مقاله رایگان با موضوع شرکت ملی، نفت و گاز، سطح تحصیلات، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

دادهها
همانگونه که اشاره شد تعداد پرسشنامه جمع آوری شده 361 عدد میباشد که از این تعداد 41 نفر خانم و 320 نفر مرد هستند. نمونه ی مورد بررسی شامل زنان و مردان با گروه های سنی، سمت سازمانی، سابقه خدمت و تحصیلات متفاوت می باشد که ترکیب این داده هابه تفکیک شرکتها به شرح جداول زیر می باشد:
جدول 4-1 تعداد نمونه به تفکیک سمت سازمانی
شهرستان
تعدادنمونه
سمت سازمانی

مدیر
معاون
رئیس
سرپرست
مسئول
کارشناس
کارگر
خطوط لوله
43
0
2
12
3
8
4
7
پالایشگاه
107
2
3
12
9
49
21
12
نفت و گاز
92
1
2
15
4
31
22
17
شرکت ملی پخش
68
0
1
12
1
27
16
11
گاز
51
0
4
8
0
19
15
5
جمع
361
3
12
59
17
134
78
52

جدول 4-2 تعداد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات
شهرستان
تعدادنمونه
تحصیلات

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
خطوط لوله
43
2
12
7
15
5
2
پالایشگاه
107
14
11
16
61
5
0
نفت و گاز
92
7
15
16
41
13
0
شرکت ملی پخش
68
11
10
13
33
1
0
گاز
51
5
7
11
26
2
0
جمع
361
39
55
63
176
26
2

2-2- اندازه گیری بیتفاوتی سازمانی
در این بخش به محاسبه و تحلیل بیتفاوتی پرداخته می شود و برای اینکار از آزمون آماری تی تست (تی استیودنت) استفاده شده است.
2-2-1. محاسبه بیتفاوتی سازمانی
اندازهگیری بیتفاوتی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول بیتفاوتی بصورت کلی (بدون در نظر گرفتن ابعاد) میشود و در مرحله دوم بیتفاوتی در هر بعد نیز اندازهگیری شده است.
فرضیه آماری تعریف شده برای مرحله اول بشرح ذیل است:

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارباب رجوع، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، پایداری سود، کیفیت سود، روش‌شناسی