مقاله رایگان با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سیستم های مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

برای شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریع تر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند ، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیر می شود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید توسط دیگران نباشد . در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ، هم توجه به دانش موجود و استفاده مؤثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد . سازمان ها باید به همه امور توجه داشته باشند ، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری ، همزمان ، در کل سازمان عمل می کند و ابزار پیشترفت برنامه کلی یک سازمان محسوب می شود .
11-2- داده ها26 ، اطلاعات 27و دانش28
در حالی که داده ها مجموعه ای دانسته ها ، محاسبات و آمار است ؛ اطلاعات ، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام و صحیح می باشد ( Holt,2000:419 ) دانش اطلاعاتی است که مفهومی ، مرتبط و قابل اجرا می باشد . ارتباط بین داده ها ، اطلاعات و دانش در شکل 1-2 نمایش داده شده است . . پردازش می شوند.
مرتبط و کاربردی
داده های مرتبط و کاربردی

شکل 2-2 : ارتباط بین داده ها و اطلاعات و دانش ( توربان ، افرایم،2006)
اگر چه داده ها ، اطلاعات و دانش ، همگی به عنوان دارایی های سازمان تلقی می شوند، دانش سطح اهمیت بالاتری را نسبت به داده و اطلاعات داراست . دانش ، مفاهیم را منتقل می کند ، بنابراین علی رغم زودگذر بودن ، ارزشمندتر است . به نظر هولساپل دانش ، دارای مشخصاتی به شرح زیر است که آن را از دیگر دارای های سازمان ، متمایز می کند ( Holt,2000:421)
291- قدرت خارق العاده و بازدهی فزاینده : دانش ، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست .زمانی که از آن استفاده می شود ، مقدار آن کم نمی شود . مصرف کنندگان می توانند مواردی را به آن اضافه کنند ، بنابراین ارزش آفرینی آن افزایش می یابد .
2- پراکندگی ، تراوش و لزوم به روز بودن : دانش همزمان با رشد ، شاخه شاخه شده و به اجزائی تقسیم می گردد . دانش پویاست و در واقع ، اطلاعات کاربردی است . بنابراین سازمان باید پیوسته ، پایگاه دانش خود را به روز کند تا بتواند آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی ، حفاظت نماید .
3- ارزش نامعلوم : تخمین تأثیر سرمایه گذاری در دانش به علت وجود جنبه ای ناملموس بسیار مشکل است .
4- ارزش نامعلوم به اشتراک گذاری : به طور مشابه ، تخمین ارزش اشتراک دانش یا حتی اینکه چه کسی بیشتر از آن نفع می برد ، دشوار است .
5- وابستگی به زمان : مطلوبیت و اعتبار دانش ممکن است با زمان تغییر کند ، بنابراین فوریت ، قدمت ، زوال پذیری و ناپایداری دانش ، از ویژگی های مهم آن هستند .
12-2- دانش مستتر و آشکار :
پولانی اولین کسی بود که دانش عینی و ضمنی سازمان را تعریف کرده و بین آنها تفاوت قائل شد. دانش عینی30 ، دانشی ملموس ، عقلانی و فنی ( داده ها ، سیاست ها ، رویه ها ، نرم افزارها ، مستندات و غیره ) دانش ضمنی31 معمولأ در دامنه یادگیری ذهنی ، ادارکی و تجربی است ؛بسیار شخصی بوده و رسمی کردن آن دشوار است .( Ju,Ying Li,2006:877)
دانش عینی ، شامل سیاست ها ، راهنماهای رویه ها ، گزارش های دولتی ، گزارش ها ، طرح ها ، تولیدات ، استراتژی ها ، اهداف ، مأموریت و مزایای رقابتی شرکت و زیر ساخت فناوری اطلاعات است . این دانش به صورتی تدوین شده است که می تواند بین افراد توزیع گشته یا بدون نیاز به دخالت افراد ، تبدیل به یک فرآیند یا استراتژی شود . رابطه ساده ای بین تدوین دانش و هزینه انتقال آن وجود دارد . هر چه دانش عینی تر شود ، با هزینه کمتری انتقال داده می شود .(Tsang,1997:89) دانش عینی ، دانش سیال32 نیز نامیده می شود زیرا پس از مستند شدن ، به راحتی می تواند از دست افراد ، مستندات یا سازمان ها جدا شود .
دانش ضمنی ، مجموعه ای از تجربیات ، نقشه های ذهنی ، بینش ، فراست ، تخصص ، اطلاعات ، رموز تجاری ، مجموعه های مهارتی ، درک و آموخته های یک سازمان و فرهنگ سازمانی که تجربیات گذشته و حال افراد ، فرآیندها و ارزش های سازمان را در خود نهفته است ، می باشد . دانش ضمنی که با عنوان دانش نهفته نیز شناخته می شود (Glote,Terziovski,2004:409) معمولأ یا در ذهن افراد قرار می گیرد یا در تعاملات گروهی داخل یک بخش یا شعبه سازمان ، جای دارد . دانش ضمنی ، معمولأ سطوح بالای تخصص یا مهارت را در بر می گیرد . معمولأ انتقال آن کند و پرهزینه است و ممکت است با موارد مبهم ، مخدوش گردد (Tsang,1997:89) دانش مستتر ، دانش مانا33 نیز نامیده می شود زیرا جدا کردن آن از منبعش ، نسبتأ دشوار است .
13-2- تعاریف مدیریت دانش :
به نظر جونز ، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی ، مدیریت و تسهیم تمام دارایی های اطلاعاتی سازمان است ، که شامل بانک های اطلاعاتی ، مدارک ، سیاست ها و رویه ها می باشد .(Jung,Chow,2003:525)
همچنین مدیریت دانش به عنوان یک کاربرد هدف گرا و سیستماتیک پیمانه هایی جهت هدایت و کنترل دارایی های دانش قابل لمس و غیر قابل لمس سازمان شناخته می شود که با هدف استفاده از دانش موجود داخلی و خارجی و پیشرفت در نظر گرفته می شود (Yang,2004)
به نظر اسمیت مدیریت دانش ، یک محیط کاری جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی می توانند به اشتراک گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانش را فعال می کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند مؤثر و کاراتر عمل کنند (Sternberg,1999:34)
پیتر دارکر اعتقاد دارد ” راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 اجرای صحیح مدیریت دانش است ” . بنابریان در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و مؤسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند . موفقیت سازمان ها به طور قزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور به طور مؤثر سازمان می تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری ، ذخیره و بازیابی کند (Mumford,Licuanan,2004:150).
14-2- سیستم های مدیریت دانش :
سیستم های مدیریت دانش34 به استفاده از فناوری نوین اطلاعات ( مثل اینترنت ، شبکه داخلی ، شبکه خارجی ، فیلترهای نرم افزاری ، انبارهای داده ) ، برای سازماندهی ، ارتقاء و تسریع مدیریت دانش درون و برون سازمانی ، اشاره دارند . (Alavi,Leidner,1999:829)
سیستم های مدیریت دانش ، در پی آن هستند که با فراهم آوردن سرمایه انسانی سازمان ، به آن در تطابق با شرایطی نظیر ریزش نیرو ها ، تغییرا ت سریع و کوچک شدن اندازه سازمان ، کمک کنند .
یک سیستم مدیریت دانش فعال ، شش گام را در یک چرخه دنبال می کند (توربان ، افرایم ، 2006) ( مطابق شکل 2-2) دلیل چرخه مانند بودن سیستم ، بهبود پویایی آن در طول زمان ، محیط تغییر می کند و دانش برای اینکه این تغییرات را منعکس کند باید به روز شود . چرخه سیستم مدیریت دانش به صورت زیر عمل می کند :

شکل 3-2 : چرخه سیستم مدیرت دانش (توربان ، افرایم ، 2006)
1. خلق دانش35 : دانش هنگامی که افراد ، روش های نوین انجام کارها را دریافته یا مهارت جدیدی کسب می نمایند ، خلق می وشد . گاهی اوقات دانش خارجی ، وارد سازمان می شود .
2- کسب دانش36 : دانش جدید باید ارزشمند تلقی شود و به صورتی معقول ، ارائه گردد .
3- پالایش دانش : دانش جدید ، باید با شرایط ، تطبیق داده شود و بدین ترتیب کاربردی گردد . اینجاست که بینش های انسان ( قابلیت ضمنی ) باید در راستای حقایق عینی ، به کار گرفته شوند .
4- ذخیره ی دانش : سپس دانش مفید باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش ، به گونه ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن ، دسترسی داشته باشند .
5- مدیریت دانش : دانش ، مانند یک کتابخانه ، باید به روز نگه داشته شود . بررسی های لازم جهت تأیید مرتبط بودن و صحیح بودن آن ، باید دائمأ انجام شود.
6- اشاعه ی دانش : دانش باید همیشه و همه جا در قالبی مناسب ، برای هر کسی که در سازمان به آن نیاز دارد ، قابل دسترسی باشد .
15-2- نقش افراد در مدیریت دانش :
اداره یک سیستم مدیریت دانش ، تلاش عظیمی را می طلبد و همانند دیگر فناوری های اطلاعات ، شروع ، راه اندازی و بهره برداری از آن نیازمند تلاشی چشمگیر است . برای موفقیت یک سیستم مدیرتی دانش ، مسائل متعددی در ارتباط با مدیریت افراد و فرهنگ ها باید در نظر گرفته شود . حال به بررسی این افراد می پردازیم (Schneider,Brief,Guzzo,1996:19) :
معاون دانش : جهت تسهیلاجرای پروژه های رفتار محور ، پشتیبانی و همکاری مدیریت ارشد یک سازمان الزامی است . اکثر بنگاه هایی که به توسعه سیستم های مدیریت دانش می پردازند ، مقامی با عنوان معاون دانش را در سطح عالی رتبه ، معرفی نموده اند . ماهیت نقش معاون دانش ، حداکثر کردن سرمایه های دانش بنگاه ، طراحی و پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش ، مبادله داخلی و خارجی سرمایه های دانش به طور مؤثر و ترویج استفاده از سیستم مدیریت دانش می باشد.
مدیر عامل ، کارمندان عالی رتبه و مدیران سازمان : مدیر عامل ، در مقابل معاون دانش ، مسئول دفاع از فعالیت های مربوط به مدیریت دانش می باشد . او باید مطمئن شود که مدیر دانش ، کارآمد و توانا بوده و قادر است تمامی منابع مورد نیاز برای موفقیت پروژه را تأمین نماید . او باید در سطح سازمان پشتیبانی وسیعی را برای کمک و به کار گیری سیستم مدیریت دانش به دست آورد . به علاوه ، مدیر عامل باید سازمان را برای تغییرات مورد انتظار ناشی از راه اندازی سیستم مدیریت دانش ، آماده نماید . پشتیبانی از سیستم مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ، از حیاتی ترین مسئولیت های یک مدیر عامل می باشد .
دیگر کارکنان عالی رتبه سازمان به طور کلی باید منابع مورد نیاز معاون دانش را جهت انجام وظایفش ، در اختیار او قرار دهند . معاون مالی باید ، از موجود بودن منابع مالی لازم ، اطمینان حاصل نماید . مدیر عامل باید مطمئن شود که افراد ، فعالیت های مدیریت دانش را در فرآیندهای روزمره کاری خود ، جا داده اند مدیران باید فعالیت های مدیریت دانش را پشتیبانی نموده و دسترسی به منابع دانش را امکان پذیر نمایند . گروه های تعاملی37 : موفقیت بسیاری از سیستم های مدیریت دانش همواره به مشارکت فعالانه افرادی که در دانش سهیم هستند و از آن نفع می برند ، بستگی داشته است . بنابراین شکل گیری گروه های تعاملی درون سازمان ها ، در رابطه با فعالیت های مدیریت دانش ، بسیار مهم است . یک گروه تعاملی ، متشکل از افرادی در سازمان است که علایق حرفه ای مشابهی دارند . در شرایط ایده آل ، تمامی کاربران سیستم مدیریت دانش ، باید حداقل عضو یک گروه دانش می باشد.
توسعه دهندگان سیستم مدیریت دانش : توسعه دهندگان سیستم مدیریت دانش ، در حقیقت اعضای تیمی هستند که سیستم را ایجاد می نمایند . آنها زیر نظر معاون دانش کار می کنند . برخی از آنها متخصصین سازمان هستند که استراتژی هایی برای ترویج و مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی ، تعیین می کنند . سایرین به انتخاب سخت افزار و نرم افزار ، برنامه نویسی ، آزمایش ، به کار گیری و نگهداری سیستم ، می پردازند . در نهایت ، آموزش به کارکنان سیستم مدیریت دانش به آنها محول می شود .
کارکنان سیستم مدیریت دانش : سیستم های مدیریت دانش سازمانی ،نیازمند نیروی کار تما وقت جهت فهرست برداری و مدیریت دانش هستند . این کارکنان دردفتر مرکزیشرکت یا در مراکز دانش سرتاسر سازمان مستقر می شوند . اغلب بنگاه های مشاور بزرگ ، بیش از یک مرکز دانش دارند . بعضی اعضا ، کارشناسان حوزه های کارکردی هستند که موارد افزوده شده به دانش را در اختیار مشتریان و کارمندانی قرار می دهند که معتقدند می توانند از آن استفاده نمایند . این کارشناسان عملیاتی ممکن است برای برقراری ارتباط با حوزه های کارکردی گروه های تعاملی ، فعالیت نمایند . سایرین ، کاربران سیستم را آموزش می دهند و یا به آنها در جستجوهایشان کمک می کنند . بقیه با شناسایی روش های بهتر مدیریت دانش ، برای بهبود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع عدم تمرکز، تفویض اختیار، مدیریت دانش Next Entries مقاله رایگان با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، اشتراک دانش