مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، وضعیت تأهل، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

فدراسیون ورزش همگانی……………………………………………….37
2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی……………………………………………………………………….38
2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی………………………………………………………………………………………39
2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی………………………………………………………………………………………39
2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی…………………………………………………………………………….40
2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی………………………………………………………………………………………40
2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………………….41
2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی……………………………………………………………………………………………42
2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی……………………………………………………………………………………………..42
2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی………………………………………………………………………………43
2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی…………………………………………………………………………..43
2-38 اهداف ورزش های همگانی………………………………………………………………………………………………………………………44
2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………..46
2-40 مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-41 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………….55
فصل 3:روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-3 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات………………………………………………………………………………………………………60
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………60
3-5- 2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6 پایایی وروایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-7 روش های آماری مورداستفاده……………………………………………………………………………………………………………………..62
3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی………………………………………………………………………………………………………………….63
3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV…………………………………………………………………………………………………………..63
3 -7-3 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
فصل 4:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….65
4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………77
4-4 تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-5 بررسی نرمال بودن فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………………………81
4-6 بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….80
4-21 جدول آماری جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………81
4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..81
4-23 آزمون ANOVA سن…………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-24 آزمون فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………………..86
4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل…………………………………………………………………………………………………………………86
4-27 آزمون ANOVAتحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..87
4-28 آزمون فراوانی تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-29 آزمون ANOVAدرآمد……………………………………………………………………………………………………………………….88
4-30 آزمون فراوانی درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-31 آزمون ANOVAهزینه کل……………………………………………………………………………………………………………………90
4-32 آزمون فراوانی هزینه………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش……………………………………………………………………………………………………………….91
4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش……………………………………………………………………………………………………………………..91
فصل 5:بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….95
5-3 بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی………………………………………………………………………………97
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
فهرست جداول و نمودارها
جدول 4-1 توزیع فراواني پاسخگويان بر حسب سن……………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-2 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………66
جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………………………………………67
جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات……………………………………………………………………………………..67
جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد افراد خانواده…………………………………………………………………………68
جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان بر حس

پایان نامه
Previous Entries اسرائیلیات، علوم انسانی، تاریخ العبر Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، تربیت بدنی، اوقات فراغت