مقاله رایگان با موضوع قیمت سهام، سرمایه در گردش، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

سهام را به صورتی معنادار کاهش می دهد.
مرادی و همکارانش(1393)، در پژوهشی به بررسی تاثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار که به عنوان معیار ارزیابی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، می پردازند. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه درگردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه درگردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

2-25-2 تحقیقات خارجی
بال و براون(1968)، به بررسی ارتباط بین سود سالانه و قیمت سهام پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که تغییرات سود سالانه و تغییرات قیمت سهام با یکدیگر مرتبطند و در نتیجه می توان گفت که حسابداری و اطلاعات حاصل از آن ارزشمند هستند و می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شوند.
وارنر، واتس و وراک77( 1987 )، به بررسی مستقیم تغیییر مدیریت در سطوح بالای شرکت ها وارتباط آن با قیمت سهام پرداخته اند. آنها تغییر مدیریت سطح بالا را با هر تغییری که در سطوح مدیر اجرایی، رئیس هیات مدیره، مدیر عامل انجام می گرفت مشخص نمودند. نمونه آماری آنها شامل 269 شرکت پذیرفته شده در بورس نیویورک و آمریکا بودند که از دوم جولای 1962 تا پایان دسامبر 1978 به طور تصادفی انتخاب شدند. آنان با تعریف زمان انتشار اعلامیه تغییر مدیریت و اعلان آن به بازار به عنوان مبدا زمانی مطالعات78، بررسی های روزانه و ماهانه را در تحقیقات خود انجام دادند. در مطالعات روزانه تغییرات قیمت سهام شرکت ها در 60 روز قبل از انتشار اعلامیه تغییر مدیریت تا 30 روز بعد از آن (30+ و 60- ) و در ماهانه نیز 12 ماه قبل از انتشار اعلامیه تا 6 ماه بعد از آن (6+ و 12- ) را آزمون نمودند. نتایج آماری نشان می داد که قیمت سهام نسبت به تغییر مدیریت سطح بالا عکس العمل نشان داده است و آنها شاهد افزایش قیمت سهام بعد از تغییر مدیریت بوده اند.
کیم و ورکچیا79(1991)، به بررسی وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران پرداختند، نتایج تحقیقات نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قیمت سهم به صورت معنا دار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه ای مشابه تحت تاثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تاثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می شود.
دیچو80 (1997)، به بررسی مربوط بودن متغیرهای حسابداری با قیمت سهام پرداخت. وی معیار مربوط بودن یک متغیر با قیمت سهام شرکت را غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات آن متغیر بیان کرد. از این رو، هرچه تغییرات یک متغیر غیر قابل پیش بینی تر باشد، آن متغیر با قیمت سهام مربوط تر خواهد بود و معیار بهتری برای مربوط بودن تلقی می شود، زیرا ارزش شرکت ناشی از اطلاعات موجود است و اطلاعات جدید باعث تغییر ارزش شرکت و قیمت سهام می شود. وی در پژوهش خود با استفاده از الگوی خود همبستگی، مربوط بودن چهار متغیر سود خالص، وجوه نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات و ترکیبی از سود و ارزش دفتری را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که تغییرات وجوه نقد عملیاتی و سود خالص نسبت به سایر متغیرها غیر قابل پیش بینی تر بوده اند.
کلینتون و چن81(1998)، به بررسی مقایسه قیمت و بازده سهام با معیارهای ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای سنتی پرداختند، با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد کردند؛ شرکت هایی که برای ارزیابی عملکرد از معیار ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند؛ ارزش افزوده نقدی را به عنوان جایگزین در نظر بگیرند.
جیمز جیامبالو و همکارانش82(2002)، به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده سودهای آتی است پرداختند. در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتا خوش بین در نظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هر چه در صد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند،قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه قیمت و سود سهام با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد.
شوین باچر83 (2006)، به بررسی استراتژی های تامین مالی پرداخت. وی در مطالعات خود دو نوع استراتژی تامین مالی را مد نظر قرار می دهد. در استراتژی محافظه کارانه واحد های تجاری، تا زمانی که نقد کافی برای تکمیل پروژه فراهم شود، عملیات اصلی را به تعویق می اندازد، در مقابل در استراتژی جسورانه با وجود منابع محدود، حتی قبل از تامین مالی خارجی بعضی از عملیات اصلی پروژه را انجام می دهند در نتیجه نوع استراتژی در انتخاب پروژه موثر است.
لازاریدیس 84و همکاران (2006)، به بررسی ارتباط سودآوری شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بر روی 131 شرکت در بورس اوراق بهادار آتن (ESA)، طی سال های (2001 تا 2004)، پرداختند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط آماری معنی دار بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه معنی دار میان سودآوری (سود خالص عملیاتی) و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد. به علاوه مدیران می توانند با مدیریت درست چرخه تبدیل وجه نقد در یک سطح بهینه از اجزای تشکیل دهنده آن (یعنی حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و موجودی کالا)، سود مناسبی برای شرکت ایجاد کنند.
جانسن85 (2007)، به بررسی کارایی مدیریت سرمایه در گردش در صنعت تجهیزات ارتباطات برای 349 شرکت موجود در این صنعت در دوره زمانی 2007-2001 پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی مدیریت سرمایه در گردش دارای ارتباط منفی با سودٱوری و نقدینگی شرکت ها می باشد. زمانی که کارایی مدیریت سرمایه در گردش با کاهش سرمایه در گردش روزانه بهبود می یابد، باعث افزایش سودآوری شرکت های تجهیزات ارتباطات می شود. دیگر نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت های موجود در صنعت از تمام اجزا مدیریت سرمایه در گردش استفاده می کنند. همچنین دیگر نتایج حاکی از این است که سرمایه در گردش روزانه نمونه شرکت ها از متوسط صنعت بیشتر است و اجزا مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات و دوره تبدیل موجودی کالا از متوسط صنعت بیشتر می باشند. این نتایج نشان می دهد که مدیریت موجودی کالای شرکت ها ممکن است کارا نباشد. نتایج آماری نشان می دهد که دوره وصول مطالبات اثر زیادی بر بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص ندارد. علت آن هم وجود دارایی های ثابت گران قیمت می باشد. مدیریت حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی در این صنعت ضعیف می باشد و همچنین نتایج نشان می دهد که کارایی مدیریت سرمایه در گردش به طور کلی در این صنعت ضعیف است، و پیشنهاد شده است که صنعت ارتباطات با کاهش موجودی کالا و بهبود دوره معوق حساب های پرداختنی با گرفتن اعتبار بیشتر از عرضه کنندگان، باید مدیریت سرمایه در گردش را بهبود بخشد.
نوبانی و الهژیر86 (2007)، به بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و گردش وجوه نقد عملیاتی در بورس اوراق بهادار نیویورک در دوره زمانی 2004-1990 پرداختند. از نتایج تحقیق مواردی به این شرح قابل بحث است که یک ارتباط سنتی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری و ارزش بازار شرکت ها وجود دارد و آن زمانی است که با کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد سودآوری و ارزش بازار شرکت ها افزایش می یابد. با کوتاه تر کردن دوره تبدیل موجودی که با پردازش و تحویل به موقع کالاها به مشتریان انجام می گیرد و یا طولانی کردن دوره پرداخت حساب های معوق که با کند تر کردن پرداخت عرضه کنندگان انجام می گیرد، می توان سودآوری و ارزش شرکت را افزایش داد. از طرف دیگر کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد ممکن است به سودآوری شرکت ها آسیب برساند؛ کاهش دوره تبدیل موجودی کالا هزینه های کمبود موجودی را افزایش می دهد، کاهش دوره وصول مطالبات نیز ممکن است شرکت ها را از پذیرش مشتریان خوش حساب محروم کند، و افزایش دوره معوق حساب های پرداختنی ممکن است به اعتبار شرکت آسیب برساند. اگر چه بدست آوردن سطح مطلوب موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی را حداقل می کند و آن را به سمت چرخه تبدیل وجه نقد بهینه سوق می دهد. نتیجه نهایی حاکی از این است که چرخه تبدیل وجه نقد یک معیار دقیق و جامع از مدیریت سرمایه در گردش بوده که باعث افزایش فروش، سودآوری و ارزش بازار شرکت ها می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیران می توانند با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن دوره وصول مطالبات سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد و بر عکس گردش وجه نقد عملیاتی آن ها را افزایش می دهد.
فرناندز87(2008)، در مقاله ای تحت عنوان” ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی خلق ارزش برای سهامداران را اندازه گیری نمی کند” به بررسی در این خصوص می پردازد. او مطرح می کند که هم بستگی بین بازده صاحبان سهام در سال 1998-1994 و افزایش در ارزش افزوده نقدی(طبق گروه مشاوره ای بوستون) در 100 شرکت سودآورتر جهان 7/1 درصد می باشد.
کشینگ و همکاران88(2009)، در پژوهشی با موضوع “مدیریت سرمایه در گردش و ثروت سهامدار” در زمینه شرکت های آمریکایی طی سال های 1990 تا 2006 ، به این نتیجه دست یافتند: 1) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور متوسط ارزش کمتری از نگهداری یک دلار وجه نقد دارد؛ 2) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به وسیله انتظارات فروش آتی شرکت، استقراض بدهی، محدودیت مالی، ریسک ورشکستگی و انتظارات تورم آتی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ 3) افزایش طول دوره اعتباری مشتری، تاثیر بیشتری از سرمایه گذاری مازاد در موجودی ها بر ثروت سهامداران ایجاد می کند.
ژانگ وکیم89(2010)، در پژوهشی در مورد بررسی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و ریزش قیمت سهام به این نتیجه دست یافتند که حسابداری محافظه کارانه باعث کاهش احتمال ریزش سهام می شود. برای اندازه گیری این متغیر از مدل گیولی و هین90(2000) استفاده شده است.

جدول 2-1- خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی
محقق
موضوع
نتیجه
عالیشوندی (1383)
بررسی آثار تغییرات حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.
نمازی و زارع (1383)
بررسی کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج پژوهش نشان دادکه بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سودو زیان و ریسک نظامند رابطه معنی دار وجود دارد.
نوروش و مشایخی (1383)
بررسی رابطه بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی
نتایج پژوهش نشان داد، بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی بدون توجه به تفکیک نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.
حیدری (1383)


ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود نقد عملیاتی (مدل CVA) و بررسی رابطه آن با تغییرات قیمت (بازده) سهام

براساس نتایج پژوهش، هر چند برتری نسبی ارزش افزوده نقدی بر سود حسابداری و جریان های نقدی تایید گردیده ولی با توجه به پایین بودن ضریب های تعیین، نقش اطلاعات مالی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سرمایه در گردش، قیمت سهام، ارزش افزوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، قیمت سهام