مقاله رایگان با موضوع نهادهای آموزشی، توزیع فراوانی، انحراف معیار، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

نماییم.

4-4-1- پیش بینی جرائم
جهت بررسی این مؤلفه 7 سوال به شرح زیر تهیه گردید:
• میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها
• میزان نشست های علمی درحوزه جرائم توسط NGOها
• میزان بررسی آینده جرائم در شهر کرمانشاه توسط NGOها
• میزان اطلاع رسانی به مسئولین انتظامی در زمینه وقوع جرائم توسط NGOها
• میزان تأثیر گذاری در حوزه تصمیم سازی برای مسئولین توسط NGO ها
• میزان هشدار به خانواده ها و گروه های هدف در زمینه وقوع جرائم توسط NGO ها
• میزان هشدار به نهادهای آموزشی در زمینه وقوع جرائم توسط NGO ها

4-4-1-1- پیش بینی جرائم از دیدگاه کارشناسان نیروی انتظامی
4-4-1-1-1- بررسی گویه 1
بر اساس یافته های تحقیق 5/58 درصد از کارشناسان انتظامیاعتقاد دارند که میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها متوسط می باشد. درصد های دیگر نیز به این ترتیب می باشد که 8/9 درصد معتقدند این تحقیقات خیلی کم؛1/17 درصد کم؛2/12 درصد زیاد و 4/2 درصد خیلی زیاد می باشد.
میانگین نظر ات در مورد گویه اولنیز 80/2 می باشد که معرف این می باشد که اکثرپاسخگویان انتظامی معتقدند میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها در حد نرمالی قرار دارد.

جدول 4- 9- میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها از دید کارشناسان انتظامی
شاخص
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
4
9.8
9.8
کم
7
17.1
26.8
متوسط
24
58.5
58.4
زیاد
5
12.2
97.6
خیلی زیاد
1
2.4
100
مجموع
41
100

میانگین
انحراف معیار
دامنه
واریانس
80/2
87/0
4
76/0
منبع: یافته های تحقیق

به منظور مشاهده بهتریافته های تحقیق نیز در ادامه نمودار توزیع فراوانی جدول بالا رسم شده است.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، های غیر دولتی، پیشگیری اجتماعی، جامعه آماری Next Entries پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، امید به زندگی