مقاله رایگان با موضوع مؤسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند.
ویژگی هاي مؤسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت حسابرسی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. حساس یگانه و آذین فر (1389) به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی (تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارشهاي حسابرسی) رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. فرانسیس (2004) شکل گیري ادبیات این گونه تحقیقات را مرور کرد که با تقسیم بندي مؤسسات کوچک و بزرگ آغاز شد. یکی از منابع اصلی تفاوت بین مؤسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت، تخصص مؤسسه در صنعت خاص است که از گروه مشتریان مؤسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیري تخصص یک مؤسسه در صنعت خاص استفاده شد (مؤسساتی که تعداد زیادي از صاحبکاران آنها در یک صنعت خاص فعالیت می کردند، به عنوان متخصص رسیدگی در آن صنعت شناخته می شدند). تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (2010) تأثیر تخصص مؤسسه بر کیفیت حسابرسی را تأیید کردند. اما فرانسیس و یو (2009) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اندازه مؤسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرك اصلی کیفیت حسابرسی است. روشن است که براي درك منبع تخصص در صنعت خاص و رابطه آن با عملیات مؤسسات حسابرسی بزرگ در سطوح مختلف به انجام تحقیقات بیشتري نیاز داریم.
فقدان داده هاي کافی در خصوص ویژگی هاي مؤسسات حسابرسی باعث شده است که انجام تحقیق در زمینه رابطه بین مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی با محدودیت هایی مواجه شود. تاکنون، تحقیقات انجام شده در این زمینه بر اساس متغیرهاي اقتباس شده ، از اطلاعاتی بوده است که مؤسسات براي عموم افشا نمودند(مثل تمرکز مؤسسات حسابرسی بر صنعت خاص یا اندازه مؤسسه حسابرسی). اما این معیارهاي اندازه گیري، جعبه سیاه ساختار سازمانی و عملیات مؤسسات حسابرسی را نشان نمی دهد. با در اختیار داشتن اطلاعات تفصیلی تر در مورد ویژگی هاي عمومی و ویژگی هاي مختص هر کار مؤسسات حسابرسی، می توانیم در خصوص موضوعات زیر، تحقیق و بررسی جدي تري انجام دهیم:
• ویژگی هاي سیستم کنترل مدیریت مؤسسات حسابرسی از قبیل درجه تمرکز یا عدم تمرکز، بر عملیات مؤسسات چه تأثیري دارد؟ براي مثال آیا ساختار کنترل غیرمتمرکز مؤسسات حسابرسی بزرگ بر کیفیت حسابرسی آن ها نقش دارد؟
• ساختار قراردادهاي جبران خدمات شرکا چگونه بر انگیزه ها و رفتار شرکا تأثیر می گذارد؟ آیا جبران خدمات به پرتفوي صاحبکاران شریک گره خورده است یا مبتنی بر عملکرد کلی مؤسسه است؟ آیا گره خوردن جبران خدمات شرکا به پرتفوي صاحبکاران، تهدیدي براي بی طرفی و استقلال آن ها قلمداد می شود؟
علاوه بر ویژگی هاي عمومی مؤسسات حسابرسی به شرح فوق، ویژگی هاي مختص هر کار حسابرسی هم می تواند بر کیفیت حسابرسی اثرگذار باشد. براي مثال، دوره تصدي مؤسسات حسابرسی در یک شرکت صاحبکار شاید بر بی طرفی حسابرسان تأثیر منفی داشته باشد، به ویژه اگر حسابرس با صاحبکار روابط گرم و دوستانه داشته باشد.4محققین همچنین رابطه حق الزحمه هاي حسابرسی با کیفیت سود صاحبکار5 ، احتمال صدور گزارش حسابرسی تداوم فعالیت6، یا تصور کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه 7، را مورد بررسی قرار داده اند. با در اختیار داشتن اطلاعات جدید، وابستگی حق الزحمه با عوامل فوق را می توان در سطح شرکا یا در سطح مؤسسات حسابرسی مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، وابستگی حق الزحمه را می توان در خصوص حق الزحمه هاي حاصل از کلیه خدمات مؤسسات حسابرسی یا حق الزحمه هاي حاصل از خدمات غیر حسابرسی مورد بررسی قرار داد. در برخی از مطالعات ازحق الزحمه هاي غیرعادي حسابرسی براي آزمون استقلال حسابرسان استفاده شده است.8 حق الزحمه غیرعادي، بر اساس حق الزحمه حسابرسی توضیح داده نشده از یک مدل حق الزحمه حسابرسی استـاندارد بدست می آید. در اینجا استدلال می شود که حق الزحمه غیرعادي معیاري براي پایبندي اقتصادي بین حسابرس و صاحبکار است. البته تردیدهایی در خصوص استفاده از حق الزحمه هاي غیرعادي براي اندازه گیري استقلال حسابرس وجود دارد، زیرا ما نمی توانیم دقیقاً نتیجه گیري کنیم که آیا حق الزحمه توضیح داده نشده بر اساس مدل استاندارد، تهدید براي استقلال حسابرسان را اندازه گیري می کند یا خیر. حق الزحمه هاي غیرعادي ممکن است به خاطر تلاشهاي حسابرسی غیرعادي و زیاد حسابرس حاصل شده باشد یا اینکه حسابرس در قیمت گذاري خود ویژگی هاي ریسک صاحبکار را نیز لحاظ کرده باشد. ویژگی دیگر مؤسسات حسابرسی که ممکن است کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد این است که کارمند سابق مؤسسه حسابرسی سمت اجرایی بالایی را در شرکت صاحبکار بدست آورده باشد. در این حالت ممکن است روابط گرم و دوستانه اي بین حسابرس و صاحبکار به وجود آید که شاید بی طرفی حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع می تواند یک سرفصل تحقیقاتی مناسب در ایران نیز باشد. یافته هاي منون و ویلیامز (2004) و لنوکس(2005) نشان می دهد که وقتی دانش آموخته یک مؤسسه حسابرسی سمت هاي ارشد در شرکت صاحبکار را بر عهده می گیرد، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. کیفیت «شاخص هاي کلیديِ» تحولات اخیر نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی باید حسابرسی را اندازه گیري و گزارش کنند. در گزارش کمیته مشورتی در خصوص حرفه حسابرسی (خزانه داري ایالات متحده آمریکا 2008، بخش8 ، صفحه14) توصیه شده است که هیئت نظارت بر حسابداري شرکت هاي سهامی عام9 با مشورت حسابرسان، سرمایه گذاران، شرکت هاي سهامی، کمیته هاي حسابرسی، اعضاي هیئت مدیره، دانشگاهیان، و سایرین، امکان پذیري تدوین شاخص هاي کلیدي کیفیت حسابرسی و اثربخشی و ملزم کردن مؤسسات حسابرسی به افشاي عمومی این شاخص ها را تعیین کنند.
در سال 2010 ، اتحادیه اروپا مؤسسات حسابرسی را مجبور به افشاي عمومی اطلاعات در خصوص عملیات خود شامل ساختار راهبري و سیستم کنترل داخلی و اطلاعات مربوط به پاداش شرکا کرده است. سازمان بین المللی کمیسیون بورس اوراق بهادار10 نیز افشاي اطلاعات عمومی توسط مؤسسات حسابرسی را پیشنهاد داده است. خلاصه شاخص هاي کیفیت حسابرسی پیشنهاد شده در گزارش مزبور در قالب معیارهاي اندازه گیري نهاده ها (شاخص هایی که نهاده هاي مؤسسات حسابرسی در کار حسابرسی را نشان می دهد) و ستانده ها (شاخص هایی که تولیدات مؤسسات حسابرسی در کار حسابرسی را منعکس می کند) به شرح نگاره 2-1 است.
به نظر می رسد در ایران هم فرصت هاي خوبی براي هم افزایی بین مقررات گذاران و مؤسسات حسابرسی وجود دارد تا با همکاري یکدیگر و محققین حسابرسی، انواع سنجش هایی را که احتمالاً شاخص هاي سودمندي براي کیفیت حسابرسی هستند، مورد ارزیابی قرار داده و براي عموم افشا کنند. پیشنهاد می شود افشاي عمومیِ موارد اشاره شده در نگاره 2-1، دست کم در مورد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس الزامی شود. البته محدودیت هاي این گونه افشاها مانند پیامدهاي منفی بالقوه هم باید در الزامی کردن آنها مورد توجه قرار گیرد.
4- صنعت حسابرسی و بازارهاي حسابرسی
مؤسسات حسابرسی، یک صنعت را تشکیل می دهند. ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادي در بازارها (مثل میزان کیفیت محصول و قیمت گذاري خدمات) را تحت تأثیر قرار دهد. ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و مؤسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاري می کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی براي کاهش مسئولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیماً با نمایندگان مجلس به منظور مخالفت با سیاست هاي کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره اي حسابرسان وارد لابی می شوند(نوروش،1388، 155).
علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادي مؤسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است. تحقیق بنکر و همکاران(2003) نمونه اي از این دست تحقیقات است که نشان می دهد صرفه اقتصادي ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را توضیح می دهد. اگرچه تسلط مؤسسات بزرگ احتمالاً پیامد منطقی صرفه اقتصادي ناشی از مقیاس است، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ و تأثیر منفی احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی (به دلیل نبود رقابت) ابزار کردند.
اخیراً دو مطالعه به اثرات تمرکز بازار پرداختند. کالاپور و همکاران ( 2010 ) تمرکز بازار حسابرسی در شهرهاي خاصی از آمریکا را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تمرکز بیشتر یک مؤسسه حسابرسی در یک شهر باعث می شود که کیفیت سود صاحبکاران آن شهر افزایش یابد، و در نتیجه دلالت بر آن دارد که رقابت (تمرکز کمتر) بر کیفیت تأثیر منفی می گذارد.
فرانسیس و همکاران ( 2011 ) در مطالعه خود از 40 کشور به نتایج مشابهی دست یافتند. آنها به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران مؤسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این مؤسسات بیشتر است (رقابت از سوي سایر مؤسسات کمتر است)، بهتر می باشد. اما آنها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک مؤسسه حسابرسی بزرگی(یعنی وقتی که یکنواختی سهم از بازار میان مؤسسات حسابرسی بزرگ بر هم می خورد)، کیفیت سود کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به نتیجه قطعی در خصوص نقش ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست نیافتند.
5- نهادها و ساز و کارها
آرایشات نهادي، به نظام قانونی یک کشور اشاره دارد که مسئولیتهاي قانونی حسابرسان را مشخص می کند. هر کشوري نهادهاي منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاري و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. براي مثال، نهادها در ایالات متحده آمریکا شامل هیئت هاي ایالتی حسابداري است که به حسابرسان گواهینامه می دهد، یا انجمن حسابداران خبره که آزمونهاي اعطاي گـــواهینامه را طراحی می کند و استانداردهاي حسابرسی را براي شرکت هاي پذیرفته نشده در بورس تدوین می کند. نهادها همچنین شامل هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی می شود که استانداردهاي حسابداري مالی را تدوین می کند. براي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس، کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاري می کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی کرده است، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند، و قدرت تنبیه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگري گمراه کننده توسط شرکت هاي بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت هاي بورسی را حسابرسی می کنند، مشمول مقررات هیئت نظارت بر حسابداري شرکت هاي سهامی عام نیز می باشند که استانداردهاي حسابرسی مربوط به شرکت هاي بورسی را منتشر می کند، و مؤسسات حسابرسی را در قالب مأموریت کنترل کیفیت خود بازرسی می کند. با وجود اهمیت این نهادها، ما بینش اندکی در خصوص عملیات آنها داریم.
علاوه بر موارد فوق، ساز و کارهاي نهادي مهم دیگري هم وجود دارد که نظـارت و پـایش بر شرکت ها (علاوه بر حسابرسی مستقل) را فراهم می کند. اعضاي هیئت مدیره و کمیته هاي حسابرسی نمونه هایی از این ساز و کارها می باشند. این ساز و کارهاي راهبري می توانند بر حسابرسی مستقل نیز تأثیر داشته باشند. در سالهاي اخیر، تحقیقات قابل توجهی در خصوص رابطه بین کیفیت حسابرسی و ویژگی هاي هیئت مدیره انجام شده است. تحقیق کلین(2002) و کارسلو و نیل(2003) از جمله تحقیقات بنیادي در این زمینه می باشند. تحقیقات اخیر به بررسی رابطه بین اثرات وجود متخصص حسابداري و متخصص مالی در کمیته هاي حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداخته اند.11یافته هاي این تحقیقات نشان می دهد که شرکت هایی که هیئت مدیره قو يتري دارند(اعضاي هیئت مدیره مستقل تري دارند و متخصصین حسابداري و مالی در ترکیب کمیته حسابرسی آنها وجود دارد)، حسابرسان با کیفیت تري (مؤسسات حسابرسی بزرگ و مؤسسات متخصص در صنعت خاص) را در اختیار می گیرند، و با احتمال کمتري بعد از صدور گزارش غیر مقبول، حسابرس را عزل می کنند. به هر جهت از آنجایی که ساختارهاي حاکمیت شرکتی جزء عوامل درون زا هستند، روشن نیست که ایا حاکمیت با «شرکت هاي خوب» شرکتی خوب منجر به استفاده از حسابرسان بهتر می شود یا خیر، و آیا احتمال بیشتري ساختارهاي حاکمیت شرکتی خوب و حسابرسان بهتر را انتخاب می کنند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، ریسک حسابرسی، سود پیش بینی شده Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، استقلال حسابرس، صورت های مالی