مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، حوزه علمیه، مسئولیت کیفری، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر کند به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست. بنابریان می توان گفت قاعده عدم رافعیت مربوط به مسایل مدنی است و در قوانین و مسئولیت مدنی هیچ گونه تعارض و تداخل بین این سه قاعده وجود ندارد به این شکل که در باب مسئولیت مدنی ، به طور قطع ، جهل را نمی توان عذر تلقی نمود. زیرا هدف غائی از مسئولیت مدنی این است که هیچ خیر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و چنین حکمی ، در زمره ی اصول کلی حقوقی محسوب می شود و نزد اندیشمندان حقوقی ، محترم می باشد.
دو ) در خصوص تعارض دو قاعده فوق و قاعده عدم رافعیت در قوانین و مسئولیت کیفری می توان گفت : که اگر برای مقام قضایی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته و یا واقعاً به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد دو قاعده دیگر حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید ، البته ناگفته نماند تاثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یک کار دقیق قضایی است که باید در پذیرش آن به قدر متقین اکتفا نمود. و هم چنین این که جهل ، مفهومی نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد ، بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاوت قرارداد و در هر جرمی و با توجه به شرایط حاکم بر هر پرونده متغیر است.
ولی در کل باید گفت زمانی که ( دو قاعده قبح عقاب بلا بیان ، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ) در مقام تعارض با هم قرار گرفتند با در نظر گرفتن مصلحت فرد و اجازه قانونگذار ، قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم بر قاعده دیگر است و مسئولیتی شامل فرد نمی شود.
و در مورد تعارض قاعده درء با قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست نیز باید گفت از دیدگاه حقوقی قاعده « درء » به نحو ورود و یا حکومت بر قاعده جهل به قانون وارد یا حاکم است. در هر صورت دایره شمول را محدود می کند ولی از دیدگاه فقهی رابطه بین دو قاعده حکومت است و قاعده حاکم ( درء ) دایره شمول قاعده محکوم ( جهل به قانون ) را تحدید می کند. آن هم البته فقط در حوزه کیفری ، زیرا قاعده « درء » از دایره مسئولیت مدنی تخصصاً خارج است.

منابع عربی
1- قرآن
2- نهج البلاغه
3- نهج الفصاحة
4- ابن اثیر ، مبارک بن محمد ، النهایة فی غریب الحدیث والاثر ، محقق : محمود صناحی ، طاهر احمد زاوی ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، 1367 ش.
5- ابن ابی الحدید ، عبدالحمید بن هبه الله ، شرح نهج البلاغه ، محقق : محمد ابوالفضل ابراهیم ، گردآورنده : محمد بن حسین شریف الرضی ، [ بی چا ] ، انتشارات کتابخانه آیت ا… مرعشی نجفی ، قم ، [ بی تا ].
6- ابن بابویه ، محمد بن علی ، الحضال ، مصحح : علی اکبر غفاری ، [ بی چا ] ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، 1362 ش
7- ابن شعبه ، حسن بن علی ، تحف العقول عن آل الرسول ، مصحح : علی اکبر غفاری ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی التابعة لجامعه المدرسین قم ، قم ، 1362 ش
8- ابن فارس ، ابوالحسین ، معجم مقاییس الغة ، [ بی چا ] ، انتشاراتمکتب الاعلام الاسلامی ، قم ، 1404 ق
9- همو ، مجمل اللغة ، چاپ اول ، انتشارات موسسه الرسالة ، بیروت – لبنان ، 1984 م.
10- ابن منظور الافریقی مصری ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، چاپ اول ، انتشارات دار الاحیاء التراث العربی ، [ بی جا ] ، 1988 م.
11- آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، کفایة الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) ، قم ، 1409 ق
12- همو ، حاشیه بر رسائل ، [ بی چا ] ، انتشارات ارشاد الاسلامی ، [ بی جا ] ، [ بی تا ].
13- آشتیانی ، محمد حسن ، بحرالفوائد ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، اصفهان ، [ بی تا ].
14- امام خمینی (ره) ، روح ا… ، تهذیب الاصول ، [ مقرر شیخ جعفر سبحانی ] ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر الاسلامی ، قم ، 1405 ق
15- همو ، کتاب البیع ، [ بی چا ] ، انتشارات وزارت ارشاد الاسلامی ، تهران ، 1365 ش
16- همو ، تحریر الوسیله ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبة العلمیه الاسلامیه ، قم ، 1390 ش.
——————– ، انتشارات مکتبة الاعماد ، تهران ، 1403 ق
——————–، انتشارات دفتر نشر اسلامی ، قم ، 1369 ش
——————–، چاپ ششم ، انتشارات دفتر اسلامی ، قم ، 1417 ق
17- آمدی ، عبدالواحد بن محمد ، غرر الحکم و دررالکم ، مصحح : مهدی رجایی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، قم ، [ بی تا ]
18- همو ، تصنیف غررالحکم و دررالکم ، محقق : مصطفی درایتی ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتب الاعلام اسلامی مرکز نشر قم ، 1366 ش
19- آمدی ، علی بن محمد ، الاحکام فی اصول الاحکام ، چاپ اول ، انتشارات داراکتب العلمیه ، بیروت ، [ بی تا ]
20- انصاری ، مرتضی ، فرائد الاصول ، چاپ دوم ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، 1417 ق
21- همو ، مکاسب ، [ بی چا ] ، چاپ سنگی ، [ بی نا ] ، تبریز ، 1275 ق
22- — ، با تعلیق سید محمد کلانتر ، چاپ اول ، انتشارات موسسه النور للمطبوعات ، بیروت ، 1990 م
23- همو ، رساله طهارت ، [ بی چا ] ، چاپ کنگره بزرگداشت ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، [ بی تا ].
24- آیت ا… حکیم ، سید محسن ، حقایق الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ، قم ، [ بی تا].
25- همو ، مستمسک العروة الوثقی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالاحیاء التراث ، بیروت ، [ بی تا ]
26- بحر العلوم ، محمد ، عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالزهراء ، بیروت ،1980 م
27- بحرانی ، یوسف ، حدائق الناظره فی احکام العترة الطاهره [ با تعلیقات شیخ علی آخوندی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ].
28- بجنوردی ، حسن ، القواعد الفقهیه ، محقق : مهدی مهریزی ، محمد حسین درایتی ، [ بی چا ] ، انتشارات الهادی ، قم ، 1377 ش
29- همو ، منتهی الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبة بصیرتی ، قم ، [ بی تا ].
—————- ، چاپ اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، [ بی جا ] ، 1419 ق
30- برازی ، محمد حسن ، محاضرات فی القانون الرومانیه ، [ بی چا ] ، انتشارات الجامعة السوریه ، [ بی جا ] ، 1935 م
31- بروجردی ، محمد تقی ، نهایة الافکار [ تقریرات مرحوم آقا ضیاء اراکی ] ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، [ بی جا ] ، 1405 ق
32- تبریزی ، شیخ جواد ، صراة النجاه [ اصل کتاب فتاوای آیت ا… خویی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
33- همو ، ارشاد المکاسب الی التعلیق علی المکاسب ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی ، قم ، 1410 ق
34- جیلانی ، حاج میرزا ابوالقاسم میرزای قمی ، جامع الشتات ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، 1324 ق
35- حراج ، شفیق ، دراسة فی تطور الحقوق ، [ بی چا ] ، انتشارات المطبعة الجدیدة ، دمشق ، 1396 ق
36- حرعاملی ، محمد بن حسن ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، محقق : موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، قم ، [ بی تا ]
——————– ، بیروت ، 1319 ق
——————– ، بیروت – لبنان ، [ بی تا ]
37- حسینی مراغه ای ، میر فتاح ، العناوین الفقهیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی ، قم ، 1417 ق
38- حلی ، ابن ادریس ، سرائر ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، 1410 ق
39- حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام ، چاپ دوم ، انتشارات دار الاضواء ، بیروت – لبنان ، 1403 ق
40- همو ، المعتبر ، چاپ سنگی ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، [ بی تا ] .
41- حلی ، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تبصرة المتعلمین ، چاپ اول ، انتشارات فقهیه ، [ بی جا ] ، 1388 ش
42- حنفاوی ، عبدالمجید ، نظریه الغلط فی القانون الرومانی ، [ بی چا ] ، انتشارات مطبعة الوادی ، اسکندریه ، 1974 م
43- خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبه الصدوق ، قم ، 1340 ش
44- خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ، چاپ بیست و هشتم ، انتشارات مدینة العلم ، [ بی جا ] ، 1410 ق
45- همو ، مصباح الفقاهه [ به کوشش حیدری ] ، [ بی جا ]، انتشارات وجدانی ، قم ، [ بی تا ]
46- همو ، مبانی تکلمه المنهاج ، [ بی چا ] ، انتشارات مطبعه الاداب ، نجف اشرف ، [ بی تا ]
——————– ، چاپ دوم ، [ بی نا ] ، قم ، 1396 ق
47- دیلمی ، حسن بن محمد ، اعلام الدین فی صفات المومنین ، محقق : موسسه آل البیت ( ع ) ، لاحیاء التراث ، [ بی جا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، قم ، 1366 ش.
48- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم الحسین بن محمد ، المفردات الفاظ قرآن ، محقق : صفوان عدنان داوودی ، انتشارات دارالقلم ، بیروت ، [ بی تا ]
49- زین الدین ، جمال الدین حسن ، معالم الدین ، [ بی چا ] ، انتشارات دفتر نشر اسلامی ( وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ) ، قم ، [ بی تا ]
50- سبزواری ، سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام ، چاپ چهارم ، انتشارات دفتر آیت ا… العظمی سبزواری [ بی جا ] ، 1417 ق
51- سنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی ، بیروت ، [ بی تا ]
52- سیستانی ، سید علی ، المسائل المنتخبه ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
53- سیوطی ، عبدالرحمن جلال الدین ، الاشباه و النظائر فی القواعد و الفروغ فقه الشافعیه ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، مکه ، 1231 ق
54- شهید اول ، عاملی ، ابی عبد الله محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، 1414 ق
55- همو ، المعه الدمشقیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، 1414 ق
———————– ، انتشارات دارالنصر ، قم ، 1406 ق
56- شهید ثانی ، جبغی عاملی ، زین الدین بن علی ، الروضة البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، چاپ هفتم ، انتشارات مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، [ بی جا ] ، 1372 ش
57- همو ، مسالک الافهام ، چاپ اول ، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه ، قم [ بی تا ]
—————- ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه معارف اسلامی ، قم ، 1414 ق
58- شهید صدر ، سید محمد باقر ، المعالم الجدیدة للاصول ، چاپ دوم ، انتشارات مطبوعات مکتبه النجاح ، تهران ، 1359
59 – همو ، دروس فی علم الاصول ، چاپ دوم ، انتشارات دارالکتب البنانی ، بیروت ، 1406 ق
60- شیخ طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الأمالی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالثقافه ، قم ، 1414 ق
61- طباطبایی ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، مترجم : محمد باقر موسوی ، [ بی چا ] ، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، قم ، 1374 ش
62- طباطبایی ، محمد بن علی ، مفاتیح الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) ، قم ، [ بی تا ]
63- طباطبایی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، [ چاپ سربی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
64- همو ، سوال و جواب [ به اهتمام دکتر مصطفی محقق داماد ] ، چاپ اول ، انتشارات مرکز نشر اسلامی ، تهران ، 1376 ش
65- طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، چاپ اول ، انتشارات موسسه النشر اسلامی ، قم ، 1422 ق
66- طریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، چاپ دوم ، انتشارات مکتب نشر الثقافه الاسلامیه ، قم ، 1408 ق ، 1367 ش
67- عبد الباقی ، محمد فواد ، المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم ، چاپ اول ، انتشارات قدس ، قم ، 1386 ش
68- عبد الرحمن ، محمود ، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیه ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالفضیله ، قاهره ، [ بی تا ]
69- عبد الناصر ، جمال ، موسوعة الفقه الاسلامی ، [ بی چا ] ، انتشارات وزارة الاوقاف المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، کویت ، 1409 هـ
———- ، قاهره ، 1988 م
70- علامه حیدری ، علی نقی ، ترجمه و شرح اصول

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، شبهه موضوعی، نسب اربعه Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، جو اخلاقی، عملکرد شغلی، مدیریت دانش در سازمان