مقاله رایگان با موضوع ورزش حرفه ای، توسعه ورزش، فناوری اطلاعات، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقی و جامعه- گرا است که این رویکرد در توسعة فوتبال کشورهایی چون سوئد، ژاپن، آمریکا، نیوزلند، کانادا، انگلیس، استرالیا و ایرلند نقس اساسی داشته و در جهت دهی برنامه های توسعه ای فوتبال کشورهای مذکور نقش مهمی داشته است.
2-3-1-9 ) طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور
احسانی در تحقیقی در سال 1390 شمسی تحت عنوان طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور، پس از انجام مطالعات تطبیقی ورزش حرفه ای در کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و ژاپن و با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT، سیستم های پشتیبانی نرم ( منابع انسانی، منابع مالی، جنبه های حقوقی و قانونی و نهادهای ورزش حرفه ای ) و سیستم های پشتیبانی سخت ( امکانات و سخت افزار ورزشی و تجهیزات ورزشی ) را بررسی و پس از شناسایی عوامل چهارگانه ( قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به نتایجی رسید که این نتایج نشان داد که ورزش حرفه ای در بیشتر مؤلفه های سیستم های پشتیبانی نرم و سخت مورد بررسی در وضعیت بحرانی قرار دارد و نقاط ضعف و تهدیدات فراوانی پیش روی این بخش از ورزش قرار دارد. با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی و شناسایی جنبه های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ورزش حرفه ای پرداخته است، نتایج آن می تواند تأثیر مثبتی بر این بخش از ورزش داشته باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد بیشتر مؤلفه های ورزش حرفه ای در وضعیت بحرانی و برخی دیگر در وضعیت آسیب پذیری و محدودیت قرار دارند.
در مورد وضعیت منابع انسانی در کشور با وجود آنکه همه اذعان دارند که منابع انسانی مهمترین ترین عامل در توسعه به شمار می آید، نتایج این تحقیق نشان می دهد اگر وضعیت منابع انسانی را با توجه به دسترسی به این منابع و کمیت و کیفیت آنها در سازمان های ورزش حرفه ای بررسی کنیم، تعداد آنها محدود و تنها در فوتبال قابل توجه است و در والیبال و کشتی نیز با ورزشکاران نیمه حرفه ای مواجه ایم. مربیان حرفه ای نیز محدود به همان باشگاه های حرفه ای و به تعداد آنهاست، تعداد بازیکنان ایرانی خارج از کشور یا ورزشکاران خارجی حرفه ای که در کشور هستند نیز اندک است.
در خصوص منابع مالی در ورزش حرفه ای نیز تاکنون نگاه به ورزش بیشتر هزینه ای بوده تا سرمایه ای، همچنین در عرصة ورزش حرفه ای نیز با وجود ظرفیت های بسیار، سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است.
بیشترین بخش منابع مالی ورزش حرفه ای از بودجة عمومی دولت تأمین می شود و این بودجه در طول سالها سیر صعودی داشته است و هیچ گاه نتوانسته و نمی تواند ورزش را از وابستگی به استقلال برساند و مبنای سرمایه گذاری هایی با هدف ایجاد ارزش افزوده در ورزش به طور بهینه شود. اصولاً هیچ الگوی مشخصی برای بازگشت سرمایه در ورزش، به ویژه ورزش حرفه ای وجود ندارد و نگاه حرفه ای به ورزش با هدف درآمدزایی چندان رواج نیافته است.
2-3-1-10 ) طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان كردستان
سیف پناهی در سال 1390 شمسی در پژوهشی تحت عنوان طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان كردستان از روش SWOT استفاده کرد و معلوم شد، جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان در منطقهWT قرار دارد و اداره كل ورزش جوانان بايد برنامه هاي خود را براي بر طرف كردن ضعف ها و تهديدهاي ورزش قهرماني متمركز و در مورد تهديدها با توجه به اینکه اداره كل كنترل زيادي بر آنها ندارد، بايد از دستگاها و ارگان هاي ديگر كمك گرفت تا بتوان تهديدهاي موجود را كاهش داد .
براي اين تحقيق 12 راهبرد توسط محقق تدوين شد، كه 9 راهبرد مربوط به ناحيه ها WO و ST است ناحيه هايي كه اداره كل مي تواند با استفاده از دو عامل قوت ها و فرصت ها، عوامل تهديدها و ضعف ها را كاهش و يا از بين ببرد.
2-3-1-11 ) بررسی وضیعت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
محمدی در سال 1390 شمسی در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضیعت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، وضیعت فناوری اطلاعات در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی و استراتژی هایی ر ا جهت بهبود و توسعه ی این فناوری پیشنهاد کرد.
با توجه به نتایج، بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال، به لحاظ موقعیت استراتژیک، در منطقه ی WO قرار گرفت و همچنین 15 استراتژی برای بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال تعیین شد و از این تعداد دو استراتژی در منطقه ی SO، هفت استراتژی در منطقه ی WO، سه استراتژی در منطقه ی ST و سه استراتژی نیز در منطقه ی WT قرار داشت.
بر این اساس پیشنهاد می شود، فدراسیون فوتبال در دوره هایی منظم، اقدام به نیاز سنجی در بین کارکنان کند و سپس دوره های آموزشی IT را برگزار و همچنین در برنامه بلند مدت، تمهیداتی را برای جذب اعتبار برای بخش IT اندیشیده شود، بخش فناوری اطلاعات به صورت واحد مستقلی در آید، ملاک هایی در زمینه ی توانایی های مرتبط با IT جهت متقاضیان استخدام در فدراسیون تعیین و از تجارب فدراسیون های موفق در زمینه ی به کارگیری IT برای تقویت این بخش استفاده شود.
2-3-1-12) تدوين استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني استان زنجان
بیگلو در سال 1391 شمسی در تحقیقی تحت عنوان تدوين استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني در استان زنجان كه ابزار جمع آوري اطلاعات اين تحقيق پرسش نامه اي حاوي 43 سؤال در زمينه بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد ها ورزش قهرماني استان بود و بر اساس يافته هاي تحقيق مشخص شد كه ورزش قهرماني زنجان در بعد دروني داراي 13 نقطه ضعف و 11 نقطه قوت بود و در بعد بيروني داراي 10 مورد تهديد و 9 مورد فرصت بود که ملزم به استفاده از استراتژی رشد و توسعه شد.
2-3-1-13 ) راهبردهاي توسعة نظام ورزش قهرماني ايران (مظفری 1391 شمسی)
هدف پژوهش تدوين راهبردهاي نظام ورزش قهرماني ايران بود و به اين منظور از روش تحقيق توصيفي و روش مطالعات راهبردي استفاده شد، در اين مطالعه ابتدا وضعيت موجود نظام ورزش قهرماني كشور بررسي شد، همچنين برنامه هاي بلندمدت و راهبردي كشورهاي مبنا (انگلستان، استراليا، آفريقاي جنوبي و كانادا) مطالعه شد.
نتيجة اين مطالعات به استخراج فهرست اولية قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها منجر شد.
همچنین با استفاده از تكنيك SWOT راهبردهاي توسعة نظام ورزش قهرماني كشور تدوين شد.
راهبردهاي تدوين شده براي نظام ورزش قهرماني كشور عبارت بودند از:
نهادينه كردن، تخصص گراي و شايسته سالاري درفدراسيون ها و بدنه هاي عملياتي ورزش قهرماني.
تقویت برنامه ها ي توسعة ورزش سطوح پایه در فدراسيون هاي ورزشي.
توسعة سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسيون هاي ورزشي.
تدوين و اجراي نظام جامع توسعة علمي ورزش قهرماني كشور.
ايجاد نظام نوين مربيگري در ورزش كشور.
تدوين و اجراي نظام جامع خصوصی سازي ورزش قهرماني.
گسترش روابط عمومي و رسانه اي ورزش هاي موفق به منظور توسعة وجهة عمومي آنها.
افرايش پخش تلويزيوني رشته هاي ورزشي.
تدوين و اجراي نظام جامع جذب و بهسازي نيروي انساني متخصص در عرصه هاي مختلف ورزش قهرماني.
تقويت نظام تقسيم عادلانة منابع مالي، فيزيكي و انساني بين رشته هاي ورزشي.
تدوين نظام استاندارد سازي اماكن و فضاهاي ورزشي كشور با تأكيد بر استانداردهاي بين المللي.
گسترش تعامل سازمان يافته و اثربخش بين نهادهاي ملي و منطق هاي ورزش قهرماني با نظام آموزش و پرورش.
2-3-2 ) تحقیقات خارج :
2-3-2-1) استراتژي توسعه ورزش گيلفورد بورو81
درسال 2000 استراتژي توسعه ورزش گيلفورد بورو از بريتانيا تدوين شده كه به دنبال رسيدن به پنج مبحث نهايي است: 1- سلامت زندگي 2- همبستگي اجتماعي 3- جامعه سالم 4- توسعه اقتصادي 5- پايداري.
2-3-2-2) سند توسعه ورزش شوراي برنت ‌(2000)82
درسند برنت در كشور انگلستان به بررسي چارچوبي براي توسعه ورزش قهرماني و همگاني در منطقه برنت پرداخته شده كه در اين سند به توسعه رقابت، چشم انداز، ملزومات اجراء و ارزيابي پرداخته شده.
در اين سند ورزش فراتر از مفهوم تخصصي آن بكار گرفته شده، ورزش سهم قابل ملاحظه اي در دستيابي به اهداف كليدي منطقه اي دارد.
1- بهبود سلامتي: خصوصاً در مورد بيماريهاي قلبي، ديابت و چاقي
2- همبستگي اجتماعي: برای تداوم توسعه برنت بعنوان يكي از مهمترين مناطق در سطح كشور
3- مشاركت اجتماعي: براي اطمينان از حضور همه اقشار جامعه، خصوصاً افرادي كه داراي معلوليت هاي فيزيكي مي باشند و ارتباط بيشتر و همزمان جوانان و سالمندان در جامعه
4- كاهش جرم و جنايت: خصوصاً در كاهش جرم و جنايت در بين جوانان
5- احياء منطقه : تامين مشاغل و آموزش در اقتصاد ورزشي براي ساكنين برنت خصوصاً در مناطق محروم(آرتی و همکاران،2003).
2-3-2-3 ) تحول فوتبال استرالیا
آقای نورتون83 و همکارانش در سال 2000 میلادی درباره « تحول فوتبال استرالیا » تحقیق کرده اند.
گرچه این تحول از زمان معرفی و تأثیر مهم رسانه ها، ورزش حرفه ای پیشرفته و شروع رقابت های ملی شتاب گرفته است اما هدف از این تحقیق تحول در استیل بازی از طریق تجزیه و تحلیل بازی های فوتبال سرآمدان این رشته و جمع آوری اطلاعات بازیکنان بالاترین سطح.
این اطلاعات آگاهی از میزان آمادگی بازیکن و پیش بینی نتیجه بازی را افزایش و تغییر برخی قوانین برای شناخت الگوهای بازی نیز گاهی مؤثر است. به طور مثال : افزایش تعداد بازیکنان ذخیره، هنگامی که آسیب احتمالی بازیکنان وجود دارد.
در این تحقیق چهار بازی برای بررسی اتفاقات و تحولات آنان در چهار دهه گذشته انتخاب شدند و در کنار آن از طریق گزارشات رسمی بازیکنان ثبت شده در رقابت های لیگ فوتبال پیروزی یا لیگ فوتبال استرالیا، درباره بازیکنان اطلاعاتی به دست آمد.
نتایج نشان داد که سرعت بازی از سال 1961 تا سال 1997 میلادی 2 برابر شده است :
– زمان کل بازی، با ازدیاد و طولانی شدن زمان استراحت در بازی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
– سرعت میانگین بازی با افزایش بازیکنان افزایش می یابد.
این عوامل باعث افزایش آسیب های بازیکنان و زمان از دست رفته بازی می شود.
2-3-2-4 ) پیشرفت های جدید فوتبال هند
در سال 2001 میلادی پائول دیمئو84 تحقیقی را تحت عنوان پیشرفت های جدید فوتبال هند انجام داد که در این تحقیق مشخص شد، در طی دهة 1990 میلادی مدرن سازی فوتبال هند سرعت بسیار بالایی به خود گرفت. در هند فوتبال برای مدت زمان طولانی به عنوان سرچشمه غرور و افتخار ملی بود، از دهة 1960 میلادی که فوتبالیست های هند به هیچ چیز با ارزشی در سطح جهانی دست نیافته بودند. در طی دهة 1970 تا 1980 میلادی فوتبال هند گرفتار سستی و رکودی شد که توسط رؤسای غیر حرفه ای اداره می شد، مسابقات مشهور فوتبال هند که دربی کلکته85 نام داشت این صحنه را احاطه کرد، اما تأکید بیش از حد این باشگاهها توسعة طولانی مدت فوتبال ملی هند را تضعیف کرد که در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار گرفت :
1- پایه ریزی لیگ ملی
2- تأثیر مدیران حرفه ای
3- افزایش حمایت مالی سازمان های تبلیغاتی و نقش آوارگان و یهودیان هندی.
در پایان و در قسمت نتیجه گیری این تحقیق پائول دیمئو چنین آورده است :
ورزش تغییرات اجتماعی گسترده را بیشتر و منعکس می کند و فوتبال هند از این حقیقت مستثنی نیست. بعد از استقلال این کشور سرشار از قدرت فرهنگی و اقتصادی شد و تیم فوتبالش موفقیت های قابل ملاحظه ای را کسب کرد و به علت ظهور نگرش سیاسی، دستاوردهای بازی های المپیک و بازی های آسیایی و قابلیت برای مرحله نهایی جام جهانی این کشور را اغفال کرد و جایگاهشان سرعت در سطح آسیا کاهش یافت و بر خلاف پیشرفت سایر کشورها در فوتبال، موارد اقتصادی و سیاسی هند اجازه نداد فوتبال هند به تمایلات و حرکتهای مدرنیزه شدن برسد و این تمایلات را برآورده نکرده و همچنین تغییرات داخلی هند خصوصاً بنگالی ها به این کشور، باعث عدم پیشرفت فوتبال هند شد.
در این زمان فیفا لیگ فوتبال هند را در سال 1995 میلادی مورد بررسی قرار داد که متوجه مصیبت و تنزل در این ورزش شد
باشگاههای اصلی و مسابقات اسپانسرهای خوبی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استعدادیابی، ورزشکاران، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص ملی Next Entries مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، استعدادیابی، فوتبالیست، بازار کار