مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، تربیت بدنی، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

ب درآمد…………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-7 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزینه کل……………………………………………………………………………………….69
جدول 4-8 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزینه ماهیانه ورزش…………………………………………………………………………70
جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب انگیزه ورزش………………………………………………………………………………..71
جدول 4-10 توزيع فراواني رشته های مورد علاقه شرکت کنندگان………………………………………………………..72
جدول 4-11 توزيع فراواني بر اساس موانع حضور در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………73
جدول 4-12 توزيع فراواني بر حسب مشوق های ورزشی………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-13 توزيع فراواني بر حسب نوبت ورزش در هفته……………………………………………………………………………………..74
جدول 4-15 توزيع فراواني بر حسب ایمنی مکان ورزشی………………………………………………………………………………………..75
جدول 4-16 توزيع فراواني بر حسب مکان ورزشی……………………………………………………………………………………………….75
جدول 4-17 توزيع فراواني بر حسب فعالیت های ورزشی در منزل…………………………………………………………………………..76
جدل 4-18 بررسی پایایی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-19 عوامل متغیرهای مختلف به همراه ضرایب معناداری آنها……………………………………………………………………….81
جدول 4-20 آزمونبررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………………………….82
جدول4-21 آزمون آماری جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..83
جدول4-22 آزمون نمونههای مستقل جنسیت………………………………………………………………………………………………………..83
جدول 4-23 آزمونANOVA سن…………………………………………………………………………………………………………………..84
جدول 4-24 آزمون فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………………………84
جدول4-25 فراوانی وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………86
جدول4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-27 آزمون ANOVAتحصیلات………………………………………………………………………………………………………….87
جدول 4-28 آزمون فراوانی تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….87
جدول 4-29 آزمون ANOVAدرآمد……………………………………………………………………………………………………………….88
جدول 4-30 آزمون فراوانی درآمد……………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-31 آزمون ANOVAهزینه کل………………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 4-32 آزمون فراوانی هزینه…………………………………………………………………………………………91
جدول 4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش………………………………………………………………………………………………………92
جدول 4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش…………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار1 مدل مفهومي زمينه های اجتماعي موثربرگرايش شهروندان به ورزش همگاني………………………………………………….16
نمودار 2-1 ساختار فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران (غفرانی،1387)……………………………………………..26

فهرست اشکال
شکل 1-2 طبقه بندی پنج حیطه مربوط به ورزش همگانی و تفریحی………………………………………………………………………..22

شکل 4-1 مدل تحليل عاملي تأییدی(ضرايب معناداری)…………………………………………………………………………………………82
شکل4-2 مدل تحليل عاملي تأییدی(ضرايب استاندارد)………………………………………………………………………………………….83

فصل اول
مقدمه ومعرفی تحقیق

1-1مقدمه
به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بيش از 2000 سال قبل بقراط، پزشك يوناني در مورد نياز انسان به فعاليت‌هاي حركتي مستمر، اعلام داشت كه فعاليت‌هاي بدني براي سلامتي ضروري است و ارگان‌هاي بدن انسان در صورت داشتن تمرينات بدني معتدل و مستمر، سلامتي خود را حفظ نموده، قوي شده، سرعت عمرشان كاهش پيدا كرده و عمرشان طولاني مي‌گردد و چنانچه فعاليت حركتي از زندگي روزمرهشان دور شود، دستگاه‌هاي بدن او تنبل و آماده پذيرش بيماري‌هاي گوناگون گرديده و سرعت رشد آنها كاهش و سرعت عمرشان افزايش يافته و پيري در انسان تسريع مي‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پيشرفت هاي تكنولوژيكي امروزي در عين حال كه رفاه و آسايش را براي بشر به ارمغان آورده است اما با كاهش حركت و فعاليتهاي بدني، شيوه هاي نويني را بر زندگي انسان ها حاكم كرده و آثار زيانبار ناشي از فقر وكاهش حركت، زمينه ساز بروز بسياري از مشكلات و ناراحتيهاي جسماني و رواني گرديده است. بدون ترديد امروزه ورزش و تربيت بدني به پديده جهاني تبديل شده است و در سالهاي آغازين قرن بيستم به عنوان يك هنر و البته در راستاي ايجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب میشود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده میتوان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینههای درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی میتواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش میتواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار میآید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبههای گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبههای آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایهگذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه میشود، یکی از زیرشاخصهای توسعه انسانی در جوامع قلمداد میگردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینههای درمانی و بهداشتی میشود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا میبرد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک میکند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزههای معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392) و ورزش همگانی یکی از شاخههای آن محسوب میشود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسانها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381) اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایشهای افراد به فعالیتهای حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتواناییها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینههای لازم برای توسعه وگسترش فعالیتهای حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.
1-2 بیان مسئله:
نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی انسانها، بشر را بافقرحرکتی روبه رو ساخته است (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر سنی با عوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماریهای دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است، بنابراین میتوان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسانهاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوههای نوین زندگی به وجود میآید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب میکند و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، وضعیت تأهل، تحلیل عامل Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، تربیت بدنی