مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، توزیع فراوانی، سیستان و بلوچستان، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

آماري، پرسشنامه محقق ساخته كه از قبل آنرا تدوين و پایائی آن را از طریق آلفای کرونباخ بدست آوردیم و توسط اساتید خبره مدیریت ورزشی(5 نفر) روائی آن مشخص شد بین نمونه- ی آماري پرسشنامه توزيع و جمع آوری شد و داده هاي آماري پرسشنامه ها از طریق آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS-vr21 استخراج شد و پس از تجزيه تحليل آماري، استراتژي هاي مطلوب به جامعه آماري تعميم داده شد.
3-3 ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري اين تحقيق كليه اعضاي تيمها، مربیان، مدیران و کارشناسان فوتبال استان سیستان و بلوچستان می- باشند که سهم بازیکنان 4500 نفر و سهم مربیان، کارشناسان و مدیران استان 45 نفر و حجم نمونه آماري 351 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان محاسبه و نحوه انتخاب نمونه ها آن به صورت طبقه اي تصادفي بود.
3-4 ) روش نمونه گیری
در این پژوهش، حجم نمونه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان مشخص شد (351) نفر و برای نمونه های این تحقیق شامل بازیکنان فوتبال ( 306 نفر ) و مربیان، مدیران و کارشناسان فوتبال ( 45 نفر ) که به تعداد نمونه، پرسشنامه ارسال گردید که 50 پرسشنامه ارسالی عودت داده نشد.

3-5 ) روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روشهای زیر جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
3-5-1 ) مطالعات کتابخانه ای
در این تحقیق از طریق کاوش مستندات از طریق شبکه اینترنت و منابع کتابخانه ای و مقاله های مربوط به مرور موضوع ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان، کشور و جهان پرداخته شد، تا بتوان عوامل مؤثر بر طراحی و تدوین استراتژی در ورزش قهرمانی فوتبال استان را شناسایی کرد.
3-5-2 ) پرسشنامه
به منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیقتر به اطلاعات در مورد تأیید چارچوب، با توجه به تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد ( پیوست ).
در بخش اول پرسشنامه، 11 سؤال مرتبط با نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال طراحی شده که نمونه ها وضعیت هر یک از این سؤالها را در استان سیستان و بلوچستان با علامت زدن یکی از گزینه های ایده آل، خوب، متوسط، ضعیف،غیر قابل قبول تعیین نمودند.
در بخش دوم پرسشنامه، 17 سؤال مرتبط با نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال طراحی شده که نمونه ها وضعیت هر یک از این سؤالها را در استان سیستان و بلوچستان با علامت زدن یکی از گزینه های ایده آل،خوب، متوسط، ضعیف،غیر قابل قبول تعیین نمودند.
در بخش سوم پرسشنامه، 10 سؤال مرتبط با نقاط فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال طراحی شده که نمونه ها وضعیت هر یک از این سؤالها را در استان سیستان و بلوچستان با علامت زدن یکی از گزینه های ایده آل،خوب، متوسط، ضعیف،غیر قابل قبول تعیین نمودند.
در بخش چهارم پرسشنامه، 10 سؤال مرتبط با تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال طراحی شده که نمونه ها وضعیت هر یک از این سؤالها را در استان سیستان و بلوچستان با علامت زدن یکی از گزینه های ایده آل،خوب، متوسط، ضعیف،غیر قابل قبول تعیین نمودند.
3-5-3 ) مصاحبه
در این بخش مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها با توجه به نظر خبرگان تعیین و سپس در غالب پرسشنامه، توسط 5 نفر از خبرگان کارشناسان فوتبال استان اولویت بندی شد.

3-6 ) استراتژی پژوهش
پژوهش از نظر روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس اهداف و ماهیت، کاربردی بوده و استراتژی مورد استفاده در آن موردی می باشد.
3-7 ) روش سنجش روایی ابزار
جهت تعیین روایی محتوای پرسشنامه از پنج نفر از خبرگان و کارشناسان مربوطه و از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی نظر خواهی شد که پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت.
3-8 ) روش سنجش پایایی ابزار
به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارSPSS-21 انجام که این مقدار بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه 945/0 درصد می باشد. که نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت پایایی لازم برخوردار می باشد.
3-9 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1 ) آمار توصيفي : براي توصيف آماري امكانات، ورزشكاران، توزیع داده ها، میانگین، انحراف استاندارد در سطوح قهرماني ورزش فوتبال.
3-9-2 ) آزمون مقايسه ميانگين : با استفاده از اين آزمون اندازه يك صفت در مورد جامعه و وضعيت هريك از آيتم هاي پرسشنامه اي براي تعيين نقاط ضعف و قوت استفاده خواهد شد.
3-9-3 ) آزمون فريدمن، کوکران و خی 2 : در اين تحقيق نيز براي سطح معنی داری، اولويت و رتبه بندي كردن مهمترين نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهديدهاي ورزش قهرماني فوتبال از اين آزمونها استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 ) مقدمه
در فرآیند تحقیق، تجزیه و تحلیل یافته ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تبیین داده های خام بدون تحلیل آنها امری دشوار است.
مقصود اصلی از تحلیل، تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، مستدل و تفسیرپذیر است، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف، بررسی و آزمون کرد. در این فصل داده های حاصل از پژوهش در چهار دسته مورد تحلیل قرار گرفت :
بخش اول: داده های به دست آمده از اطلاعات شخصی آزمودنی ها که به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارائه میگردد.
بخش دوم : تجزیه و تحلیل های مرتبط با آزمون مقایسه میانگین است که در آن وضعیت هریک از آیتم های پرسشنامه در بخش ورزشی قهرمانی فوتبال مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود استان سیستان و بلوچستان در ورزش قهرمانی فوتبال دارای چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی می باشد.
بخش سوم : تجزیه و تحلیل های مرتبط با آزمون فریدمن می باشد که در آن هریک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال رتبه بندی و وزن دهی می شود.
بخش چهارم : تجزیه و تحلیل SWOT می باشد که مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها وزن دهی شده، سپس استراتژی های متناسب با هر یک از این نقاط تعیین شد.
4-2 ) بررسی اطلاعات شخصی آزمودنی ها (آمارتوصیفی)
4-2-1 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سن آزمودنی ها
جدول (4 – 1) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن می باشد، همانطور که مشاهده می- شود از تعداد 301 نفر، بیشترین درصد مربوط به سنین 26 تا 35 سال ( 9/37 درصد ) و کمترین درصد مربوط به سنین 46 به بالا (8 درصد ) می باشد.

جدول (4 – 1) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن
سن
فراوانی
درصد
25 – 18
110
5/36
35 – 26
114
9/37
45 – 36
53
6/17
46 به بالا
24
8
مجموع
301
0/100

نمودار (4 – 1) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن می باشد، همانطور که مشاهده می- شود، بیشترین فراوانی مربوط به سنین 26 تا 35 سال و کمترین فروانی مربوط به سنین 46 به بالا می باشد.

نمودار (4 – 1) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سن

4-2-2 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره تحصیلات آزمودنی ها
جدول (4 – 2) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات می باشد، همانطور که مشاهده می شود از تعداد 301 نفر، بیشترین درصد مربوط به لیسانس ( 2/45 درصد ) و کمترین درصد مربوط به فوق لیسانس به بالا (7 درصد ) می باشد.

جدول (4 – 2) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
53
6/17
فوق دیپلم
91
2/30
لیسانس
136
2/45
فوق لیسانس به بالا
21
7
مجموع
301
0/100

نمودار (4 – 2) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات می باشد، همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس و کمترین فروانی مربوط به فوق لیسانس می باشد.

نمودار (4 – 2) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب تحصیلات

4-2-3 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه خدمت آزمودنی ها
جدول (4 – 3) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت می باشد، همانطور که مشاهده می شود از تعداد 301 نفر، بیشترین درصد مربوط به سوابق 6 تا 10 سال (5/40 درصد ) و کمترین درصد مربوط به سوابق 15 سال به بالا (9/13 درصد ) می باشد.

جدول (4 – 3) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
1 – 5 سال
89
7/29
6 – 10 سال
122
5/40
11 – 15 سال
48
9/15
15 سال به بالا
42
9/13
مجموع
301
0/100

نمودار (4 – 3) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت می باشد، همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به سوابق 6 تا 10 سال و کمترین فروانی مربوط به سوابق 15 سال به بالا می باشد.

نمودار (4 – 3) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه خدمت

4-2-4 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه ورزش آزمودنی ها
جدول (4 – 4) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه ورزش می باشد، همانطور که مشاهده می شود از تعداد 301 نفر، بیشترین درصد مربوط به سوابق استانی (5/85 درصد ) و کمترین درصد مربوط به سوابق آسیایی و جهانی (3/0 درصد ) می باشد.

جدول (4 – 4): توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه ورزش
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
آموزشگاهی
76
2/25
استانی
176
5/85
ملی
48
9/15
آسیایی و جهانی
1
3/0
مجموع
301
0/100

نمودار (4 – 4) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه ورزش می باشد، همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به سوابق استانی و کمترین فروانی مربوط به سوابق آسیایی و جهانی می باشد.

نمودار (4 – 4) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه ورزش

4-2-5 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره جنسیت آزمودنی ها
جدول (4 – 5) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت می باشد، همانطور که مشاهده می شود از تعداد 301 نفر، بیشترین درصد مربوط به جنسیت مرد (7/91 درصد ) و کمترین درصد مربوط به جنسیت زن (3/8 درصد ) می باشد.

جدول (4 – 5) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
276
7/91
زن
25
3/8
مجموع
301
0/100

نمودار (4 – 5) مربوط به توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت می باشد، همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت مرد و کمترین فروانی مربوط به جنسیت زن می باشد.

نمودار (4 – 5) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت

4-3 ) تجزیه وتحلیل آزمون مقایسه میانگین ورزش قهرمانی فوتبال
با استفاده از این آزمون می توان اندازه یک صفت را در مورد یک جامعه برآورد کنیم که در این پژوهش برای مناسب بودن ویژگی ها استفاده می شود.
با توجه به خروجی Spss مقدار عدد معنی دار مشاهده شده در هر یک از آیتم ها کمتر از 01/0 و نزدیک به صفر بوده که از سطح معنی داری استاندارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض صفر رد و فرض 1 را می- پذیریم و تمامی آیتم های زیر در جهت ورزش قهرمانی فوتبال در وضعیت مناسبی قرار داشته اند
4-3-1 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان:
با توجه به خروجی Spss، مقدار عدد معنی داری مشاهده شده در هر یک از آیتم ها 001/0 می باشد که از سطح معنی داری استادارد (P0/05) کمتر است، لذا فرض صفر رد و فرض 1 را می پذیریم و تمامی آیتم های زیر در جهت نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال در وضعیت مناسبی قرار داشته اند.
• روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال استان
• حضور جامعه جوانان استان در ورزش قهرمانی فوتبال
• استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال استان
• حضور تیمهای ورزشی فوتبال استان در مسابقات ملی
• اثرات کمیت دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان دربخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کمیت منابع انسانی متخصص در ادارات ورزش و جوانان استان در ورزش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، استعدادیابی، فوتبالیست، بازار کار Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، آزمون فریدمن، استعدادیابی