مقاله رایگان با موضوع نشان تجاری، نام و نشان تجاری، ارزش ویژه، انتخاب برند

دانلود پایان نامه ارشد

و نشان تجاری مبتنی بر نظر مصرف کننده را بیان کرد که شامل آگاهی با نام و نشان تجاری، تداعی نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده، وفاداری به نام و نشان تجاری و ارتباط نام و نشان تجاری با داراییها است.
گیل41 و همکاران (2007) تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری مبتنی بر نظر مصرف کننده را در سه محصول بررسی کردند و دریافتند که این سه عامل به طور مستقیم باعث افزایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری نمیشود و فقط وفاداری به نام و نشان تجاری مستقیماً باعث افزایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری میشود. یو و همکاران (2000) بر تأخیر برخی از عناصر بازاریابی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تحقیقی انجام داده و دریافتند که شرکتها برای دستیابی به مزیت رقابتی میبایست برای تبلیغات سرمایهگذاری کنند و محصولاتشان را در مکانهایی با ظاهر مناسب ارایه نمایند و شدت توزیع را تقویت نمایند و از افزایش دائمی قیمت بپرهیزند و در نهایت تأثیر برخی از عناصر منتخب آمیزه بازاریابی را بر ابعاد نام و نشان تجاری بررسی نموده و تأثیر نهایی آن را نیز بر ارزش ویزه نام و نشان تجاری مورد بررسی قرار دادند (عباسی و همکاران، 1390 :92).
کفاش پور و نیاکان در پژوهشی در سال 1390 با عنوان شناخت عوامل مؤثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند مشخص کردند که محیط درون سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است. همچنین، بیشترین تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگیهای محصول و کمترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمان است.
آنتونی و همکاران (1992) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخههای حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایهگذاران در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکتهای در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهای راکد و بالغتر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی میشود. یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است (احمدپور و همکاران، 1391 : 69)
لاروش و مانینگ در سال 1987 در پژوهشی شهرت برند را مهمترین عامل اثرگذار بر انتخاب مصرف کنندگان خدمات بانکی عنوان کردهاند.
در سال 2002 لیو در پژوهش خود قیمت، شهرت برند، قدرت گوشی، میزان حافظه جانبی، اندازه کوچک، وزن کم را از مؤثرترین عوامل در انتخاب برندهای مختلف تلفن همراه عنوان کرده است. به زعم بیرلی و همکارانش در سال 2004 رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی صادقانه از جمله مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب برندهای مؤسسات خدماتی میباشد.
سینایی و همکاران (1389) با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه بین عملکرد جاری و عملکرد آتی در خلال سالهای 80 الی 85 در شرکتهای ایرانی پرداختند. نتایج بازگو کننده این بود که رابطه بین عملکرد جاری و آتی به طور معنیداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم مییابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیشبینی نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگو کننده این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش مییابد. اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فصتهای رشد رابطه معنیداری مشاهده نشد.
رحمان سرشت و رودانی در سال 1389 در پژوهشی با عنوان انگیزشهای مؤثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه نشان دادند که میان عوامل انگیزشی و انتخاب بیمهگر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین عواملی چون شفافیت و صداقت در اطلاعرسانی برندها، تجربه شخصی در استفاده از خدمات یک برند، شهرت آن برند و تعامل دهان به دهان با مشتریان ناراضی برند بیمهگر به ترتیب به عنوان مهمترین محرکهای مؤثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه بیان شدند.
دعائی و همکاران در سال 1390 در پژوهشی تحت عنوان تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات غذایی رضوی) بیان کردمد که ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش نام و نشان تجاری دارد؛ همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق ویژگیهای خرید نیز تأیید شده است. به این ترتیب، ارائه محصولات با قیمت مناسب، تصویر ذهنی خوب، تبلیغات گسترده و توزیع بع موقع در فروشگاهها سبب درک بهتر مشتری از نام و نشان تجاری شده، به نوبه خود، موجب افزایش میزان و دفعات خرید و ارتقای ارزش نام و نشان تجاری میگردد.
صفائیان در سال 1379 در پژوهشی تحت عنوان شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف کنندگان در خصوص انتخاب محصولات غذایی، عوامل مؤثر بر انتخاب برند را قیمت، شهرت برند و بستهبندی ذکر کرده است. نتایج پژوهش ابراهیمی در سال 1383 با عنوان بررسی تأثیر مؤلفههای دیدگاه 5V (دیدگاه خریداران به آمیخته بازاریابی در فرآیند تصمیمگیری و رفتار مصرف کننده در بازار گوشیهای تلفن همراه در شهر تهران) این است که اثر دلایل خرید (عوامل انگیزشی) از عوامل مؤثر بر انتخاب برندها میباشد. همچنین دهقانی در سال 1384 در پژوهشی با عنوان بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در افزایش فروش بیمههای اموال با تأکید بر بیمههای اتومبیل، عوامل مؤثر بر انتخاب برندها را نحوه اطلاعرسانی در انتخاب بیمهگر عنوان کرده است (رحمان شرست و رودانی، 1389).
کجوری (1389)، پژوهشی در راستای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه میپردازد، نتایج تحقیق وی نشان داد که کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعیگرها بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمهای به طور مستقیم تأثیرگذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم مؤثر نیست (صحت و همکاران، 1391).
کرباسیور و یاردل در سال 1390 در پژوهشی با عنوان ارزیابی ویژه نام و نشان تجاری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی) با استفاده از مدل ارزش ویژه نام و نشان آکر به این نتیجه دست یافتند که عامل وفاداری و تداعی نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تأثیر دارد و عامل کیفیت ادراک شده و آگاهی به طور غیرمستقیم و از طریق وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر میگذارد.

معرفی شرکت پرهیز کالا مهر
شرکت کالا مهر از سال 1356 فعالیت های بازرگانی خود را آغاز نمود. در سال 1375 شرکت با نام پرهیز کالا مهر به ثبت رسیده و مبادلات تجاری و بین المللی خود را بیش از پیش توسعه می دهد. در طول بیش از 30 سال فعالیت پر حضور شرکت کالا مهر با کشورهای همسایه، اروپایی، کانادا، چین و چندین کشور دیگر تبادلات اقتصادی داشته و نمایندگی انحصاری بسیاری از محصولات معتبر را در دست دارد ، در حال حاضر نیز یکی از بزرگترین توزیع کنندگان سیلیکون در ایران می باشد. همچنین به عنوان عامل توزیع بسیاری از تولید کنندگان داخلی نیز در عرصه ملی فعالیت پر رنگی داشته و دارد.

خلاصه ای از فعالیت های شرکت در طی این سالیان به شرح زیر است :

 
از سال 1358 به عنوان عامل توزیع، با شرکت چسب پارس همکاری میکند.
 
 
از سال 1358 همکاری های شرکت با چسب بل به عنوان عامل توزیع آغاز می شود.
 
 
شرکت کالا مهر از سال 1359(1980) با شرکت هنکل آلمان مبادلات تجاری داشته و در سال 1367(1988) نمایندگی پاتکس را از آن شرکت اخذ می کند.
 
 
از سال 1364 شرکت با چسب شمال همکاری خود را آغاز می کند و این همکاری به طور مداوم طی این سالیان ادامه داشته است.
 
 
نمایندگی انحصاری نوار روکش آلمانی از سال 1369(1990) در اختیار شرکت کالا مهر بوده است. 
 
 
سال 1370 نقطه آغاز ارتباط مداوم شرکت با چسب طوطی تا به امروز بوده است.
 
 
از سال 1380 شرکت کالا مهر همکاری خود را با چسب الغری آغاز می کند و توزیع انواع نوارچسب های آنرا به عهده می گیرد.
 
 
از سال 1381 شرکت با چسب دلتا همکاری خود را آغاز می کند.
 
 
از سال 1381 شرکت با صنایع یزد نیل ارتباطات خود را آغاز می کند.
 
 
از سال 1383(2005) شرکت کالا مهر با شرکت یوروباند انگلیس وارد تبادلات تجاری شده و نمایندگی انحصاری چسب 1.2.3 آن شرکت را از آن خود می کند. شرکت کالا مهر از سال 1383 ، از همان ابتدای آغاز به تولید میخ آلفا ، عامل توزیع محصولات آن می باشد.
 
 
شرکت کالا مهر سال 1384(2006) نمایندگی چسب 1.2.3 میتراپل ترکیه را به عهده گرفت.
 
 
از سال 1384(2006) نمایندگی انحصاری تمام محصولات المکرم (سیلیکون دلفین، سیلیکون 1200G و …) در اختیار شرکت کالا مهر می باشد.
 

از سال 1387 خط تولید محصولات نوید شروع به کار کرده و فوم نوید، نوار تفلون نوید، نوار چسب نوید، چسب کاشی نوید و گان نوید را به بازار مصرف کنندگان انواع چسب معرفی میکند.

هم چنین شرکت کالامهر از سال 1388 همکاری خود را با شرکت آکیم ترکیه آغاز نموده و وارد کننده انحصاری محصولات این شرکت با برندهای آک فیکس و اوستافیکس، در ایران می باشد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه
تحقیق علمی عبارت است از مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها. از اینرو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1384). چگونگی گردآوری شواهد و داده ها و تحلیل و تبدیل آنها به یافته ها در فرایند تحقیق را روش شناسی تحقیق می نامند. این سؤال که چگونه داده ها گردآوری شوند و مورد تحلیل قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حدأقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد و یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات انجام شده برای تحقق هدف تحقیق جهت بررسی فرضیه را فراهم می آورد (حجازی، سرمد و بازرگان، 1385).
يکي از بخش‌هاي اصلي هر پژوهش علمي، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها جهت آزمون فرضيات بيان شده توسط محقق است. انتخاب يک روش پژوهش مناسب، محقق را تا حد زيادي در پيشگيري از بروز اشتباهات ياري مي‌رساند. به کارگيري آزمون‌هاي آماري مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمينان از دقت و صحت نتايج بدست آمده مي‌گردد. لذا در اين فصل پس از طرح مسأله پژوهش، روش‌هاي آماري مناسب جهت تأييد يا رد فرضيات تبيين شده، ارايه خواهد شد.
3-2 نوع پژوهش
روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولاً با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيمبندي ميکنند. (حافظ نيا، 1388). جهت توضيح روش پژوهش نخست بايد نوع پژوهش مشخص شود. به طورکلي روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري را ميتوان با توجه به دو ملاک هدف تحقيق و نحوه گردآوري دادهها تقسيم کرد تحقيقات براساس هدف به دو دسته بنيادي و کاربردي تقسيم مي‌شوند. (سرمد،1386).
نظر به اينكه هدف اصلي از انجام اين پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت با رويكرد AHP و تکنیک TOPSIS است، بنابراين مي‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي ميباشد و با توجه به اينكه در اين پژوهش از روش‌هاي مطالعه كتابخانهاي و نيز روشهاي ميداني نظير پرسشنامه استفاده شده است، مي‌توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي-پيمايشي است.

3-3 الگوريتم پیشنهادی تحقیق
در تحقیق حاضر از مراحل زیر جهت انتخاب بهینه برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش در شرکت استفاده خواهد شد.
مرحله اول: شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب بهینه چسب در بازارهای پرفروش و کم فروش: در پژوهش حاضر از مدل دیکسون جهت انتخاب چسب استفاده خواهد شد. این مدل دارای 23 زیرمعیار و شش معیار اصلی می‌باشد. جهت تائید

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع نشان تجاری، بازاریابی، نام و نشان تجاری، مصرف کننده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سلسله‌مراتب، سلسله مراتب، تکنیک TOPSIS، تکنیک AHP