مقاله رایگان با موضوع پذیرش فناوری، بانکداری اینترنتی، مدل پذیرش فناوری، پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

تنها بعضي از عوامل آن بر پذيرش سيستم مورد بررسی (پذیرش فن اوری) تأثير داشته اند. بين متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن، برداشت ذهني از آساني استفاده، و نگرش نسبت به استفاده از سيستم مورد بررسي رابطة علّي پيدا نشده و نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از اين سيستم و هنجار ذهني آنها، به عنوان عوامل تعيين كنندة استفاده از سيستم مورد بررسي شناسايي شده اند.
لو و چائو59 (2004) دريافتند كه سهولت استفاده درك شده بوسيله مشتري نقشي غير مستقيم در نيات افراد براي استفاده مستمر و مداوم از بانكداري الكترونيكي دارد. همچنين در مطالعه ديگر ی مشخص گرديد كه سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی به اندازه آموزش مقدماتي تاثير غير مستقيمي بر استفاده از بانكداري الكترونيكي دارد (گورتینگ وسایرین20006 ). به اعتقاد این پژوهشگران، اين متغير نقش واسطه اي داشته و ديگر متغيرها با ميانجيگري اين عامل(متغیر) بر پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي تاثير مي گذارند.
در مطالعه دیگری با عنوان استفاده از مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده جهت مطالعه بانکداری اینترنتی در تایوان که توسط شیح و فانگ در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام شده، از مدل تیلور و تاد استفاده شده است. در این پژوهش نیز محققان مدل های تئوری عمل منطقی رفتار برنامه ریزی شده و تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده را با یکدیگربصورت تلفیقی مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، به صورت بهتری، عوامل موثر بر قصد رفتاری را توضیح می دهد.
دیکسیت60(2010) در پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان جوان: مطالعه ای تجربی در کشور هندوستان؛ به بررسی عوامل استفاده از مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک پرداخته است. در این تحقیق که بر روی 348 نفر از مشتریان جوان بانک انجام شده است، مدل پذیرش فناوری مورد سوال قرار گرفته و تاثیر سهولت استفاده بیش از متغیر سودمندی استفاده از بانکداری الکترونیک نشان داده شده است.
نصری و چارفدین61 (2012) در مقاله خود به بررسی تجربی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک تونس پرداخته اند. مدل این پژوهش بر پایه مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) شکل گرفته است. روش پژوهش، معادلات ساختاری است و نمونه آماری شامل 284 پاسخ دهنده است. نتایج به دست آمده تصمیم گیرندگان بانک ها را به توسعه استراتژی بانکداری اینترنتی تشویق می کند. بانک ها باید امنیت و حفظ حریم خصوصی شخصی و مالی را با محافظت از اطلاعات مشتریان، که اعتماد کاربران را افزایش می دهد را بهبود بخشد. علاوه بر آن، دولت باید با داشتن قوانین شفاف و محکم از بانک ها حمایت کند. در نهایت، بانک تونس باید تمرکز خود را بر روی آن دسته از مشتریان که کامپیوتر شخصی در اختیار دارند، به اینترنت دسترسی دارند و تحصیل کرده تر و جوان تر هستند معطوف کند چرا که نتایج نشان می دهد که احتمال پذیرش بانکداری اینترنتی در این دسته افراد بیشتر است.
2-3-2: مطالعات داخلي
مطالعات مختلفی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی پرداخته اند اما هیچ پژوهشی تاثیر همزمان تئوری پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده و به عبارتی تلفیقی از این دو نظریه را مورد آزمایش قرار نداده است. در ادامه به برخی از این پژوهش ها اشاره می شود:
محقر و شیر محمدی (1383) درباره توسعه مدل پذیرش فناوری در وزارت کشور ، بر روی کاربران سیستم اتوماسیون اداری در ساختمان مرکزی وزارت کشور که شامل کارکنان چند معاونت بودند به اجرا در آوردند که نتایج زیر حاصلشان شد. ادراک سهولت استفاده بر ادراک سودمندی تأثیر می گذارد و رابطه مثبت و معنی دار، با ضریب همبستگی بالا میان سازه های ادراکات ، تمایل به استفاده و استفاده واقعی وجود دارد. سازه های گروه تأثیرات اجتماعی رابطه مثبت شدیدی با سودمندی ادراک شده دارند. به علاوه کارایی فردی افراد نسبت به سیستم های رایانه ای همواره در این پژوهش رابطه مستقیم با سهولت استفاده را نشان می دهد.
سیدجوادین و یزدانی (۱۳۸۴) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)” به شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس پرداختند. محقق در این پژوهش نمونه¬ای متشکل از ١٢٠ نفر از مشتریان بانک سامان را مورد بررسی قرارداده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی توانایی فرد در کار با کامپیوتر، بر ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی “ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
صمدی، شمس و پروین (1386) در پژوهش آزمون مدل پذیرش فناوری در گروه دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نمونه ای به تعداد 330 دانشجو در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری اجرا کردند که نتایج این مطالعه اهمیت و همبستگی بین استفاده از اینترنت و عوامل تعیین کننده آن و همچنین عامل جنسیت که بر استفاده از اینترنت در میزان مفید بودن درک شده و سهولت درک شده تفاوت معناداری وجود ندارد و در عامل وضعیت سکونت بر استفاده از اینترنت در میزان مفید بودن درک شده تفاوت معنا داری وجود ندارد ولی در سهولت درک شده تفاوت معنا داری وجود دارد.
علیرضا موغلی (1386) در پژوهشی به بررسی پذیرش بانکداري الکترونیک در بین مشتریان بانکهاي شهر شیراز پرداخت. در این مقاله اطلاعات و داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده اند. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان، در پذیرش بانکداري الکترونیک توسط آن ها مؤثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداري الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداري بین سایر ویژگیهاي جمعیت شناختی و پذیرش بانکداري الکترونیک مشاهده نشد.
احمدی ده قطب الدینی (1390) در پژوهش خود با نام ” تأثیر خودکارآمدی رایانه و لذت ادراک شده از آن بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس” بررسی رابطه تجربه کار با رایانه ، تناسب تکلیف – فناوری ، خودکارآمدی رایانه ، اضطراب رایانه ، لذت ادراک شده رایانه ، سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس ، را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار اجرا کردند . نتایج بررسی این مطالعه نشان داد که سهولت کاربرد ادراک شده رایانه پیش بینی کننده مثبت سودمندی ادراک شده رایانه و نگرش نسبت به کاربرد رایانه ؛ سودمندی ادراک شده کاربرد رایانه پیش بینی کننده مثبت نگرش نسبت به کاربرد رایانه و نیت رفتاری کاربرد رایانه ؛ نگرش نسبت به کاربرد رایانه پیش بینی کننده مثبت نیت رفتاری کاربرد رایانه و نیت رفتاری کاربرد رایانه پیش بینی کننده مثبت کاربرد واقعی رایانه بود.
تقوی فرد و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان ” عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی از سوي مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)” با بسط نظریه مدل پذیرش فنّاوري و عامل اعتماد، به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از فنّاوري اطلاعات و اینترنت در بخش بانکداري در ایران به ویژه بانکداري اینترنتی از سوي مشتریان در بانک ملت ایران، پرداخته اند. حجم نمونه آماري این پژوهش در فاصله اطمینان 95 درصد 377 نفر درنظر گرفته شد و براي بازگشت به تعداد مطلوب، تعداد 500 پرسشنامه بین اعضاي نمونه در شعب منتخب توزیع گردید. یافته هاي به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که متغیرهاي اعتماد، سهولت استفاده، و منفعت کسب شده بر نگرش افراد در انجام رفتار مورد نظر (استفاده از بانکداري اینترنتی) تأثیر بالایی دارد و از سویی، این عوامل به طور مستقیم نیز بر قصد رفتاري فرد در استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی نقش مهمی دارد و نگرش و هنجارهاي ذهنی در قصد فرد نسبت به استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. عامل اعتماد به عنوان یکی از عوامل اولیه بوده و در تقویت نیت و قصد فرد نسبت به انجام رفتار خاص اثرگذار بوده است.
“ارائه مدلي مفهومي جهت تبيين عوامل كليدي موثر بر نگرش مشتريان بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك ملت)” عنوان پژوهشی است که توسط دیواندری و عابدی (1391) انجام شده است. در این پژوهش عوامل موثر بر نگرش مشتريان در خصوص بانكداري اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته است. جمع آوري داده ها به وسيله پرسشنامه الكترونيكي و با مطالعه موردي مشتريان خدمات اينترنتي بانك ملت صورت گرفته است. بر اساس يافته ها و نتايج اين پژوهش، پيشنهاد شده است به منظور ايجاد نگرش مثبت در مشتريان، استراتژي هاي بازاريابي متفاوتي براي گروه هاي مختلف سني در نظر گرفته شود؛ فرصت استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي و كسب تجربه رضايت بخش در اين خصوص براي افراد فراهم شود واطلاع رساني و آموزش دراين خصوص با تأكيد بر مزاياي اين شيوه استفاده از خدمات بانكي صورت پذيرد.
دیواندری و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان “ارائه‎ي مدل مفهومي براي تبيين عوامل كليدي موثر بر كيفيت سيستم هاي ارائه‎دهنده‎ي خدمات بانكداري اينترنتي” به انجام رسانده اند. در این پژوهش، عوامل موثر بر نگرش مشتريان در خصوص بانكداري اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته است. جمع‎آوري داده ها به‎وسيله‎ي پرسشنامه‎ الكترونيكي و با مطالعه‎ي موردي مشتريان خدمات اينترنتي بانك ملت انجام شده است. براساس يافته ها و نتايج اين پژوهش، پيشنهادهايي در مورد چگونگي طراحي سيستم هاي ارائه‎دهنده‎ي خدمات بانكداري اينترنتي ارائه شده است تا با در نظر گرفتن نياز مشتريان در فرايند طراحي اين سيستم ها، امكان كسب مزيت رقابتي توسط بانك هاي ارائه‎دهنده‎ي خدمات اينترنتي فراهم شود.
2-4) خلاصه و جمع بندي
در اين فصل با هدف حمايت نظري از فرضيه‌ها، پيشينة نظري تحقيق در سه قسمت مورد بررسي قرار گرفت. در قسمت اول، با مروري بر نظريه‌ها و ديدگاه انديشمندان، نظريات وتئوري هاي موجود در مورد نظریه عمل مستدل، مدل های پذیرش فناوری رفتار برنامه ریزی شده بیان گردید. در قسمت دوم، با مروري بر تحقيقات خارجي گذشته به بررسي عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از فناوری اطلاعات از جمله اینترنت در صنایع مختلف پرداختیم. در قسمت سوم نيز، به بيان جايگاه موضوع مورد پژوهش در ميان پژوهش‌هاي داخلي پرداختيم. عوامل داخلی موثر بر تمایل افراد در بکارگیری رایانه به بحث گذاشته شد و مشخص شد كه فقدان پژوهشی جامع که در آن، تاثیر تلفیق از عناصر مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده بررسی شده بر روی استفاده از فناوری بررسی باشد، در پژوهش هاي داخلي مشهود است.

فصل سوم
3. روش‌شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
در اين فصل به روش‌شناسي تحقيق پرداخته شده است. آنچه در اين فصل حائز اهميت می باشد اين موضوع است كه هم راستا با آنچه در پيشينه تحقيق در مورد مدل های پذیرش فناوری به صورت عام و ادغام مدل پذیرش فناوری با نظریه رفتار برنامه ریزی شده به صورت خاص بيان شد و متناسب با متغيرهاي انتخاب شده در مدل، روشي درخور و مقتضي برای تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها انتخاب گردد.
در این راستا، در فصل حاضر ابتدا نوع تحقيق بيان مي‌شود. سپس با تشريح مدل پژوهش و فرضيه‌ها به بيان تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق خواهيم پرداخت. در ادامه با توصيف جامعه آماري به تعيين روش نمونه‌گيري و حجم نمونه اشاره خواهد شد. بخش نهایی اين فصل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، استفاده از اینترنت، کتابخانه های عمومی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، هنجار ذهنی