مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، اماکن ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

اثرات افزایش جوانان و نوجانان بیکار که دست به کارهای غیر قانونی و پر درآمد می زنند
• اثرات افزایش نرخ بیکاری استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش آمار معتادان استان را در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان در بخش فوتبال
• ثرات افزایش هزینه شرکت در مسابقات فوتبال استان
• اثرات افزایش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی استان در بخش فوتبال
• اثرات موقعیت جغرافیایی استان
• اثرات سیاسی شدن حیطه های ورزش استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات استفاده غیر ورزشی از اماکن ورزشی فوتبال
• اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه
درفصل چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ارائه و سپس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته انجام شد، در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق را ارائه و به مرور نتایج تحقیق می پردازیم، سپس در مورد نتایج بدست آمده بحث و در نهایت ضمن ارائه جمع بندی از نتایج پیشنهادات کاربری و پژوهشی را عنوان می نماییم.
5-2 ) خلاصه تحقیق
یکی از برجسته ترین ویژگی کشورهای توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضرویات بلامنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی است که در این میان آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت (در سطوح مختلف) هر کشور مورد بحث است همانا برنامه ریزی و تلاش برای نیل به هدف های پیش بینی در آن است.
رخدادهای چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها از آنچنان خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های متداول و غیر منعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد، از این رو از چهار دهه قبل توجه مدیران اجرایی و صاحبنظران به سمت برنامه ریزی بلند مدت و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده، بنابراین همه سازمانها که مهمترین آن اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان وبلوچستان است، ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.
استان سیستان و بلوچستان با داشتن جمعیتی در حدود 4 میلیون نفر تنها 4500 نفر از مردان و زنان آن در سال 1392 در ورزش قهرمانی فوتبال شرکت داشته اند که تعداد کل ورزشکاران رسمی فوتبال استان 4500 نفر می باشد و تعداد تیمهای برتر استان 8 تیم می باشند که در لیگ استان فعالیت می کنند و تا کنون هیچ تیمی از استان نتوانسته رتبه ای چشمگیر در سطح کشوری کسب نماید و این نشانگر عدم برنامه ریزی و عدم استراتژیهای مطلوب در این زمینه می باشد(3).
کلیه سازمان های مرتبط با ورزش قهرمانی فوتبال استان که مهمترین آن اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان می باشد، برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال دارای راهبردی نمی باشند، ولی اکثر استانهای کشور از جمله استانهای تهران، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان، قم و مازندران دارای راهبردهای مناسبی می باشند.
پژوشهای خارجی زیادی در زمینه تدوین استراتژی توسعه ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی فوتبال در کشور استرالیا، کشور انگلستان، کشور هند، کشور آفریقا، کشور غنا، کشور لهستان، کشور سوئد و دیگر کشورها انجام شده.
در پژوهش حاضر نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان مشخص و وزن دهی شد، نهایتاً ماتریس داخلی و خارجی برای ورزش قهرمانی فوتبال تدوین و SWOT در هر کدام مورد تجزیه و تحلیل و مشخص شد که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان بایستی از استراتژی رشد و ساخت در موضوع ورزش قهرمانی فوتبال استفاده کنند.
5-3-1 ) سوالات اصلی
1) وضعیت موجود ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان وبلوچستان چگونه است؟
2) راهبردهای مطلوب توسعه در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان وبلوچستان چیست؟
5-3-2 ) سوالهای اختصاصی
1) چشم انداز مطلوب برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان وبلوچستان چیست؟
2) ماموریت مطلوب برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان وبلوچستان چیست؟
3) اهداف بلندمدت برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان بلوچستان چیست؟
4) نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان وبلوچستان چیست؟
5) استراتژی های ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان وبلوچستان چیست؟
5-3-4 ) ماتریس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید
این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند، استراتژیهایSO، استراتژیهایWO، استراتژیهایST، استراتژیهای WT (آذر،مومنی،1380، آمار و کاربرد آن در مدیریت).
مقایسه کردن عوامل داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدات، فرصت ها، ضعف ها و نقاط قوت است و به قضاوتهای خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه قابل مقایسه وجود ندارد.
در اجرای استراتژی های SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری نماید و همه مدیران ترجیح می دهند که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری نمایند. معمولاً سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های ST,WO یا WT استفاده می کنند تا بتوانند از استراتژهایSO استفاده نمایند.
هنگامی که یک سازمان دارای نقاط ضعف عمده می باشد، می کوشد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا آنها را به نقاط قوت تبدیل کند. هنگامی که یک سازمان با تهدیدات عمده مواجه می شود، می کوشد خود را از دست آنها رها سازد، وضعیت را به گونه ای درآورد که بتواند بیشتر توجه خود را به بهره برداری از فرصت ها معطوف نمایند.
هدف استرتژیهای WO این است که سازمان با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط خارج بکوشد، نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها، بهر برداری نماید. یکی از راههای امکان پذیر برای اجرای استراتژی WO این است که با سازمانی که دارای چنین توان یا شایستگی است، تعامل نموده تا خود نیز به این نوع فن آوری برسد، راه دیگر برای اجرای استراتژی WO این است که افراد واجد شرایط را استخدام تا در زمینه فنون مورد نظر به آنها آموزش های لازم را داد.
سازمانها در اجرای استراتژی های ST می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند، این بدان معنی نیست که یک سازمان قوی به ناگریز در محیط خارجی با تهدیداتی روبه رو خواهد شد.
سازمانهایی که استراتژیهای WT را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گیرند وهدف، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. سازمانهایی که دارای نقاط ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات زیادی در محیط خارج رو به رو می شوند در موضعی مخاطره آمیز قرار خواهند گرفت، در واقع چنین سازمانهایی برای بقای خود مبارزه خواهند کرد، و گاهی برای حفظ بقاء از فعالیتهای خود بکاهد(استراتژیهای کاهش یا واگذاری)که در سازمانهای دیگر ادغام شود، مثلاً اعلام ورشکستگی کند یا منحل گردد.
5-3-5 ) ماتریس عوامل داخلی وخارجی
هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصتهایی که می توان بهره برداری کرد و از تهدیداتی که می- توان احتراز نمود و یک فهرست نهایی تهیه شود، همان گونه که از مفهوم واژه نهایی استنباط می شود، بررسی عوامل خارجی با این هدف انجام نمی شود که فهرست کاملی از هر عاملی که می تواند بر سازمان اثر بگذارد، تهیه شود، بلکه هدف شناسایی متغیرهای اصلی است که سازمان باید در برابر آنها واکنش نشان دهد. سازمانها باید بتوانند از طریق تدوین استراتژیها در برابراین عوامل به صورت تدافعی یا تهاجمی واکنش نشان دهند، به گونه ای که از فرصت های پیش آمده در محیط خارج بهره برداری نمایند و اثرات ناشی از تهدیدات بالقوه را به پایین ترین حد ممکن برساند.
می توان عوامل خارجی را به پنج گروه طبقه بندی کرد: 1) نیروهای اقتصادی 2) نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی 3) نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی 4) نیروهای فناوری 5) نیروهای رقابتی
در بررسی عوامل داخلی، هر سازمان در قلمرو واحدهای وظیفه ای خود دارای نقاط قوت و ضعف است و در هیچ سازمانی نقاط قوت و ضعف همه دوایر و واحدها یکسان نیست. نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدات خارجی و سرانجام مأموریت سازمان، در مجموع می توانند مبنایی به دست دهد که بر آن اساس، هدف های بلند مدت و استراتژیهای سازمان می کوشند که از نقاط قوت داخلی سود جویند(آنها را تقویت کنند)و نقاط ضعف را از بین ببرند یا به پایین ترین حد برسانند.
در این بخش مشخص می گردد که سازمان بایستی از چه نوع استراتژیهای (رشد و ساخت، حفظ و نگهداری، برداشت یا رها کردن) استفاده نماید و در مرحله سوم که آنرا تصمیم گیری می نامند از روش اولویت بندی با استفاده از نظرات خبرگان استفاده می شود.
پس از بررسیهای انجام شده و مرور ادبیات مرتبط با ورزش قهرمانی فوتبال سیستان و بلوچستان، عناصر مرتبط با نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تمدیدهای فوتبال ابتدا با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد ارزیابی تا نقاط ضعف و قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان توسط خبرنگاران مطالعه و مورد تایید قرار گیرد.
پس از تعیین عمده ترین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شده تا از بین این عناصر اولویت ها مشخص شود. در مرحله پایانی نقاط قوت و ضعف با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و فرصت ها و تهدیدها با استفاده از ماتریس ارزیابی خارجی توسط خبرگان فوتبال رتبه بندی شده تا بتوان با تشکیل ماتریس داخلی و خارجی استراتژیهای مورد استفاده مشخص گردد، لذا با توجه به موارد فوق نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای استان سیستان و بلوچستان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال به صورت ذیل مشخص گردید.
5-3-6 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• استعداد های بالقوه استان
• حضور جامعه و نوجوانان استان
• روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان به منظور فعالیت در سطح ورزش قهرمانی فوتبال
• دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال
• حضور تیمهای ورزشی فوتبال در مسابقات ملی
• اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان در بخش ورزش قهرمانی
• میزبانی استان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال
• برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کیفی مدارس فوتبال
5-3-7 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• حضور نیروهای متخصص در باشگاهای ورزش قهرمانی فوتبال استان
• وضعیت مالی ورزشکاران قهرمانی فوتبال نخبه استان
• استفاده از مربیان کارشناس و خبره و متخصص
• مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• فعالیت مراکز استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال
• نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال
• کیفیت امکانات. تجهیزات اماکن ورزشی فوتبال
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال استان
• فعالیت هیئت فوتبال استان در سایر شهرستان های استان
5-3-8 ) فرصت های موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• تعدد رسانه های ورزشی استان
• رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
• قوانین و مقررات حمایتی و تقویت کننده در بخش تربیت بدنی و ورزشی در برنامه چهارم توسعه
• علاقه مندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش قهرمانی فوتبال
• اعتبارات ورزش مبارزه با مواد مخدر استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
• وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند در ورزش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، اماکن ورزشی، سیستان و بلوچستان، استراتژی ها Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، اماکن ورزشی، تربیت بدنی