مقاله رایگان با موضوع ورزشکاران، راهبردهای مقابله، دانش‌آموزان دختر، مقابله با استرس

دانلود پایان نامه ارشد

روی 199 دانشجوی در حال تحصیل، در مورد پیش‌بینی کننده‌های مقابله، هر دو جهت‌گیری هدف تسلطی-گرایشی و تسلطی- اجتنابی، به صورت مثبت و معنادار با راهبرد مقابله‌ای مسئله‌مدار ارتباط دارد.
غلامی نیا (1388)، در پایان‌نامه‌‌ی کارشناسی ارشد خود که بر روی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر شیراز انجام داد به این نتیجه رسید که بین جهت‌گیری عملکردی-گرایشی و راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار، رابطه‌ی مثبت وجود دارد. اهداف تسلطی- اجتنابی و عملکردی-اجتنابی پیش‌بینی کننده‌ی منفی و معنادار سبک مسئله مدار هستند. اهداف تسلطی-گرایشی و عملکردی-گرایشی پیش‌بینی کننده‌ی منفی و معنادار راهبردهای هیجان مدار می‌باشند و هدف تسلطی-گرایشی قدرت پیش‌بینی کنندگی منفی بیشتری نسبت به هدف عملکردی-گرایشی در پیش‌بینی راهبرد هیجان‌مدار دارد. اهداف تسلطی- اجتنابی و عملکردی- اجتنابی، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت سبک هیجان‌مدار هستند و هدف عملکردی- اجتنابی از قدرت پیش‌بینی کنندگی بالاتری نسبت به هدف تسلطی- اجتنابی برخوردار است.
نتایج پژوهش پنگارد و رابرت136 (2003)، حاکی از آن است که اهداف پیشرفت ورزشکاران دارای ارتباط معناداری با راهبردهای مقابله با استرس می‌باشد. ورزشکاران با هدف‌گرایی بالا- خودگرایی پایین، نسبت به ورزشکاران با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت