مقاله رایگان با موضوع شخصی سازی، ضریب همبستگی، تبلیغات پیامکی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

اشت” مورد تائید قرارمی گیرد.
فرضیه هفتم: میان شخصی سازی بر مبنای زمان, مکان و ترجیحات مشتری، و پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.

به منظور بررسی فرضیه هفتم از آزمون همبستگی و رگرسیون تک متغیره استفاده شده و نتایج آماری در جداول ذیل آمده است.
جدول شماره 4-25 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هفتم
متغیرها
شاخص ها
ضرایب

پاسخ * شخصی سازی
ضریب همبستگی
( **) 206/0

سطح معناداری
001/0

فراوانی
283
(**) معناداری در سطح 01/
جدول شماره 4-25 نشان دهنده همبستگی شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی و پاسخ مشتریان به آنها، می باشد.جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی شخصی سازی پیامک های و پاسخ معادل 206/0 است که این ضریب از نظر آماری معنادار است (01/0(P. به عبارت دیگر بین شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی و پاسخ مشتریان به آنها رابطه معنادار وجود دارد واین رابطه به صورت مستقیم می باشد. به این معنی که شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی بر مبنای زمان، مکان و ترجیحات مشتری، باعث بالا رفتن پاسخ به آنها می شود و بالعکس.
جدول شماره 4-26- تاثیر شخصی سازی بر پاسخ مشتریان
گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
t
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
577/9
——
243/9
(**)001/0

207/0

043/0

شخصی سازی
155/0
207/0
513/2
(**)001/0

(**) معناداری در سطح 01/0
جدول شماره 4-26 نشان دهنده تاثیر متغیر شخصی سازی بر پاسخ پاسخ دهندگان است. به منظور بررسی تاثیر متغیر شخصی سازی بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که تاثیر متغیر شخصی سازی بر پاسخ پاسخ دهندگان از نظر آماری معنادار است (01/0(P. به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمره متغیر شخصی سازی به میزان تقریبا 2/0 انحراف معیار تغییر در متغیر پاسخ ایجاد می شود و در مجموع 4 درصد واریانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغیر شخصی سازی تبیین می شود. در نتیجه فرضیه صفر پژوهش (H0) ، رد و فرضیه شماره یک پژوهش (HA)، با 99 درصد اطمینان تائید گردید. بنابراین فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر اینکه ” شخصی سازی بر مبنای زمان، مکان و ترجیحات مشتری، بر پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، تاثیر خواهد داشت.” مورد تائید قرار می گیرد.
فرضیه هشتم: میان ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه و پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
به منظور بررسي فرضية هشتم از آزمون همبستگي و رگرسيون تك متغيره استفاده شده و نتايج آماري در جداول ذيل آمده است .

جدول شماره 4-27- نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هشتم
متغیرها
شاخص ها
ضرایب

پاسخ * ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه
ضریب همبستگی
( **) 350/0

سطح معناداری
000/0

فراوانی
283
(**)معناداری در سطح 01/0
جدول شمارة 4-27 نشان دهنده همبستگي ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و پاسخ آنها به پيامك هاي
تبليغاتي مي باشد .جدول فوق نشان مي دهد كه ضريب همبستگي ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و
پاسخ معادل 350/0 است كه اين ضريب از نظر آماري معنادار است.(P0/ 01 ) به عبارت ديگر بين
ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و پاسخ آنها به پيامك هاي تبليغاتي رابطه معنادار وجود دارد و اين رابطه
به صورت مستقيم مي باشد. به اين معني كه ارسال پيامك تبليغاتي بر مبناي اجازة مشتريان يا به
عبارتي كسب اجازه از مشتري قبل از ارسال تبليغات پيامكي ، باعث بالا رفتن پاسخ به پيامك
هاي تبليغاتي مي شود و بالعكس.

جدول شماره 4-28 تاثیر ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه بر پاسخ مشتریان
گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
t
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
676/20
——
818/16
(**)001/0

350/0

123/0

ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه
295/0
350/0
235/6
(**)001/0

(**) معناداری در سطح 01/0
جدول شمارة 28-4 نشان دهنده تأثير متغير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ پاسخ دهندگان است. به منظور بررسي تأثير متغير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسيون تك متغيره استفاده شد . نتايج اين آزمون نشان مي دهد كه تأثير متغير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ پاسخ دهندگان در سطح .(P0/01 ) از نظر آماري معنادار است. به عبارت ديگر به ازاي يك انحراف معيار تغيير در نمرة متغير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه به ميزان تقريباً 35/0 انحراف معيار تغيير در متغير پاسخ ايجاد مي شود و در مجموع 12 درصد واريانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه تبيين مي شود. درنتيجه فرضيه صفر پژوهش ( H0)، رد و فرضيه شماره يك پژوهش (HA) ، با 99 درصد اطمینان تائید گردید. بنابراين فرضية هشتم تحقيق مبني بر اينكه “ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ مشتريان به تبليغات پيامكي تأثير خواهد داشت، مورد تائيد قرار مي گيرد.

فرضیه نهم : میان محتوای پیام و پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.
.به منظور بررسي فرضية نهم از آزمون همبستگي و رگرسيون تك متغيره استفاده شده و نتايج آماري در
جداول ذيل آمده است.
جدول شماره 4-29- نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه نهم
متغیرها
شاخص ها
ضرایب

پاسخ * محتوای پیام
ضریب همبستگی
( **) 155/0

سطح معناداری
009/0

فراوانی
283
(**) معناداری در سطح01/0
جدول شماره 4-29 نشان دهنده همبستگي محتواي پيام و پاسخ مشتريان به پيامك هاي تبليغاتي مي باشد. جدول فوق نشان مي دهد كه ضريب همبستگي محتواي پيام و پاسخ معادل 0/155 معنادار است
که این ضریب از نظر آماری معنا دار است .(P0/01 ) به عبارت ديگر بين محتواي پيام و پاسخ مشتريان به پيامك هاي تبليغاتي رابطه معنادار وجود دارد و اين رابطه به صورت مستقيم مي باشد .به اين معني كه محتواي پيام اگر )به ترتيب الويت( كوتاه و رسا، حاوي اطلاعات مفيد، مرتبط با علايق و نيازهاي مشتريان ، جالب و جذاب و خنده دار و سرگرم كننده باشد ، باعث بالا رفتن پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي مي شود و
بالعكس.
جدول شماره 4-30 تاثیر محتوای پیام بر پاسخ مشتریان
گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
T
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
946/8
——
185/5
(**)001/0

146/0

021/0

محتوای پیام
196/0
146/0
459/2
(**)015/0

جدول شمارة 4-30 نشان دهنده تأثير متغير محتواي پيام بر پاسخ پاسخ دهندگان به تبليغات پيامكي است. به منظور بررسي تأثير متغير محتواي پيام بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسيون تك متغيره استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان مي دهد كه تأثير متغير محتواي پيام بر پاسخ پاسخ دهندگان به تبليغات پيامكي از نظر آماری معنادار است P 0/ 05) (. به عبارت دیگر به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمره متغیر محتوای پیام به میزان تقریبا 15/0 انحراف معیار تغییر در متغیر پاسخ ایجاد می شود و در مجموع 2 درصد واریانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغیر محتوای پیام تبیین می شود. در نتیجه فرشیه صفر پژوهش ) ( H0، رد و فرضیه شماره یک پژوهش (HA) ، 95 درصد اطمینان تائید گردید. بنابراین فرضیه نهم مبنی بر اینکه “محتوای پیام بر پاسخ بر پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، تاثیر خواهد داشت.” مورد تائید قرار می گیرد.

4-3-2. نتیجه گیری
کدامیک ازعوامل ذکر شده تاثیر بیشتری بر پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی دارند؟
به منظور پاسخ به پرسش فوق از آموزن رگرسیون چند متغیری Multivariate Regression) ( استفاده شد و نتایج آماری در جدول ذیل آمده است.

جدول 4-31. تاثیر نگرش، شخصی سازی،ارسال تبلیغات بر مبنای تبلیغات اجازه و محتوای پیام بر پاسخ مشتریان

گام
متغیرهای وارد شده
ضریب
B
ضریب
Beta
ارزش
t
معناداری
P
همبستگی
R
ضریب تبیین
R2

1
مقدار ثابت
485/6
——
985/6
(**)001/0

66/0

44/0

نگرش
360/0
580/0
134/11
(**)001/0

آشنایی با برند
093/0
115/0
329/7
(*)022/0

شخصی سازی
073/0
097/0
090/2
(*)038/0

ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه
087/0
103/0
030/2
(*)043/0

محتوای پیام
055/0
041/0
889/0
375/0

(**) معناداری در سطح 01/0 و (*) معناداری در سطح 05/0

جدول 4-31 نشان دهنده تأثير متغيرهاي نگرش، شخصي سازي، ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و محتواي
پيام بر پاسخ پاسخ دهندگان است .به منظور مقايسة تأثير متغيرهاي نگرش، شخصي سازي، ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و محتواي پيام بر پاسخ پاسخ دهندگان از آزمون رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان مي دهد كه تأثير متغيرهاي نگرش، آشنايي با برند، شخصي سازي و ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ پاسخ دهندگان در سطح 01/0 و 05/0 از نظر آماری معنادار است. اما در مورد متغیر محتوای پیام، نتیجه از نظر آماري معنا دار نيست در صورتيكه قبلاً در آزمون همبستگي و رگرسيون تك به تك اين رابطه تاييد شده بود ، علت اين امر آنست كه در آزمون رگرسيون چند متغيري ، هدف مقايسة رابطة بين متغيرهاست و از آنجاييكه رابطة دو متغير محتواي پيام و پاسخ ، ضعيف تر از رابطة ساير متغيرها با پاسخ است از اينرو در مقام مقايسه، رابطة آنها از نظر آماري معنا دار نشد .بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده متغيرهاي موثر بر پاسخ پاسخ دهندگان ، به ترتيب سهم و تأثيرشان عبارتند از: نگرش، آشنايي با برند ، ارسال تبليغات بر مبناي اجازه، شخصي سازي و محتواي پيام. همچنين در مجموع 44 درصد واريانس پاسخ پاسخ دهندگان توسط متغيرهاي نگرش، آشنايي با برند، شخصي سازي، ارسال تبليغات بر مبناي اجازه و محتواي پيام تبيين مي شود.اين بدين معني است كه عوامل ديگري نيز وجود دارند كه بر پاسخ به تبليغات پيامكي تاثير دارند و در اين پژوهش بدانها پرداخته نشده است
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه
امروزه تكه تكه شدن بازارها ، دستيابي به مشتريان هدف را مشكل ساخته است و از سوي ديگر باعث شده اثر بخشي ارتباطات غير شخصي و انبوه كاهش يابد .در نتيجه ارتباطات بازاريابي شخصي و هدفمند اهميت بيشتري يافته است. به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد رسانة موبايل ، نظير دسترسي به مشتري در هر زمان و در هر مكان ، بازاريابها آنرا به عنوان يكي از گزينه هاي مطرح در فرآيند انتخاب آميختة ارتباطات بازاريابي خود، در نظر مي گيرند.
به دليل هزينة نسبتاً پايين تبليغات پيامكي ، استفاده از آن در كشور ما، روز به روز در حال افزايش است. امروزه بسياري از كسب و كارها ، تبليغات پيامكي خود را به صورت رندم و بدون در نظر گرفتن مشخصات فردي ، به انبوهي از مخاطبان ارسال مي كنند كه در نتيجه بسياري از افراد از اين تاكتيك بازاريابي سهل انگارانه ، آزرده خاطر شده كه اين مي تواند نه تنها اثربخشي اين ابزار را تا حد زيادي كاهش دهد حتي گاهي موجب تخريب نام برند مي شود .بر اين اساس در اين پژوهش به بررسي عواملي كه مي تواند بر پاسخ مشتريان به پيامك هاي تبليغاتي، تاثير گذار باشد، پرداخته تا بتوانيم براي استفاده هر چه اثربخش تر از اين رسانه به عنوان يك ابزار تبليغاتي، با توجه به نتايج تحقيق، رهنمودهايي ارائه دهيم.

5-2. یافته های تحقیق
در اين بخش يافته هاي حاصل از تحليل توصيفي داده ها ، بررسي فرضيه ها و سوال پژوهشي تحقيق ارائه شده است.9/91 درصد از پاسخ دهندگان ، در تمام طول روز تلفن همراه خود را به همراه داشته و آنرا روشن نگه مي دارند كه اين نشان دهندة پتانسيل بالاي تلفن همراه به عنوان يك رسانة تبليغاتي در ايران است.در مورد استفاد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تبلیغات پیامکی، انحراف معیار، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی Next Entries مقاله رایگان با موضوع خدمات گردشگری، بازاریابی، اثربخشی تبلیغات، رفتار مصرف کننده