مقاله رایگان با موضوع صورتهای مالی، استقلال حسابرس، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مالي بکار برد. «افشا اطلاعات مالي، مفهومي انتزاعي است که به طور مستقيم قابل اندازه‌گيري نيست و از ويژگي‌هاي خاصي نيز برخوردار نمي‌باشد به نحوي که بتوان شدت يا کيفيت آن را به راحتي اندازه‌گيري نمود.» (والاس و ناصر، 1995).
تعريف ديگري از افشا که قابل بيان است عبارت است از «افشا به طور ضمني بيانگر ارائه حداقلي از اطلاعات در گزارش‌هاي شرکت است به نحوي که بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسک‌ها ارزش نسبي شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد.» (بلکويي، 2000، اسو و انساه، 1998).
کيفيت گزارشگري مالي يا کيفيت افشا چه از لحاظ تئوري و چه از بعد عملي از اهميت زيادي برخوردار است. مفهوم افشا آنقدر وسيع است که معمولاً کليه مسايل مربوط به گزارشگري مالي را پوشش مي‌دهد. «افشا يا کيفيت افشا در حوزه تئوري و عملي نقش بسيار مهم و تعيين‌کننده‌اي دارد. اين مفهوم به حدي وسيع و گسترده است که کليه مسايل و موضوعات حوزه گزارشگري را دربرمي‌گيرد. فهم مشخص و دقيقي از کيفيت افشا مستلزم ارزيابي حدود و محدوديت‌هاي حاکم بر آن است و دستيابي به چنين فهمي بدون شک به يک حسابدار در ترسيم چارچوبي براي بهبود مسايل افشا حسابداري در آينده کمک خواهد کرد.» (بازبي 1974).
«يکي از مسايل مهم در بحث کفايت يا عدم کفايت افشا وجود دو سطح در افشا است. يک سطح، بيانگر سطح ايده‌آل يا نظري افشا است. اجزاء و مفاهيمي که در تعريف سطح ايده‌آل افشا تاکنون مطرح گرديد، بيانگر سطحي است که در حال حاضر قابل دستيابي نيست. عدم توانايي در دستيابي به چنين سطحي به دليل فهم ناکافي عوامل مختلف دربرگيرنده مدل افشا ايده‌آل است. به عنوان مثال، ماهيت مدل‌هاي تصميم، کاربران مختلف براي آن اطلاعات حسابداري که به عنوان داده‌ها استفاده مي‌شوند، به طور کامل درک نگرديده است. سطح ديگر، بيانگر بهترين استاندارد افشايي است که تحت شرايط واقعي قابل دستيابي است. اين سطح، اگرچه قابل دستيابي است، عواملي وجود دارد که از رسيدن به اين سطح جلوگيري مي‌کنند. شکست يا ناتواني در دستيابي به چنين سطحي به دليل اثرات متقابل و پيچيده قانون، سنت، عرف، عدم تحقيقات کاربردي و ناتواني سيستم آموزش حسابداري است.» (بازبي 1974)
2-4 تجدید ارائه اقلام صورتهای مالی
در بررسی اعلام مشکلات حسابداری مربوط به شناخت درآمد این را نشان می‌دهد که بازار و فروشنده درک مشکلات حسابداری مربوط به شناخت درآمد از مشکلات حسابداری مربوط به مسائل دیگر نسبتا مهم‌تر است و ارائه مجدد درآمد باعث کاهش قابلیت اطمینان سهامداران میشود. و واکنش منفی آنها و کاهش ضریب واکنش سود قبل و پس از اعلام انتشار صورتهای مالی میشود.(اندرسون و لومباردی 2007)
نحوه ارائه و طبقه بندی اقلام در صورتهای مالی از یک دوره به دوره دیگر نباید تغییر کند مگر:
تغييري عمده در ماهيت عمليات واحد تجاري يا تجديد نظر در نحوه ارائه صورتهاي مالي حاکي از اين باشد که تغيير مزبور به ارائه مناسبتر معاملات يا ساير رويدادها منجر شود، يا تغيير در نحوه ارائه، به موجب يک استاندارد حسابداري الزامي‌شود.
در صورت ايجاد تغيير در نحوه ارائه صورتهاي مالي، واحد تجاري اطلاعات مقايسه‌اي را تجديد طبقه بندي مي کند. (استاندارد شماره 1 نشريه 160 سازمان) به عبارت ديگر شرکت ها به منظور بهبود گزارشگري مالي خود اقدام به تجديد ارائه صورت هاي مالي خود مي‌نمايند.
استانداردهاي حسابداري تعديلات صورت هاي مالي را که منجر به تجديد ارائه مي‌شود پيش بيني نموده است. کميسيون بورس اوراق بهادار تجديد ارائه را به صورت ذيل تعريف نموده است: (Schroeder, 2001)
واضح ترين شاخص تغيير رويه حسابداري و کشف اشتباهات تجديد ارائه حسابداري بر ارتباط بين شرکت و اشخاص ثالث مانند مشتريان و فروشندگان شرکت تاثير نامطلوب مي گذارد. دليل اين موضوع اينست که تعديلاتي که سبب کاهش جريان وجه نقد مي‌شود، نگهداري وجه نقد براي سرمايه گذاري را مي‌کاهد. دليل ديگر اينست که تجديد ارائه سبب افزايش هزينه هاي تامين مالي مي‌شود.
در استاندارد حسابداري شماره 6، تعديلات‌ سنواتي‌،به عنوان تعديلاتي ‌با اهميت‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ مي‌شود معرفي شده است. با توجه به بند 37 اين استاندارد، تعديلات‌ سنواتي‌ در تعديل‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ منظور مي‌گردد و به‌ اقلامي‌ محدود مي‌شود كه‌ از « تغيير در رويه‌ حسابداري‌« و« اصلاح‌ اشتباه‌« ناشي‌ گردد. همچنين با توجه به بندهاي 40 و 41، چنانچه‌ در رويه‌ حسابداري‌ تغييري‌ صورت‌ گيرد، ارقام‌ مربوط‌ به‌ سال‌ جاري‌، برمبناي‌رويه‌ جديد منعكس‌ و ارقام‌ مقايسه‌اي‌ سنوات‌ قبل‌ نيز برمبناي‌ رويه‌ جديد ارائـه‌ مجدد مي‌شوند.در اين‌ حالت‌، تعديلات‌ انباشته‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌، به‌ جهت‌ اينكه‌ هيچ گونه‌ ارتباطي‌ با نتايج‌ عملكرد سال‌ جاري‌ نداشته‌ است‌، نبايد در تعيين‌ سود يا زيان‌ سال‌ جاري‌ دخالت‌ داده‌ شود. تعديلات‌ مزبور بايد از طريق‌ ارائـه‌ مجدد ارقام‌ سال‌هاي‌ قبل‌ به حساب‌ گرفته‌ شود، درنتيجه‌، مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ نيز بدين‌ ترتيب‌ تعديل‌ خواهد شد. درمواردي‌ ممكن‌ است‌ صورتهاي‌ مالي‌ منتشر شده‌ يك‌ يا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات ‌با اهميتي‌ باشد كه‌ تصوير مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتيجه‌ قابليت‌ اتكاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مزبور را كاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنين‌ اشتباهاتي‌ نبايد از طريق‌ منظور كردن‌ آن‌ در سود و زيان‌ سال‌ جاري‌ انجام‌ گيرد، بلكه‌ بايد با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهاي‌ مالي‌ سال‌هاي‌ قبل‌ به چنين‌ منظوري‌ دست‌ يافت‌. درنتيجه‌، مانده‌ افتتاحيه‌ سود (زيان‌) انباشته‌ نيز بدين‌ ترتيب‌ تعديل‌ خواهد شد. تعديلات‌ سنواتي‌، به عنوان‌ آخرين‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ منعكس‌ مي‌شوند. شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورتي که تجديد ارائه داشته ‌باشند معمولاً آن را به صورت رقمي مندرج در بخش تعديلات سنواتي گزارش‌هاي مالي سالانه، ارائه کرده و رقم مقايسه‌اي قبل از تجديد ارائه را نيز ذکر مي‌کنند. ارقامي که شرکتها مبادرت به تجديد ارائه آن مي‌ورزند، عموماً مربوط به اقلام تعهدي هستند.
2-5 حسابرسي صورت هاي مالي و کيفيت آن
حسابرسی بیان اظهار نظر حسابرس نسبت به انطباق صورتهای مالی در چار چوب گزارشگری مالی از تمام جنبه های با اهمیت در حسابرسی مستقل رسیدگی به چیزی که شرکت ادعا کرده است.
هدف حسابرسی ارزش‌آفرینی به صورتهای مالی می‌باشد حسابرس می‌خواهد قابلیت اتکا به صورتهای مالی را بالا ببرد.هر چه استقلال حسابرس بیشتر باشد اعتبار دهی و کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود. و حسابرس مستقل بالاترین درجه اعتبار را به صورتهای مالی و در نتیجه هر چه استقلال حسابرس بالاتر باشد کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود.
(لوبو و یان یان وانگ200818) حسابرسي نوعي نظارت است که شرکت ها به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و کنترل گزارشگري مديريتي19 استفاده مي‌شود. مطابق با تحقيقات قبل گزارشگري مديريتي با قدرمطلق اقلام تعهدي اختياري اندازه گيري مي‌شود.
کيفيت حسابرسي با تغيير ساختار مالکيتي تغيير مي يابد(هانون چن20 2008)
در برخي مطالعات کيفيت حسابرس معادل کيفيت حسابرسي در نظر گرفته شده است. (وات کینس212004)
نوع مالکيت شرکتها در انتخاب حسابرس در اقتصاد چين تاثير دارد.(وانگ200822) در نتيجه روي کيفيت حسابرسي نيز تاثير خواهد داشت.
کيفيت حسابرسي بر قابليت اتکاء گزارشگري مالي رابطه مستقيم دارد. قابليت اتکاء گزارشگري مالي با واکنش بازار به اعلام سود اندازه گيري مي‌شود.(تاوووانگ231993)
اثر کيفيت حسابرسي روي هزينه سرمايه با نقش بيمه که موسسات حسابرسي در بازارهاي سرمايه بازي مي کنند تغيير مي نمايد.(والاس1987،منون و ولیامس1994)
معيار ديگري براي اندازه گيري کيفيت حسابرسي «انبوه تعديلات حسابرسي24» مي باشد. انبوه تعديلات حسابرسي تفاوت بين سود حسابرسي نشده و سود حسابرسي شده مي‌باشد و نشان‌دهنده توانايي حسابرس براي کشف اشتباه و تقلب در صورت هاي مالي حسابرسي نشده مي‌باشد. با کنترل اندازه موسسه حسابرسي ارتباط بين انبوه تعديلات حسابرس (کيفيت حسابرسي) و مديريت سود منفي است. (یانگ مینگ و یانگ چینگ252004)ارتباط بين سطوح اقلام تعهدي اختياري و کيفيت حسابرسي معکوس است.
جنسيت حسابرسان روي کيفيت حسابرسي تاثيرگذار است. حسابرسان زن ريسک گريز مي‌باشند و در مقايسه با مردان اشتباهات بيشتري را در گزارش درج مي‌کنند.(هاردیس26 ،دیانا وبرنسون272009)
کيفيت حسابرسي در گذشته احتمال اينست که حسابرس يک اشتباه با اهميت را در صورت‌هاي مالي کشف و گزارش نمايد.(دیانجلو28 1981) کيفيت حسابرسي ميزان مطابقت بين اطمينان بخشي بدست آمده و اطمينان بخشي قابل قبول مي‌باشد. (کنچل292007)
کشورهايي که داراي حسابرسي با کيفيتتري هستند، عملکرد دولتشان بهتر است.(احمد ریاحی2004)
کيفيت حسابرسي از طريق اقلام تعهدي غيرعادي بي‌علامت30 اندازه گيري مي‌شود. اندازه موسسه حسابرسي با کيفيت حسابرسي و حق‌الزحمه حسابرسي رابطه مستقيم دارد.(جانگ هاگ،فرانسیس کیم2007)
معيارهاي سنجش کيفيت حسابرسي شامل متخصص بودن موسسه حسابرسي در زمينه صنعت، استقلال موسسه حسابرسي و ريسک شهرت وجود دعواي قضايي براي موسسه حسابرسي با صاحبکاران بخصوص31 مي‌باشد. قابليت اتکاء اقلام تعهدي با کيفيت حسابرسي ارتباط مستقيم دارد.(دنیز چمبرز200832)
واريانس کيفيت سود تعديل يافته صنعت33 معيار سنجشي براي کيفيت سود مي‌باشد. حسابرسان اطلاعات در دسترس سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد و بنابراين ريسک سرمايه‌گذاري را مي‌کاهد. بنابراين شرکت هايي که خوب حسابرسي می‌شوند بايد هزينه سرمايه کمتري داشته باشند.(لیسا تیلیز342005)
قدرمطلق بازده تجاري اقلام تعهدي35 به صورت معکوس با کيفيت حسابرسي مرتبط مي‌باشد. ثبات اقلام تعهدي36 با کيفيت حسابرسي رابطه مستقيم دارد. مديريت صورت هاي مالي را تهيه مي‌نمايد و اين صورت‌هاي مالي قبل از افشاء حسابرسي می‌شوند. حسابرسي باعث افزايش قابليت اتکاء صورت هاي مالي می‌شوند. حسابرسان قادرند بر انتخاب روش‌هاي حسابداري مديريت تاثير بگذارند. از اينرو تاثير ارائه نهايي صورت‌هاي مالي را تعديل مي‌کند و قابليت اتکاء ارقام حسابداري گزارش شده را افزايش مي‌دهد. (ایلیوت و جکوبسون200137)حسابرسان متخصص باعث بهبود کيفيت افشاي صاحبکار، کاهش تقلب صورت‌هاي مالي، افزايش تاثير بر سرمايه‌گذاران، کاهش اقلام تعهدي اختياري و ارائه نادرست صورت‌هاي مالي می‌شوند.
عوامل موثر بر کيفيت حسابرسي عبارتند از:
وجود تجربه و دانش شريک و مدير ارشد در سمت و صنعت مربوطه
تکميل عمليات حسابرسي طبق بودجه زماني از پيش تعيين شده و وجود محدوديت ساعات کار در يک روز يا هفته
تماس تيم حسابرسي به اندازه ضرورت با بخش مالي صاحبکار
بررسي اعتبار و شهرت صاحبکار در زمان پذيرش کار حسابرسي
اهميت حق الزحمه حسابرسي براي موسسه حسابرسي
بازديد شريک و مدير ارشد از مراحل انجام کار (ويدا مجتهدزاده و پروين آقايي)
ميزان حق الزحمه هاي غيرحسابرسي و خدمات غيرحسابرسي براستقلال حسابرسان موثر مي‌باشد و باعث نقض استقلال حسابرس مي‌شود. (محمدرضا نيکبخت و حسين مهرباني، 1385)
هموارسازي سود با استفاده ازاقلام اختياري درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد و ماليات بردرآمد و انحراف در فعاليتهاي عملياتي محرکهاي اصلي براي هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدي اختياري مي‌باشند. (اميد پورحيدري و عباس افلاطوني، 1385)
مديريت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طي سال قبل از عرضه اوليه وسال عرضه اوليه سهام به عموم وجود دارد.اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شركتها با عملكرد بلندمدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه مستقيم دارد. (علي ابراهيمي کردلر و الهام حسني آذر دارياني، 1385)
فشارهاي بودجه‌اي باعث بروز رفتارهاي غيرحرفه‌اي می‌شوند و بر کيفيت حسابرسي تاثير

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، نوسان پذیری، محیط حسابداری، اندازه شرکت Next Entries مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی