مقاله رایگان با موضوع صورتهای مالی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

اول :
بررسی سیاست های تامین مالی شركت‌هاي داراي صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده در دوره پس از تجديد ارائه.
هدف اصلي دوم :
بررسی گردش حسابرس در شركت‌هاي داراي صورتهاي مالي تجديد ارائه شده.
هدف اصلي سوم :
بررسی گردش حسابرس به حسابرسی کوچکتر یا بزرگتر در شركت‌هاي داراي صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده.
1-4. سوالات تحقیق
با توجه به عنوان پژوهش و فرضیات و اهداف پژوهش، سوالات متناسب با آنها ارائه می‌شود:
سوال اول:
آیا شركتهاي داراي صورتهاي مالي تجديد ارائه شده در دوره پس از تجديد ارائه، از تامين مالي بدهي بيشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده مي كنند؟
سوال دوم:
آیا در شركت‌هاي داراي صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده گردش حسابرس بيشتر از شركت‌هايي كه صورتهاي مالي خود راتجديد ارائه نكرده اند، مي باشد؟
سوال سوم:
آیا گردش حسابرس در شركت‌هاي داراي صورتهاي مالي تجديد ارائه شده با حسابرس كوچك بيشتر از شركت‌هاي تجديد ارائه شده با حسابرس بزرگ مي باشد.
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق
با توجه به موضوع و اهداف تحقیق و بیان مساله که بررسي تاثير ارائه مجدد صورت‌هاي مالي بر سياست‌هاي تامين مالي و پاسخگويي حسابرس مي‌باشد لذا همسو با موارد فوق فرضیه‌های زیر تدوین می‌شود:
فرضيه اصلي اول :
شركتهاي داراي صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده در دوره پس از تجديد ارائه، از تامين مالي بدهي بيشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده مي كنند.
فرضيه اصلي دوم :
در شركتهاي داراي صورتهاي مالي تجديد ارائه شده گردش حسابرس بيشتر از شركتهايي كه صورتهاي مالي خود راتجديد ارائه نكرده اند مي باشد .

فرضيه اصلي سوم :
گردش حسابرس در شركتهاي داراي صورتهاي مالي تجديد ارائه شده با حسابرس كوچك بيشتر از شركتهاي تجديد ارائه شده با حسابرس بزرگ مي باشد .
1-6. روش تحقيق
پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده ، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به‌عبارت ديگر پژوهشگر در پي بررسي امکان وجود روابط علت ومعلولي ازطريق مشاهده نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده مي باشد.
1-7. قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی این تحقیق بصورت زیر مشخص شده است.
قلمرو مکانی:
از آنجایی که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار بیشتر است و همچنین به دلیل وجود مقررات و استانداردهای سازمانهای بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این‌گونه از شرکت‌ها همگن‌تر است. لذا قلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بور س ارواق بهادار تهران می‌باشد. از بین این شرکتها، شرکتهای واسطهگری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت حذف شدهاند. در این تحقیق شرکتهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که:
شرکتهای با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردد .
اطلاعات مالی شرکتها برای دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
شرکتها فاقد وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه باشد .
شرکتها قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه نباشد.

قلمرو زمانی:
در این پژوهش اطلاعات مالی شرکت‌ها با توجه به قلمرو مکانی تحقیق بین سالهای 1386 و 1390 گردآوری می‌شود و 2 سال قبل و 2 سال بعد از تجدید ارائه مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو موضوعی:
طبق مبانی نظری گردآوری شده موضوع این تحقیق در قلمرو حسابداری مالی قرار دارد.
استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به خصوص شرکت‌هایی که تجدید ارائه در صورت‌های مالی داشته‌اند مفید باشد همچنین پژوهشگران و موسسات و دانشگاه‌ها می توانند از نتایج تحقیق حاضر در پژوهش‌های خود استفاده کنند، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان صورتهای مالی نیز می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند تا تصمیمات و برآوردهای خود را از بازدهی آتی سهام شرکت بهبود ببخشند.
1-8 الگوی کار پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف پژوهش و متغیرهای موجود به شکل زیر می باشد:

1-9. تعريف واژه‌ها و اصطلاحات کليدي
برخي از واژه‌ها و اصطلاحاتي كه به طور رايج در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به صورت زير تعريف مي‌شوند:
تجديد ارائه صورتهاي مالي:
عملیاتی است که در صورت وجود اشتباه در صورت های مالی با دوره یا دوره های مالی قبل و در صورت تغییر رویه حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، بر اساس استانداردهای حسابداری، به منظور ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات صورت می گیرد. همچنین در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشند که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی را کاهش می‌دهد. اصلاح چنین اشتباهاتی نیز باید از طریق ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال یا سال های قبل صورت گیرد (زندی و باقر شمس؛ 1390).
سياست‌هاي تامين مالي:
هر واحد تجاری برای دستیابی به منابع مالی، سیاست های خاص خود را اعمال می کند این سیاست ها می تواند منابع مالی را از خارج واحد تجاری و شرکت به داخل هدایت کند و یا اینکه منابع داخل سازمان را حفظ کند و از خروج آنها و تقسیم بین سهامداران جلوگیری کند، از راههای تامین مالی می توان به استقراض، انتشار سهام عادی و ممتاز، سودانباشته می باشد (جهانخانی، 1373).

گردش حسابرس:
تغییرات حسابرس مستقل هر شرکت از دوره ای به دوره دیگر را گردش حسابرس و مسئولیت پذیری حسابرس نیز می نامند. در این پژوهش با اتکا به پژوهش هنس و همکاران5 (2010)، گردش حسابرس با استفاده از گزارشات سالیانه شرکت، استخراج و با استفاده از دو متغیر صفر و یک اندازه گیری شده است (هنس و همکاران، 2010).

خلاصه فصل
فصل اول هر پايان‌نامه، چارچوب کلی پژوهش را نشان می‌دهد. از این‌رو در اين فصل به بيان مساله پژوهش که بررسی تاثیر مالکیت دولتی و نهادی متمرکز بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، اشاره شد. در ادامه اهمیت موضوع و دلیل ضرورت انجام تحقیق مورد بحث قرارگرفت و پس از آن اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش ارائه شد، همچنین کلیاتی در ارتباط با متغیرهای پژوهش و روش پژوهش و روش جمع‌آوری داده‌ها ارائه شده است که در فصل‌های دوم و سوم مفصل‌تر به آن‌ها اشاره خواهد شد و در آخر فصل نيز واژگان و اصطلاحات کليدي تعریف مفهومی شده‌اند.

فصل دوم
پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه
در سال‌های اخیر ارائه مجدد صورت‌ها‌ی مالی و تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی باعث جلب توجه مشتریان شده‌است و این مسئله بعد از تصویب و به اجرا در آمدن قانون ساربینز آکسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه مقاله‌های متعددی چاپ شده‌است. طبق مطالعه‌ای که توسط هارون کانسولتینگ صورت گرفت مشخص شد که تعداد ارائه مجدد هر ساله در حال افزایش است. اکثر مقالات چاپ شده در این زمینه به ویژگی های ارائه مجدد شرکت ها در دوره هایی که این ارائه مجددها اعلام می شوند و نیز به دلایل احتمالی و نتایج آنها بر بازار سهام توجه دارند (مور و پفی فر6، 2004). در ایران نیز گزارش‌های تجدید ارائه به امری عادی تبدیل شده و شرکت‌ها به ارائه صحیح و بدون نقص صورت‌های مالی توجه نداشته و در گزارشات بعدی تجدید ارائه شده نواقص موجود را برطرف می‌کنند. این امر موجب سلب اعتماد استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری شده و ارزش اطلاعات را از منظر به موقع بودن کاهش می‌دهد. بررسی دلایل تجدید ارائه صورت‌های مالی و اثرات منفی آن بر شرکت همچنین عکس العمل سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه و رفتار حسابرسان در این گونه شرکتها می تواند برای تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه مفید واقع شود.
در این فصل ادبیات نظری و تعاریف و دیدگاههای موجود در ارتباط با موضوع و متغیرهای تحقیق ارائه و سپس پیشینه های تحقیقاتی انجام شده در حیطه این موضوع نیز بیان می شود ارائه ادبیات و مبانی نظری و پیشینه ها به محقق کمک میکند تا از مطالعات انجام شده آگاهی یابد و از انجام پژوهش های تکراری جلوگیری نماید و به تحقیق سمت و سوی جدید و هدفمند می بخشد.
2-2- صورت های مالی
صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پر کردن شکاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند که اطلاعات مالی را بوسیله کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده کنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند. استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، که گروههای ذینفع زیادی را در برمی گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارش گری مالی و تامین نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در ایران صورتهای مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی که در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی بر تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های کیفی مناسبی برخوردار باشد (پاکدل مغانلو، 1391).
2-2-1- ویژگیهای کیفی صورتهای مالی
يكي از هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه و فعلي و ساير استفاده كنندگان صورتهاي مالي است .
اطلاعاتي كه در صورتهاي مالي منعكس مي شود ، هنگامي مي تواند در تصميمات استفاده كنندگان موثر واقع شود كه از ويژگيهاي كيفي خاصي برخوردار شود.
خصوصيات كيفي به خصوصياتي اتلاق مي‌شود كه موجب مي‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌هاي مالي براي استفاده كنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود . برخي خصوصيات كيفي به محتواي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و برخي ديگر به چگونگي ارائه اين اطلاعات مربوط مي شود. ویژگیهای کیفی اصلی صورتهای مالی عبارتند از : مربوط بودن وقابل اعتماد بودن . مشکل اصلی حسابرسی، رسیدگی به این ویژگی کیفی است، چرا که حسابرسان راهنماییهای رسمی کمی برای قضاوت کردن در خصوص مربوط و قابل اتکا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده دارند.
ارزش بازخورد و ارزش پیشبینی
مربوط بودن به این معنی است که اطلاعات گزارش شده میبایست قادر باشند که انتظارات گذشته استفاده کننده از وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت را تأیید یا اصلاح کنند و استفاده کننده را در پیش بینی وضعیت مالی و عملکرد آتی شرکت کمک کند. بنابراین احتمالاً از حسابرس انتظار میرود که ویژگی ارزش بازخورد و ارزش پیش بینی صورتهای مالی حسابرسی شده را بررسی، ارزیابی و گزارش کند.
به موقع بودن
مربوط بودن اطلاعات گزارش شده به وسیله ویژگی به موقع بودن، تحت تأثیر قرار میگیرد. به عبارتی دیگر هر چه از ویژگی به موقع بودن اطلاعات کاسته شود. از مفید بودن اطلاعات نیز کاسته خواهد شد. دوباره فرض میشود که حسابرس ملزم خواهد بود که این ویژگی را مورد بررسی قرار دهد.
بیان صادقانه
قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده به این معنی است که اطلاعات گزارش شده به صورت عینی و صادقانه رویداد و خصوصاً ماهیت اقتصادی رویدادها و خصوصاً ماهیت اقتصادی آنها را منعکس نمایند. حسابرس باید مدارک مؤیدی را که منعکس کننده ماهیت اقتصادی رویدادها است، مشخص نماید تا بتواند در مورد این موضوع شواهد لازم را جمع آوری کند.
دق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تأمین مالی، صورت های مالی، آزمون فرضیه، صورتهای مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ساختار سرمایه، تأمین مالی، هزینه سرمایه، ارزش شرکت