مقاله رایگان با موضوع شایستگی ها

دانلود پایان نامه ارشد

به دنبال تکوین شایستگی‌های خود در یک تکلیف یا فهم بیشتر موضوع است. در این جهت‌گیری، یادگیری و ارتقاء توانایی از طریق تلاش، ذاتا ارزشمند است. در جهت‌گیری هدف عملکردی، فرد تمایل به نمایش توانایی‌های خود دارد، برتری یافتن بر دیگران به ویژه با کم‌ترین تلاش و رقابت، نگرانی‌های عمده‌ی فرد هستند. در واقع، اثبات توانایی خود به دیگران و دوری جستن از قضاوت نامطلوب دیگران، هدف اصلی فرد است (جوکار، 1384). الیوت و مک گریگور30(2001)، اهداف عملکردی و تسلطی را نیز هرکدام به دو حالت گرایشی31 و اجتنابی32 تقسیم‌ می‌کنند. بر این اساس آنان چهار نوع جهت‌گیری هدف را در میان دانش‌آموزان شناسایی کرده‌اند.
الف. اهداف تسلطی- گرایشی33: افراد دارای این اهداف، به دنبال بهبود شایستگی های خود در تکالیف هستند. آنان به یادگیری برای خود یادگیری علاقه دارند و خود را درگیر تکالیف چالش برانگیز می‌کنند (الیوت و مک گریگور، 2001).
ب. اهداف تسلطی- اجتنابی34: در این اهداف، شایستگی به صورت دستیابی کامل به تکلیف تعریف می‌شود و تمام تلاش افراد معطوف دوری گزیدن از خطا و اشتباه است. ترس از نفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری و فراموشی از ویژگی‌های این نوع جهت‌گیری است (الیوت و مک گریگور، 2001).
ج. اهداف عملکردی- گرایشی35: بر دستیابی به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، منابع فارسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، مشکلات تحصیلی