مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، ورزش بانوان، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي بسيار قوي براي مشاركت ورزشي وجود دارد (کوشافر، 1381).
دستاوردهاي سياسي
در دهه‌هاي اخير ورزش و مليت ارتباط نزديكي يافته‌اند. پيروزي در عرصه‌هاي فرا ملي همواره با شادماني ملي و احساس غرور توام بوده است. در نقطه مقابل، شكست ها موجب افسردگي و دل شكستگي در بين اقشار مختلف گشته است. در واقع رخدداهاي ورزش ملي به عنوان نمادي از پيروزي و شكست ملي تلقي مي شود.در اين ميان وجود شبكه گسترده‌اي از رسانه‌ها هم بر اثر كشش بازار و هم براي ايجاد بازار، چنين تلقي را گسترانيده و پراكنده‌اند. دولت‌ها براي ارتقاء روحيه‌ی ملي به ورزش قهرماني توجه ويژه مي‌نمايند و از ساير ورزش‌ها به خصوص ورزش همگاني به دور مي‌مانند. ورزش ابزار مهمي در دست حكومت‌ها و دولت‌ها براي هدايت مردم به سوي اهداف برنامه‌اي است زيرا عمده‌ترين وسيله تربيتي همگاني موجود در جامعه معاصر كنوني در كشورها، ورزش است. از اين رو حكومت ها در صد بهره گيري از ورزش براي تحقق برنامه هاي خود بر مي آيند (آزاد، 1375).
دستاوردهای روانی
حضور در فعاليت هاي جسماني براي انسان ها داراي مزاياي رواني مي باشد. افرادي كه به طور منظم در فعاليت جسماني شركت مي كنند احساس مي كنند بهتر هستند.بسياري از مردم ابراز مي كنند كه هنگام تمرين كردن نسبت به هنگامي كه تمرين نمي كنند احساس بهتري دارند. احساس سلامت و تندرستي موجب خوب بودن در افراد مي شود.فعاليت جدي وسيله اي براي كاهش افسردگي و تنش ها است.ورزش و ساير فعاليت هاي جسماني وسيله اي براي اتحاد و پيوستگي با ديگر انسان ها است.فعاليت هاي جسماني و ورزش براي بعضي از افراد وسيله نشاط آوري است.ورزش وفعاليت هاي جسماني پديده هاي مهيجي هستند.شركت كنندگان حتي از باختن در فعاليت ها نيز احساس رضايت مي كنند.فعاليت جسماني موجب آرامش و تنوع پس از يك دوره طولاني كار، مطالعه و تحمل فشار رواني است. افراد پس از آن با انرژي به كار خود مراجعه مي كنند.بعضي ها اعتقاد دارند كه با تسلط بر مهارت هاي جسماني،اعتماد به نفس و خودباوري خود را تقويت و احساس كمال مي كنند و اين احساس رضايت و صلاحيت آنها را افزايش مي دهد.گرايش به ورزش در مقابل گرايش پيدا كردن به اعتياد مانند مواد مخدر مطرح است. وابستگي رواني به فعاليت هاي جسماني در بعضي از افراد كه با شركت نكردن در فعاليت ها،بعضي از علايم و نشانه هاي رواني حاكي از شركت نكردن را تجربه مي كنند،احساس مي شود (آزاد، 1375).با توجه به نتايج مثبت و مفيدي كه از دستاوردهاي ورزش حاصل مي شود امر توسعه ی ورزش همگاني ضروري است. در اين ارتباط به نظريه ها و مدل ها و رويكردهاي مربوط به توسعه ی ورزش اشاره مي شود.
2-40 مروری بر تحقیقات داخلی
محمدی و عطارزاده حسینی (1391) درتحقیقی باعنوان تبین نگرش وگرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی به این نتیجه رسیدند که انگیزه کسب سلامتی و آمادگی جسمانی، لذت و نشاط ازدیدگاه آزمودنیها در اولویت است و پس از آن انگیزه بهبود روابط انسانی پیشگیری ودرمان بیماریها وتعامل اجتماعی قراردارد.
عادلخانی وهمکاران تحقیقی در سال 1391 در رابطه با سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان درورزش همگانی انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات و بهره گیری از فناوری های نو درآموزش وترویج فرهنگ ورزش همگانی،برپایی خانه ورزش درمراکزعلمی،مدیریت واحد وبرنامه ریزی مدون و ایجاد ساختارملی برای ورزش همگانی،ترویج فرهنگ مشارکت همگانی دررفع مشکلات شهر وناهنجاریهای اجتماعی باورزش همگانی ازمهمترین سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی است.
معین الدینی و همکاران(1391)درتحقیقی باعنوان عوامل اجتماعی_فرهنگی مؤثربرگرایش شهروندان به ورزش همگانی درکرمان به این نتایج دست یافت که متغیرهای تصورشخص ازبدن،مصرف رسانه ای وسرمایه فرهنگی ورزش محورتأثیرمستقیم و به ترتیب درحدود13و20 و 16درصدرابرگرایش شهروندان به ورزش همگانی داشته اند ومتغیرهای سرمایه اقتصادی ورزش محور،سرمایه اجتماعی ورزش محور تنهاو ازراه سرمایه فرهنگی ورزش محور،تأثیری غیرمستقیم برگرایش شهروندان به ورزش داشته اند.
آقاجانی وهمکاران درسال1390درتحقیقی باعنوان بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی دراشاعه فرهنگ ورزش همگانی به این نتایج دست یافتند که وسایل ارتباط جمعی درتشویق افراد به ورزش موفق بوده اند ولی بایستی باتمرکز وبرنامه ریزی بیشترمیزان اثرگذاری برمخاطب راافزایش دهند.و به نقش تلویزیون نسبت به سایروسایل دراشاعه یک امرفرهنگی درزندگی افرادجامعه اشاره داشتند.بنابراین تلویزیون به لحاظ وسعت نفوذ میتواند درایجادتغییرات اجتماعی درسبک زندگی افرادجامعه توسط برنامه ریزان اجتماعی وفرهنگی مورداستفاده بیشتر ودقیق ترقراربگیرد.
ایازی (1389) درچکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی ومشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می آید.
نتایج تحقیقات معتمدین و همکاران درسال1388دررابطه با توصیف عوامل گرایش یاعدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی به این صورت بود که ازمهمترین عوامل مؤثردرگرایش به انجام ورزش همگانی کسب سلامت جسم وجان،پیشگیری ازبیماریهای مختلف وجلوگیری ازافزایش وزن است.ازعوامل عدم گرایش به انجام ورزش همگانی بالابودن هزینه هاو شهریه های سبگین باشگاه ها،داشتن مشغله زیادزندگی،کمبودامکانات ورزشی و عدم امکان انجام ورزش زنان درپارکها و اماکن عمومی است.
فتاح پور و همکاران درتحقیقی باعنوان بررسی نقش ورزش همگانی در سلامت عمومی نوجوانان سطح کرمانشاه در سال 1388به این نتایج دست یافتند که وضعیت سلامت جسمانی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی بهترازدانش آموزان غیرفعال است ووضعیت کارکرداجتماعی وافسردگی دانش آموزان شرکت کننده بهترازدانش آموزان غیرفعال بوده وبین سلامت عمومی دانش آموزان شرکت کننده درورزش همگانی بامدت فعالیت ورزشی نیزارتباط معنی داری یافت شد.
كياني (1388) بيان مي كند كه بين ديدگاه دانشجويان دختر و پسر در ارتباط با علايق ورزش همگاني تفاوت معني داري وجود دارد.
کریمی و همکاران در تحقیقی باعنوان بررسی عوامل بازدارنده ی ورزش بانوان استان از دیدگاه کارشناسان ورزش به بررسی این موضوع پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 22 عامل به عنوان عوامل بازدارنده ی ورزش بانوان استان قم می باشند که به شرح زیر عنوان شد:
1)ویژگی های فرهنگی حاکم بر استان قم
2)نحوه ی مدیریت وبرنامه ریزی ورزش استان در سطح کلان
3)میزان بودجه و اعتبارات تخصیصی به ورزش بانوان
4)تعداد مربیان متخصص و آشنا با دانش روز ورزش
5)هزینه ی استفاده از اماکن ورزشی غیردولتی و هزینه ی ایاب و ذهاب
6)میزان همکاری اداره ی کل تربیت بدنی و آموزش و پرورش
7)کمیت و کیفیت کلاس های آموزشی در بخش بانوان
8)نحوه ی نگرش برخی خانواده ها به ورزش بانوان
9)واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی در سطح استان
10)میزان توجه مسئولین استان به ورزش بانوان
11)کمیت و کیفیت مسابقات ورزشی بانوان
12)نحوه ی مدیریت و برنامه ریزی در سطح هیأت های ورزشی بانوان
13)ساعات اختصاصی جهت استفاده ی بانوان از اماکن ورزشی
14)تعداد داوران باتجربه و کارآمد در سطح استان
15)پراکندگی فضاهای ورزشی موجود در سطح استان
16)میزان امکانات و فضای ورزشی اختصاصی موجود برای بانوان
17)میزان هماهنگی و همدلی بین مربیان ورزش بانوان
18)میزان توجه به بانوان ورزشکار برتر استان
19)نحوه ی اطلاع رسانی رسانه های جمعی استان در مورد ورزش بانوان
20)وضعیت فضا و امکانات ورزشی استان ازنظر مسائل بهداشتی،تهویه و….
21)ادغام هیأت های ورزشی بانوان و آقایان
22)وجود برخی پدیده های مخرب اجتماعی مانند فیلمبرداری در اماکن
خسروی زاده (1387) تحقیقی را با عنوان مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام داد و به این نتیجه رسید که جایگاه استراتژیک کمیته ملی المپیک در منطقه SO قرار دارد، یعنی کمیته ملی المپیک می تواند از قوتها و فرصت های موجود حداکثر استفاده را ببرد و بر تهدیدات و ضعف های موجود غلبه کند، همچنین کمیته ملی المپیک باید اغلب استراتژی های خود را از بخش SO انتخاب نماید، با این وجود می تواند بر حسب شرایط موجود از استراتژی های ST ، WT و WO نیز استفاده کند.
قره و شجيع (1385) در بررسي چالش ها و موانع فراروي همگاني شدن ورزش در ايران با تأكيد بر منابع انساني و مديريتي آن نتيجه گرفتند كه:
روساي 70 درصد از هيئت هاي ورزش همگاني آقايان و 30 درصد از هيئت هاي همگاني بانوان، علت عمده ناتواني هيئت ها در جذب هر چه بيشتر مردم به ورزش همگاني را بي توجهي مديران نهادهاي ورزشي كشور به ورزش هاي همگاني ذكر مي كنند.
2/42 درصد از رؤساي هيئت هاي ورزش همگاني داراي مدرك ديپلم و زير ديپلم و تنها 06/3 درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند.
تا كنون در 99 درصد هيئت هاي ورزش همگاني ايران هيچگونه پژوهش و تحقيقي صورت نگرفته است.
تاكنون 3/89 درصد هيئت هاي ورزش همگاني با دانشكده هاي تربيت بدني ارتباطي نداشته اند.
بين تعداد شركت كنندگان در ورزش هاي همگاني كشور و رشته تحصيلي رؤساي هيئت هاي ورزش همگاني ارتباط وجود داشت. بين تعداد شركت كنندگان در ورزش همگاني كشور در ارتباط با سابقه مديريتي رؤساي هيئت ها تفاوت معني دار وجود داشت.
بدری آذرین(1385) به منظور بررسی وضعیت موجود در توسعه نیروی انسانی ورزش ژیمناستیک کشور در 30 استان کشور پرداخت و در این پژوهش نشان داده شده که جایگاه ژیمناستیک کشور در منطقه ضعف قرار دارد که در این وضعیت بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد(5). بنابراین لازم است که مسئولین ورزش کشور، با برنامه ریزی دقیق، تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه، برگزاری دوره های آموزشی، ارتقاء علمی مربیان، کمبود نیروی انسانی مجرب را برطرف سازند.
در پژوهش به عمل آمده توسط زهساز (1385) در مورد، ارزیابی روابط بین میزان انرژی مصرفی فعالیت جسمانی و میزان مرگ و میر که در یک دور 5 ساله صورت گرفته نتایج تحقیق نشان داده که کاهش میانگین مقدار انرژی مصرفی روزانه (کیلوکالری بر کیلوگرم در یک روز) با افزایش میزان مرگ و میر مرتبط بوده است(35).

نتایج تحقیق مظفری (1383) درطرح تحقیقاتی ملی، تهران با عنوان توصیف نگرش وگرایش مردم نسبت به فعالیت های حرکتی و ورزشی درجمهوری اسلامی ایران وکاشف (1385) درطرح ملی زیرنظردانشگاه ارومیه باعنوان بررسی وضعیت ورزش همگانی درایران وتوصیه هایی برای توسعه آن به این صورت بود که طی هفت سال گذشته نه تنهاگرایش افراد به فعالیت های حرکتی و ورزشی رشدنیافته بلکه به ترتیب 5/2 و6درصد نیزکاهش یافته است.
اتقیا (1383) درالگوسازی ملی برای ورزش های همگانی بانوان ایران اولین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر بیان کرد فرهنگ ورزش تفریحی هنوز درکشورگسترش لازم راپیدانکرده است چون در این تحقیق واکثرتحقیقات داخلی بیشترشرکت کنندگان مدرک تحصیلی پایینی داشتند.
غفوري، رحمان سرشت، كوزه‌چيان و احساني (1382) در تحقیقی به بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني نسبت به نقش رسانه‌هاي جمعي (راديو، تلويزيون و نشريات) در مورد گرايش مردم به ورزش قهرماني و همگاني پرداختند که نتايج حاصله نشان داد که تلويزيون مهم‌ترين رسانه تأثيرگذار در ورزش هستند، اما رسانه‌هاي جمعي به‌دليل صرفه اقتصادي ورزش قهرماني، به سمت اين ورزش‌ها گرايش بيشتري دارن، مهم‌ترين عامل در شركت مردم به فعاليت‌ها ورزشي، تأكيد هم‌زمان بر ورزش‌هاي همگاني و قهرماني است. رسانه‌ها در توسعه ورزش همگاني و قهرماني نقش كمي را به‌عهده دارند.
غفوري (1382) در مطالعه اي تحت عنوان تعيين عوامل موثر بر گرايش مردم به ورزش همگاني و قهرماني براي تعيين راهبرد هاي ورزش كشور به اين نتيجه رسيد كه با سرمايه گذاري عمده به سمت ورزش همگاني و فراهم كردن فضاي تفريحي-ورزشي، سلامت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، سود مورد انتظار Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، کیفیت زندگی، فعالیت های ورزشی