مقاله رایگان با موضوع مسئولیت پذیری، امام علی (ع)، امام حسن (ع)، رسول خدا (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

مادر و بچه تیره و تار می شود و این به معنی این است که اولیاء علاقه ای به نیازهای کودک ندارند . تنبیه اغلب به تنفر از شخص تنبیه کننده ( والدین ) و از محیط تنبیه منجر می شود ؛ لذا این باعث آزردگی کودک شده و رنجور و ضعیف بار می آید ودرصدد می شود که در دوران بزرگی این عقده ها را که در درون ضمیر ناخودآگاه نهفته شده است بروز دهد.
3-6-2)گفتار دوّم : کمبود محبت ( نبودن نوازش )
محبت از موجبات دوام و قوام خانواده است و فقدان آن باعث اضمحلال آن است .
این کودکان در بزرگسالی نیز قادر به جلب محبت و ابراز محبت نیستند و محرومیت ممکن است به اختلال روانی و شخصیت بیانجامد و موجب ناسازگاری شود . 91
3-6-3)گفتار سوم : زیاده روی در محبت
اینگونه اطفال در دوران طفولیت نازپرورده و لوس بار آمده و به علّت توجه بیش از حدّ والدین و سرزنش نشدن در مقابل اشتباهات و کارهای ناپسند ، حدّ و مرز بین کارهای درست و نادرست را تمیز نمی دهند . 92
3-6-4)گفتار چهارم : طرد کودکان
از نیازهای اساسی کودک مقبولیت و پذیرفته شدن است . در بسیاری از موارد از جمله در مهمانی ها ، ملاحظه می گردد که کودکان سعی می نمایند که به حساب آورده شوند و می کوشند که مورد توجه قرار گرفته و حتی برای حصول نتیجه تن به دلقکی و ناهنجاری می دهند. برخی از والدین به گونه ای رفتار می کنند که کودکان احساس می کنند که مورد طرد و رد قرار گرفته اند. البته عوامل مختلفی سبب می شود که والدین در شیوه و روش و رفتار خود نسبت به زندگی و کودکان دچار چنان عملکردی شوند که در جای خود قابل بررسی است . کودک نیاز دارد که مورد توجه و محبت و لطف قرار گیرد و جزئی از خانواده باشد .
الف ) جلوه های طرد :
طرد کودک در خانواده به صور مختلف می باشد . ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد که در هر دو حال عارضه خواهد داشت . از جمله صورمختلف طرد کودکان می توان به موارد ذیل اشاره داشت :
1-کودک مورد بی اعتنایی است و خوشمزگیهای وی نیز مؤثر در جلب توجه نمی باشد .
2-کودک موردخشونت و استبداد والدین است .
3-عدم تشویق کودک در زمان رفتار مثبت و تنبیه وی در زمان کوچکترین لغزش
4-عدم تأثیر جنسیت یا زیباییطفل در نزد والدین .
5-عدم معاشرت والدین با کودکان و بی اعتنایی نسبت به آنها .
6-عدم توجه به خواسته های معقول و مشروع کودکان .
7-بی توجهی والدین به کودک در هنگام احساس نیاز و ترحم و کمک از جمله در موارد بیماری و …
ب) عوامل مؤثر در طرد کودکان
از جمله علل و انگیزه هایی که سبب طرد کودکان است می توان به موارد ذیل اشاره داشت :
1-ناخواسته بودن طفل .
2-نقص و نارسایی جسمی کودک در زمان تولد .
3-عدم لیاقت کودک در دوران رشد.
4-راحت طلبی والدین و عدم مسئولیت پذیری آنان .
5-عقده های روانی دوران طفولیت اولیاء که در ضمیر ناخوادآگاه پنهان است .
6-عدم مشروعیت کودک که ناشی از روابط ناسالم جنسی بوده باشد .
ج) عوارض و آثار طرد:
کودکانی مورد طرد والدین قرار می گیرند دچار عوارض از جمله :
تنهایی و بی کسی ، ضعف و بی کفایتی ، اختلال در توان سازگاری با محیط و دیگران ، عدم مسئولیت پذیری و تربیت پذیری ، اضطراب و ناامنی ، نامطمئن و ترسو ، کینه توزو حسود و منزوی ، دروغگو و لاف زن ، بازگشت به رفتارهای کودکانه و ناپسند، تن دادن به آلودگیها و نافرمانی و طغیان و نهایتاً حرکت به سمت و سوی بزهکاری می باشد.
3-7)بخش دوم: جلوهها وآثار رفتارهای تبیض آمیز
3-8)مبحث اول : والدیندربزهکاریاطفال
3-8-1)گفتار اول: تعریف تبیض
در فرهنگ دهخدا تبعیض در لغت به معنی پاره پاره کردن ، جزء جزء کردن چیزی را ، بهره بهره کردن چیزی را ، حصه حصه کردن ، تقسیم به اجزا نمودن ، تقسیم و جدا نمودن بعضی از بعضی ، گزیدن پاره ای و ردّ پاره ای دیگر ، ترجیح بعضی کسان بر بعضی دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی.93 و در فرهنگ معین بین دو یا چند کس مساوی ، یکی یا بعضی را امتیاز دادن ، رجحان بعضی بر بعضی دیگر بدون مرجع .94تبعیض در اصطلاح حقوقی هر گونه تفاوت ، محرومیت یا تقدم که بر پایه ی نژاد ، رنگ ، پوست و یا جنسیت و یا مذهب و یا عقیده ی سیاسی و یا سابقه ی ملّیت آبا واجداد یا طبقه ی اجتماعی برقرار شده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال ، تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد . 95
تبعیض از نظر عرف شامل نوعی تفاوت گذاری در شرایط مساوی است . گاهی بین دو فرد در رابطه با امری فرق گذاشته می شود ؛ بدان خاطر که هر یک از دو ، در خور شأن و مقامی هستند مثل فرق گذاری بین یک کودک و نوجوان در امر تغذیه . اگر به کودک خردسال دو سیر غذا بخورانیم به جوان ده سیر غذا خواهیم داد ؛ ولی امری است معقول و پسندیده .96
گاهی اوقات تفاوت گذاری نوعی تبعیض است . بدین معنی که دو کودک صاحب حق در خانواده یکی را سیر و دیگری را گرسنه نگه داریم ؛ یا به یکی محبت و دیگری را از آن محروم کنیم . از نظر اسلام تفاوت چون ناشی از گیرنده است جایز و تبعیض چون ناشی از دهنده است امری ممنوع است .97
پس تبعیض نوعی ستم است . مقصود از تبعیض این است که میان دو فرد یا افرادی که از لحاظ استعداد و عمل مساوی هستند ، فرق گذاشته شود . 98
الف) – تبعیض در آیات قرآنی :
قرآن کتاب آسمانی ، در آیات متعددی به بحث عدالت و تبعیض اشاره نموده است که به ذکر مواردی می پردازیم .
در سوره ی حجرات آیه ی 13 :
« ای مردم ما همه ی شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فِرَق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید ، بزرگوارترین (با افتخارترین ) شما ، نزد خدا با تقوا ترین مردم اند و خدا کاملا آگاه است »
در سوره ی اسراء آیه 31 :
« هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما رازق شما و آنان هستیم ؛ زیرا این قتل فرزندان بسیار گناه بزرگی است »
اشاره قرآن به ملاک و معیار اصلی افتراق انسانها در نزد خداوند ، تقوا قرار گرفته است نه چیز دیگری و به علاوه عادت اعراب جاهلیت را در زنده به گور کردن دختران با کشتن فرزندان مورد نکوهش قرار داده است .
ب) تبعیض در روایات :
اسلام تبعیض را جزء رذایل اخلاقی دانسته ؛ به طوری که رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه فرموده اند:
(( اعد لوابین اولادکم کما تحبون ان یعد لوا بنیکم فی البر و الطف ))
(( بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید ، همانگونه که دوست دارید در بین شما بالطف و نیکی به عدالت رفتار شود)) .
امام شیعیان حضرت علی (ع) در قسمتی از وصیت خویش به فرزند بزرگوارش امام حسن (ع) مجتبی می فرمائید .
(( هنگامی که برادرت از تو فاصله می گیرد ، به او نزدیک شود و با لطف و محبت با او رفتار کن و او را از بذل و بخشش خود بهره مند ساز 99))
و یا در جای دیگر اشاره می فرمائید:
(( بهترین میراث پدران برای فرزاندن تربیت صحیح است .100 ))
و بازدر جایی دیگر فرموده اند .
(( هیچ بخششی از طرف پدران برای فرزندان بهتر از تربیت نیکو نیست .101 ))
و یا از نامه ی امام علی (ع) به فرزندش که فرمودند :
((خداوند لباس برازنده ی آزادی را براندام انسان پوشانیده است و کودکان را نمی توان همچون مودم قدیم به چشم بردگی نکریست.اینان برده ی پدران، مادران ، قانون گذاران ، مسئولان امور آموزش و پرورش و بالاخره زمامداران نیستند .102 ))
همین طور در جای جای مطالب و مباحث اسلامی راجع به حقوق کودکان بر اولیا و اولیا بر کودکان و اهمیت و اعتبار و تربیت و تعلیم و تعلّم کودکان و رعایت مساوات در بین آنان و سایر موضوعات مرتبط اشاره گردیده است که به همین حد بسنده می نماییم .
3-8-2)گفتار دوّم : مبارزه با تبیعض نه تفاوت
تبعیض یک نوع ستم است . به عبارت دیگر بایستی بین دو نفر در شرایط یکسان تفاوتی قائل نگردیده و به مساوات رفتار کرد. مثلاً دو نفر کارگر در شرایط یکسان و با انجام کار مساوی حقوق و مزد مساوی دارند و یا دو نفر دانش آموز با معلومات یکسان در حالی که به سوالات امتحانی پاسخ صحیح و کامل داده اند نمره های مشابه می گیرند. ولی در غیر این صورت ( یعنی دادن حقوق نابرابر یا نمره های متفاوت ) می توان گفت : نوعی تبعیض اتفاق افتاده است. امّا انسان های متفاوت از نظر استعداد و معلومات و توانایی ها ، قاعدتاً نتایج متفاوتی در زندگی کسب خواهند کرد؛ که این نه تنها تبعیض نیست ؛ بلکه تفاوت طبیعی می باشد . پس آنچه که در این موضوع مورد نظر است ، رفتار تبعیض آمیز مورد نکوهش و سرزنش است .
چنانچه ، روزی شخص در حضور پیامبر (ص) یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را بنویسد .
حضرت فرمودند:
(( چرا میان آنها به مساوات رفتار نکردی103 ؟ ))
3-8-3)گفتار سوم : منشأ و مبنای تبعیض
الف) منشأ تبیض در خانواده :
از مشاهدهی نوجوانانبزهکار اغلب مسئولیت خانوادگی ناشی از ضعف و خود کامگی والدین به چشم می خورد . پدر و مادر از اقتدار خود دست می کشند . آنها خود خواه هستند و از بذل محبت دریغ می ورزند.104
فضای نامطلوب خانوادگی در اثر تبعیض و افراط در نازپروی یا خشونت ، اهمال کاری ، حسادت ، کثرت عائله ، مداخله ی ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده ، سلطه ی بیجا و خشونت آمیز یکی از اعضای خانواده105 نیز از عوامل تأثیر گذاردربزهکاری کودکان می باشد.
در بسیاری از خانواده های ما ، متأسفانه هنوز هم ، مانند عصر جاهلیت ، دختر را مایه ی سرافکندگی می دانند . در نتیجه دختری که در محیطی چنین آلوده از امانت و تحقیر پرورش یابد احیانا ً خود کم بین و از خود بیزار می شود. ولی به سهولت ممکن است این حس ّ منفی را نسبت به جنس زن تعمیم دهد و به زن با تحقیر و ترحّم بنگرد. دختران اینگونه زنان ، غالباً احساس حقارت و تنفر از خویش را از مادر گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند . بیشتر از دختران تبعیض ، نمی توانند مادران سالمی برای نسل های آینده باشند. 106
تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر سبب ایجاد عقده ی کهتری و احساس نفرت و بدبینی در کودک می شود.
به قول یکی ازدانشمندان، هم چشمی و رقابت موجود در خانواده تأثیر مخرب فروانی در روحیه ی کودکان به جای می گذارد و موجب می شود کودک خود را با برادران و و خواهران دیگر مقایسه کرده و بر اثر محبت بیشتر والدین در حقّ آنها احساس کهتری نماید.107
ب) تبعیض در جامعه و خانواده :
تبعیض به انواع و اشکال مختلف در جامعه و خانواده که خود جزیی از جامعه است دیده می شود . مثلاً تبعیض پدر و مادر میان فرزندان ، تبعیض معلم میان شاگردان ، تبعیض رئیس میان کارمندان ، تبعیض کارفرما میان کارگران ، تبعیض کاسب در بین مشتریان ، تبعیض پزشک نسبت به بیماران ، تبعیض استاد میان دانشجویان و … که به طور فراوان در میان آحاد جامعه دیده می شود. والدین نیز با تبعیض بین فرزندان در زمینه ی جنس یا استعداد به حقیقت در برابر پروردگار دهن کجی می کنند. 108تبعیض به هر گونه و به هر شکل که باشد هر چند محرمانه و در خفا ، کودک را دلتنگ و ملول و سرخورده خواهد کرد .
آفرین گویییکی ، رها کردن دیگری ، تهیه ی وسایل آسایش و راحتی یکی ، بی توجهی به دیگری ، بر آورده کردن خواسته های یکی و بی جواب گذاشتن خواسته های دیگری درسی از بی عدالتی و تبعیض و روشهای غیر انسانی در تربیت کودکان در خانواده و جامعه است .
برای مثال شکوه و گلایه ی فرزند کوچک تر در نزد والدین و عکس العمل بدون تحقیق والدین نسبت به سایرین در جهت حمایت از فرزند کوچکتر ، از جمله عوامل مؤثر در احساس تبعیض در نزد کودکان است که این خود سبب بروز مشکلات فراوان از جمله حسادت ، عصیان و طغیان ، انتقام جویی و حتی کینه توزی در کودکان خواهد بود. ریشه ی اغلب حسادتها در بین کودکان زاییده ی رفتار جورآمیز و تبعیض والدین است .109
در بسیاری از ممالک و جوامع ، پسران از دختران بیشتر در والدین نفوذ دارند . اگر چه به ندرت خلاف آن نیز قابل تصوّر است . گاهی کراهت و بی میلی والدین نسبت به فرزند تا بدانجا پیش می رود که کودک نیز متوجه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر، مشکلات رفتاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، اصل برائت، جرایم سازمان یافته، پولشویی