مقاله رایگان با موضوع نیروی کار، سودآوری، دارایی ها، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

بوده همچنین سپرده های مشتریان بعنوان نهاده تلقی نمی شود ، با توجه به توضیحات این نگرش ، نهاده های هر بانک فقط شامل سرمایه و نیروی کار می باشند.

2-8-4- نگرش هزینه استعمال شده34
این نگرش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا یک تولید مالی براساس خالص درآمدی که برای مؤسسه مالی ایجاد می کند داده محسوب می شود و یا ستانده. از این رو اگر بازگشت مالی یک دارایی از هزینه فرصت ذخایر آن بیشتر باشد و یا اگر هزینه مالی یک بدهی از هزینه فرصت آن کمتر باشد در آن صورت آن تولید مالی یک ستاده مالی محسوب می گردد. در غیر اینصورت با برقراری شرایط بالعکس آن تولید مالی نهاده محسوب می شود این نگرش اگرچه بصورت تئوریک شفاف و توجیه پذیر است اما نیاز به اطلاعات مربوط به هزینه های فرصت و درآمدهای تولیدات دارد که دسترسي به آنها و یا برآورد آنها مشکل است.

2-8-5- نگرش ارزش افزوده35
نگرش در اندازه گیری ستاده در سرویس های مالی نگرش ارزش افزوده است. در این نگرش تمام دارایی ها و تمام بدهي هاي موسسه بجاي آنكه در گروه های داده و ستانده دسته بندی شوند به داشتن خواص و شرایط ستانده مفروض هستند. به گونه ای که تمام دارایی ها و تمام بدهی ها ستاده در نظر گرفته می شوند و گروهی که ارزش افزوده معناداری داشته باشند به عنوان ستاده های اصلی تلقّی می گردند و بقیه عوامل به عنوان ستانده های با درجه اهمیت کمتر با تولیدات واسطه ای و یا نهاده تولید معرفي می گردند.

2-8-6- نگرش مدیریت ريسك36
بانک ها سعی می کنند که مشتریان با حداقل ريسك در دارایی را شناسایی کنند و با در اختیار گرفتن دارایی آنها ، در عوض خدمات اعتباری و دریافت و پرداخت را برای آنها فراهم آورند و از طریق نقش مهم و مؤثر ذخایر از پس انداز کنندگان را به سمت قرض گیرندگان هدایت کنند. این نگرش زمانی به کار می رود که بخواهیم ريسك همراه انواع دارایی های بانک را ارزیابی کنیم. در مدیریت ريسك ،بانک مقداری ريسك متحمل می شود تا بازدهی قابل قبولی بدست آورد. در این رابطه ترجیحات بانک در مقابله با تنش های سایر بانک ها و میزان ذخایر متناسب با حجم سپرده ها مربوط می گردد، (مستر 1996). نگرش مدیریت ريسك را می توان به عنوان مدیریت داده و ستاده نیز تغییر نمود. زیرا تصمیمات مدیریت فرایندی را شکل می دهد که از یک سو بر ارزش سهام داران بانک ( داده ها ) و از سوی دیگر به سودآوری بانک ( ستاده ها ) فکر می کند.

2-9- پيشينه مطالعات انجام شده

2-9-1 مطالعات انجام شده در داخل كشور
برهاني 1377 برای دوره زمانی 72-74 و براساس اطلاعات مربوط به 33 شعبه بانک های تجارت و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری به مطالعه كارايي سيستم بانكي پرداخته است. در این مطالعه نهاده ها شامل نیروی انسانی ، مانده خالص دارایی های ثابت و مانده سپرده ها و ستانده ها شامل مانده خالص تسهيلات عقود اسلامی ، مانده خالص وام ها و اعتبارات پرداختی ، مانده خالص مشارکت ها و سرمایه گذاری ها ، مانده موثرخدمات اعتباری اسنادی و ضمانت نامه ها می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی بانک های تجاری در ایران 73% است و همبستگی زیادی بین سود و زیان و اندازه شعب وجود دارد.
ختایی و عابدی فر 1379، در سال 1379 برای دوره زمانی 67 – 76 کارایی 10 بانک کشور ( 6 بانک تجاری و 4 بانک تخصصی ) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ بررسی کرده اند. در این مطالعه تعداد کارکنان ، دارایي ثابت ، حجم سپرده های قرض الحسنه ، سپرده های بخش خصوصی نهاده های بانک و حجم تسهيلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک می باشند نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی 80% است و کارایی ، رابطه ی منفی با تسهيلات اعطایی در قالب مضاربه ، مشارکت مدني و نیروی کار با تحصیلات لیسانس دارد. و کارایی رابطه مثبت با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد.
کریمی 1381، برای دوره زمانی 67 – 76 اطلاعات مربوط به 9بانک کشور (6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه کاب – داگلاس برای محاسبه کارایی نیروی کار صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار داده است.
نهاده ها شامل نیروی کار ، اجاره به شرط تمليك ، فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مبادله ، معاملات سلف ، سرمایه دفتري ، سپرده های جاری و پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیر زمانی است و تسهيلات اعطایی ( معاملات عقود + معاملات قدیم + سرمایه گذاری مستقیم + مشارکت های حقوقی ) ستانده بانک می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی نیروی کار 75% است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همين تعداد نیروی کار را دارد.
آذر 1382، ابداع مدل DEA به موضوع رساله دکتري رودز با راهنمايي دکتر کوپر بر می‌گردد که عملکرد مدارس دولتي آمريکا را مورد ارزيابي قرار داد. اين مطالعه منجر به چاپ اولين مقاله درباره معرفي عمومي DEA در سال 1978 گرديد. در اين سال روش تحليل پوششي داده‌ها توسط 3 نفر از محققين به نام‌های چانز، کوپر و رودز موسوم به گروه CCR با جامعيت بخشيدن به روش فارل به گونه‌ای که خصوصيت فرآيند توليد با چند عامل توليد و چند محصول را در برگيرد به ادبيات اقتصادي اضافه گرديد.
قبادي1382، در تحقیقي با عنوان « کارایی سیستم بانک و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی سیستم بانکی در ایران » به ارزيابي 15 بانک شامل 6 بانک تجاری ، 5 بانک تخصصی و 4 بانک خصوصی طی سالهای 1380 لغایت 1384 به روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA) می پردازد. تعداد پرسنل ، حجم سپرده های بانکی و دارایی ثابت به عنوان نهاده و سرانه هزینه پرسنلی ، متوسط سود پرداختی و هزینه متوسط اداری ستانده های مدل DEA با نگرش واسطه ای می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس روشDEA میانگین کارایی بانک های تجاری 57% ، تخصصی 37% و خصوصی 76% می باشد و در روش SFA ، میانگین کارایی بانک های تجاری 24% ، تخصصی 30% و خصوصی 52% است.
عظیمی حسیني 1383، با استفاده از اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور طی سالهاي 78 – 76  با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری كارايي سيستم بانكي را ارزيابي كرده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی فنی و اقتصادی بانک ها در سال 1378 نسبت به دو سال دیگر بیشتر و کارایی تخصیص در سه سال مورد مطالعه تقریباً ثابت بوده است. همچنین یافته ها از این حکایت دارند که بانک های تخصصی از لحاظ کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی نسبت به بانک های تجاری از وضعیت بهتری برخوردارند.
ثقفی و سیف (1384) ؛ به شناسایی و اندازه گیری نسبتهای مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران پرداخته اند.آن ها نشان دادند که متغیرهای یادشده بر سلامت و ثبات بانکها مؤثر است.
رستمی و قدیرپور (1386)؛ به بررسی تطبیقی سیستمهای پرداخت ایران با اصول CPSS پرداختند . این اصول ریسک های اعتباری ، نقدینگی ، حقوقی، عملیاتی و سیستمی را مد نظر قرار می دهد.
حسینی و سوری 1386، برای دوره زمانی 74 – 81 و براساس اطلاعات مربوط به 10 بانک کشور (6 بانک اقتصادی و 4 بانک تخصصی) و با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ كارايي سيستم بانكي ايران را ارزيابي كرده اند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، میزان تسهيلات اعطایی به عنوان ستانده حجم سپرده بانکی ، تعداد شعب نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری در ایران 87% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب 87%  و 87% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بين بانک های تخصصی از بهترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب، کارایی افزایش می یابد.
سوری و وصال (1387)؛ به بررسی ساختار سازمانی، ابزارهای مدیریت نقدینگی و سیستم اندازهگیری و پایش نقدینگی به عنوان اجزای مدیریت نقدینگی معمول در بانکها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که نخستین قدم در مدیریت نقدینگی، راه اندازی سیستم اندازهگیری ریسک نقدینگی است .
کاوه ،‌مجتبي 1388، به ارزیابی کارایی بانک های ایرانی به روش DEA و با نگرش توليدي پرداخته است. سرمایه ، تعداد پرسنل ،میزان سپرده ها و هزینه های عملیاتی نهاده و بازده دارایی و کارمزدها و درآمد سرمایه گذاری ها ستاده هاي اين تحقيق مي باشند. نتایج تحقیق نشان داد که تنها 4 بانک کارا بودند و بانک های خصوصی با میانگین کارایی 87% بالاترین کارایی را دارند و سپس بانک های خارجی با میانگین 72% و بانک های دولتی با میانگین کارایی 51% می باشند.
رستمیان و حاجی بابایی (1388)؛ ریسک نقدینگی بانک سامان را در طی سالهای 1381-1386به روش تحلیل روند آزمون کاکس – استوارت و بر پایهی مدل ارزش در معرض خطر محاسبه نمودند. آن ها نشان دادند که ریسک نقدینگی طی دوره مورد بررسی ، نزولی بوده است.
موسویان و کاوند (1389)؛ با استفاده از روش توصیفی نشان میدهد که بانکهای اسلامی، به علت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری میکنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد میکند، و در نهایت، بازدهی بانک را پایین میآورد.
دارابی و مولایی (1390)؛ به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت در دوره زمانی 1384-1388 پرداختند.آن ها نشان دادند که بین نقدینگی و سودآوری بانک، رابطه ای مستقیم و مثبت می باشد. بین تورم و تولید ناخالص داخلی با نقدینگی رابطه معنی داری یافت نشد.
همتی و اسماعیل نژاد (1390)؛ به تحلیل شکاف نقدینگی در بانک سینا پرداختند .آن ها نشان دادند که میزان شکاف نقدینگی یکساله بانک در وضعیت مناسبی قرار دارد. شکاف نقدینگی بانک در بازههای زمانی زیر یک سال مثبت و در فواصل بالای یک سال به علت سررسید شدن سپردههای بلندمدت منفی است.
دیوانداری، پورزرندی، بغزیان و نادری (1390)؛ به بررسی تأثیر نرخ رشد سپرده بر نسبت تسهیلات ، نقدینگی و بازده سرمایه گذاری در بانک ملت پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که مسئله مدیریت نقدینگی در بانک ملت به درستی مورد پیگیری و توجه قرار گرفته است.
پاشایی فام (1390)؛ به بررسی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و تحلیل مدیریت ریسکها در نظام بانکداری اسلامی و آثار عدم نظارت بر آن پرداخت. وی نشان داد که ریسک نقدینگی عقد سلف، استصناع و اجاره و مشارکت بیش از بانکداری متعارف است، لیکن این ریسک درباره عقود مضاربه و مرابحه از بانکداری متعارف کمتر است.
همتی، قاسمی علی آبادی و ذاکری (1391)؛ نشان دادند که حجم نقدینگی و میزان رشد سالانه تحت تأثیر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی قرار دارد. هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت. آن ها نشان دادند که حساسیت حجم پول در گردش به پول الکترونیکی بالاست.
گوگردچیان و میرهاشمی نائینی (1392)؛ به بررسی خریداری نقدینگی، تطبیق جریان نقد داراییهای نقدینه و بدهیها و مبادلات حسابداری (GMM) 20 بانک ایرانی در سالهای 1380-1388 پرداختند. آن ها نشان دادند که بانکها قبل از اینکه با افزایش تعهدات پرداخت مواجه شوند داراییهای با نقدینگی بالای خود، از جمله اوراق بهادار را افزایش میدهند. علاوه بر این رابطهی مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها وجود دارد.
احمدیان (1392) ؛ به ارزیابی عملکرد بانکها در ایران و مقایسه سال های 1389 و 1390 بر مبنای شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و سایر نسبتهای مالی پرداختند. آن ها نشان دادند که بانکهای خصوصی با داشتن نسبت 85% تسهیلات به سپرده درمدیریت منابع و مصارف و کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کردهاند .

2-9-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
رنگان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکهای دولتی، مالکیت دولتی، خصوصی سازی، موسسات مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع دارایی ها، صنعت بانکداری، مدل DEA، کارایی نسبی