى‌گيرد يا در واقع ويژگى‌هاى موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصويرسازى و توصيف مى‌گردد. در تحليل‌هاى آمار استنباطى همواره نظر بر اين است که نتايج حاصل از مطالعه گروه کوچکى به نام نمونه چگونه به گروه بزرگترى به نام جامعه تعميم داده شود. در تحقیق حاضر در آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و نمودار استفاده گردید و در آمار استنباطی از آزمون تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) و آزمون تحليل کواريانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم افزار آماري «SPSS»192 نسخه نوزدهم استفاده شده است. ضمناً براي كليه فرضيه‌ها سطح معني داري 05/0=/ در نظر گرفته شده است.

بررسی جمعیت شناختی
در ادامه به بررسی جمعیت شناختی متغیرهای مورد بررسی پرداخته مي‌شود.
جدول1-4. بررسی وضعیت جمعیت شناختی در گروه‌های مورد مطالعه

گروه آزمایش
گروه کنترل

فراوانی (درصد)
فراوانی (درصد)

سن
25-20
6 (5/37)
8 (50)

30-26
4 (25)
6 (5/37)

35-30
6 (5/37)
2 (5/12)

تحصیلات
دیپلم
4 (25)
4 (25)

فوق دیپلم
2 (5/12)
2 (5/12)

کارشناسی
6 (5/37)
8 (50)

کارشناسی ارشد
4 (25)
2 (5/12)

همانگونه که در جدول 1-4ملاحظه مي‌گردد، در گروه آزمایش، 37 درصد بین 25 تا20 سال؛ 25 درصد بین 26 تا 30 سال و 37 درصد بین 31 تا 35 سال سن دارند. در گروه کنترل، 50 بین 25 تا20 سال؛ 37 درصد بین 26 تا 30 سال و 12 درصد بین 31 تا 35 سال سن دارند.
در گروه آزمایش، 25 درصد داری تحصیلات دیپلم و 12 درصد داری تحصیلات فوق دیپلم، 37 درصد دارای تحصیلات کارشناسی و 25 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مي‌باشند. در گروه کنترل، 25 درصد داری تحصیلات دیپلم و 12 درصد داری تحصیلات فوق دیپلم، 50 درصد دارای تحصیلات کارشناسی و 12 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مي‌باشند.
بررسي فرضيه‌ها
در اين بخش ابتدا به توصيف آماري داده‌هاي حاصل از اجراي پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه‌ مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور توصيف داده‌هاي مذكور با استفاده از نرم افزار Spss شاخص‌های ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شده‌اند و در سطح استنباطي براي بررسي روابط از آزمون تحلیل کواریانس یا آنکوا (Ancova) و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره یا مآنکوا (Mancova) استفاده شده است. این آزمون برای مقایسه میانگین یک متغیر در دو یا بیش از دو گروه مستقل استفاده میشود. آزمون آنکوا، مي‌تواند با کاهش پراکندگی خطای درون گروهی193، توان آماری194 را افزایش دهد. در مطالعه حاضر، در هر فرضیه چهار گروه وجود دارد. دو گروه پیش آزمون آزمایش و کنترل و دو گروه پس آزمون آزمایش و کنترل. بنابر این مي‌بایست با توجه به فرضیه و تعداد متغیرهای وابسته، از آزمون تحلیل کواریانس یا آنکوا (Ancova) و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره یا مآنکوا (Mancova) استفاده کرد.
• پیش فرض‌های آزمونهای مذکور عبارتند از195:
• فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها196
• بررسي نرمال بودن داده‌ها197 از طریق آزمون كولموگورف-اسميرنف198
• بررسي همگنی واریانس‌ها یا پراکندگی199 یا یکسانی پراکندگی200 از طریق آزمون لوین201
• مفروضه همگنی شیب رگرسيون‌ها202
• خطی بودن رگرسیون203
• مستقل بودن خطاها204 توسط آزمون دوربین واتسن205
• استقلال مشاهدات یا گروه‌ها
• همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس
فرضیه‌های اصلی
فرضیه اول: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت تحليل اين فرضيه از تحليل کواريانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگورف- اسميرنف و براي بررسي مفروضة همگني واريانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتايج نشان دهندة رعايت و برقراري این پيش فرض‌ها براي انجام تحليل كوواريانس بود (05/0 در جدول 2-4 به آماره‌های توصیفی متغیرهای وسواس فکری و وسواس عملی در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.
جدول2-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

گروه

وسواس فکری
وسواس عملی
وسواس کلی

زمان
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
پیش آزمون
3/10
9/2
3/12
7/2
6/22
9/6

پس آزمون
6/7
5/4
9
6/3
6/16
5/9
کنترل
پیش آزمون
12
6/2
2/11
4/1
11/20
7/5

پس آزمون
8/12
7/5
6/12
5/2
06/19
3/8

همانگونه که ملاحظه می‌شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی در پیش آزمون به ترتیب، 10، 12، 21 و پس آزمون به ترتیب 7، 9، 3 بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی در پیش آزمون به ترتیب، 12، 11، 20 و پس آزمون به ترتیب 12، 12، 19 بوده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروههای گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی به این شرح می‌باشد: لامبدای ويكلز = 79/0، 13/7=F، 007/0=P. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه مي‌باشد (05/0>P). به عبارت دیگر، میتوان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تاثیر معناداری داشته است.

جدول3-4. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
وسواس فکری
2/110
1
2/110
3/12
003/0
46/0
وسواس عملی
5/52
1
5/52
7
019/0
33/0
وسواس کلی
05/315
1
05/315
4/15
002/0
52/0

همانطور که در جدول3-4 نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P)؛ و وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیر وسواس فکری 46/0 و متغیر وسواس عملی 33/0، و اندازه اثر متغیر وسواس کلی 52/0 بوده است و این بدین معنی است که 46 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس فکری و 33 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس عملی و 52 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس کلی بدلیل کار مداخله‌اي بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر 2/0 مقداری کوچک، 5/0 مقداری متوسط و 8/0 مقداری زیاد است.
فرضیه دوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت تحليل اين فرضيه از تحليل کواريانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگورف-اسميرنف و براي بررسي مفروضة همگني واريانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتايج نشان دهندة رعايت و برقراري این پيش فرض‌ها براي انجام تحليل كوواريانس بود (05/0 در جدول 4-4 به آماره‌های توصیفی متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.

جدول4-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

وسواس کلی
وسواس شستشو
گروه
زمان
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
پیش آزمون
6/20
2/6
5/8
5/2

پس آزمون
2/16
9/8
3/8
3/2
کنترل
پیش آزمون
6/19
5/7
6/7
4/2

پس آزمون
7/19
5/4
9/8
5/2

همانگونه که ملاحظه میشود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در پیش آزمون به ترتیب، 6/20 و 5/8 و پس آزمون به ترتیب 2/16 و 3/8 بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در پیش آزمون به ترتیب، 6/19 و 6/7 و پس آزمون به ترتیب 7/19 و 9/8 بوده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروههای گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو به این شرح مي‌باشد: لامبدای ویکلز=79/0، F=03/15، P=001/0. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه میباشد (05/0>P). به عبارت دیگر، میتوان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس کلی و وسواس شستشو تاثیر معناداری داشته است.
جدول 5-4. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
وسواس کلی
49
1
49
6/11
004/0
45/0
شستشو
06/18
1
06/18
1/32
000/0
69/0

همانطور که در جدول5-4 نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P)؛ و وسواس کلی و وسواس شستشو گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیر وسواس کلی 45/0 و متغیر وسواس شستشو 69/0 بوده است و این بدین معنی است که 45 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس کلی و 69 درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس شستشو بدلیل کار مداخله‌اي بوده است. از نظر کوهن206، اندازه اثر 2/0 مقداری کوچک، 5/0 مقداری متوسط و 8/0 مقداری زیاد است.
فرضیه سوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت تحليل اين فرضيه از تحليل کواريانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌اي و نسبی بودن داده‌ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. براي بررسي نرمال بودن داده‌ها از آزمون كولموگورف-اسميرنف و براي بررسي مفروضة همگني واريانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتايج نشان دهندة رعايت و برقراري این پيش فرض‌ها براي انجام تحليل كوواريانس بود (05/0 در جدول 6-4 به آماره‌های توصیفی متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.
جدول 6-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

سلامت جسمانی
سلامت روانی
سلامت محیط
روابط اجتماعی
کیفیت زندگی کلی
گروه
زمان
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD

آزمایش
پیش آزمون
24
6/8
8/14
5/7
8/25
6/9
8/7
6/3
6/87
8/11

پس آزمون
1/26
8/5
2/18
8/6
1/27
7/8
3/9
5/3
6/87
5/15

کنترل
پیش آزمون
3/21
2/4
5/13
3/9
1/23
5/6
1/7
3/2
8/70
2/9

پس آزمون
3/19
9/8
12
4/2
1/22
3/8
5/6
1/2
65
7/10

همانگونه که ملاحظه می‌شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی در پیش آزمون به ترتیب، 24، 14، 25، 7، 87 و پس آزمون به ترتیب 26، 18، 27، 9، 87 بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی در پیش آزمون به ترتیب، 21، 13، 23، 7، 70 و پس آزمون به ترتیب 19، 12، 22، 6، 65 بوده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروههای گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی به این شرح مي‌باشد: لامبدای ویکلز=95/0، F=93/55، P=000/0. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه مي‌باشد (05/0>P). به عبارت دیگر، میتوان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تاثیر معناداری داشته است.
جدول4-7. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
سلامت جسمانی
2/182
1
2/182
3/179
00/0
45/0
سلامت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، گروه کنترل، پذیرش و تعهد، وسواس فکری Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، گروه درمانی، گروه کنترل، وسواس فکری