مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، آزمون فریدمن، استعدادیابی

دانلود پایان نامه ارشد

ش قهرمانی فوتبال
• اثرات برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کیفی مدارس فوتبال استان
• توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان به منظور فعالیت در ورزش قهرمانی فوتبال
4-3-2 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان
با توجه به خروجی Spss، مقدار عدد معنی داری مشاهده شده در هر یک از آیتم ها 001/0 می باشد که از سطح معنی داری استادارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض صفر رد و فرض 1 را می پذیریم و تمامی آیتم های زیر در جهت نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال در وضعیت مناسبی قرار داشته اند.
• استفاده از مربیان کارشناس ، خبره و متخصص در زمینه ورزش فوتبال استان
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مناطق روستایی
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مدارس
• نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
• فعالیت مراکز استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال استان
• سیستم جامع و یکپارچگی اطلاعاتی در مورد ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کمیت فضاهای اختصاصی برای ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کیفیت امکانات و تجهیزات اماکن ورزش قهرمانی فوتبال استان
• وضعیت مالی ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کمیت منابع مالی هیت فوتبال استان
• کیفیت کار باشگاه های ورزش قهرمانی فوتبال استان
• فعالیت هیات فوتبال استان در سایر شهرستانهای استان
• برنامه های رادیو و تلویزیون استان در مورد آموزش و ترویج ورزش قهرمانی فوتبال
• کاربری ورزشی از اماکن و فضاهای ورزشی فوتبال موجود در استان
• تعامل و هماهنگی بین ادارات استان در برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال
4-3-3 ) فرصتهای موجود در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان:
با توجه به خروجی Spss، مقدار عدد معنی داری مشاهده شده در هر یک از آیتم ها 001/0 می باشد که از سطح معنی داری استادارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض صفر رد و فرض 1 را می پذیریم و تمامی آیتم- های زیر در جهت فرصت های ورزش قهرمانی فوتبال در وضعیت مناسبی قرار داشته اند.
• دسترسی استان به آبهای آزاد جهت برقراری مراودات ورزشی در رشته فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
• مرز مشترک زمینی استان با کشور افغانستان و پاکستان جهت برقراری مراودات ورزشی فوتبال
• وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به ورزش قهرمانی فوتبال استان
• علاقمندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فوتبال
• قوانین و مقررات حمایتی و تقویت کننده در بخش تربیت بدنی و ورزش قهرمانی فوتبال استان در برنامه پنجم توسعه کشور
• اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با موادمخدر استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• کاهش تصدی دولت و واگذاری امور ورزش قهرمانی فوتبال به بخش خصوصی
• رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
• میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری مشخص در سطح استان به اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
• استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
4-3-4 ) تهدیدهای موجود در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان:
با توجه به خروجی Spss، مقدار عدد معنی داری مشاهده شده در هر یک از آیتم ها 001/0 می باشد که از سطح معنی داری استادارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض صفر رد می شود و فرض 1 را می پذیریم و تمامی آیتم های زیر در جهت تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال در وضعیت مناسبی قرار داشته اند.
• اثرات افزایش جوانان و نوجانان بیکار در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش نرخ بیکاری استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش آمار قاچاقچیان موادمخدر استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش آمار معتادان استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان در بخش فوتبال
• اثرات افزایش هزینه شرکت در مسابقات فوتبال استان
• اثرات افزایش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی استان در بخش فوتبال
• اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات استفاده غیر ورزشی از اماکن ورزشی فوتبال
• اثرات زندگی ماشینی و غیرفعال مردم استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
4-4 ) تجزیه وتحلیل آزمون فریدمن
خروجی Spss در آزمون فریدمن شامل دو جدول می باشد که در جدول نخست میانگین رتبه های هر متغیر ارائه شده و در جدول دوم نیز مشخصات آماری و آماره Chi2 ارائه گردیده است. باتوجه به خروجی spss مقدار عدد معنی دار کمتر از 01/0 و نزدیک به صفر بوده و از سطح معنی داری استاندارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض H0 در سطح اطمینان 95% تایید نمی شود. بنابراین می توان گفت هیچکدام از نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها رتبه های یکسانی ندارد.
4-4-1 ) ماتریس نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
جدول (4 – 6) مربوط به معنی داری آزمون فریدمن در نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان است که همانطور مشاهده می شود از تعداد 301 نفر، معنی داری این نقاط 001/0 ، درجه آزادی 10 و خی دو 445/439 می باشد.

جدول (4 – 6) معنی داری آزمون فریدمن در نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال
تعداد
301
Chi2
445/439
درجه آزادی
10
معنی داری
001/0
a. Friedman Test

نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان مشخص و توسط خبرگان وزن دهی (نمره 1 الی 5) شد که به ترتیب اولویت ،استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال بالاترین رتبه و حضور تیمهای ورزشی فوتبال استان در مسابقات ملی حداقل رتبه را به خود اختصاص داده که صفحه بعد در جدول (4 – 7) نشان داده شده است.

جدول (4 – 7) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان)

نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان

میانگین رتبه
(وزن دهی)
روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
46/7
دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال استان
58/5
حضور جامعه جوانان و نوجوانان استان در ورزش قهرمانی فوتبال
08/7
استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال استان
06/8
حضور تیمهای ورزشی فوتبال استان در مسابقات ملی
51/4
اثرات کمیت دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال
09/5
اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال
39/5
اثرات کمیت منابع انسانی متخصص در ادارات ورزش و جوانان استان در ورزش قهرمانی فوتبال
33/5
اثرات برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در استان در ورزش قهرمانی فوتبال
60/5
توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان به منظور فعالیت در ورزش قهرمانی فوتبال
95/5
اثرات کیفی مدارس فوتبال استان
95/5

همانطور که ملاحظه می شود. مهمترین نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال بر اساس میانگین رتبه وزن دهی به ترتیب زیر مشخص شد.
• استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال استان
• روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• حضور جامعه جوانان استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان به منظور فعالیت در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کیفی مدارس فوتبال استان
• اثرات برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال استان
• اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کمیت منابع انسانی متخصص در ادارات ورزش و جوانان استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کمیت دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال

4-4-2 ) ماتریس نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
جدول (4 – 8) مربوط به معنی داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان است که همانطور مشاهده می شود از تعداد 301 نفر معنی داری این نقاط 001/0 ، درجه آزادی 16 و خی دو 198/165 می باشد.

جدول (4 – 8).معنی داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال
تعداد
301
Chi2
198/165
درجه آزادی
16
معنی داری
001/0
a. Friedman Test

نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان مشخص و توسط خبرگان وزن دهی (نمره 1 الی 5) شد و به ترتیب اولویت ، استفاده از مربیان کارشناس، خبره و متخصص در زمینه ورزش فوتبال استان را در ورزش قهرمانی فوتبال بالاترین رتبه و مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال حداقل رتبه را به خود اختصاص داده که صفحه بعد در جدول (4 – 9) نشان داده شده است .
جدول (4 – 9) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان )

نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
میانگین رتبه
(وزن دهی)
استفاده از مربیان کارشناس ، خبره و متخصص در زمینه ورزش فوتبال استان
49/10
برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
18/9
توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مدارس
06/9
توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مناطق روستایی
27/8
مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان در ورزش قهرمانی فوتبال
24/7
نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال استان
20/9
فعالیت مراکز استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال استان
67/8
سیستم جامع و یکپارچگی اطلاعاتی در مورد ورزش قهرمانی فوتبال استان
80/8
کمیت فضاهای اختصاصی برای ورزش قهرمانی فوتبال استان
48/9
کیفیت امکانات و تجهیزات اماکن ورزش قهرمانی فوتبال استان
57/9
تعامل و هماهنگی بین ادارات استان در برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال
48/9
وضعیت مالی ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی فوتبال استان
87/8
کمیت منابع مالی هیت فوتبال استان
61/8
کیفیت کار باشگاه های ورزش قهرمانی فوتبال استان
67/9
فعالیت هیات فوتبال استان در سایر شهرستانهای استان
17/9
برنامه های رادیو و تلویزیون استان در مورد آموزش و ترویج ورزش قهرمانی فوتبال
51/8
کاربری ورزشی از اماکن و فضاهای ورزشی فوتبال موجود در استان
75/9

همانطور که ملاحظه می شود. مهمترین نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال بر اساس میانگین رتبه وزن دهی به ترتیب زیر مشخص شد.
• استفاده از مربیان کارشناس ، خبره و متخصص در زمینه ورزش فوتبال استان
• کاربری ورزشی از اماکن و فضاهای ورزشی فوتبال موجود در استان
• کیفیت کار باشگاه های ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کیفیت امکانات و تجهیزات اماکن ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کمیت فضاهای اختصاصی برای ورزش قهرمانی فوتبال استان
• تعامل و هماهنگی بین ادارات استان در برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال
• نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• فعالیت هیات فوتبال استان در سایر شهرستانهای استان
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مدارس
• سیستم جامع و یکپارچگی اطلاعاتی در مورد ورزش قهرمانی فوتبال استان
• فعالیت مراکز استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال استان
• کمیت منابع مالی هیات فوتبال استان
• برنامه های رادیو و تلویزیون استان در مورد آموزش و ترویج ورزش قهرمانی فوتبال
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال مناطق روستایی
• وضعیت مالی ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان در ورزش قهرمانی فوتبال

4-4-3 ) ماتریس فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
جدول (4 – 10) در صفحه بعد مربوط به معنی داری آزمون فریدمن در زمینه فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان است که همانطور مشاهده می شود از تعداد 301 نفر معنی داری این نقاط 001/0 ،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، توزیع فراوانی، سیستان و بلوچستان، سابقه خدمت Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، اماکن ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان