مقاله رایگان با موضوع نهضت مشروطه، جامعه شناسى

دانلود پایان نامه ارشد

متون فمنيستي داشته است ارائه دهد، اين است كه در جامعه اسلامى ما، همه كسانى كه بنوعى در ساختار حقوقى، اجتماعى، فرهنگى و سياسي آن نقش دارند: از فقها و حقوقدانان گرفته تا سياستمداران و قانونگذاران و سازندگان افكار عمومى و صاحبان وسايل ارتباط جمعى، همه و همه با كسب شناخت نسبت به اين پديده و انتخاب هنجارهاى آن متناسب با جامعه خود در پي نزديك كردن آن به مسائل فقهى و حقوقى مربوط به زنان و هم چنين به روز كردن اين ديدگاهها برآيند تا الگويى بدور از همه افراط و تفريط ها، حق كشي‏ها، ساده انگاري‏ها، ناديده گرفتن فطرت انسانى و روحيه زنانگى و … دهها نبايدهاى ديگر ارائه نمايند.
الگويى كه نه تنها براى خود ما منشاء اثر بوده و ما را از قبول و رد بي‏دليل باز مي‏دارد، بلكه براى جوامع ديگرى كه از لحاظ ساختارى به ما نزديك هستند نيز مفيد باشد.
بعنوان تكميل پيشنهاد خويش بهتمامي آنانى كه دغدغه مسائل زنان را دارند پيشنهاد ميشود كه بدور از احساسات له يا عليه، با منطق و استدلال از فقها و حقوقدانان بخواهند زن مسلمان امروز را از بن بستهاى پيس روى نجات دهند كه اگر كسى را توان مقابله با ظلمى باشد و اهمال كند به قطع مسئول خواهد بود.

منابع و مآخذ
منابع فارسي
كتب
1- آفارى، ژانت. انجمن هاى نيمه سرى زنان در نهضت مشروطه، ترجمه دكتر جواد يوسفيان نشر بانو 1377.
٢ ‏- ابوت، پاملا/ كلر والاس . درآ مدى بر جامعه شناسى نگرش هاى فمنيستى.
ترجمه مريم خراسانى / حميد احمدى.
3- كتاب توسعه شماره 9 جواد موسوي خوزستاني، تهران نشر توسعه، 1376.
4- لورنس، بارون، تحليل محتوا، ترجمه دكتر مليحه آشتيانى / دكتر محمد يمنى دوزى سرخابى
5 ‏- مطيع ، ناهيد . نقش و پايگاه اجتماعي زن در جامعه روستايي ايران. رساله فوق ليسانس . دانشكده علوم اجتماعى تهران ١٣٦٦ ‏.
6 ‏- ميشل، آندره. جنس اجتماعى زنان، ترجمه دكتر هما زنجاني‏زاده، چاپ مشهد، نشر ميكا، پاييز 1372.
7- موسوى، بهروز. جزوه ارتباطات تصويرى. انتشارات دانشگاه آ زاد اسلامي.
٨ ‏. مجموعه مقالات كنگره نقس زن در علم صنعمت و توسعه. چاپ دفتر امور زنان نهاد رياست جهموري.
مطبوعات
1- ايران فردا، مجله شماره ٤١
2- ميام يونسكو . مجله . بدانتر اليزابت ١3٧٥ ‏.
‏3- پيام زن مجله شماره هاى 34 و 35 و 36 و 37.
4 ‏- زنان مجله شماره هاى ١3 ‏و ٢٦ ‏و ٢٨ ‏و 3١ ‏و ٣٢ ‏.
5- جمهورى اسلامى روزنامه مورخ 28/11/76.
‏6- سياست خارجى، مجله تابستان ٧٤ ‏.
7- فرزانه مجله چاپ تهران شماره ١
٨ ‏- همشهرى روزنامه مورخ 16/11/73
فرهنگ جيبى حيم چاپ انتشارات اميركبير تهران.
فرهنگ عميد حسن عميد انتشارات اميركبير تهران
منابع انگليسي
1. Abooth & Wallace An Introduction to sociology Feminist Prespectives
London Routh ledge, 1992.
2. Badinter, Elisabet, L ‘unest L ‘autre Des Reiations Enter Hommes Et
Femmer Paris Odile Jacob, 1986.
3. Barrett, M. Women’s Oppression Today, London, Verso.
4. Bell Hooks, Ain’t I a woman, Boson South End press 1981.
5. Betty Freidan, The Seconds Stage, London, Abacus 1983.
6. Chant & Lynne, Women in third world London, Edward Elgar,
1986.
7. David Bouchier, The Feminist Challenge. Macmillan 1993.
8. Diana Coole, Woman in Political Theory, Brighton, Harvester
Wheatsheaf 1988.
9. Heidi Hart mann, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism
London, Plato 1986.
10. Jean Bethke Elshtain, Public Man Private Woman, Princeton
University Press 1981.
11. Juliet Mitchell Psychoanalysis and feminism, Harmonds worth
Penguin 1974.
12. Kum – Kum Bhavnani and pratibha parmer, women and power in Britain, Oxford, Oxford University press 1993.
13. Leslie Tanner, voicesfrom women’s liberation New York Signet 1971.
14. Linda Wicholson, Feminism Post wodernism London Rout Ledge 1990.
15. Lynn Segal, Is the Future Femal ? London Virago 1987
16. Mayer, Mary Sociological Theory, Roth/edge, 1989.
17. Maria Rosa, The power of women and Subversion of the community, Bristol 1972.
18. Marry Daly Pure Lust, Boston, Beaconpress 1984
19. Mary Woolstone craft The Rithts of women, London Dent, 1974.
20. Rosalind Delmar, Wath is feminism Oxford, Black well, 1986.
21. Ruth Prrg, An early English Feminist, London 1986.
22. Shuster, The Strangling of presig.
23. Valerie Bryson Feminist political theory Macmillan 1992.
24. Vicky Randall, Feminism and Political Analysis 1991.

Abstract

Feminism is one of the Social and in sight Phenomena of Contemporary era, which with Special historical Fields, has formed in its evolutional process in west and Islamic Countries has had more effect. And it has caused different visual and practical reactions.
Studying this Phenomena according to telling and writing of claimants is necessary for Islamic researchers and scientists.
In this Studying we Should be aware of historical fields, Social and insight theory, social and political movements.
This Collection Wants to provide a real and practical report from This new Phenomena.
Without any judgment it Considers Problems a bout it briefly. So abstract from articles a bout history, theory and Common receives of Pheminism with Political, Social aspects and almost Islamic has been Considered.
From Considering of history of this Phenomena to Pheminism has been done. In Continue, after looking at Creation and Forming Process in Iran With analyzing of Content of two magazines by the name Women and Women’s message to Pheminism Csnter of tought in Women’s ,agazins has noticed. We wish this Collection be Satisfying For who are interested in it.

Key Words, Women, Pheminism, west Iran.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه شناسى، اشتغال زنان، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق زنان، حقوق طبیعی، حقوق بشر، نظریه سیاسی