مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقيم و غيرمستقيم دارد. (ساسان مهران و مهديس نعيمي، 1382)
از نظر مديران مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابرسي مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف، اعمال غيرقانوني و ارزيابي دقيق مبناهاي برآورد حسابداري موثر و سودمند است ولي در خصوص بهبود سيستم کنترل داخلي، کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنايي براي ارزيابي فرض تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي سودمند نمي‌باشد. (سيدحسين سجادي نژاد و لادن ناصح، 1382)
در شرکتهاي توليدي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت سود وجود دارد. يعني مديريت شرکتها هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عمليات، سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري افزايش مي‌دهند تا ضعف عملکرد شرکت را پوشش دهند. (بيتا مشايخي، ساسان مهراني، کاوه مهراني و غلامرضا کرمي، 1384)
مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و شرکت ها ضعف فعاليت هاي عملياتيشان را با افزايش سود جبران مي‌کنند. اما در شرکت‌هايي که فعاليت عملياتي خوبي دارند اقلام تعهدي در کل کاهش مي‌يابد اما وقتي بصورت پرتفوهاي جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرند برخي شرکت‌ها با فعاليت عملياتي خوب همچنان بدنبال سياست افزايشي سود هستند و برخي شرکت‌ها با فعاليت عملياتي عالي بدنبال کاهش سود مي‌باشند. (بيتا مشايخي و مريم صفري، 1385)

2-6 پیشینه تحقیق:
2-6-1 پیشینه داخلی :
صفرزاده (1389) در تحقیق خود نشان داد بین تجدید ارائه صورت‌های مالی با نسبت جاري، نسبت سرمايه در گردش به كل داراييها، كل بدهيها به داراييها، سود انباشته به كل داراييها، فروش به كل داراييها، سود خالص به كل داراييها، سود خالص به فروش، هزينه‌هاي عملياتي به فروش، سود عملياتي به فروش، سود خالص به حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ثقفی و همکاران(1390) متعاقب تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، کاهش بلندمدتي در محتواي اطلاعاتي سود رخ مي‌دهد.
نیکبخت و همکاران(1391) تجديد ارائه صورت‌هاي مالي از سال 1383 روندي رو به افزايش داشته‌ است و سودآوري، اهرم‌مالي، طول دوره تصدي مديريت، تغير مديريت، تغيير حسابرس و اندازه موسسه حسابرسي بر وقوع تجديد ارائه صورت‌هاي مالي موثر است.
دکتر ناصر ایزدی نیا،محمد حسن فدوی و میثم امینی نیا(1393)در بررسی‌های خود که به تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارشگری مالی می‌پردازد و در نتایج خود نشان می‌دهد که تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت مادر و پایین‌بودن شفافیت گزارشگری‌مالی شرکتها که موجب افزایش تاخیر در ارائه گزارشگرحسابرسی می شود.
دکتر محمدرضا عبدلی و سمانه لعل(1393):در بررسی‌های خود عنوان می‌کند که رابطه معنی‌داری بین پیچیدگی حسابداری و گزارشگری نادرست شرکتها می باشد.
حسین کرباسی یزدی 1385:در بررسی های خود عنوان می نماید عواملی که در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، سرمایه ای را پیچیده می کنند عبارتند از در آمد مالیات، نامساوی بودن عمر پروژه ها بدلیل،عدم اطمینان و دگرگونی در سطوح قیمتها.
دکتر محمدرضا عبدلی و علی اکبر عاشوری(1393):در بررسی‌های خود عنوان می‌کند که رابطه معنی‌داری بین پیچیدگی حسابداری و خطاهای شرکتها می باشد.

2-6-2 پیشینه خارجی:
پالمورس وهمكاران(2004) نشان دادند که واكنش منفي بازار به تجديد ارائه صورتهاي مالي در مواردي شديدتر است كه به تقلب مربوط باشد، موجب تغيير چندين حساب گردد، سود گزارش شده را كاهش دهد يا حسابرس يا مديريت به آن مرتبط باشند.
استنلي ودي زورت (2007) نشان دادند که بین تجدید ارائه صورت‌های مالی با كيفيت حسابرسي(مدت حسابرسي هر شركت توسط حسابرس، تخصص داشتن حسابرس در مورد صنعت شركت)و حق الزحمه حسابرسي رابطه معناداری وجود دارد.
هلز 2007:پیچیدگی‌های حسابداری را به عنوان مقدار عدم اطمینان در محیط‌های مالی عنوان کرد که عدم اطمینان می‌تواند از محیط‌های کسب و کار غیر قابل پیش‌بینی، استانداردهای ناقص و یادر نتیجه اطلاعات ناقص در معاملات باشد.
رومانوس(2007):تاثیر کیفیت سود قبل از تجدید ارائه صورتهای مالی بر واکنش بازار به آن تایید شد.
گراهام وهمكاران (2008) نشان دادند که تجديد ارائه صورتهاي مالي موجب افزايش نرخ بهره، كوتاه تر شدن زمان سررسيد، افزايش احتمال وثيقه دار شدن وام و اعمال محدوديتهاي بيشترمي‌شود.
رندرز 2012: در بررسی‌های خود نتیجه می‌گیرد که حجم و پیچیدگی استانداردهای جدید و تغییر در قوانین و پیچیدگی آن باعث تاخیر در انتشار گزارشهای مالی پایان سال می‌شود و باعث تاخیر در اعلام درآمد می‌گردد.
کایل پترسون(2012) در تحقیق خود تاثیر پیچیدگی‌های محیط حسابداری در زمینه شناخت درآمد را بر تجدید ارائه درآمد در گزارشات مالی مورد بررسی قرار داد. نتایج یافته‌های وی نشان می‌دهد که افزایش پیچیدگی فرآیند شناخت درآمد موجب افزایش اشتباهات در شناخت درآمد و به تبع آن افزایش تجدید ارائه درآمدمی‌شود.
حسن گفت و سعید(2012)در بررسی‌های خود عنوان می‌کند سیستم گزارش‌دهی مالی همچنان در برخورد با تعدادی ازچالش‌های دشوار است.بطور باور نکردنی مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز به کاهش پیچیدگی و بهبود است پیچیدگی در استانداردها و قوانین و مقررات که به شکست ارائه اطلاعات مالی مربوط و شفاف می‌گردد و پیچیدگی ذاتی در گزارش مالی به تدریج متنوع‌تر می‌گردد و پیچیدگی به عنوان مشکل برای سهامداران،سرمایه‌گذاران تعریف شده است و پیچیدگی را دو نوع می‌داند پیچیدگی غیر قابل اجتناب با پیچیدگی ذاتی و پیچیدگی قابل اجتناب و چهار علت مهم تر پیچیدگی قابل اجتناب یا منابع مهم پیچیدگی را بیان نمود.
ریچاردسون و همکاران(2003) اطلاعاتي را درباره برخي از اقلام تعهدي که به عنوان شاخص‌هاي کليدي براي دستکاري سود مورد استفاده قرار گرفته و منجر به تجديد ارائه شده‌اند را ارائه کردند.

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه
اين تحقيق به بررسي ارتباط بين پيچيدگي محیط حسابداري و سود شركتها مي پردازد. روشي که در تحقيق حاضر به منظور بررسي ارتباط بين پيچيدگي محیط حسابداري و سود شركتها استفاده قرار مي‌گيرد مبتني بر يک روش علمي است.
علم واژه اي است که در موارد بسيار، به گونه اي نامطلوب مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است. مردمان عادي، سياستگذاران، روزنامه نگاران ، دانشجويان و دانشمندان هر کدام اصطلاح علم را به طرق مختلف تعريف مي کنند و در زمينه هاي گوناگون به کار ميبرند. اين واژه نزد برخي دلالت بر يک کار ارزنده و مهم و نزد ديگر دلالت بر پيکرهاي از دانش حقيقي دارد و مقصود از آن براي گروهي ديگر ، نوعي بررسي عيني درباره پديده هاي تجربي است (هومن، 1384، ص1 و 2 ). بدون ترديد براي علم، تعاريف متعدد و متنوعي وجود دارد. شايد همه اين تعاريف را بتوان در دو مقوله تعاريف محتوايي38 و فرايندي39 ، طبقه بندي کرد. بر پايه تعريف محتوايي: «علم يعني مجموعهاي متراکم از دانش توليد يافته » و بر پايه تعريف فرايندي:« علم يعني فعاليت کشف متغيرهاي مهم در طبيعت، مرتبط ساختن اين متغيرها و تبيين اين روابط (از طريق بيان قانون)». به گونه خلاصه ، علوم مختلف مسائل حل شدني را با استفاده از روش علمي مطالعه مي کنند و بنابراين مي توان گفت که « علم عبارت است از کاربرد روش علمي در پيدا کردن جواب براي مسائل حل شدني». اين تعريف چون تاکيد بر روش دارد، تعريف فرايندي و از اين لحاظ که مطالعه مسائل حل شدني منجر به دانش نظامدار مي شود، تعريف محتوايي را نيز در بر مي گيرد. محتواي علم ، به گونه مستمر در حال تغيير و تکامل است(همان ، ص 4 و 5 ). با آنکه همه شاخههاي علوم، متفاوت از يکديگرند و فنون پژوهش علمي نيز ممکن است از يک علم به علم ديگر، به گونه قابل ملاحظه اي متفاوت باشد، ساختار همه آنها متکي بر يک نظام منطقي است و در همه آنها يک فلسفه مشترک به نام «روش علمي» وجود دارد(همان، ص 23). روش علمي به طور عمده شامل موارد زير است :
تعريف و يا بيان مساله
جمع آوري اطلاعات
پيشنهاد راه حل هايي ( فرضيه ها ) براي حل مساله
آزمون راه حل ها ( فرضيه ها )
تجزيه و تحليل نتايج
استنتاج ( سيد عباس زاده ، 1380، ص 24)
با عنايت به مطالب فوق ، براي هر تحقيق علمي مراحلي وجود دارد که بر اساس متدولوژي علمي رعايت آن ها ضروري است . از اين رو براي بررسي ارتباط بين پيچيدگي محیط حسابداري و سود شركتها که موضوع تحقيق حاضر مي باشد نيز رعايت مراحل اصلي روش تحقيق علمي اعمال شده است. ودر این فصل به متدولوژی تحقیق و روش شناسی تحقیق می بپردازیم تا بتوانیم فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها و تبدیل به یافته ها را تشریح نماییم.
3-2 طرح مساله
دلايل معقولي براي استفاده از روش هاي حسابداري پيچيده و کامل براي گزارشگري مالي با کيفيت وجود دارد. برخلاف تئوري اشتباه، که معتقد است پيچيدگي بر دقت و صحت گزارشگري مالي تهيه كنندگان تاثير مي گذارد، تئوري دستکاري متکي براين اصل است كه پيچيدگي براي سرمايه گذاران (يا واسطه هاي اطلاعات ) موجب عدم اطمينان مي شود.هم تئوري اشتباه و هم تئوري دستکاري پيچيدگي نشان مي دهد که پيچيدگي احتمال گزارشگري نادرست(گزارش در سود) را افزايش مي دهد.
موضوع مهمي كه تدوين كنندگان استاندارد با آن مواجه هستند،شناسايي معاملات پيچيده مي باشد. از آنجا که هيئت استانداردهايحسابداريمالي (FASB) تمايلي به کاهش ارائه صادقانه نداردQC24)،(FASB 2008، درک رويکرد هيئت استانداردهاي حسابداري مالي ازاثرات ناشي از پيچيدگي در ارزيابي هزينه ها و منافع بسيار حائزاست.
يكي از تاثيرات پيچيدگي حسابداري، گزارشگري نادرست(گزارش در سود ) مي باشد. زيرا هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و کميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) هر دومعتقدند كه پيچيدگي يکي از عوامل اصلي در افزايش بروز گزارشگري نادرست صورت هاي مالي است(کاکس 2005؛ هرز 2005) .
در اين تحقيق در صدد آن هستيم تا تاثير پيچيدگي را بر بيان نادرست صورتهای مالی(گزارشگري سود) مورد ارزيابي قرار دهيم.
لذا در این راستا مساله اصلی این تحقیق تاثير پيچيدگي‌هاي محيط حسابداري بر سود شرکتها می‌باشد؟
3-3 تهيه و تنظيم فرضيه
فرضيه، هم بيانگر حدس محقق از چگونگي روابط متغيرهاي پژوهش است و هم بيانگر جهت تحقيق است. بدين ترتيب فرضيه به عنوان محوري عمل ميکند که کليه فعاليتهاي پژوهش به گرد آن، معني دار مي شود ( سيد عباس زاده ، 1380، ص 115) .
در تدوين فرضيه هاي اين تحقيق از تئوري هاي موجود در اين زمينه و نتايج تحقيقات پيشين استفاده شده است.
بنابراين با تکيه بر استدلال هاي نظري و عملي تحقیقات پیشین مي توان پاسخ موقتي را به صورت فرضيات زير براي مسائل اين تحقيق بيان نمود و با آزمون هاي مربوطه و در نتيجه رد يا تاييد آنها به سوال اصلي تحقيق پاسخ علمي داده شود. فرضيه هاي اين تحقيق به صورت زير بيان مي شود.
فرضيه اصلي:
بين پيچيدگي محیط حسابداري و سود شركتها ارتباط معني دار وجود دارد.
فرضيات فرعي:
1- بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و رشد سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و نوسان پذیری سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین نوع صنعت و میانگین سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین نوع صنعت و میانگین رشد سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نوع صنعت و میانگین نوسان پذیری سود شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
3-4 جمع آوری اطلاعات
پس از تعيين مساله و تنظيم فرضيهها، گام بعدي در يک تحقيق علمي، جمع آوري اطلاعات مي باشد. بر اساس آزمون همين اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليلهاي مربوطه است که فرضيه هاي تحقيق رد يا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع صورتهای مالی، استقلال حسابرس، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries مقاله رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، اندازه شرکت، نوسان پذیری، بورس اوراق بهادار تهران