مقاله رایگان با موضوع مشارکت مردم، مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد، مشارکت فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

اند که در بطن فرآیند برنامه ریزی قرار گرفته و از وزنی مساوی با تصمیم گیرندگان برخوردار شوند.
– رضا گلستانی(1387) در رساله کارشناسی ارشد خود با موضوع (( اقدامات سازمان های مردم نهاد در حوزه مواد مخدر )) به مطالعه موردی سازمان های مردم نهاد حوزه مواد مخدر در تهران بزرگ خلال سالهای 87 –1386 پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق نیز، بررسی راهکار های فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی سازمان های مردم نهاد در رابطه با کاهش تقاضا ی مواد مخدر اعلام شده است و از نوع تحقیق کاربردی و به روش میدانی صورت می باشد. جامعه آماری آن شامل جامعه کارشناسان ناجا به تعداد 25 نفر، ستاد مبارزه با مواد مخدر به تعداد 25 نفر و سازمان های غیر دولتی تهران بزرگ به تعداد 20 نفر در مجموع تعداد 70 نفر و جامعه مددجویان 73 نفر مجموعاً143 نفر در نظرگرفته شده است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مورد نظر در فرضیات تحقیق در کاهش تقاضای مواد مخدر تأثیر داشته است. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای و خی دو و همچنین کاربرد روش SEM بواسطه نرم افزار LISREL محاسبه شده است.
– احسان قمری (1384) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد داخلی بر رفتار سیاسی احزاب کشور)) به بررسیگرایش های سیاسی سازمان های مردم نهاد و تمایل به تخریب و گرایش های حزبی این گونه سازمان ها پرداخته است. پژوهش موصوف به روش تحقیق توصیفی با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق 50 نفر از کارشناسان، صاحبنظران و خبرگان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و اجرایی ذیربط بوده اند .
– محسن کلانتری و همکاران(1388) در پژوهشی تحت عنوان(( مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی)) با استفاده از نرم افزار Arc GIS به تعیین بهترین برارزش مکانی(برآورد منطقه ای) محدوده جرم خیز در بخش مرکزی شهر تهران برای مدیریت بهینه انتظامی این بخش از شهر پرداخته است.
برای تحلیل فضایی جرایم ارتکاب نیز از چهار روش کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، عکس مجذور فاصله و توابع شعاعی استفاده شده و بر همین مبنا نقشه های بزهکاری محدوده بخش مرکزی شهر تهران را تهیه نموده اند. در انتها نتیجه گرفته شده که با استفاده از تحلیل نقشه های تولیدی به روش درون یابی؛ مکان های آلوده محدوده مورد مطالعه، نیازمند مدیریت بهینه انتظامی، اصلاح و طراحی فضای مقاوم و کنترل های مستمر از طریق گشت های منظم و نامنظم انتظامی است.
– مرتضي حسيني نژاد ( 1384) در مقاله‌اي تحت عنوان (( بررسي علل اقتصادي جرم در ايران بااستفاده از يك مدل تلفيقي: مورد سرقت)) به بررسي عوامل مؤثر بر جرم در ايران پرداخته،وي در اين مقاله به مطالعه موردي بر سرقت اتومبيل و اماكن پرداخته و نتايجي خوبی را به دست آورده است:
1- سرقت اتومبيل: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه باعث اثر مثبت و افزايشي مي‌گردد و افزايش هزينه‌هاي انتظامي و رشد اقتصادي اثري كاهنده در بردارد.
2- سرقت اماكن: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثري معني‌دار و مثبت است و افزايش هزينه‌هاي انتظامي داراي اثري كاهنده است.
– غلامرضا خوش فر(1380 ) با عنوان ((بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی ))در استان مازندران انجام گرفته است، در این پژوهش تلاش شده تا با طرح مفهومی مسأله مشارکت، نقش آن در به ثمر نشستن امنیت به عنوان یکی از نیازهای اصلی شهروندان مورد بحث قرار گیرد. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و واحد تحقیق و تحلیل آن فرد پاسخگو و واحد مشاهده نیز فرد پاسخگوو واحد مشاهده نیز فرد می باشد. روش نمونه گیری، سهمیه ای و حجم نمونه آن 625 نفر و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است.هدف اصلی این تحقیق پاسخگویی به این سؤال است که شهروندان جهت تأمین، حفظ و گسترش امنیت در جامعه چقدر تمایل و آمادگی برای مشارکت دارند؟ به عبارت دیگر اگر در موقعیت مداخله یا عدم مداخله برای تأمین و تقویت امنیت قرار گیرند چه می کنند؟
تا چه حد از روحیه تعاون و همکاری در ایجاد، حفظ و توسعه امنیت برخوردارند؟ علاوه بر این شناخت، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به امنیت و آمادگی برای مشارکت در امنیت نیز از اهداف این مطالعه می باشد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی( سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و اقتصادی …) با نسبتهای مختلفی بر میزان گرایش افراد به مشارکت در برقراری امنیت تأثیر می گذارند( خوش فر، 1380 : 55 – 148 ).
– کرامتی و ملتفت(1386) تحقیقی را با موضوع (( مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا )) انجام داده اند، محققان ابتدا به تبیین مشارکت در همه امورات اجتماعی پرداخته و بر ضرورت آن در انجام امور ناجا تأکید نموده اند. متغیر های مورد بررسی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احساس امنیت، نظارت و حضور پلیس، موفقیت پلیس در انجام مأموریت ها، سرعت رسیدگی به امور، طرز رفتار، دقت عمل، میزان حقوق، عوامل تفاهم بین مردم و پلیس، ترس و دلهره در مواجه با مأموران، پوشش و لباس مأموران، التزام مأموران به انجام وظیفه و میزان مشارکت مردم با ناجا می باشد .
– ترابی(1385) در تحقیقی با عنوان ((درآمدی بر رهیافت پلیس مشارکت گرا )) ابتدا به توجه سازمان های پلیس به امنیت و گستره آن و روش های تأمین امنیت و مبارزه با عناصر مخل آن تأکید نموده و سه رویکرد و رهیافت پلیس را در بستر تحولات اجتماعی معین می نماید: 1- رهیافت و رویکرد پلیس سیاسی(حکومتی) 2- رهیافت و رویکرد پلیس حرفه ای 3- رهیافت و رویکرد پلیس جامعه محور. وی در ادامه بحث به تبارشناسی پلیس محلی پرداخته که در این راستا به ابعاد زیر در رابطه با اداره امور پلیس جامعه گرا و اجتماعی اشاره می کند:1- بعد فلسفی 2- بعد راهبردی 3- بعد تاکتیکی 4- بعد سازمانی.
– میرساردو و حسینی(1389) در پژوهشی با عنوان ((بررسی نقش مشارکت های مردمی در پیشگیری از سرقت منزل))به مطالعه موردی شهرستان سمنان با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی، پیمایشی و ابزار گردآوری داده های پرسشنامه با سؤالات بسته و باز پرداخته اند. محققان بیان داشته اند که در شهرستان سمنان به استناد آمارهای موجود در سال 1385 تعداد 824 فقره سرقت به وقوع پیوسته که این تعداد در سال 1386 به 834 فقره رسیده است. در این آمارها در سال 85 تعداد 162 فقره از کل سرقت ها، سرقت از منزل بوده که در سال 86 به 195 فقره یعنی 33 فقره افزایش رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آموزش شهروندان در زمینه پیشگیری از سرقت منزل، رشد فرهنگی شهروندان در مشارکت، نوع برخورد پلیس با مردم، استفاده بیشتر شهروندان از تکنولوژی جدید امنیت منزل، احساس مردم از داشتن پلیس مقتدر، اطلاع کافی شهروندان از تأثیر عینی مشارکت در ارتقاء امنیت، عملکرد پلیس در زمینه پیشگیری از سرقت منزل و مشارکت عمومی با پلیس در پیشگیری از دزدی وجود دارد.

2-3- جمع بندي تحقيقات داخلي وخارجي
بررسي و جمع بندي تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي قبلي در اين زمينه حكايت از آن دارد كه سازمان هاي مردم نهاد نقش بسيار عمده اي در اجتماع و بالاخص مسئله برقراري امنيت پايدار بازي مي كنند و از ظرفيت هاي عمده اي در حل مسائل اجتماعي و علوم انساني نيز برخوردارند. مسئله اصلي در اين رابطه نحوه و چگونگي بكارگيري و مشاركت اين سازمان ها در همكاري با پليس درمدیریت و پيشگيري از جرائم مي باشد كه تحقيقات زيادي در اين زمينه مشاهده نگرديد لذا در اين پژوهش سعي گرديد ه تا اين مسئله مورد توجه و بررسي قرارگيرد.

• بخش دوم :(تعریف مفاهیم و اصطلاحات)
در این بخش از فصل دوم پایان نامه، اصطلاحات و مفاهیم مهم تحقیق، جهت روشن تر شدن موضوع آورده می شود .

2-1- مشارکت
مشارکتکلمه ای است عربی از باب مفاعله و معادل فارسی آن همیاری، همراهی، شریک و همدست شدن در کارها و همکاری کردن است. به عبارت دیگر مشارکت به معنای شریک کردن متقابل در امری است(سعیدی،17:1382). ریشه لاتین این کلمه به معنای با خود داشتن و از نفس خویش چیزی غیر از خود داشتن است. در علوم اجتماعی نیز مشارکت به معنای شرکت فعالانه انسان ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات خود آمده است(علی الحسابی،36:1390).
برخی صاحبنظران و نظریه پردازان مشارکت را چنین تعریف کرده اند: مشارکت فعالیت ذهنی، عاطفی و رفتاری اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر میانگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را کمک دهند و در مسئولیت انجام آن امر شریک شوند(شیخ،79:1381).
مشارکت را بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم برای ایجاد مفهوم وسیعی از اهداف، مشکلات و راه حل های آن ها دانست و فرآیند مشارکت در تصمیم گیری مهمترین شانس رسیدن به اهداف و تصمیمات است (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت در واقع وسیله ای است تا مردم به کمک آن و بدون اتکای جدی بر نهاد های رسمی بتوانند بر مشکلات فایق آیند، یعنی خود اتکا شوند و نیازهای خود را رفع کنند(پاپلی یزدی و ابراهیمی،119:1381).
مشارکت عبارت است از فعالیت های ارادی و داوطلبانه ای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت می کنند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود شریک می شوند(کریمیان پور،17:1389).

2-1-1- انواع مشارکت
برای مشارکت انواع مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فرهنگی را می توان برشمرد که در اینجا به اختصار به بحث در مورد هرکدام می پردازیم.

2-1-1-1- مشارکت اقتصادی
مشارکت اقتصادی با فرآیند تولید و نظام های تولیدی رابطه ای تنگاتنگ دارد. تعاونی ها سازمان یافته ترین اشکال مشارکت اقتصادی اند. هرچند که برخی از صاحب نظران مفهوم تعاون و مشارکت را مترادف هم نمی دانند. درگزارش توسعه انسانی 1993 سازمان ملل برمشارکت اقتصادی تاکید شده است .
این گزارش برتوسعه بازارهایی تاکید دارد که به مردم امکان می دهد به طورکامل درساز وکارآن مشارکت کنند وعادلانه در سود آن سهیم شوند. یکی ازروش های بهینه سازی عملکرد اقتصادی و افزایش فرصت های مشارکت؛ کاهش مقررات دولتی، آزادسازی، خلاقیت درونی و فروش بنگاه های دولتی کم بازده است.

2-1-1-2- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی به معنی شرکت در اعمال قدرت است؛ اعمال قدرتی که قرن ها دردست افراد،گروه ها یا طبقات اجتماعی معینی بوده است و مردم در فرآیندهای سیاسی جامعه خود نقشی نداشتند. به همین علت گسترش مشارکت همبستگی قوی با ساختار سیاسی جامعه دارد و به هر میزان که ساختار سیاسی، مشارکت مردم رامجاز شمارد، زمینه مشارکت مردم در تمامی عرصه ها تقویت می شود. درگزارش توسعه انسانی آمده است: « اگرمردم نمی توانند برای رسیدن به پایگاه دولت مشکلات را برطرف کنند و در قدرت سهیم شوند دولتها می توانند با تمرکز زدایی به سمت مردم حرکت کنند»(سازمان ملل متحد، 1993).

2-1-1-3- مشارکت فرهنگی
مشارکت فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی دارد در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند. تقویت هنر مردمی، تسهیل و تعامل فرهنگی در جوامع چند فرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چند قومی از عرصه های مهم مشارکت فرهنگی است.
ازمباحث مهم مشارکت فرهنگی که ارتباط محکمی بامشارکت سياسی دارد آموزشهای مدنی است. ازدیگرعرصه های مشارکت فرهنگی تشکیل انجمن ها، گروههای مشارکت و درمجموع تقویت نهادهای مدنی است که دو وظیفه اساسی یعنی حفظ آزادی های فردی و ارتقای وفاق جمعی از طریق تصحیح رابطه فرد ودولت دارند. در واقع بدون ارتقای سطح آگاهی های افراد و تقویت شعور جمعی و درک منافع گروهی نمی توان به حفظ و تقویت جامعه مدنی پرداخت(پیران، 11:1386 ).

2-1-1-4- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود.گرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابط

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردم، مشارکت مردمی، پیشگیری از جرم Next Entries مقاله رایگان با موضوع نیروی انسانی، مشارکت اجتماعی، مقررات دولتی، نظام اقتصادی