مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، های غیر دولتی، پیشگیری اجتماعی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

پیشگیری
اجتماعیرشد مدار
پیشگیری
اجتماعی
فرد مدار
پیشگیری
وضعی
از وقوع جرم
همکاری با ناجا در طرح های مدیریت جرائم

ارائه مطالبات و خواستگاه های امنیتی مردم

ارائه راه حل های مهار جرائم

ارائه بازخورد نتایج عملکرد پلیس
کنترل تهدیدات امنیتی
کنترل
غیر کیفری

شناسایی
اهداف و مقاصد پلیس

شناسایی
علل وقوع
برخی از جرائم
شناسایی
نگرش هاو علائق سیاسی و
اجتماعی
مردم
شناسایی
گرو های مستعد جرم

نمودار 2-1- مدل نظريه تحقيق

جمع بندی فصل
آگاهی از مبانی نظری، مفاهیم و همچنین پیشینه موضوع ما را در پیشبرد اهداف تحقیق و دستیابی به بینشی عمیق تر یاری خواهند رساند.لذا اصطلاحات و مفاهیم پایان نامه در بخش اول تحقیق و دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع در بخش دوم بررسی شدند؛ در بخش سوم نیز پیشینه تحقیق در ایران و جهان بیان گردید. در حالت کلی دیدگاه تحقیق پیش رو، تا حدودی به دیدگاه پیشگیری اجتماعی نزدیکتر است. در این دیدگاه سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی می باشد.چراکه جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی های اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است و لازم است این نارسایی بهبود یابند. لذا روش « پیشگیری اجتماعیاز جرم » بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن، فرصتهای شغلی و فعالیتهای محلی مجرمین بالقوه را دارد .
جمع بندی نیز که از پیشینه تحقیق در ایران جهان می توان داشت به این شرح می باشد کهسازمان های مردم نهاد نقش بسیار عمده ای در اجتماع و بالاخص مسئله برقراری امنیت بازی می کنند و از ظرفیت های عمده ای در حل مسائل اجتماعی و علوم انسانی نیز برخوردار ند. مسئله اصلی در این رابطه نحوه و چگونگی بکارگیری و مشارکت این سازمان ها با پلیس می باشد .
1- برخی از سازمانها ی مردم نهاد گرایش های عمیقی به مسائل سیاسی و جزیی داشته و خواهان نقشی مهم در این رابطه در جامعه می باشد.
2-متغیر های متفاوتی برمدیریت خصوصا پیشگیری از جرائم ازجمله جرائم زنان سرپرست خانوار تأثیر دارند که جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد در این رابطه حائز اهمیت بوده است.
3- در پیشگیری از آسیب های اجتماعی من جمله اعتیاد سازمانهای مردم نهاد بصورت پررنگی در جامعه در سالهای اخیر حاضر شده اند و باز هم بحث جلب مشارکت این سازمانها بسیار مهم و متغیر های متفاوتی بر آن تأثیر دارند که بعضاً با متغیر های قید شده در این تحقیق مشترک می باشند.
4- اهداف اصلی اکثر سازمانهای مردم نهاد که وظایف آنها همسو با مأموریت های ناجا می باشد، بررسی راهکار های فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی، جهت کمک و مساعدت به جامعه و پلیس است.
5- مسئله مشارکت در ایجاد حفظ و گسترش امنیت اجتماعی نقش داشته و عوامل فردی و اجتماعی با نسبت های مختلفی بر میزان گرایش به مشارکت در برقراری امنیت تأثیر می گذارند.
6- جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد بر شناسایی و حل مسائل شهری و امنیتی حائز اهمیت می باشد و پلیس و جامعه باید شیوه های جدیدی را به منظور همکاری با یکدیگر شکل دهند.

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
باتوجه به اينكه هركدام از انواع تحقيقات در برگيرنده روش هاي مختلفي هستند كه كاربردها مزايا ومعايب خاص خودرا دارند، اعتباردستاوردهاي تحقيق به شدت تحت تاثيراعتبار روشي است كه براي تحقيق برگزيده شده است(خاكي،155:1378). غالب مطالعات تحقيق يك روش يا استراتژي را نشان مي دهندكه به سادگي قابل تشخيص است و شامل رويه هاي مشترك خاصي مانند بيان مسأله، جمع آوري اطلاعات و نتيجه گيري اند. جزئيات اين رويه هاي خاص تا حدودزيادي باروش تحقيق معين مي شود(همان منبع:39).
لذادراين فصل به بررسي چگونگي گردآوري داده ها، تحليل آنها جهت استفاده ازداده هاي خام درراستاي سؤالات تحقيق پرداخته مي شود. همچنين درفصل مزبور تعريف وتفصيل مفاهيم اساسي همچون روش تحقيق جامعه آماري نمونه گيري وچگونگي آزمون فرضيات ارائه گرديده و مفاهيم اساسي فوق براي تحقيق حاضر بررسي مي گردد.

3-2- روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف كاربردي بوده واز نظر روش و ماهیت به روش پيمايشي انجام خواهد شد.«پيمايش مجموعه اي ازروش هاي منظم و استاندارد براي به دست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروهي ازاعضاي يك جامعه آماري است »(صارمي، 22:1384).
تحقيق پيمايشي رايج ترين شكل تحقيق درعلوم اجتماعي است كه معمولاً با استفاده از پرسشنامه و طيف هاي به ويژه طيف ليكرت و پيمايش ديدگاهها و نظرات گرايش به رفتار يا عمل افراد مشخص و عيني مي گردد. بنابراين دراين پژوهش نيز از پرسشنامه و طيف ليكرت براي پيمايش ديدگاه ها و نظرات كارشناسان انتظامي استان و همچنين سازمان هاي مردم نهاد فعال درشهرستان كرمانشاه استفاده گرديده است.

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به ماهيت و روش تحقيق، در پژوهش حاضرجهت گردآوري داده ها از ابزار«پرسشنامه»استفاده گرديده است. پرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مجموعه اي از پرسش هدف مداراست كه با بهره گيري ازمقياس هاي گوناگون، نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد.
پرسشنامه اين تحقيق به دو صورت و در سه بخش طراحي و تنظيم گرديد كه يك پرسشنامه مختص كارشناسان انتظامي و يك پرسش نامه نيز شامل سؤلاتي از سازمان هاي مردم نهاد فعال در شهركرمانشاه مي شود كه بخش هايي از آن شامل موارد ذيل مي شود :
1- مقدمه : (شامل معرفي موضوع تحقيق و درخواست همكاري از پاسخگو).
2- سوالات عمومي: (شامل جنس، ميزان تحصيلات ، حوزه فعالیت و میزان سابقه کار ).
3- سؤالات اختصاصي كه شامل 5 سوال و 26 گويه مي باشد به نحوي كه در 5 قسمت (پیش بینی جرائم، پیشگیری از جرائم، کنترل جرائم، روند جرائم و میزان استقبال از سازمان های مردم نهاد ) تقسيم شده اند. براي پاسخ به سؤالات نيز با استفاده از طيف ليكرت 5 گزينه خیلی کم، كم، متوسط، زیاد و خيلي زیاد در نظرگرفته شده است. همچنين در جمع آوري ساير اطلاعات نيز از روش كتابخانه اي، كاوش رايانه اي و اسنادي استفاده شده است.

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه
در این پژوهش جهت بررسی موضوع از کارشناسان انتظامی استان و همچنین سازمان های غیر دولتی بهره گرفته خواهد شد. در حوزه کارشناسان انتظامی جامعه آماری ما شامل آن دسته از افراد شاغل در انتظامی استان می شود که حداقل دارای تحصیلات کاردانی به بالا و همچنین سنوات خدمت 10 سال به بالا(5 سال به بالا برای کارشناسان شاغل در پلیس آگاهی و رؤسای کلانتری ها) بود که مجموعاً به حدود 45 نفر می رسد و در حوزه سازمان های غیر دولتی کلیه سازمان های غیر دولتی فعال در شهرستان کرمانشاه که از مبادی مختلف همچون نیروی انتظامی، استانداری، سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی مجوز دریافت نموده اند را شامل می شود که رابطه فعالیت آن ها با اقدامات ناجا همسو باشد. با توجه به اطلاعات بدست آمده کلاً حدود 96 سازمان غیردولتی در شهرستان کرمانشاه مجوز فعالیت دریافت نموده اند.

3-5- روش نمونه گیری
در اين تحقيق براي انتخاب حجم نمونه از روش تصادفي استفاه شد. كه با توجه به اينكه تعداد كل سازمان هاي غيردولتي شهركرمانشاه كه ازنهادهاي مختلف مجوز دريافت نموده اند96 سازمان مي باشد، لذا با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 سازمان به عنوان حجم نمونه اين پژوهش انتخاب كه از اين تعداد تنها 45 سازمان در سطح شهر فعال بوده كه از اين تعداد نيز 40 سازمان به پرسشنامه هاي توزيع شده پاسخ دادند. براي انتخاب كارشناسان انتظامي نيزسعي گرديد. با در نظرگرفتن شاخص هاي اشاره شده در بند جامعه آماري افراد تعيين شوندكه در اين خصوص حدود 45 نفر از كارشناسان شناسايي و از اين تعداد41 نفر به پرسشنامه هاي توزيع شده پاسخ داده اند.

3 – 6 – روایی و پایانی ابزار سنجش :
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ، یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نظر در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. به عبارت دیگر عین واقعیت به خوبی نشان داده شود ( باغبان ، 1388 : 55 ) .
همچنین پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنفی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگری مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایایی معتبر ابزاری است که : خاصیت تکرار پذیری و از سنجش نتایج یکسانی بر خوردار باشد.
نکته قابل ذکر این که مشکل روایی و پایایی ابزار سنجش معمولا متأثر از عوامل گوناگونی نظیر پیچیدگی موضوع مورد مطالعه ، و منبع تهیه داده ها یعنی انسان و روش ها و شرایط گر دآوری اطلاعات است ( همان منبع: 56).

الف- روایی پرسشنامه : برای تعیین روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید محترم راهنماو مشاور، صاحبنظران و خبرگان ، شاخص ها و گویه ها تعیین شدند .
ب- پایایی پرسشنامه : برای تعیین پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدو نتایج حاصله برای متغیر وابسته(837/0= ضریب آلفای کرونباخ)تأیید کننده ابزار سنجش می باشد(پیوست). اعتبار سؤالات نیز از طریق اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) مورد تأیید قرار گرفته است.

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات از نرم افزارSpss ،Excel استفاده شده است.

3-8- نمونه پرسشنامه
پاسخ دهنده گرامی: پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است. جهت انجام پایان نامه ای دانشگاهی با عنوان((نقش سازمان های مردم نهاد(NGO)در مدیریت جرائم- مورد مطالعه شهر کرمانشاه )) میباشد. خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه بصورت صادقانه ما را در انجام این پژوهش یاری فرمائید.با تشکر
صفدر قمبری- دانشجوی کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

1- جنس : زن مرد
2- میزان تحصیلات: ……………………………………………………………
3 حوزه فعالیت شما : نیروی انتظامی سازمان های مردم نهاد
4- میزان سابقه کار شما در حوزه سازمان های مردم نهاد(NGOها) چه مدت می باشد؟
الف- کمتر از 5 سال ب- 5 تا 10 سال ج- 10 تا 15 سال د- بیش از 15 سال
5- بنظر شما نقش سازمان های مردم نهاد در پیش بینی جرائم به چه صورت است؟
لطفاٌ پاسخ های خود را به شاخص های تفکیک شده متغیر مورد نظر در جدول زیر بصورت علامت (×) مشخص نمائید. خیلی زیاد(5) ، زیاد (4) ، متوسط(3) ، کم(2) ، خیلی کم (1)

مفهوم
ابعاد

شاخص ها
5
4
3
2
1
پیش بینی جرائم
تحلیل و بررسی
جرائم
* میزان تحقیق و مطالعه در حوزه جرائم توسط NGOها

* میزان نشست های علمی درحوزه جرائم توسط NGOها

* میزان بررسی آینده جرائم در شهر کرمانشاه توسط NGOها

هشدار در زمینه جرائم
جرائم

* میزان اطلاع رسانی به مسئولین انتظامی در زمینه وقوع جرائم توسط NGOها

*میزان تأثیر گذاری در حوزه تصمیم سازی برای مسئولین توسط NGOها

* میزان هشدار به خانواده ها و گروه های هدف در زمینه وقوع جرائم توسط NGOها

* میزان هشدار به نهادهای آموزشی در زمینه وقوع جرائم توسط NGOها

6- بنظر شما نقش سازمان های مردم نهاد(NGOها) در پیشگیری از جرائم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ایدئولوژی، پیشگیری اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، مشارکت اجتماعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع توزیع فراوانی، سازمان های مردم نهاد، درصد تجمعی، تحلیل داده