مقاله رایگان با موضوع ورزش شهروندی، ورزش همگانی، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

کسب نشاط و شادابی و تقویت جسم و جان از مهم ترین علل و انگیزههای شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی و در مقابل، عقب ماندن از کارهای روزانه، در دسترس نبودن اماکن ورزشی، عادت نداشتن و تنبلی و بی حوصلگی از مهم ترین علل شرکت نکردن افراد در حرکتهای حرکتی و ورزشی است. طبق نتایج وی پیاده روی، فوتبال و آمادگی جسمانی از فعالیتهایی بود که بیشتر افراد به آنها میپرداختند. منزل وسالن سرپوشیده دو مکانی بودند که بیشتر افراد در آنها به فعالیتهای حرکتی و ورزشی میپرداختند (مظفری، 1381). دستغیب (1378) در تحقیقی به این نتایج دست یافت که همراه با افزایش سن از فعالیتهای حرکتی و ورزشی آزمودنیها کاسته میشود.از طرفی بین سطح تحصیلات و فعالیت ورزشی بانوان رابطه معنی داری به دست آمد به گونهای که با افزایش سطح تحصیلات میزان فعالیت ورزشی افزایش مییابد.افراد شاغل به شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی گرایش کمتری دارند. آزمودنیهای مجرد در مقایسه با افراد متأهل گرایش بیشتری به شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی داشتند (دستغیب، 1378).باتوجه به اینکه تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف بافرهنگهای متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آورده اند، ازاین روتحقیق حاضردردرجه اول درپی آن است که مشخص کند که آیا ورزش دراوقات فراغت مردم کرمانشاه جایگاهی دارد یاخیر؟ وباتوجه به نقش و اهمیت ورزش در زندگی انسان اطلاعات کاملی از نگرش اقشارمختلف جامعه کرمانشاه نسبت به ورزش و نحوهی گذران اوقات فراغت بدست میآید وبعد به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه وانگیزهی آنان برای شرکت در فعالیتهای ورزشی و موانع حضور آنها در این فعالیتها ورشتههای مورد علاقهی آنها ازدیدگاه اقشارمختلف شرکتکننده وغیرشرکتکننده دراین نوع ورزش خواهد پرداخت. درنهایت میتوان گفت مطالعه اخیر از آن جهت مهم خواهد بود که به جامعه دانشگاهی و به تبع آن مسئولان و برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی کرمانشاه در شناخت میزان گرایش مردم ورشتههای موردعلاقه آنان در حیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم کمک خواهد کرد تا با برنامهریزیها و تصمیم گیریهای عملی ومنطقی و مردم پسند و اثربخش از برنامههای غیرعملی، بی اثر و تکرار برنامههای بی نتیجه وتحمیل برنامههای غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود و درضمن اطلاع از نگرش و گرایش افراد جامعه در برنامه ریزیها موجب جلب اعتماد وهمکاری آنها خواهدشد. اگر مسئولان و برنامه ریزان براساس نگرشها و گرایشهای افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افراد جامعه به خواستهها و انگیزههای خود دست مییابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب میشوند بی نظمیها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد واینها همه تأییدی بر این واقعیت است که زندگی سالم مستلزم تحرک وفعالیت های ورزشی صحیح و برنامه ریزی شده و در نتیجه استفاده مناسب از اوقات فراغت می باشد.نتایج تحقیق حاضر میتواند منجر به تبیین راهکارهای مناسبی در زمینهی توسعهی ورزش همگانی و تفریحی باشد تا از این رهگذر،شاهد افزایش مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی باشیم.
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق:
باتوجه به اینکه نوع زندگی درقرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی و تأثیرآن در پهنه زندگی انسانها، بشر را بافقرحرکتی روبرو ساخته است (معتمدین ،1383). ازآنجایی که حرکت پویایی وزندگی بشراست و عدم حرکت یاهمان فقرحرکتی درهرسنی باعوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماریهای دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است بنابراین میتوان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسانهاست (احمدی ،1381). درعصرحاضر، ورزش به عنوان یک ابزار چندبعدی باتأثیرات گسترده جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد، سلامتی انسانها، گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذت بخش، در آموز ش و پرورش مردم به ویژه نسل نوجوان و جوان، درایجاد روابط اجتماعی بین مردم، درپیشگیری از ابتلا به بیماریها،پیشگیری از بسیاری از مفاسداجتماعی و انحرافات اخلاقی روبه گسترش درجامعه و کاربردهای دیگری متجلی ساخته است (مظفری ،1384). درضرورت توجه به ورزش همگانی، چه ازطرف دولتها برای برنامه ریزی وتوسعه آن وچه ازطرف مردم برای شرکت درانواع این ورزشها هیچ شک وشبههای وجود ندارد. ورزش همگانی دربین کشورها ازسال1900میلادی تاکنون باانگیزههای متفاوتی ازجمله تأمین سلامت جسمی و روانی، غنیسازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی، زمینهسازی برای رشد ورزش قهرمانی وتوصیه پزشکان مورد توجه قرارگرفته است. با شناخت واقعیات موجود درجامعه شرکت کنندگان درورزش همگانی میتوان نسبت به حل مشکلاتی ازقبیل وضعیت سلامت افراد، پایین بودن آمارشرکتکنندگان درورزش همگانی نسبت به جوامع دیگر،هدایت و اصلاح بهترباورها، ارزشها وهنجارهای رایج جامعه وتعلیم وتربیت شهروندان ودرنتیجه جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی ازطریق ورزش، سیاستگذاری واقدام کرد (عادلخانی،1391). درکشورما ورزش همگانی ازسال1358تحت عنوان ورزش محلات آغازشد و در سال 1362به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت. ولی متأسفانه به دلیل گرایش مدیران به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش دسته جمعی درمورد ورزش همگانی ایران صورت نگرفته است(مظفری وهمکاران 1384). درایران کمتر به شکل سازمان یافته به ورزش همگانی و شهروندی توجه شده است. مشارکت پایین جامعه در ورزش همگانی میتواند مشکلات و معضلات فراوانی برای جامعه به دنبال داشته باشد. تحقیقات انجام شده درمورد اثرات مختلف ومفید فعالیتهای بدنی باعث شده که مشارکت مردم درورزش به خصوص ورزش همگانی افزایش یابد به همین دلیل امروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان دربرنامه ریزیها و سازماندهی ورزش همگانی کشورخود بادیگرکشورها رقابت میکنند و مرتبا درحال ارائه برنامههای خلاق برای رشد این ورزش هستند و کشوری که از این موج فزاینده عقب بیفتد نمیتواند خلأ ایجادشده را پرنماید( الخوئی،1381 وسندرسون،2000). تنها با شناخت و آگاهی ازگرایش وعلائق مردم به فعالیتهای حرکتی و ورزشی میتوان به پیش بینی طراحی و برنامهریزی صحیح برای این امرمهم پرداخت. یکی ازراههای توسعه ورزش همگانی شناسایی نیازها و نگرشهای مردم به ورزش و شناخت عوامل محدودکننده مؤثر درتوسعه ورزش همگانی است تا باتوجه به آنها برنامهریزی کرد ولی متأسفانه در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است. طبیعی به نظر میرسد افرادی که ازتأثیرات فعالیتهای حرکتی و ورزشی درجامعه بهرهمند شوند گرایش مثبتی نسبت به آن داشته باشند واگر بیشترافرادجامعه چنین دیدگاه مثبتی داشته باشند یکی ازنقاط قوت و عاملی درپذیرش آن درجامعه خواهدبود.( دستغیب،1378و مارتیندل،1990). ودرمقابل اگراغلب افرادجامعه به دلایلی گرایش منفی نسبت به ورزش ابرازدارند هرنوع برنامهریزی برای توسعه آن بامشکل مواجه خواهدبود. (تولسون،1994). و وظائف و مسئولیت های مدیران و برنامهریزان رامشکل خواهدکرد. بنابراین شناخت نیازها، نگرشها و گرایشهای مردم درحیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم به مسئولان و مدیران و برنامهریزان تربیت بدنی و ورزش درکلیه نهادهای ورزشی کشور کمک میکند تا برنامهریزیها و تصمیم گیریهای عملی، منطقی، مردم پسند و اثربخشی انجام دهند و درنتیجه ازبرنامهریزیهای غیرعملی و بیاثر و تکرار برنامههای بینتیجه و تحمیل برنامههای غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود.درضمن درنظرگرفتن گرایشها وعلائق افراد دربرنامهریزیها موجب جلب اعتماد و همکاری آنها میشود ( مود،1994). اگر مسئولان و برنامهریزان براساس گرایشها وعلائق افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افرادجامعه به خواستهها و انگیزههای خود دست می یابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب میشوند بی نظمیها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت با توجه بهنقش و اهمیت ورزش و سلامتی در دورۀ حاضر و لزوم توجه دولتها وسیاستگذاران به این مهم بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی مهم است تا با شناخت جامعه شرکتکنندگان برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود(معین الدینی 1391). تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف با فرهنگهای متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آوردهاند. بنابراین لازم خواهد بود که به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه ازدیدگاه اقشارمختلف شرکتکننده وغیرشرکتکننده دراین نوع ورزش پرداخته شود که ازاین طریق به برنامهریزان ومسؤلان دربرمانهریزیهای مناسب ومفید کمک شود.
1-4 اهداف تحقیق:
1-4-1 هدف اصلی:
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی، گرایش،انگیزه وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی(مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)
1-4-2 اهداف فرعی:
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس جنسیت.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس سن.

بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس وضعیت تأهل.

بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس میزان تحصیلات.

بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس درآمدماهیانه.

بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه خانوار.

بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه ماهیانه ورزش.

تعیین و اولویت بندی رشتههای مورد علاقه مردم.

بررسی موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی.

بررسی انگیزههای مردم برای شرکت در ورزش شهروندی.

1-5 سؤال های تحقیق:

1-5-1 سؤال کلی:

گرایش،انگیزه وموانع مردم شهرکرمانشاه بزای مشارکت در ورزش شهروندی کدام است؟

1-5-2 سؤال های فرعی:

آیا بین جنسیت مردم شهر کرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

آیا بین سن مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

آیا بین تحصیلات مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

آیا بین درآمد ماهیانه مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

آیا بین هزینه خانوار مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

آیابین هزینه ماهیانه ورزش بامشارکت مردم شهرکرمانشاه درورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟

رشته های مورد علاقه و اولویت بندی آنها از نظر افراد شهر کرمانشاه کدامند؟

موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی کدام است؟

انگیزه های مردم برای شرکت در ورزش شهروندی چیست؟
1-6 محدوده پژوهش:
1-6-1محدوده مکانی: دادههای پژوهش ازمردم شرکتکننده وغیرشرکت کننده در ورزش همگانی و شهروندی شهرکرمانشاه جمعآوری شده است و به ورزش قهرمانی و حرفهای و ورزش تعلیم و تربیت نمیپردازد. ضمن اینکه این موارد از بحث این تحقیق خارج است.
1-6-2محدوده زمانی:تحقیق حاضردر دوره زمانی دی1392 تا مرداد 1393انجام پذیرفت.
2-6 محدودیتهای تحقیق :
این تحقیق علیرغم تلاشهایی که براي آن صورت گرفته است داراي محدودیتهایی نیزمیباشدکه به اختصاربه آنهااشاره شده است.
1-این تحقیق صرفاً بر روی مردم شهر کرمانشاه صورت گرفته است و دیگر شهر های کشور مورد بررسی قرار نگرفته است ، بنابراین نتایج آن باید با احتیاط تعمیم داده شود.
2-بی دقتی و عدم تمایل برخی از اعضای نمونه آماری در پاسخ دادن به سؤالات به گونه ای که حدود 11 پرسش نامه به علت پاسخ های نیمه تمام کنارگذاشته شد و حدود 19 پرسش نامه نیز برگشت داده نشد.
3-پراکندگی مناطق در نواحی مختلف شهر کرمانشاه و دور بودن مسیرها از یکدیگر نیز از جمله محدودیتهای دیگر تحقیق بود.
1-7 تعریف واژه ها واصطلاحات:
1-7-1 ورزش:
ورزش به فعالیتها ومهارت های عادی جسمانیای گفته میشود که برپایهی یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، تربیت بدنی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، استان کرمان، استان کرمانشاه