مقاله رایگان با موضوع سلامت روانی، سبک مقابله، سلامت روان، راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه ارشد

آن بر دستیابی به هدف و عزت نفس دانشجویان ، نشان داد که مردان کمتر از راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کنند، در مقابل، در مورد زنان استفاده از راهبرد هیجان‌مدار، غالب است.
گودرزی و رودبالی (1385)، پژوهشی را بر روی 180دانش‌آموز کلاس دوم دبیرستان، با هدف بررسی رابطه‌ی سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام دادند. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که میانگین به‌ کارگیری هر سه سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار، مقابله‌ی گرایشی و هیجان‌مدار در دختران بیش‌تر از پسران است. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که هرچند توانایی به کارگیری هر سه سبک مقابله‌ای در دختران بهتر از پسران است، وضعیت سلامت روانی پسران نسبت به دختران بهتر است. نویسندگان یکی از علل این مطلب را این دانسته‌اند که دختران فقط در سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار یا منطقی نسبت به پسران برتر نبوده‌اند، بلکه در سایر سبک‌های مقابله‌ای نیز برتر بوده‌اند. ممکن است این وضعیت بر سلامت روانی آن‌ها تاثیر منفی داشته باشد.
طبق نتایج پژوهش حاجی‌زادگان (1386)، با هدف بررسی تفاوت‌های جنسیتی در مقابله با تنیدگی، دخترها در مقابله با استرس، بیشتر از راهبردهای نگرانی‌پذیری، تلاش، پیشاپیش‌نگری و مذهب‌گرایی و پسرها از راهبردهای انکار و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه