مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، استان کرمان، استعدادیابی، توسعه ورزش

دانلود پایان نامه ارشد

کردن رشته ی ورزشی به طور کامل در این مرحله وجود دارد و ورزشکار در یک رشته ی ورزشی به صورت کاملاً تخصصی فعالیت می کند. در این مرحله هدف، رسیدن به وضعیت نخبه در یک رشته ی ورزشی می باشد.
• مرحله ی چهارم: مرحله ی تکامل می باشد و در سنین بالاتر از 18 سال است، این مرحله برای پرورش یا نگهداری از مهارتها است. که شکل (2-3) در صفحه بعد الگوی فوق را نشان می دهد.

13-6 سالگی

مرحله ی نمونه برداری

15-13 سالگی

مرحله ی ویژه

18-15 سالگی

مرحله ی سرمایه گذاری

18 سالگی به بالا

مرحله ی تکامل

شکل ( 2- 3 ) : فرآیند استعدادیابی الگوی دوم

ج) الگوی سوم:
در این الگو نیز چهار مرحله به شرح زیر وجود دارد:
• مرحله ی آشناسازی: در این مرحله بچه ها در مراحل مقدماتی رشد، در برنامه های تمرین سبک و یا شدت کم، شرکت می کنند. برنامه های تمرین در این مرحله باید از تمرکز بر اجرای یک رشته ی ورزشی خاص اجتناب کنند و بر رشد و پیشرفت همه جانبه و کامل آن متمرکز باشد.
• مرحله ی شکل گیری ورزشی: در مرحله ی فوق شدت تمرینات به طور ملایم و تدریجی افزایش می یابد. در این مرحله بر رشد و توسعه عملکرد و دستیابی به اوج عملکرد است.
• مرحله ی تخصصی شدن: در این مرحله ورزشکار تنها در یک رشته ی ورزشی به صورت تخصصی فعالیت می کند و هدف این مرحله توسعه ی عملکرد و دستیابی به اوج عملکرد است.
• مرحله ی اوج عملکرد: هدف اصلی در این مرحله، رسیدن به برترین و بهترین عملکرد ممکن است، شکل (2-4) این الگو را نشان می دهد.

13-6 سالگی

مرحله آشناسازی

15-13 سالگی

مرحله ی شکلگیری ورزشی

18-15 سالگی

مرحله ی تخصصی شدن

18 سالگی به بالا

مرحله ی اوج عملکرد

شکل ( 2-4 ) : فرآیند استعدادیابی الگوی سوم

2-2-23-6 ) معیارهای استعدادیابی
در روش سیستماتیک استعدادیابی، آزمونها و آزمایشهای علمی متفاوتی برای تشخیص استعداد در افراد به عمل می آید، این آزمونها برای اندازه گیری معیارهای استعداد می باشد، از این رو تشخیص معیارهای استعدادیابی و اندازه گیری آنها دارای اهمیت فراوانی است.
تقسیم بندی های متفاوتی از معیارهای استعدادیابی صورت گرفته است، در برخی از منابع این معیارها عبارتند از ویژگیهای سلامت جسمانی، برخورداری از اندازه های پیکرسنجی مناسب، ویژگیهای روانی ـ حرکتی (مهارتی)، ویژگیهای روان شناختی، ویژگیهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی و ویژگیهای تمرین پذیری می- باشد. در برخی دیگر از منابع معیارها به سه دسته ی ویژگیهای روانی ـ حرکتی (مهارتی)، ویژگیهای پیکرسنجی و ویژگیهای روان شناختی تقسیم شده است.
2-3 ) بخش دوم : مروری بر تحقیقات گذشته :
2-3-1 ) تحقيقات داخل:
در ارتباط با شاخص هاي عملكردي و خصوصيات آناتوميكي و فيزيولوژيكي ورزش تحقيقات متعددي صورت گرفته است، اما در زمينة طرح هاي استراتژيكي توسعه و برنامه ريزي هاي راهبردي ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی فوتبال تحقيقات کمتری شده.
2-3-1-1 ) بررسی علل عدم موفقیت تیم های فوتبال استان قم در مسابقات قهرمانی کشور
باقری در سال 1384 شمسی در تحقیقی تحت عنوان بررسی علل عدم موفقیت تیمهای فوتبال استان قم در مسابقات قهرمانی کشور سعی بر این داشته است که از دریچه و دیدگاه کارشناسان و متخصصان این رشته علل و عوامل ایجاد شکست های متوالی و افت و رکورد فوتبال قم در چند سال گذشته را بررسی نماید.
با بررسی و کنکاش در خصوص علل عدم موفقیت و ارزیابی گذشته جهت رفع نقایص می توان در قبال هزینه های بسیار به نتایج مطلوب تری دست یافت و رابطه ورزشکاران و تماشگران را با استادیوم ها بهتر نمود. هدف کلی این تحقیق دستیابی به علل عدم موفقیت تیم های فوتبال استان می باشد.
به عبارت دیگر عدم موفقیت که شاخص آن نتایج ضعیف نمایندگان قم در مسابقات کشوری بوده است به عنوان معلول در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین تیم های فوتبال در قالب سرپرست، مربی، مدیر، مسئولین اجرایی هیات فوتبال در سالهای گذشته، صاحبنظران و کارشناسان فوتبال بوده اند که با توجه به نوع تحقیق، کل جامعه آماری به تعداد 100 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.
یافته های پژوهش از دیدگاه کارشناسان نشان داد که عوامل زیر سبب عدم موفقیت تیم های فوتبال استان قم در چند سال گذشته بوده اند :
– عدم حمایت و سرمایه گذاری شرکتها و کارخانجات صنعتی در زمینه فوتبال
– عدم توجه به فوتبال در زمین های خاکی در محلات
– بی توجهی به برنامه ریزی برای تیم های نونهالان
– عدم تناسب زمینهای موجود با نیاز تیم های فوتبال استان
– عدم مطلوبیت زمین های چمن موجود برای برگزاری مسابقات
– عدم استفاده مربیان و مدیران از علم روز فوتبال در هدایت تیم ها
– عدم حمایت از نمایندگان فوتبال استان در مسابقات قهرمانی کشور از نظر نیروی انسانی و مالی
– عدم استفاده از نیروی انسانی ماهر در برنامه ریزی و اجرا در هیئت فوتبال
– عدم وجود هماهنگی و یکدلی در بین مسئولین تیم ها
– عدم حمایت مسئولین اجرایی استان در مسابقات قهرمانی کشور از تیم های فوتبال.
2-3-1-2 ) بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه (1998)
فراهانی در سال 1384 شمسی در تحقیقی تحت عنوان بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه ( 1998 میلادی ) به منظور ارائه ی راهکار برای جام جهانی 2006 میلادی توانست راهکارهای مناسبی را برای همه مدیران ورزش فوتبال و نیز مربیان و سایر دست اندرکاران فوتبال کشور در گامهای بعدی به ویژه حضور موفقیت آمیزتر در مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 میلادی ارائه دهد.
راهکارهای پژوهش به شرح زیر می باشد :
نظر کلی در مورد تیم ملی فوتبال و نتایجی که تیم در طول مسابقات به دست آورده بود، چون بازی ها در چند مرحله ( مرحلة اول مقدماتی دور رفت و برگشت، مرحلة دور مقدماتی دور رفت و برگشت، بازی های حذفی مقابل ژاپن و استرالیا و نیز دور نهایی ) برگزار شده بود، تا حدودی متفاوت بود.
در زمینة حیطة مربی و کادر مربیان که قاعدتاً پیروزی و یا شکست هر تیم بستگی به آگاهی ها و توانایی های آنان دارد نیز با توجه به اینکه سرمربی تیم ملی در مرحلة مقدماتی با سرمربی تیم در مرحلة نهایی متفاوت بود.
دربارة پشتیبانی رسانه های گروهی که امروزه نقش بسیار مهمی در انعکاس رویدادهای ورزشی دارند و از این طریق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بازدهی تیم تأثیر می گذارند نیز سؤالاتی در پرسشنامه مطرح شده بود که نتایج به دست آمده از پاسخ صاحب نظران فوتبال کشور نشان داد که بیشتر این پشتیبانی را کافی ندانسته- اند. در این باره فقط 5 درصد این پشتیبانی را خیلی زیاد و 7/6 درصد زیاد دانسته اند. در حالی که به نظر 7/51 درصد این پشتیبانی را خیلی زیاد 7/21 درصد کم و 15 درصد خیلی کم دانسته اند. اما در حین انجام مسابقات مقدماتی این دوره رسانه های گروهی و به ویژه تلویزیون واقعاً به عنوان یار دوازدهم به کمک تیم ملی آمده.
2-3-1-3 ) توسعه استراتژيكي ورزش جامعه (سال 1384) :
در ارتباط با طرح هاي راهبردي ورزشي در داخل كشور طرح جامعي تحت عنوان توسعة استراتژيكي تربيت بدني و ورزش جامعه صورت گرفته، اين طرح در سال 1381 شمسی توسط ستاد طرح جامع كشور در اداره ورزش و جوانان توسط 15 گروه تخصصي انجام شده، اين گروهها شامل متخصصين ورزشي و مديريتي، نمايندگان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، معاونين سازمان تربیت بدنی، صاحب نظران و نمايندگان بخش ورزش كشور، نمايندگان انجمن ها و فدراسيون هاي ورزشي، نمايندگان ادارات ورزش و جوانان استان ها و وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ديگر متخصصين بوده، همچنين از نظرات مشاوريني از كشور آلمان در اين طرح استفاده شد.
در اين طرح ورزش كشور در قالب چهار كليت ورزش هاي پرورشي، همگاني و تفريحي، قهرماني و حرفه اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت که ابتدا به شناخت وضعيت موجود و مطالعات تطبيقي و تحليل SWOT ،مطالعات راهبردي، طرح ها و منابع و ماخذ پرداختند و در نهايت طرح راهبردي را استخراج كردند(سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، جزوه مطالعات تفصیلی توسعه ورزش،طرح جامع ورزش کشور،1383).
2-3-1-4 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کرمان
نصیر زاده در سال 1386 شمسی در پژوهشی تحت عنوان طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کرمان، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی استان کرمان را بررسی و پس از تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی استان کرمان محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در زمینه ورزش قهرمانی در موقعیت SO قرار دارد که می بایستی از استراتژی تهاجمی ( رشد و توسعه) استفاده نماید و در نهایت بر اساس تحلیل ها به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در ورزش قهرمانی اقدام شد و بیانیه چشم انداز، ماموریت، اهداف بلند مدت، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش قهرمانی استان کرمان توسط مسئولین و خبرگان تربیت بدنی تدوین گردید.
2-3-1-5 ) طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش قهرماني استان سيستان و بلوچستان
غفراني در سال 1387 شمسی در پژوهشی تحت عنوان طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش قهرماني استان سيستان و بلوچستان، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي ورزش قهرماني استان سيستان و بلوچستان را رتبه بندي و داده هاي پژوهش را با استفاده از روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار داد و پس از تجزيه و تحليل SWOT و تشكيل ماتريس ارزيابي هر يك از عوامل داخلي و خارجي ورزش قهرماني استان، محرز شد كه اداره كل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان بايد از راهبرد هاي رشد و توسعه در مورد ورزش قهرماني استفاده كند، که مهمترين راهبرد هاي اولويت بندي شده براي توسعه ورزش قهرماني استان به شرح زیر می باشد:
ايجاد نظام هاي استعداد يابي مناسب با توجه به الگو هاي موفق و مناسب، افزايش مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري روي ورزش قهرماني، رونق صنايع ورزشي و صنعت ورزش، ايجاد فرهنگ ورزش و تقويت بنية مالي ورزشكاران.
2-3-1-6 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان
غفرانی در سال 1389 شمسی در تحقیقی تحت عنوان طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان نقاط قوت، ضعف و فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی استان گلستان را بررسی و پس از تجزیه و تحلیل این نقاط و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی استان محرز شد که استراتژی تدافعی در مورد ورزش قهرمانی استفاده نماید.
2-3-1-7 ) بررسی وضیعت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتیال کشور
نادری نسب در سال 1389 شمسی در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضیعت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور وضیعت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی و موقعیت راهبردی فوتبال کشور را تعیین کرد که نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات مربوط به ضعف ها، قوت ها، تهدیدها و فرصت های فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشان داد که وضیعت موجود فوتبال ایران نامناسب بوده و حاکی از غلبه ی ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت هاست که موقعیت راهبردی wt را برای فوتبال ایران بوجود آورده است.
بررسی فوتبال در حال رشد و وضعیت رقبایی چون کشورهای نیوزلند و چین نشان داد که آنها وضیعت بهتری نسبت به کشور ما دارند و لزوم تدوین راهبرد تدافعی برای جلوگیری از بدتر شدن وضیعت موجود برای ما بسیار ضروری است.
2-3-1-8 ) تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب
نادری نسب در سال 1390 شمسی در تحقیقی تحت عنوان تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب، توانست رویکردهای مناسب برخاسته از ارزش های حاکم بر جامعه را ارائه دهد که مناسبترین رویکردهای حاکم بر توسعة فوتبال کشور، رویکرد تربیتی-

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استعدادیابی، ورزشکاران، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص ملی Next Entries مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، استعدادیابی، فوتبالیست، بازار کار