مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، کلیله و دمنه، ادبیات تطبی، ادبیات تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

بحری………………………………………………………………………………166
6-1-8-اسب آبی در هزار و یک شب………………………………………………………………………………….166
6-1-8-1حکایت سندباد برّی و بحری………………………………………………………………………………..167
6-2-موجودات وهی خیالی غیر مشترک در داستان های هری پاتر………………………….167
6-2-1-ارواح(Spirits)…………………………………………………………………………………………………..167
6-2-2-اشباح(Phantoms)…………………………………………………………………………………………….168
6-2-3-دیوانه ساز(Mad maker)……………………………………………………………………………………168
6-2-4-مردم دریایی(Peaple sea)…………………………………………………………………………………..169
6-2-5-جان موجود در جان پیچ(John in john Bolt)………………………………………………………170
6-2-6-کودکان طلایی رنگ بالدار(Golden Winged Children)…………………………………….170
6-2-7-دوزخی ها(Infernals)……………………………………………………………………………………….171
6-2-8-اسب تک شاخ(Unicorn)……………………………………………………………………………………171
6-2-9-ققنوس(Phoenix)……………………………………………………………………………………………..171
6-2-10-تیغالو(Knarl)…………………………………………………………………………………………………..172
6-2-11-حیوانات دم انفجاری(Blast-Ended Skrewt)……………………………………………………172
6-2-12-تسترال(Tstral)………………………………………………………………………………………………..172
6-2-13-اسب های پرنده بزرگ(Big Bird Horse)………………………………………………………….173
6-2-14-عنکبوت ها(Spiders)……………………………………………………………………………………….173
6-2-15-ابوالهول(Sphinx)…………………………………………………………………………………………….173
6-2-16-هیپوگریف(Hippogriff)………………………………………………………………………………….174
6-2-17-داربد(Darbod)……………………………………………………………………………………………….174
6-2-18-جغدها(Owl)…………………………………………………………………………………………………..174
6-2-19-برقک(Niffler)…………………………………………………………………………………………………175
6-2-20-غواص(Diver)………………………………………………………………………………………………..175
6-2-21-لولوخرخره(Bug Bear)……………………………………………………………………………………175
6-2-22-کلاه قرمزی(Red Caps)…………………………………………………………………………………..175
6-2-23-سمندر(Salamander)……………………………………………………………………………………..176
6-2-24-سمندرآبی دوسر(Newts Two Heads)……………………………………………………………176
6-2-25-سگی سه سر و غول پیکر(Giant Three Headed)…………………………………………..176
6-2-26-حشره غول آسا(Giant Insect)…………………………………………………………………………176
6-2-27-مار- خروس(Snake-Cock)…………………………………………………………………………….176
6-2-28-مرغ آتشین دم(Fire-Breathing Chicken)……………………………………………………….177
6-2-29-خورخط(Khorkhot)……………………………………………………………………………………….177
6-2-30-مانتیکور(Manticore)………………………………………………………………………………………177
6-2-31-خرچنگ آتش(Fire Crab)……………………………………………………………………………….177
6-2-32-قازقلنگ(Qazqolang)…………………………………………………………………………………….178
6-2-33-نیمه غول ها(Half Hiants)……………………………………………………………………………..178
6-2-34-کیوپید(Cupid)………………………………………………………………………………………………..178
6-2-35-ایرامپنت(Ayrampnt)………………………………………………………………………………………178
6-2-36-تروداکتیل(Trodaktyl)…………………………………………………………………………………….179
6-2-37-نیمدار(Nymdar)…………………………………………………………………………………………….179
6-2-38-گردآلو(Puffskein)………………………………………………………………………………………….179
6-2-39-الاغ(Olagh)……………………………………………………………………………………………………179

7-فصل هفتم: نتیجه گیری …………………………………………………………………180
نمودارها………………………………………………………………………………………….183
فهرست منابع188……………………………………………….………

فصل اول
مقدمه

فصل اوّل
1-مقدمه
1-1- کلیات
آشنایی غرب با ادبیات مشرق زمین منجر به ترجمه ی بسیاری از آثار ادبی شرق به زبان های اروپایی گردید. آشنایی با آثار فرهنگ ادبی شرقی ها برای اروپاییان بسیار جالب و جذاب بود، به گونه ای که بسیاری از این آثار به زبان های غربی ترجمه شد. این ترجمه ها منشأ تأثیرات زیادی بر ادب و اندیشه بزرگان مغرب زمین گردید. در این میان آثار برجسته ی ادبی فارسی چون شاهنامه، گلستان سعدی، انوار سهیلی، دیوان حافظ، رباعیات خیام، کلیله و دمنه و داستان های هزار و یک شب، نقش بسزایی بر عهده داشتند.
از میان آثار ترجمه شده ی فارسی به زبان های اروپایی (که بیشتر آثار منظوم است تا آثار منثور) هزار و یک شب که پس از آثار منثور دیگر چون انوار سهیلی، گلستان سعدی و کلیله و دمنه، به زبان فرانسه و سپس به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه گردید، نقش بسزایی در معرفی آثار شرقی (و فارسی) داشته است. این کتاب همچنین منشأ تأثیرات فراوان بر فرهنگ و ادب مغرب زمین گردید، به گونه ای که آثار زیادی به تقلید از آن در غرب به وجود آمد و حتی عده ای از بزرگان عرصه ی علم و ادب مغرب زمین، رمانتیسم غربی را مدیون هزار و یک شب دانستند و به وجود آمدن ادبیات تطبیقی در غرب به مثابه ی یک شاخه ی جدید ادبی را به ترجمه ی دو اثر (فارسی) شرقی که یکی از آنها هزار و یک شب است (اثر دیگر کلیله و دمنه است) پیوند زدند. (ر.ک ساجدی: 35، 1387)
هزار و یک شب اثری در محدوده ی ادبیات داستانی است که می توان (با توجه به تعریفی که از قصه در کتاب های ادبی ارائه شده است) آن را مجموعه ای از قصه ها دانست.
هزار و یک شب یک اثر داستانی- تخیلی است که می توان آن را در گروه «داستان های خیال و وهم» قرار داد. این امر در مورد هزار و یک شب یک امر کلی نیست چرا که همه هزار و یک شب در دایره داستان های خیال و وهم قرار نمی گیرد و تنها در حدود نیمی از آن را این گونه داستان ها تشکیل می دهد.
زمان تألیف هزار و یک شب مشخص نیست و نویسندۀ مشخصی ندارد. هزار و یک شب به فرهنگ عامیانه تعلق دارد. آن هم نه فرهنگ عامیان یک قوم خاص، بلکه به فرهنگ عمومی اقوام گوناگون که طی سالیان در مشرق زمین می زیسته اند (ثمینی 1379، 237).
متن هزار و یک شب ساده و روان است در این اثر قصه هایی قرار دارند که با عنوان قصۀ دیوها مشهورند. این قصه ها غالباً در ابتدای کتاب قرار دارند و بسیار قدیمی می نمایند. در داستان های هزار و یک شب موجودات وهمی- خیالی، مانند جن، عفریت، دیو و … نقش بسیار زیادی دارند.
در این اثر دیگر موجودات نیز در کنار انسان ها حق حیات دارند و این حضور اگر بیشتر از حضور انسان ها نباشد، کمتر نیز نیست. همه ی این موجودات در هزار و یک شب مانند انسان ها صاحب اختیار هستند و خوب و بد دارند.
هزار و یک شب کوله باری از زیبایی ها را در خود دارد. هزار و یک شب کعبه ای است که هم انسان گرد آن می چرخد و هم جن و عفریت و دیو. هم مسلمان طواف گر آن است و هم گبر و یهودی و مسیحی. هم ایرانی احرام پوش آن است و هم هندی و عرب و دیگر کسان.
در این اثر هم زن حضور دارد و هم مرد، و اگرچه حضور مردان بیشتر و پررنگ تر می نماید، اما تأثیر حضور زن در هزار و یک شب بیشتر است. اگرچه کتاب های پدید آمده در دوره ای (دوره هایی) که هزار و یک شب در آن به وجود آمده معمولاً زن ستیزند، چیزی که در هزار و یک شب نیز دیده می شود، اما در هزار و یک شب گاه گاه چنان چهره هایی از زنان شجاع و تأثیرگذار به نمایش گذاشته می شود که باعث تعجب می گردد. در این زمینه نمونه ای بارزتر از «شهرزاد» وجود ندارد.
هزار و یک شب با یک نتیجه ی خوب به پایان می رسد و در آن انسان ها عاقبت به خیر می شوند و با نفس گرم شهرزاد که زنی نژاده و پاک آیین و شجاع است، نفس های گرفتار در تاریکی و ظلمت بدبینی و خود پرستی آزاد می شوند و طعم زندگی انسانی را می چشند و انسان هایی بی گناه از یوغ تبر جلادی بی رحم، که بی هیچ منطقی و تنها به دستور صاحبان قدرت فرود می آید، می رهند.
وجود ارتباطات فرهنگی میان ملت ها که معمولاً از طریق جنگ، سفر، ترجمه ی آثار و … صورت می گیرد، موجب به وجود آمدن همانندی هایی در فرهنگ و ادب ملت ها می گردد. برای نمونه می توان به موضوع رویین تنی اشاره کرد. این موضوع در ادب فارسی در اسفندیار و در ادب یونان در آشیل دیده می شود و در هر دو مورد تنها یک نقطه از بدن قهرمان آسیب پذیر است، یکی از ناحیه ی چشم آسیب پذیر است و دیگری از ناحیه ی پاشنه ی پا. وجود چنین اشتراکاتی در میان فرهنگ و ادب ملت ها و تحقیق در این زمینه برای یافتن همانندی های فرهنگی و ریشه یابی این همانندی ها، و علاقه ای که عالمان و ادیبان و پژوهشگران به ادبیات و فرهنگ دیگر ملت ها پیدا کردند، باعث به وجود آمدن عبارت ها و واژگانی چون جهانی وطنی، غیربومی مآبی، ادبیات بیگانه، ادبیات همگانی جهانی (طه ندا، 1383: 35) و در نهایت «ادبیات تطبیقی» گردید.
از جمله ی آثار پدیده آمده در غرب که اشتراکات زیادی با یک اثر شرقی (فارسی) دارد، مجموعه داستان های هری پاتر است. این داستان ها شباهت های زیادی به داستان های هزار و یک شب دارد. این داستا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، دانش آموزان پسر Next Entries مقاله رایگان با موضوع ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبی، ادبیات شفاهی، هزار و یک شب