مقاله رایگان با موضوع ناسازگاری، بزهکاری اطفال، تعلیم و تربیت، ارزشهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جرم شناسان ، اعمالی که مخالف و مضر ارزشهای اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی باشد مدنظر قرار دارد.

ب) مفهوم بزهکار:
بزهکار ، فردی اطلاق می شود که بارفتار خود از قلمرو قانون خارج شده و پایه میدانی می گذارد که اکثریت انسانها از نزدیک شدن به آن امتناع می ورزند. طبق نظر جرم شناسان هر معلولی دارای علّتی است . پس هر جرمی عوامل سازنده ای دارد که روی فرد اثر می گذارد .
ج) مفهوم بزهکاری و مقایسه آن با ناسازگاری
به عقیده برخی از محققین بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار می توان آن را مورد بررسی قرارداد . در این بررسی تراکم جرم و تغییرات اجتماعی جرایم از نقطه نظر مکان و زمان و نژاد و غیره دقیقاً مورد کنکاش قرارمی گیرد.36
از دیدگاه بعضی صاحب نظران بزهکاری پدیده ای اجتماعی است و عبارت است از نقض قوانین و مقررات اجتماعی ناشی از عدم انطباق فرد خاطی با محیط اجتماع و بی اعتنایی به ارزشهای موجود و عدم رعایت مقررات و اصول مورد احترام و قابل قبول جامعه است . 37
به نظر بعضی از علمای حقوق ، ناسازگاری به معنای عدم انطباق فرد به معیارهای خانوادگی و اجتماعی بوده و در نتیجه مفهوم بزهکاری را نیز در بر می گیرد. به نظر آنان ناسازگاری و بزهکاری دارای مفهوم واحدی بوده و شامل کلیه اعمال و هنجارهای ضد اجتماعی اطفال می باشد .38
بر عکس ، عده ای دیگر نیز برای ناسازگاری گستره وسیع تری را لحاظ نموده و بزهکاری را زیر مجموعه ناسازگاری تلّقی می نمایند . به عبارت دیگر بزهکاری نوعی ناسازگاری تلّقی می گردد.
در حالی که دسته دیگر این دو را جدا از هم می دانند که به موازات و در عرض یکدیگز قرار گرفته اند.
به هر حال باید گفت که در بزهکاری ، فرد بزهکار مرتکب عملی گردیده که قانون گذار برای آن عنوان جرایی قائل شده و مرتکب را قابل مجازات دانسته ، در حالی که در بحث ناسازگاری عمل ارتکابی مرتکب ، هر چند ضد ارزش و مغایر اصول و مبانی اجتماعی و خانوادگی است ولی درنگاه
قانون گذار و قوای حاکمه فاقد وصف جزایی بوده و قابل مجازات نمی باشد . به عقیده روان شناسان ، بزهکاری یک پدیده زیستی ، روانی ، اجتماعی است . بزهکاری کاهی سوء رفتار است ولی همه افرادی که رفتارهای سوء مرتکب می شوند، بزهکار نیستند . بعضی سوء رفتار ها غیر قانونی است و بعضی دیگر غیر اخلاقی . به عبارت دیگر همه رفتارهای غیر قانونی غیر اخلاقی نیستند . عدم توانایی و عدم استعداد طفل در بروز واکنش موزون نسبت به محرکهای طبیعی می تواند مصداق بزهکاری (جرم) باشد که لزوماً این ناسازگاری وابسته به محیط است .39
1-13-2)گفتار دوّم : انواع بزهکاری
بزهکاری از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی می باشد که از حیث کمی می توان آن رابه انواع مختلف تقسیم نمود:
الف) بزهکاری حقیقی ( واقعی )
عبارتست از میزان واقعی جرایم ارتکابی در یک مکان ودر یک محدوده زمانی معّین .40 مثلاً تعداد جرم سرقت در شهرستان رشت ظرف مدت یکسال ، نشان دهنده بزهکاری حقیقی یا واقعی آن جرم است که با توجه به اینکه خیلی از جرایم کشف نمی شود یا گزارش نمی شود لذا میزان واقعی جرایم هیچ وقت مشخص نیست .
زیرا ارقام سیاه همیشه وجود دارد. که این آمار بدست پلیس یا مرجع قضایی نمی افتد که قسمت اعظم آمار سیاه ، بزهکاری یقه سفید ها ( اولین بار توسط دیوید ساترلند در سال 1940 مطرح شد ) راتشکیل می‌دهد.41
ب) بزهکاری ظاهری ( پلیسی )
بزهکاری ظاهری ، آن تعداد از جرائم ارتکابی است که در همان مدّت و در همان جامعه به مأموران کشف جرایم یا مقامات قضایی گزارش شده ولی هنوز به مرحله محکومیت با برائت نرسیده است .42
بزهکاری ظاهری ، میزان واقعی جرایم را به ما نشان نمی دهد ، زیرا تنها گزارشهای که به پلیس رسیده یا جرایمی که کشف گردیده است را نشان می دهد
ج) بزهکاری قانونی ( قضایی )
که عبارتست از ، آن تعداد از جرائمی است که از همان محدوده مکانی و زمانی بدادگاه اعلام شده و منجر به صدور حکم گردیده است .43 که این نیز نمی تواند مبنای تشخیص آمار مناسبی برای برآورد تعداد دقیق جرائم و آمار جنایی آحاد جامعه باشد .
نتیجه اینکه ، چه بسا تعدادی از جرائم ارتکابی که به علل مختلف نزد مراجع ذیصلاح مطرح نشده ، در فرض طرح منجر به محکومیت مرتکب جرم می گردیدو داخل در آمار این دسته از بزهکاری قرار می گرفت که درحال حاضر مغفول مانده است .
1-13-3)گفتار سوّم : شرایط و وضعیت تحقق بزه در بزهکار
تحقق بزهکاری در دنیای امروز ناشی از عوامل متعدد و مختلفی است . بطوریکه عده ایی علّت ازدیاد جرم و جنایت را از خصوصیات جوامع امروزی و متمدن و نیز ترقی و تکامل صنعتی و مادی همراه با دور شدن از معنویات دانسته و عده ای دیگر سستی اعتقادات مذهبی و ضعف اخلاقی را سبب افزایش بزهکاری می دانند.
و بالاخره نحوه رفتار والدین با همدیگر و یا فرزندان و چگونگی برخورد پدر در محیط خانوادگی نیز از جمله عوامل مهم و عمده پیدایش انحرافات اطفال بشمار می رود .
آنچه که مهم به نظر می رسد ، اینکه با در نظر گرفتن مباحث مطروحه و عوامل تأثیر گذار در بزهکاری ، برای محقق شدن بزهکاری در فرد بزهکار سه وضعیت حادث می گردد که عبارتند از :
فرد راضی به ارتکاب بزه می گردد.
1-فرد به خود اجازه آلوده شدن را می دهد.
2-فرد زیر نفوذ علل و عوامل قرار گرفته و بزه دراین موارد جنبه تحمیلی پیدا می نماید .
1-14)مبحث پنجم : ویژگیهای بزهکاری اطفال
آنچه که سبب پیچیده تر شدن بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، دو خصیصه خشونت گرایانه شدن و نیز سازمان یافته بودن جرائم توسط آنان است . که دومی در اطفال و نوجوانان ، که تحت عنوان مهاجرت از محل سکونت اصلی به شهرهای بزرگ عزیمت می نمایند بیشتر به چشم می خورد . هر کودکی براساس فطرت سالم بدنیا آمده است و آماده آموختن خوبیهاست و چنانچه بوی بدی آموخته شود ، در اثر تعلیم و تربیتی است که پدر و مادر و اجتماع به او می دهند .44
از آنجایی که امروزه قربانیان جرم نیز خود از اقشار آسیب پذیر و زنان و کودکان هستند ، لذا کمک به آنان در جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال مجرمانه خود بخود سبب جلوگیری از قربانی شدن آنان می باشد .
اینک لازم است به منظور یافتن راه کارهای مناسب در برخورد با جرائم اطفال بدواً خصایص و ویزگیهای بزهکار اطفال را مورد بررسی قرار دهیم :
1) ساده بودن بزهکاری اطفال :
از جمله ویژگیهای بزهکاری اطفال اینکه به نسبت سن کودک از پیچیدگی کمتر و ساده تری برخوردار است . لذا در مقام مقایسه با بزرگ سالان براحتی قابل کشف و تشخیص می باشد و عموماً ساده و بدون نقشه و طرح و برنامه خاص و پیچیده می باشد.
2)اتفاقی بودن بزهکاری اطفال :
تفاوت عمده ای که بین جرائم ارتکابی اطفال و نواجوانان با بزرگسالان قابل ملاحظه است ، اینکه در صدی از جرائم آنان مربوط به دوران بلوغ و به تبعیت از احساسات و هیجانات و عواطف و بدون سبق تصمیم و پیش بینی های لازم از عواقب احتمالی و نتایج حاصله از آن صورت گرفته و مربوط به بحران بلوغ است و در بزرگسالی نیز تکرار نمی گردد. از این جهت می توان گفت که اتفاقی بودن از جمله خصایص آن به شمار می رود ، زیرا عموماً ارتکاب جرائم به علت عدم آگاهی و عدم توجه به نتایج حاصله از اعمال ، تبعیت از احساسات و عواطف و دون سبق تصمیم و پیش بینی صورت می گیرد.45
بنا به مراتب چون اطفال هنوز به حد کمال توانایی و درک نرسیده اند و عمل ارتکابی نیز ناشی از بحران بلوغ و شرایط حاکم بر آن می باشد ،لذادرجرائم مشابه نمی تواندازمسئوولیت یکسان برخوردارباشد.
3)باندی بودن (گروهی بودن ) بزهکاری اطفال :
علاقه کودکان به بازیهای کودکانه و جمعی و نیز در پاره ای از مواردتنهایی فرد ودورشدن از مجموعه خانواده و نیز نیاز به همراهی و حمایت جمعی سبب شده تا این گروه سنی در ارتکاب اعمال خویش عموماً بصورت دسته جمعی وارد عمل شده ، تا شاید از اثرات نتایج حاصله از آن نسبت به آنان کاسته شود و از حیث روحی و روانی توان اجرایی بهتر درانجام عمل مجرمانه مذکور داشته باشند.

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

2-1)بخش اول :تربیت ، فواید ،آثار وعوارض آن
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است . در این کانون ،نهال ارزشهای انسانی که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر و نهاد اد میان پاشیده شده است ، در معرض رشد و نمو قرار می گیرد.
طفل به دنیا آمده در کانون خانواده ، کاملاً وابسته به پدر و مادر و امانتی است از سوی پروردگار به ودیعه قرار گرفته است . لذا کودک امانت الهی است. پس بایستی مورد احترام قرار گیرد و به خواسته ها و نیازهای وی توجه شود.
والدین وظیفه دارند در مقابل کودک نسبت به تغذیه ، بهداشت ، مسکن ، پوشاک و نیز پرورش دینی ، اخلاقی ، عقلی و عاطفی وی بکوشند . به نیازهای اساسی وی اعم از مهر و محبت ، امنیت مادی و معنوی ، معاشرت و استقلال و سایر مایحتاج وی توجه کافی نمایند و ابزار و وسایل لازم را ضمن مراقبت کافی به کار گرفته ، از موانع پرورش و تربیت دوری کرده و از استعدادهای بالقوه ی خدادادی و نیز حواس و امکانات متعددی که خداوند دووی به و دیعه گذاشته ، بهره گیری نموده و در تعالی و ارتقاء وی کوشا باشند تا از انحراف و کجروی وی جلوگیری نمایند و در این راه بایستی تلاش نمایند تا از بد اموزی و افراط و تفریط و روشهای خلاف عدل و حق دوری کند.

2-2)مبحث اول : تعریف تربیت و اهمیت آن
2-2-1)گفتار اول : تعریف تربیت
تربیت از ماده (ربو) به معنای بالا رفتن و اوج است و بدینسان لغت تربیت به معنی اوج دادن و زمینه برای بالا رفتن و فراهم ساختن رشد است . برای تربیت ، تعاریف متعددی بیان شده که به برخی پرداخته می شود :
در فرهنگ معین تربیت در لغت به معنای پروردن ، پروراندن ، آداب واخلاق به کسی آموختن و پرورش بدن به وسیله ی انواع ورزش هاست .46 و در فرهنگ عمید تربیت به معنای پروردن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق به کسی یاد دادن است .47
تربیت در اصطلاح به معنای کوشش و تلاش آگاهانه ی انسان برای ایجاد تغییرات مطلوب است و بدیهی است که معنی مطلوب و طرز برداشت از آن در جوامع مختلف فرق می کند. چه بسا امری در جامعه ای مطلوب به حساب آید و در جامعه ای دیگر نامطلوب .48
تربیت عملی است که از طریق نسل بالغ درباره ی آنها که رشد کافی نیافته اند. به منظور پرورش جسمی ، فکری و اخلاقیشان انجام می شود تا آنها را برای عضویت در زندگی انسانی آماده کند . تربیت عبارتست از پروردن قوای جسمی و روانی انسان برای وصول به کمال مطلوب ، انتقال تفکر و احساس و عمل جامعه به آیندگان :
تربیت عبارتست از یک عمل عمدی و آگاهانه و دارای هدف ، که به منظور رشد دادن ، ساختن و دگرگون کردن و نیز شکفتی استعدادهای مادر زادی او انجام می شود. تربیت عبارتست از پرورش عضوی مفید برای جامعه . 49
از نظر اسلام می توان گفت : تربیت به معنای هدایت و اداره ی جریان ارتقائی و تکاملی بشربا ایجاد هئیت تازه در فرد به منظور فراهم آوردن زمینه برای رشد و تکامل همه جانبه است .
پس نتیجه آنکه تربیت یک عمل عمدی و آگاهانه ، هدف دار و هدفمند و دارای طرح و نقشه در مسیر سازندگی و برای دست یازدیدن به سوی تکامل به طور مداوم و دائمی و نیز انتقال دهنده ی میراث خانوادگی از نسل های گذشته برای آیندگان می باشد .
تربیت عبارتست از هدایت و اداره ی جریان ارتقاءی و تکاملی بشر به گونه ای که او را به سوی الله جهت دهد و حاصل آن داشتن انسان تفکّر ، مومن ، متعهد ، مسئول در برابر محیط ارزیاب و منتقد و در جنبه ی رفتار عامل به تعالیم مکتب است .50
پس بحث تربیت سعی در به کمال رساندن استعدادهای بالقوه و فعلیت بخشیدن به آنچه به امانت در انسان به ودیعه نهاده شده است ، می باشد .
در تربیت مسئله تلقین ، آموزش ، ایجاد مهارت ، تأسیس اعتقاد ، تشکیل عادات مناسب ، پرورش فکر و ذهن و اعضاء و ایجاد خوی و ملکه مطرح است . 51
تربیت ، کاری اندیشیده و جهت داراست . با بی خبر و عدم آگاهی و آشنایی به مسایل و جریانات زمان نمی توان در ان زمینه گام برداشت .52
پس تربیت سیر طی طریق و تکامل و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، بازداشت موقت، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، نظام حقوقی، کارمندان بانک