مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد که سبک مقابله‌ی هیجان مدار با تاب‌آوری نوجوانان رابطه‌ی مثبت دارد اما این سبک مقابله، تاب‌آوری را در نوجوانان پیش‌بینی نمی‌کند.
در پژوهشی که نصیر (1389)، با هدف بررسي رابطه‌ي راهبردهاي مقابله با استرس و تاب‌آوري با خوشبيني که بر روی 300 دانش آموز دختر مقطع متوسطه، انجام داد، عنوان کرد که بین راهبرد مقابله‌ای مسئله‌مدار با خوش‌بيني و همچنين بين تاب‌آوري با خوش‌بيني دانش‌آموزان رابطه‌ی مثبت و معنادار و بين راهبرد مقابله‌ای هيجان‌مدار و راهبرد مقابله‌ای غير مؤثر با خوش بيني دانش‌آموزان رابطه‌ی منفي و معناداري وجود دارد. همچنين نتيجه‌ی تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغیرهاي پيش‌بين راهبردهاي مقابله با استرس (مسئله مدار، هيجان مدار، غير مؤثر) و تاب‌آوری، 7 درصد واريانس متغير ملاك (خوش بيني) را تبیین می‌کنند.

2-2-4- تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف

در پژوهشی که توسط آندرمن و میدگلی (1997)، در مورد رابطه‌ی جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت، احساس شایستگی تحصیلی و نمرات درسی، انجام گرفته است، عنوان شده که میان اهداف پیشرفت دختران و پسران تفاوت وجود دارد. دختران در درس انگلیسی بیشتر از پسران، تکلیف مدار بودند و نمرات پسران در اهداف عملکردی بیشتر از دختران بود.
به‌پژوه،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه