مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، اماکن ورزشی، سیستان و بلوچستان، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

تعدد رسانه های ورزشی
6) اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با موادمخدر استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
7) کاهش تصدی دولت و واگذاری امور ورزش قهرمانی فوتبال به بخش خصوصی
8) رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
9) میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری مشخص در سطح استان به اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
10) استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
رتبه × وزن
رتبه
وزن
تهدید ها
124/0

146/0
105/0
11/0
119/0
127/0
137/0
157/0
114/0
11/0
48/2

92/2
24/2
24/2
24/2
4/2
8/2
2/3
24/2
16/2
05/0

05/0
047/0
049/0
053/0
053/0
049/0
049/0
051/0
051/0
1) اثرات افزایش جوانان و نوجوانان بیکار که دست به کارهای غیر قانونی پر درآمد می زنند
2) اثرات افزایش نرخ بیکاری استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
3) اثرات افزایش آمار معتادان استان را در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
4) اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان در بخش فوتبال
5) اثرات افزایش هزینه شرکت در مسابقات فوتبال استان
6) اثرات افزایش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی استان در بخش فوتبال
7) اثرات موقعیت جغرافیایی استان
8) اثرات سیاسی شدن حیطه های ورزش استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
9) اثرات استفاده غیر ورزشی از اماکن ورزشی فوتبال
10) اثرات افزایش هزینه نگهداری از اماکن ورزشی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
Σ24/2=

Σ1=

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی فوتبال، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سازمان می- باشد، این ماتریس نقاط قوت و ضعف واحدهای وظیفه ایی سازمان را ارزیابی می نماید. برای تهیه ماتریس همانند تهیه ماتریس عوامل خارجی عمل نموده که نتایج، صفحه بعد در جدول (4 – 15) مشخص شده است.
نقاط قوت و ضعف ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان مشخص و محرز گردید که بالاترین رتبه در بخش قوت ها مربوط به استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال و کمترین رتبه مربوط به حضور تیم های ورزشی فوتبال در مسابقات ملی و در بخش ضعف ها محرز شد که بالاترین رتبه مربوط به کیفیت و امکانات و تجهیزات اماکن ورزشی در ورزش قهرمانی فوتبال استان و کمترین رتبه مربوط به مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال می باشد که صفحه بعد، در جدول (4 – 15) نشان داده شده.

جدول (4 – 15) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
رتبه × وزن
رتبه
وزن
قوت ها
112/0
125/0
142/0
07/0
107/0
104/0
078/0
119/0
126/0
104/0
24/2
4/2
8/2
44/1
24/2
08/2
6/1
48/2
48/2
08/2
05/0
052/0
051/0
049/0
048/0
05/0
049/0
048/0
051/0
05/0
1) روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
2) حضور جامعه جوانان و نوجوانان استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
3) استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال
4) حضور تیم های ورزشی فوتبال در مسابقات ملی
5) دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال
6) اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان در بخش ورزش ورزش قهرمانی فوتبال
7) میزبانی استان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال کشور
8) اثرات برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
9) توانمندی تخصصی فنی مربیان سطح بالای استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
10) اثرات کیفی مدارس فوتبال استان
رتبه × وزن
رتبه
وزن
ضعف ها
094/0
08/0
088/0
058/0
08/0
084/0
08/0
098/0
068/0
076/0
84/1
6/1
76/1
12/1
6/1
68/1
6/1
2
36/1
52/1
051/0
05/0
05/0
052/0
5/0
05/0
05/0
049/0
05/0
05/0
11) استفاده از کارشناسان خبره و متخصص در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
12) برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
13) توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال
14) مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
15) حضور نیروهای متخصص در باشگاه های ورزشی فوتبال
16) نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال
17) فعالیت مراکز استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال
18) کیفیت امکانات و تجهیزات اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
19) وضعیت مالی ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی فوتبال
20) فعالیت هیات فوتبال استان را در سایر شهرستان های استان
Σ89/1=

Σ1=

4-7 ) ماتریس داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال
بعد از تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مشخص گردید که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان بایستی استراتژی هایی را به اجرا در آورد که موجب “رشد و ساخت” شود. لذا اداره کل ورزش جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان به سبب اینکه در ورزش قهرمانی فوتبال، نمره نهایی ماتریس، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ناحیه رشد و ساخت را احراز نموده، بایستی از استراتژی های توسعه و رشد (اقتباس از کتاب فرد آر دیوید صفحه 379) استفاده نماید که در شکل (4 – 6) مشخص شده.

رها کردن یا برداشت رشد و ساخت
3-2-1

6-5-4

9-8-7

حفظ و نگهداری

شکل (4 – 6 ) ماتریس داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال

4-8 ) استراتژیهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
در جدول (4 – 16) نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان ارائه شده، همانطور که مشاهده می شود این ماتریس دارای 9 قسمت است، چهار بخش دارای عوامل اصلی، چهاربخش استراتژی ها و یک بخش خالی است (قسمت بالا دست راست) چهار بخشی که نشان دهنده استراتژیها هستند داری عنوان های WT،ST،WO،SO می باشند و پس از تکمیل شدن چهار بخشی که دارای عوامل اصلی هستند (یعنی بخشهای TوO,W,S) این ماتریس به وجود آمده است.
برای ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان 8 مرحله طی شده.
1- تهیه فهرستی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی سازمان وجود دارد
2- تهیه فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج سازمان
3- تهیه فهرستی از نقاط عمده قوت داخلی سازمان
4- تهیه فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان
5- نقاط قوت داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه و نتیجه را در بخش استراتژیهای SO نوشته شده
6- نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه و نتیجه را در بخش استراتژیهای WO نوشته شده
7- نقاط قوت داخلی را با تهدیدات موجود در خارج سازمان مقایسه و نتیجه را در بخش استراتژیهایST نوشته شده
8- نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات موجود در خارج سازمان مقایسه و نتیجه را در بخش استراتژیهایWT نوشته شده
این ماتریس یکی از ابزار های مهمی است که محقق بدان وسیله اطلاعات را مقایسه و با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه شد که این استراتژیها ( SO WO, ST, WT, ) صفحه بعد در جدول (4 – 16) مشخص شده است.

جدول (4 – 16) ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
نقاط ضعف: W
• استفاده از کارشناسان خبره و متخصص در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی فوتبال استان
• توجه مسئولین استان به ورزش قهرمانی فوتبال
• مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی استان را در ورزش قهرمانی فوتبال
• حضور نیروهای متخصص در باشگاه های ورزشی فوتبال
• نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی فوتبال
• فعالیت مراکز استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال
• کیفیت امکانات و تجهیزات اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
• وضعیت مالی ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی فوتبال
• فعالیت هیات فوتبال استان را در سایر شهرستان های استان
قوت ها : S
• روحیه وحدت قومی مردم استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• حضور جامعه جوانان و نوجوانان استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• استعدادهای بالقوه ورزش قهرمانی فوتبال
• حضور تیم های ورزشی فوتبال در مسابقات ملی
• دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزشی فوتبال
• اثرات کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی استان در بخش ورزش ورزش قهرمانی فوتبال
• میزبانی استان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال کشور
• اثرات برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• توانمندی تخصصی فنی مربیان سطح بالای استان در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• اثرات کیفی مدارس فوتبال استان

WO استراتژی های
• واگذاری فضاهای وسیع و بدن کاربری توسط دولت به سرمایه گذاران علاقمند به ورزش فوتبال جهت ساخت و تجهیز اماکن ورزشی با کیفیت

• تاکید و نظارت مسئولین عالی استان بر فعالیت و عملکرد بهینه مراکز استعداد یابی و هیات فوتبال استان در کل استان و به کار گیری نیروهای متخصص و نخبه در این زمینه

• اجرای برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت اثربخش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال

• جذب حامیان مالی علاقمند به ورزش و ورزشکاران فوتبال جهت افزایش بنیه مالی ورزشکاران نخبه در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
SOاستراتژی های
• گسترش مسابقات بین المللی با کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس
• استفاده از جوانان مستعد و علاقه مند (به ویژه استعدادهای بالقوه حاشیه شهرهای استان)
• توسعه باشگاه ها مدارس فوتبال زیر نظر متخصصین
• افزایش میزان برگزاری کلاس های مربیگری و داوری با کمک بخش های خصوصی
• استفاده از روحیه وحدت قومی مردم و امکانات هیات فوتبال در تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری به اماکن ورزشی فوتبال ( به ویژه حاشیه شهرهای استان)
• افزایش تعداد رسانه ها و برنامه های رایانه ای مرتبط با ورزش فوتبال جهت اطلاع رسانی، آموزش و افزایش علاقمندی مردم استان به ورزش قهرمانی فوتبال
• افزایش تاکید و نظارت مسئولین عالی استان در جهت بهبود کیفیت عملکرد دبیران تربیت بدنی ( به طور مثال: شایسته سالاری) و برگزاری متعدد مسابقات قهرمان فوتبال کشوری در استان
فرصت ها: O
• دسترسی استان به آبهای آزاد جهت برقراری مراودات ورزشی در رشته فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
• وجود جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند به ورزش قهرمانی فوتبال
• تاکید و نظارت مسئولین عالی استان به ورزش قهرمانی فوتبال
• علاقمندی مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فوتبال
• تعدد رسانه های ورزشی
• اعتبارات ورزشی مرکز مبارزه با موادمخدر استان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال
• کاهش تصدی دولت و واگذاری امور ورزش قهرمانی فوتبال به بخش خصوصی
• رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش قهرمانی فوتبال استان
• میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری مشخص در سطح استان به اماکن ورزش قهرمانی فوتبال
• استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
WT استراتژی های
• توجه به بخش سرمایه گذاری خصوصی در جهت کاهش تمامی زمینه هایی که ورزش قهرمانی فوتبال را مورد تهدید قرار میدهند

• تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال
STاستراتژی های
• استفاده رایگان یا کم هزینه از اماکن ورزشی فوتبال جهت کاهش نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و نوجوانان استان

• استفاده از روحیه ی بالای وحدت قومی مردم استان در جهت کاهش اثرات سوء سیاسی شدن حیطه های ورزشی فوتبال استان

• افزایش کمیت میزبانی استان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال کشور در جهت افزایش و حفظ کیفیت استفاده بهینه از اماکن ورزشی فوتبال

تهدید ها: T

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، آزمون فریدمن، استعدادیابی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، اماکن ورزشی