مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، اماکن ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان

دانلود پایان نامه ارشد

0 ، درجه آزادی 9 و خی دو 755/349 می باشد.

جدول (4 – 10).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال
تعداد
301
Chi2
755/349
درجه آزادی
9
معنی داری
001/0
a. Friedman Test

فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان مشخص و توسط خبرگان وزن دهی (نمره 1 الی 5) شد که به ترتیب اولویت ، وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند به ورزش قهرمانی فوتبال استان بالاترین رتبه و اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با مواد مخدر استان در ورزش قهرمانی فوتبال حداقل رتبه را به خود اختصاص داده که در جدول (4 – 11) نشان داده شده است.
جدول (4 – 11) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان)
فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
میانگین رتبه (وزن دهی)
دسترسی استان به آبهای آزاد جهت برقراری مراودات ورزشی در رشته فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
19/5
مرز مشترک زمینی استان با کشور افغانستان و پاکستان جهت برقراری مراودات ورزشی فوتبال
15/5
وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به ورزش قهرمانی فوتبال استان
31/7
علاقه مندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فوتبال
04/7
قوانین و مقررات حمایتی و تقویت کننده در بخش تربیت بدنی و ورزش قهرمانی فوتبال استان در برنامه پنجم توسعه کشور
58/5
اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با موادمخدر استان در ورزش قهرمانی فوتبال
39/4
کاهش تصدی دولت و واگذاری ورزش قهرمانی فوتبال به بخش خصوصی
06/5
رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
20/5
میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری مشخص در سطح استان به اماکن ورزش فوتبال
87/4
استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
21/5

همانطور که ملاحظه می شود، مهمترین فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال در استان بر اساس میانگین رتبه وزن دهی به ترتیب زیر مشخص شد.
• وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به ورزش قهرمانی فوتبال استان
• علاقمندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فوتبال
• قوانین و مقررات حمایتی و تقویت کننده در بخش تربیت بدنی و ورزش قهرمانی فوتبال استان در برنامه پنجم توسعه کشور
• استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
• رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
• دسترسی استان به آبهای آزاد جهت برقراری مراودات ورزشی در رشته فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
• مرز مشترک زمینی استان با کشور افغانستان و پاکستان جهت برقراری مراودات ورزشی فوتبال
• کاهش تصدی دولت و واگذاری امور ورزش قهرمانی فوتبال به بخش خصوصی
• میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری مشخص در سطح استان به اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
• اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با مواد مخدر استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال

4-4-4 ) ماتریس تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
جدول (4 – 12) در صفحه بعد مربوط به معنی داری آزمون فریدمن در زمینه تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان است که همانطور مشاهده می شود از تعداد 301 نفر معنی داری این نقاط 001/0 ، درجه آزادی 9 و خی دو 647/28 می باشد.

جدول (4 – 12).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال
تعداد
300
Chi2
647/28
درجه آزادی
9
معنی داری
001/0
a. Friedman Test

تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان مشخص و توسط خبرگان وزن دهی (نمره 1 الی 5) شد که به ترتیب اولویت ، اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان بالاترین رتبه و اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی ا ستان حداقل رتبه را به خود اختصاص داده که در جدول (4 – 13) نشان داده شده است .

جدول (4 – 13) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان )
تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
میانگین رتبه (وزن دهی)
اثرات افزایش جوانان و نوجانان بیکار در ورزش قهرمانی فوتبال
82/5
اثرات افزایش نرخ بیکاری استان در ورزش قهرمانی فوتبال
39/5
اثرات افزایش آمار قاچاقچیان موادمخدر استان در ورزش قهرمانی فوتبال
39/5
اثرات افزایش آمار معتادان استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
39/5
اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان در بخش فوتبال
87/5
اثرات افزایش هزینه شرکت در مسابقات فوتبال استان
78/5
اثرات افزایش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی استان در بخش فوتبال
60/5
اثرات زندگی ماشینی و غیرفعال مردم استان در ورزش قهرمانی فوتبال
34/5
اثرات استفاده غیر ورزشی از اماکن ورزشی فوتبال
34/5
اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی استان در ورزش قهرمانی فوتبال
09/5

همانطور که ملاحظه می شود. مهمترین تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال در استان بر اساس میانگین رتبه وزن دهی به ترتیب زیر مشخص شد.
• اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان در بخش فوتبال
• اثرات افزایش جوانان و نوجانان بیکار در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش هزینه شرکت در مسابقات فوتبال استان
• اثرات افزایش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی استان در بخش فوتبال
• اثرات افزایش نرخ بیکاری استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش آمار قاچاقچیان موادمخدر استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات افزایش آمار معتادان استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات زندگی ماشینی و غیرفعال مردم استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات استفاده غیر ورزشی از اماکن ورزشی فوتبال
• اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی استان در ورزش قهرمانی فوتبال

4-5 ) تجزیه وتحلیل SWOT
پس از اینکه عوامل محیطی(فرصتها و تهدیدها)و عوامل درونی(قوت ها و ضعف ها) شناسایی شد،آنگاه عوامل کلیدی تمیز داده شد، حال زمان انتخاب و پیشنهاد استراتژی ها فرا می رسد.
دراین روش ابتدا محقق برای بررسی و اشراف کامل تر موضوع، به بررسی اسناد و مدارک اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان، تحقیق روی ادبیات موضوع و بررسی استراتژیهای توسعه ورزشی پرداخته و در مرحله بعد برای تدوین چشم انداز و ماموریت اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان جلسات متعددی با مسئولین و خبرگان تربیت بدنی و فوتبال استان تشکیل و سپس به تدوین چشم انداز پرداخته و نیز اهداف بلند مدت را تعیین نمود و در مرحله بعد استراتژی تدوین گردید.
تدوین استراتژی را می توان در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله ای گنجاند، روش ارائه شده در این چارچوب برای انواع سازمانها مناسب است و به محقق کمک می کند که استراتژیها را شناسایی، ارزیابی و گزینش کند. مرحله اول چارچوب تدوین استراتژی، شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی101 و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی102 می باشد.
ماتریس ارزیابی و عوامل داخلی حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سازمان می باشد، این ماتریس نقاط قوت و ضعف اداره کل ورزش جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان را تدوین می کند.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، دولتی و سایر عوامل بیرونی اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان را مورد ارزیابی قرار می دهد، این ماتریس فرصت ها و تهدید های اساسی سازمان را تدوین و در مرحله دوم که آن را مرحله مقایسه می نامند به عنوان استراتژیهای امکان پذیر توجه می شود و بدین منظور بین عوامل داخلی و خارجی اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان نوعی توازن و تعادل برقرار می شود و در مرحله سوم که آنرا تصمیم گیری می نامند از روش اولویت بندی با استفاده از نظرات خبرگان فوتبال استان استفاده می شود روشها و ابزار هایی که در مرحله دوم مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر می باشد.

4-6 ) ماتریس عوامل داخلی و خارجی103 ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان وبلوچستان
در این بخش مشخص می گردد که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان بایستی از چه نوع استراتژیهای ( رشد و ساخت، حفظ و نگهداری، برداشت یا رها کردن ) استفاده نمایند.
در جدول (4 – 14) فرصتها و تهدید ها (عوامل خارجی) ورزش قهرمانی فوتبال استان مشخص و پس از رتبه بندی معلوم شد که بالاترین رتبه در بخش فرصتها، مربوط به وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به ورزش قهرمانی فوتبال و همچنین در بخش تهدیدها بالاترین رتبه مربوط به اثرات سیاسی شدن حیطه های ورزش استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال می باشد.
محقق با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان می تواند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، دولتی، حقوقی، فناوری و اطلاعات رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهد و برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی باید پنج مرحله به شرح زیر را طی کرد:
پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده را فهرست و بین 10 تا 20 عامل را که در بر گیرنده، عواملی باشد که موجب فرصت می گردد و یا سازمان را مورد تهدید قرار می دهد لیست نموده، نخست عواملی که موجب فرصت می شوند و سپس آنها که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان را تهدید می کند ثبت کرد. (از درصد، نسبت و اعداد قابل مقایسه استفاده شود)
به این عوامل باید وزن یا ضریب داده، این ضریب ها از صفر (بی اهمیت) تا 1 (بسیار مهم) می باشد.
ضریب نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل (از نظر موفق بودن) می باشد، اغلب به عواملی که موجب فرصت و موقعیت می شوند ضریب بیشتری (در مقایسه با عوامل تهدید کننده) داده می شود (ولی اگر عوامل تهدید کننده هم شدید باشد باید با آنها ضریب بالایی داد) با مقایسه نمودن سازمانهای رقیب موفق یا ناموفق و پس از بحث گروهی و توافق نظر اعضاء می توان وزن ها یا ضریب ها را تعیین که مجموع این ضریب ها باید عدد 1 شود.
در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی صرف نظر از تعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان می شود هیچگاه مجموعه نمره های نهایی برای سازمان به بیش از 4 و هیچگاه این مجموعه به کمتر از یک نمی رسد میانگین این جمع 5/2 می شود اگر این عدد از 5/2 بیشتر باشد بدین معنی است که سازمان در برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت می شوند به صورتی بسیار عالی واکنش نشان می دهد. به بیان دیگر، سازمان در استراتژی های خود به شیوه موفقیت آمیزی از فرصت های موجود استفاده می نماید و اثر عواملی را که موجب تهدید می شود به پایین ترین میزان ممکن می رساند و اگر این عدد از 5/2 کمتر باشد، بیانگر این است که سازمان در تدوین استراتژی های خود نتوانسته از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجاد کند بهره برداری نماید یا از عواملی که موجب تهدید می گردند، احتراز نماید(اقتباس از کتاب مدیریت استراتژیک، فرد آر دیوید)، که نتایج حاصله، صفحه بعد در جدول ( 4- 14) مشخص شده است.

جدول (4 – 14) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
رتبه × وزن
رتبه
وزن
فرصت ها
13/0

155/0
125/0
11/0
088/0
058/0
083/0
08/0
08/0

09/0

56/2

72/2
4/2
56/2
2
2/1
76/1
6/1
6/1

6/1

051/0

057/0
052/0
043/0
044/0
048/0
047/0
05/0
05/0

056/0

1) دسترسی استان به آبهای آزاد جهت برقراری مراودات ورزشی در رشته فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
2) وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به ورزش قهرمانی فوتبال
3) تاکید و نظارت مسئولین عالی استان به ورزش قهرمانی فوتبال
4) علاقمندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فوتبال
5)

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، آزمون فریدمن، استعدادیابی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، اماکن ورزشی