مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، مدیریت استرس

دانلود پایان نامه ارشد

مقابله، سه سبک اصلی را متمایز می‌کنند: سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار که وجه مشخصه‌ی آن عملکرد مستقیم برای کاهش فشارها یا افزایش مهارت‌های مدیریت استرس است؛ سبک مقابله‌ای اجتناب مدار که ویژگی اصلی آن پرهیز از رویارویی با عامل استرس است؛ و سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار که وجه مشخصه‌ی آن راهبردهای شناختی‌ای است که حل یا حذف عامل استرس‌زا را با دادن نام و معنی جدید به تاخیر می‌اندازند (بیلینگز و موس85، 1981؛ زیدنر و عندلر86، 1996، به نقل از بشارت و همکاران، 1389). مقابله‌ی مسأله مدار راهبرد شناختی رو در رو شدن مستقیم با مشکلات خود و تلاش برای حل کردن آن‌هاست. مقابله‌ی هیجان‌مدار تلاش برای پاسخ‌دهی هیجانی به استرس خصوصا به کمک مکانیزم‌های دفاعی87 است. در این روش از چیزی اجتناب می‌ورزیم، اتفاقات رخ‌ داده را توجیه یا انکار می‌کنیم، آن‌ها را به شوخی می‌گیریم یا در برابر آن‌ها به ایمان دینی خویش اتکا می‌کنیم (سانتراک88، 2003؛ ترجمه ی فیروز بخت، 1383).
طبقه‌بندی‌های جدیدتر، چهار سبک مقابله، شامل منطقی89، گسسته90، هیجانی91 و اجتنابی92 را توصیف کرده‌اند. مقابله‌ی منطقی در جایگاه یک راهکار مسأله محور و مقابله‌ی گسسته به عنوان رویکردی، که بر اساس آن، فرد از نظر شناختی از مشکل فاصله می‌گیرد، تعریف می‌شود. از این

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، رویکرد فرایندی، تصمیم گیری Next Entries مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای شناختی