مقاله رایگان با موضوع سازمان ورزش، سرفصل دروس، توسعه ورزش

دانلود پایان نامه ارشد

علاقمندان به ورزش اين تشكيلات اداره شود و دولت ها و حكومت ها نيز بيشتر جنبه هدايت كننده و سازماندهي را به عهده دارند. در ايران نيز كمابيش از سال هاي قبل از انقلاب به اين امر مهم پي برده و برنامه هايي نه چندان مطلوب جهت ساماندهي به ورزش عمومي و همگاني تهيه گرديده است. بعد از انقلاب اسلامي نیز مسئولين ببا توجه به اهمیت سلامتي و تندرستي مردم سعي نموده اند با بسيج كردن وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، پايگاه هاي مساجد، ورزش دانشجويان و ورزش محلات كليه اين فعاليت ها را تحت عنوان فدراسيون ورزش همگاني سازماندهي كنند. از جمله سازمان هاي مهم براي توسعه ورزش همگاني ،مي توان به سازمان تربيت بدني اشاره كرد كه به عنوان متولي اصلي ورزش در كشور است و داراي 37 فدراسيون ورزشي است كه فدراسيون ورزش هاي همگاني يكي از اين فدراسيون ها است.
سازمان تربيت بدني داراي وظايف ذيل است:
1ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
2ـ تعليم و تربيت مربي ورزش در سراسر كشور.
3ـ تاسيس وتجهيز و اداره ورزشگاهها(استاديومها)،اردوگاهها،پلاژها و ميدان هاي و مراكزورزشي تابع سازمان تربيت بدني.
4 ـ صدور و لغو باشگاه هاي ورزشي و نظارت برفعاليت آنها.
5 ـ ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي ورزش و تربيت بدني كشوراز طريق شوراي سازمان.
6ـ كمك به قهرمانان، باشگاهها،فدراسيونها و هيئتهاي ورزشي از محل بودجه عمومي خود.
7 ـ تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسيون هاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه هاي فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي.
2-18 شوراي سازمان تربيت بدني
شوراي سازمان كه به شوراي عالي ورزش كشور نيز معروف است به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي تربيت بدني و تفريحات سالم كشور و تعيين خط مشي فعاليت هاي مزبور از مقامات و اشخاص زيرتشكيل مي گردد:
رياست جمهور كه سمت رياست شورا را خواهد داشت.
وزير علوم،تحقيقات و فنآوري.
وزير آموزش و پرورش.
وزير كشور.
وزير كار و امور اجتماعي.
وزير جهاد كشاورزي.
رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح.
سرپرست سازمان.
پنج نفر از اشخاص بصير و مطلع به امور تربيت بدني و تفريحات سالم به پيشنهاد سازمان و تصويب اعضاء براي مدت 4 سال.فدراسيون ورزش هاي همگاني با توجه به مسئوليت بزرگي كه جهت ساماندهي، طراحي و اجراي فعاليت هاي ورزشي و به عنوان متولي اين امر به عهده خواهد داشت چهار محور اصلي و سه برنامه جهت سلامتي تندرستي وشادابي و نشاط آحاد مردم طراحي نموده است كه با توجه گستردگي و وسعت عمل آن هماهنگي و همكاري سازمان ها و وزارتخانه هاي زير راطلب مي نمايد:
1ـ وزارت كشور.
2ـ وزارت آموزش و پرورش.
3ـ وزارت كار و امور اجتماعي.
4ـ وزارت علوم و تحقيقات و فناوري.
5ـ نيروهاي مسلح.
6ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7- شهرداري ها.
2-19 اعضاي شوراي ورزش همگاني
1 ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي ورزش(رئيس شورا).
2 ـ رئيس سازمان ورزش همگاني و تفريحي(دبير شورا).
3 ـ معاون سلامت وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي.
4 ـ معاون تربيت بدني و ورزش وزير كار و امور اجتماعي.
5 ـ معاون تربيت بدني و تندرستي وزير آموزش و پرورش.
6 ـ معاون ذيربط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي.
7 ـ معاون ذيربط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ معاون علمي و فرهنگي سازمان ملي ورزش.
9 ـ شهردار تهران و 4 نفر از نمايندگان شوراي عالي استان هايا شهرداران سراسر كشور به پيشنهاد رئيس سازمان ملي ورزش.
10 ـ معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
11 ـ معاون تربيت بدني و ورزش وزير علوم،تحقيقات و فناوري.
12 ـ رئيس سازمان ورزش زنان.
13 ـ رئيس سازمان ملي جوانان.
14 ـ ‌معاون ذيربط وزارت جهاد كشاورزي.
15 ـ معاون ذيربط رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
2-20 اعضاي شوراي ورزش همگاني استان
1 ـ استاندار (رئيس شورا).
2 ـ مدير كل تربيت بدني (دبير شورا).
3 ـ مدير كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
4 ـ مدير كل آموزش و پرورش.
5 ـ مدير كل كار و امور اجتماعي.
6 ـ رئيس مركز صدا و سيماي استان.
7 ـ رئيس سازمان و مديريت برنامه ريزي استان.
8 ـ شهردار مركز استان.
9 ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي.
10 ـ مدير كل علوم، تحقيقات و فنآوري.
11 ـ رئيس سازمان جوانان.
12 ـ مدير كل جهاد كشاورزي استان.
13 ـ فرمانده نيروي انتظامي استان.
14 ـ رئيس هيات ورزش هاي همگاني استان.
2-21 اعضاي شوراي ورزش همگاني شهرستان
1 ـ فرماندار(رئيس شورا).
2 ـ رئيس اداره تربيت بدني(دبير شورا).
3 ـ رئيس اداره بهداشت،درمان وآموزش پزشكي.
4 ـ رئيس اداره آموزش و پرورش.
5 ـ رئيس اداره صدا و سيما.
6 ـ رئيس اداره مديريت و برنامه ريزي.
7 ـ شهردار شهرستان.
8 ـ رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي.
9 ـ مسئول تربيت بدني دانشگاه.
10 ـ رئيس سازمان جوانان شهرستان.
11 ـ رئيس اداره جهاد كشاورزي.
12 ـ فرمانده نيروي انتظامي شهرستان.
13 ـ رئيس هيات ورزش همگاني شهرستان.
2-22 تشكيلات و ساختار فدراسيون ورزش هاي همگاني
اين فدراسيون همانند ساير فدراسيونهاي ورزشي داراي ساختار و تشكيلات خاص خود مي باشد.اين فدراسيون در حال حاضر داراي 11 انجمن ورزشي مي باشد كه هر كدام داراي وظايفي مشخص مي باشند.
اسامي اين انجمن ها به شرح زير است:
انجمن ورزش هاي بومي و محلي، روستايي و عشايري.
انجمن ورزشي آمادگي جسماني .
انجمن ورزش هاي طبيعي(كوهنوردي عمومي، دوي همگاني، دوچرخه سواري).
انجمن ورزش صبحگاهي.
انجمن ورزشي بازي ها و تفريحات سالم.
انجمن ورزش بزرگ سالان.
انجمن ورزش اسكيت.
انجمن ورزش كبدي.
انجمن ورزش يوگا.
انجمن ورزش كارمندان دولت.
انجمن ورزشي بيماران پيوند اعضاء.
وظايف اين انجمن ها، نحوه فعاليت و اهداف در قسمتهاي بعدي به تفضيل آورده شده است.
2-23 شرح وظايف فدراسيون ورزش هاي همگاني
محورهاي اصلي طراحي و برنامه ها ي فدراسيون ورزش هاي همگاني به شرح زير است:
الف ـ تبليغات، ب ـ آموزش، ج ـ برگزاري مسابقات، د ـ ساخت تاسيسات و تجهيزات.
الف ـ تبليغات
به منظور اطلاع عموم از فوائد ورزش و نقش آن در سلامتي ،شادابي و تندرستي مردم با سازمان صدا وسيما و مديران رسانه هاي گروهي هماهنگي به عمل آمده و جهت اطلاع عموم برنامه هاي متنوع و مختلفي جهت پخش و نشر آماده و طي جلسات متعدد توضيحات لازم معمول گرديده است كه نهايتا برنامه ها و مقالات بسيار خوبي تهيه و پخش گرديده است كه علاوه بر آن نيزپوسترها و تراكت ها تبليغي در سطح كشور تهيه و نصب گرديده است.
ب ـ آموزش
به منظور تربيت نيروي انساني متخصص (مربي، داور و كادر فني) نسبت به تشكيل كلاس هاي آموزشي و با هماهنگي دانشكده هاي تربيت بدني و كميته ملي المپيك معمول و كلاس هاي متعددي در سطح يك، دو، و سه تشكيل گرديده است و علاوه برآن با اعزام كارشناسان به خارج از كشور به منظور شركت در سمينار ها و كنگره هاي علمي نيز اقدامات لازم معمول شده است.
ج ـ برگزاري مسابقات
به منظور ايجاد انگيزه جهت جلب و جذب مردم به ورزش هاي همگاني با تنظيم تقويم ورزشي براي سه رده سني نوجوانان،جوانان، بزرگسالان مسابقات متنوعي در رشته هاي دوي همگاني،دوي روستايي، دوچرخه سواري، كوهروي عمومي، اسكيت، بازي ها و تفريحات، ورزش هاي بومي و محلي، آمادگي جسماني، ماهيگيري، كبدي، دفاع شخصي و مسابقات ويژه اي جهت ورزشكاران پيوندي و كارمندان در سطح شهرستان ها، استان ها و كشور طراحي و تنظيم گرديده است.
د ـ ساخت تاسيسات و تجهيزات
به منظور جلب و جذب مردم به ورزش هاي همگاني كه نياز به تجهيزات مختصر ولي قابل بهره برداري براي تعداد زيادي از مردم را دارد با همكاري و هماهنگي شهر داري وسايل زير طراحي و پس از ساخت در اماكن عمومي و پارك ها تعبيه گرديده است:
ميزهاي سيماني، ميزهاي سنگي شطرنج، ساخت زمين هاي روباز بسكتبال و واليبال و فوتبال گل كوچك، ساخت وسايل بازي كودكان و خردسالان و طراحي جاده تندرستي.
برنامه ها و طرح هاي تنظيم شده فدراسيون ورزش ها ي همگاني به شرح زير مي باشد:
1ـ برنامه هاي كوتاه مدت 2ـ برنامه هاي ميان مدت 3 ـ برنامه هاي بلندمدت
برنامه هاي كوتاه مدت شامل موارد زير است:
1ـ هماهنگي با استان ها جهت تشكيل هيئت هاي ورزش همگاني استان ها و شهرستان ها.
2ـ هماهنگي با استانداري جهت تشكيل شوراهاي ورزشي استان ها.
3ـ تهيه تقويم ورزشي ساليانه جهت برگزاري مسابقات و فعاليت هاي ورزشي.
4 ـ انجام تبليغات لازم در خصوص فوائد ورزش بوسيله تراكت ها ، تابلونويسي و راديو و تلويزيون.
برنامه هاي ميان مدت موارد زير را در بر مي گيرد:
1ـ كمك و حمايت از تشكيلات ايجاد شده و برطرف كردن نواقص آنها.
2ـ تربيت نيروي انساني متخصص جهت آموزش حركات و نرمش ها و برنامه هاي ورزشي.
3ـ هماهنگي جهت ساخت تجهيزات و لوازم ورزشي با همكاري بخش خصوصي و شهرداري ها.
برنامه هاي بلند مدت در برگيرنده موارد زير است:
1ـ ساخت تجهيزات ورزشي مورد نياز ،پيست هاي اسكيت، جاده هاي تندرستي.
2ـ ساخت فيلم ها و سي دي هاي آموزشي.
3ـ هماهنگي با كليه ارگان هاو سازمان هاي بين المللي.
4ـ پيش بيني اعتبارات و بودجه هاي مورد نياز جهت اجرا و تداوم برنامه ها.
2-24 فعاليت هاي ورزشي براي مقاطع سني مختلف
فدراسيون ورزش هاي همگاني سعي نموده است براي كليه مقاطع سني از خردسالان مهدكودك ها تا پيرمردان و كهن سالان برنامه ها و فعاليت هاي مختلف را پيش بيني و اجراء نمايد به صورتي كه حتي تشكيلات جداگانه اي جهت مهد كودك ها و بزرگ سالان بوجود آورده است. انجمن ورزشي بزرگسالان كه فقط ويژه افراد 40 سال به بالا طراحي گرديده تشكيلاتي است كه مسابقات و فعاليت هاي ورزش صبحگاهي، كوه روي عمومي، دوهاي عمومي، دوچرخه سواري عمومي‌. طناب كشي و …. ويژه بزرگسالان طراحي اجراء مي نمايد كه علاوه بر مسابقات و برنامه هايي كه در سطح استان ها برگزار مي گردد فعاليت هايي در سطح كشور به صورت مسابقات قهرماني كشور يا سراسري نيز همه ساله در دو نوبت و 3 رشته برگزار مي گردد كه اين مسابقات فقط جنبه انگيزه اي دارد و برد و باخت در آن مطرح نيست.كميته ورزش خردسالان كه ويژه نونهالان با هماهنگي سازمان بهزيستي شكل گرفته است برنامه ها و فعاليت هاي متنوعي را ويژه مهد كودك ها طراحي و اجراء مي نمايد كه يكي از موفق ترين برنامه هاي فدراسيون است.
2-25 انجمن ها و كميته هاي فدراسيون ورزش هاي همگاني
فدراسيون ورزش هاي همگاني داراي انجمن ها و كميته هايي است كه تحت پوشش اين فدراسيون هستند. اسامي انجمن ها و كميته هاي ورزشي تحت پوشش تحت پوشش فدراسيون ورزش هاي همگاني در حال حاضر عبارتند از:
1 ـ يوگا. 2 ـ ورزش هاي بومي ومحلي. 3 ـ روستايي و عشايري. 4 ـ ورزش هاي طبيعي(كوهنوردي عمومي،دوي همگاني،دوچرخه سواري). 5 ـ بازي ها و تفريحات. 6 ـ آمادگي جسماني. 7 ـ ورزش صبحگاهي. 8 ـ بيماران خاص و پيوند اعضاء. 9 ـ بزرگ سالان. 10 ـ پزشكي ورزشي. 11 ـ اسكيت. 12 ـ كبدي. 13 ـ كاركنان دول 20 ـ ميان صلح. ت. 14 ـ كشتي آليش. 15 ـ سبك تاكرا. 16 ـ پينت بال. 17 ـ كام كندالين. 18 ـ دفاع شخصي(نانچاكو)0 19 ـ طناب كشي. 21 ـ دارت.
2-26 شرح وظايف انجمن هاي ورزشي:
1ـ تهيه تقويم ورزشي سالانه و پيش بيني امور مربوط به مسابقات و كلاس هاي آموزشي ،جشنواره ها و اعزام تيم ها به مسابقات برون مرزي.
2ـ تنظيم برنامه و تعيين محل مسابقات و پيش بيني سالن و كادر فني اجرايي.
3 ـ تهيه و تدوين ضوابط و مقررات رشته ورزشي مربوطه و ارسال به هيئت ها و ساير ارگان ها.
4ـ تنظيم برنامه هاي كلاس هاي آموزشي و تهيه سرفصل دروس مربوطه و تعيين محل و اساتيد عملي و تئوري.
5ـ هماهنگي با هيئت هاي ورزشي همگاني استان ها و تعيين مسئولين رشته هاي ورزشي زير مجموعه هيئت در استان ها و شهرستان ها.
6ـ هماهنگي با كليه واحد ها و كميته هاي فدراسيون جهت انجام به موقع مسابقات و كلاس هاي آموزشي.
7ـ بررسي تنگناها

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، تربیت بدنی، استان تهران Next Entries مقاله رایگان با موضوع حضرت آدم (ع)، اوقات فراغت