مقاله رایگان با موضوع هیئت مدیره، نظام راهبری، حسابرسی مستقل، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

از چنین شاخص هایی وجود دارد. به منظور رفع این محدودیت ها، این مطالعه ها رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را از منظر نظریۀ جایگزینی و نظریۀ سیگنالینگ تحلیل میکند و از داخل شدن در بخش حاکمیت شرکت SSE به عنوان شاخص برای حاکمیت شرکتی استفاده میکند.
2-7-1- عوامل مربوط به حق الزحمۀ حسابرسی
حق الزحمۀ حسابرسی، از زمان تحقیق اولیۀ سیمونیک91 (1980)، موضوع تحقیقِ بسیاری از مطالعات حسابرسی بوده است. سیمونیک بیان می کند که حق الزحمۀ حسابرسی با در معرض زیان قرار گرفتن حسابرسی شونده، نسبت تقسیم زیان بین مؤسسۀ حسابرسی و حسابرسی شونده، و تابع تولید و ویژگی های مؤسسۀ حسابرسی تعیین میشود. وی با ارائه شواهد تجربی، نشان میدهد که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده عامل اصلی تاثیر گذار بر حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، هر چند عوامل دیگری مانند تعداد شرکتهای فرعیِ ادغام شده که در صورتحساب های مالی مؤسسۀ حسابرسی شونده درج شده اند، تعداد صنایعی که در آنها شرکت حسابرسی شونده فعالیت میکند، نسبت دارایی های مؤسسۀ حسابرسی شونده در خارج به جمع کل دارایی ها ی پایان دوره، نسبت دریافتی ها به کل داراییها در پایان دوره، نسبت موجودی به کل داراییها در پایان دوره، و اینکه آیا شرکت حسابرسی شونده، در اکثر مدت سه سال اخیر، ضرر و زیان متحمل شده است یا نظر متمایل به واجد شرایط را کسب کرده است یا خیر؟، نیزبه طور معنا داری تاثیر گذارند. سیمونیک ، به این نکته دست می یابد که نسبت درآمد خالص به دارایی کل در پایان دوره، دورۀ تصدی حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی تاثیری برحق الزحمه های حسابرسی ندارند .
2-7-2- نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد؟
2-7-2-1-اندازه هیئت مدیره
هیئت مدیره در نظام راهبری شرکت عنصر مهمی است.هدف اصلی نظام راهبری، اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که مدیریت، ارزش سرمایه گذاری های آنها را افزایش می دهد. در خصوص ترکیب هیئت مدیره چهارویژگی وجود دارد:
هیئت مدیره دارای تنوع باشد.
هیئت مدیره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی وصلاحیتی را به دست بیاورد که خاص این وظیفه باشد.
هیئت مدیره باید دارای تصدی باشد.
اعضای هیئت مدیره باید با تجربه باشد.
براساس ادبیات، ترکیب هیئت مدیره از نظر اندازه ، اثرمهمی برکارایی،اثربخشی،ورفتار نظارتی مدیران دارد.هیئت مدیره بزرگتر می تواند به علت تجمیع تخصص ومنابع برای سازماندهی،مفیدتر باشد،اما افزایش بیش از حد تعداد مدیران،این مزایا را با افزایش هزینه های مرتبط با زمان تصمیم گیری طولانی تر وارتباط ضعیف تر مدیران خنثی می کند و اثر معکوس دارد.عقاید کلی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره با کیفیت کنترل و به تبع با افشاء رابطه عکس دارد.در نتیجه فرض می شود که تعداد مدیران هیئت مدیره با افشا رابطه عکس دارد.
دوگانگی وظیفه مدیر عامل به این موضوع اشاره دارد که مدیر عامل کسی است که رئیس هیئت مدیره هم باشد.در این صورت مدیرعامل موقعیت قدرتمندی در هیئت مدیره دارد که،این امکان را به وجود می آورد وی از ارائه اطلاعات نامطلوب به افرادبرون سازمانی خودداری کند.هنگامی که مدیر عامل هردو وظیفه را برعهده دارد،بر تصمیمات وفعالیت های خود نظارت می کند،از این رو ممکن است فعالیت های شرکت در جهت نفع سهــامداران انجام نشود.دریک نظام راهبری شرکتی مطلوب،انتظـار می رود که وجود رئیس هیئت مدیره مستقل،به یک هیئت مدیره شفاف تر ودر نتیجه افشای بیشتر منجر شود وبرعکس.به عبارت دیگر بین یکسان بودن نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وافشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.

2-7-2-2- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل
نظام راهبری شرکت ها توسط اعضای هیئت مدیره به اجرا درمی آید.اعضای غیرموظف هیئت مدیره،که از مدیریت مستقلند،مسئولیت اولیه نظارت برعملکرد مدیریت را برعهده دارد.طبق دیدگاه رابطه جانشینی،وجود تعداد زیادی از مدیران غیرموظف وکمیته حسابرسی ممکن است باعث کاهش نیاز به حسابرسی مستقل شودو رابطه منفی وجود دارد،چرا که نظارت دقیق تراز سوی خودهیئت مدیره اعمال می شود.اما در رابطه مکمل،مسئولیت های حرفه ای وقانونی اعضای حرفه ای هیئت مدیره با نیاز آنان به ارتباط مستقیم بامحیط داخلی ترکیب می شودوممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی مستقل گرددو رابطه مثبت وجود دارد،چون آنها انتظار دارند اعتبار وشهرتشان حفظ شود.
ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
2-7-2-3-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
2-7-2-4-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه1385)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.

2-7-2-5-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
2-7-2-6-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
2-7-2-7-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه1385)در این پژوهش از مفادماده129 قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده240قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
2-7-3- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.92 بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.93 اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (2002) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.94 دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری95 و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، 2002). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.

2-8- پیشینه پژوهش
2-8-1- پژوهش‌هاي خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، 1984 – فرانسس و سایمون، 1987 – پالمروس، 1996 – گیست، 1992 – رانی و سایرین، 2007 – انانث و سایرین، 2002 – فرد و دیوش، 2008 – رامگوپال و سایرین، 2008 – رانی و سایرین، 2008 ) در انگلستان (تیلور و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع هیات مدیره، تمرکز مالکیت، پردازش اطلاعات، حاکمیت شرکتی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حق الزحمه، حاکمیت شرکتی، دارایی ها، استقلال حسابرس